Din Görevlisinin El Kitabı Roman Boy

Stok Kodu: BGFIRTVW

Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

25,00 TL

stokta mevcut

Dini Görevliler İçin Hazırlanmış Olan Pratik Bilgilerle Dolu Bir Kitaptır

 

  • 2. Hm İthal Kağıt
  • Roman Boy
  • Karton Kapak

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ROMAN BOY

Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi öğrencileri Diyanet camiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olması gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı, başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır.Her müslüman dininin görevlisidir.

 Müslümanın hayatı, vahyin hâkim olduğu hayattır. Ancak, bu ha­yatı bir asırdır dünyâ Müslümanları görmedi, görmedik. Sadece oku­duk ve tarihten öğrendik.www.ihvan.com.tr

 Müslümanların yaşadığı bu hayat tarihe altın harflerle yazılmış, sonra gelenlere bir ışık, bir rehber olmuştur.

 Aklı eren her Müslümanın, ashabın yaşadığı hayatın yaşanması için, bütün imkânlarıyla gayret etmesi farzdır. Uzun yıllar bu vazife ihmal edildiğinden, yeryüzünde İslâm, dolayısıyla Müslümanlar hakir görülmüştür.

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ROMAN BOY

www.ihvan.com.tr

 Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren yeryüzünde İslâmî bir kıpırdanış dost-düşman herkesin dikkatini çekmiştir. Son yıllarda Müslüman olanlar, İslâm gerçeğini dünyâya haykırarak, Hakk'ın haki­miyetinin hasretini çekenlerin safında yerlerini almaktadırlar.

 Biz inanıyoruz ki, İslâm anlatılırsa küfrün son noktasını yaşayan insanlık, kurtuluşun İslâm’da olduğunu anlayacak, toptan Kelime-i Şehâdet getirecektir. Şunu kesinlikle bilelim ki: Zıvanadan çıkmış, so­kaklarda salya atıp gezen bir sürü salma Hz. Muhammed (S.A.V.)'i bilmiyor, tanımıyor. Bunların bilmemelerine sebep, bizim gafletimiz O'nu anlayıp anlatmayışımızdır.www.ihvan.com.tr

 Zamanımız Müslümanları, İslâm'ın yaşanmasını ve anlatılmasını câmilerde hizmet gören câmi görevlilerinden, müftülerden, vâizlerden kısaca Diyânet câmiasından beklemektedirler. Bu kanaat kesinlikle yanlıştır. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle arzu edileni veremeyen başka bir ifade ile yaşamayan ve yaşatma gayreti göstermeyen bu câmianın önemli bir bölümünün menfi tavırları toplumda sonu yıkıma varan çözülmelere sebep olmaktadır.

 Değerlerimizin bozulmasını hedef alanların çoğaldığı günümüzde, Hakk'ı başkalanna bildirmek, hakikati bilen herkesin görevidir. "İyili­ği emir, kötülükten nehy" düstûruna inanmış herkesin bu mânâya eğilmesinde zaruret vardır. Ancak, toplum yanlış da olsa bu hizmeti "Câmi Görevlileri Câmiası"ndanbeklemektedir. Öyle ise böylesine önemli bir görevi yüklenme cesâret ve azmini gösteren muhterem "Câmi Görevlileri"nin, tebliğ görevini iyi bilip prensipli çalışmala­rıyla ifâ etmelerinde zarûret vardır. Başarı metodlu çalışmaya bağlıdır.

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ROMAN BOY

www.ihvan.com.tr

Her meslek erbabı için "Yastık Kitabı" veya "Masa Kitabı" tâ­bir edilen bâzı eserler vardır. Bu kitaplar gece-gündüz baş ucunda ve­ya çalışma masası üzerinde bulundurulur ve okunur. Bu kitapların muhtevâlan o meslek sahipleri için bir düstur sayılır. Bâzılan elden düşürmemek lâzım geldiğini göstermek için böyle kitaplara "El Kita­bı" diyorlar. Hiç şüphesiz bizim için bu tâbirlere en lâyık olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mü'min için Kur'an-ı Kerim okumak, Allah (C.C.) ile konuşmak demektir.www.ihvan.com.tr

Bundan sonra Rasûlullah (S.A.V.) Efendimizin sünnetini ihtiva eden hadis kitapları gelir. Alimlerimizin bal misali eserleri müracaat kitaplarımızdandır. Bunlardan sonra, Hakk'ın hizmetine kendini ada­yan kardeşlerimizin her an ellerinin altında bulundurabilecekleri bir kılavuz el kitabının bulunması kanaatıyla elinizdeki bu kitabı hazırla­dık. Hiçbir zaman, bu kitap içindeki konular bilinmeyen tamamen ye­ni şeylerdir iddiasında değilim. Ancak, kaynaklar taranarak konular derli-toplu hâle getirilmeye çalışılmıştır. Bu yönü itibariyle, din kar­deşlerim için, her konuda yararlanabilecekleri bir el kitabıdır.

Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam-Hatip Lisesi, İlâhiyat Fakültesi öğrencileri, Diyânet câmiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olma­sı gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır.www.ihvan.com.tr

Yeni göreve başlayan Diyânet câmiasındaki kardeşlerimizin en çok korkutan şey, yapılacak görevlere alışkansızlıklandır. Burada, ya­pılacak olanları, bilinmesi gerekenleri en ince detaylarına kadar izaha çalıştık. Câmi görevlilerinin yapması gerektiği zannedilen nikâh, cenâze, teçhiz, tekfin... v.s. gibi işlerin aslında kimlerin yapması ge­rektiğine dikkat çektik. Bu yönüyle her Müslümanın bilmesi gereken­leri anlatmış olduk.www.ihvan.com.tr

Hulâsa, bu kitabın hazırlanmasının amaçlan şunlardır:

1.Bilinen bilgilerin meslek hayatında "iyiliği emir kötülükten nehy" düsturuna inanmışlarca nasıl uygulanacağını izâh etmek,www.ihvan.com.tr

2.Hizmette karşılaşılacak güçlükleri, problemleri ortaya koyup çözüm yollannı göstermek,

3.Başanlı olmanın tekniğini göstermek,www.ihvan.com.tr

4.Câmi görevlileri câmiasının bilmesi gerekenleri ortaya çıkar­mak,

5.Hizmet ehline yardımcı olmak,www.ihvan.com.tr

6.Müslümanlara vazifelerini hatırlatmak... v.s. gibi gayeler için hazırlanmıştn.

Tevfik ve hidâyet Allah'tandır...

 İÇİNDEKİLER

1.Önsöz 5

2.Vedâ Hutbesi 8

3.Hilâfetten Diyanete 11

4.Peygamberimizden bu yana dini idâre 13

5.Şeyhu'l-İslâm 14www.ihvan.com.tr

6.1424'den 1922'ye kadarki Şeyhu’l-İslâmlann isimleri 17

7.Şeyhu'l-İslâmlann vermiş olduğu fetvâlanntoplandığı kitaplar 23

8.Şeyhu'l-lslâmlık teşkilâtı 24

9.Kadılık 24www.ihvan.com.tr

10.Müftilikler 26

11.Medreseler 27

12.Medreselerin Sayısı 29www.ihvan.com.tr

13.Tedris ve tahsil müesseseleri 29

14.Ulemanın hizmet ve taltifleri 31

15.Diyânet Teşkilâtı . 33

16.Cumhuriyet devri Diyanet İşleri Başkanlan'nın isimleri 38

17.Tarihçesiyle çilesiyle İmam-Hatip Liseleri 39

18.Laiklik ve laikliğin Türkiye'ye yerleştirilmesi 44

19.Laiklik 45www.ihvan.com.tr

20.İslâm'da başlama usulü nasıldır? 52

21.İstiâze 53www.ihvan.com.tr

22.İstiâzenin lâfzı 54

23.Besmele 57

24.Sure başlarındaki besmeleler ayrı birer âyet midir? 57

25.Tekbir 60www.ihvan.com.tr

26.Tehlil 60

27.Tahmid 60

28.Şer'i hükümler 60

29.Farz 61www.ihvan.com.tr

30.Vâcib 62

31.Sünnet 62

32.Müstehab 63

33.Mübah 64www.ihvan.com.tr

34.Haram 64

35.Mekruh 64

36.Müfsid 65

37.Mezhep ne demektir? 65

38.İtikadi ve ameli mezheplerimiz 65

39.Mezhepler arasındaki ihtilâf sebepleri 66

40.Mezhep değiştirilebilir mi? 67www.ihvan.com.tr

41.Ehl-i sünnet inancı nedir?   67

42.Aşere-i mübeşşere nedir? İsimleri 69

43.Câmi 70www.ihvan.com.tr

44.Peygamberimiz Efendimiz zamanında câmi 71

45.Mescid ile câmi arasında fark var mıdır? 72

46.Mescid kelimesi Kur'an'da kaç yerde geçer 72

47.Mescidlere dâir hükümler 73

48.Küçük çocukları mescide götürmek, câiz mi? 84

49.Câmide hizmet devri geçti mi? 84

50.Şehir plânlamasında câminin yeri 85

51.Külliyesiz câmi olur mu? 88

52.Câmilerin kısımları 90www.ihvan.com.tr

53.Minâre 93

54.Minârede kandil yakmak âdeti nereden geliyor? 95

55.Câmiye giriş çıkışta okunacak duâlar 96

56.Câmilerin altında üstünde kahvehane açmak 96

57.Câmide dünya kelâmı konuşmanın hükmü 97

58.Câmilerde para toplamak 98

59.Turistlerin câmilere girmesi câiz mi? 99

60.Câmi görevlileri 103www.ihvan.com.tr

61.İslâm'da "din adamı" yoktur 104

62.Dini ticâret hâline getirmek 109

63.Câmi görevlilerinin câmi dışındaki görevleri 113

64.Medyanın câmi görevlilerine bakış tarzı 114

65.Müslümanlara nasihat 116www.ihvan.com.tr

66.Günümüzde dini hitabet çeşitleri 118

67.Vâiz ve vaaz 119

68.Vaaz nasıl yapılır? 119

69.Vâizde olması gereken vasıflar 121

70.Örnek bir vaaz plânı 127

71.Vâiz-Vaaz-Kürsi 130www.ihvan.com.tr

72.Vaaza başlama duâsı 131

73.Hapishanede vaaz edeceklerin dikkatine 132

74.Günümüze kadar vâizler nasıl yetişmiştir? 133

75.Sevdirmek ve korkutmak ile ilgili âyetler 134

76.Vaazdan sonra yapılacak duâ 135

77.İmam-Hatip 135www.ihvan.com.tr

78.Dini yönden bir imamda aranılan şartlar 136

79.Kadınların imâmeti câiz midir? 136

80.İmametin mekruhlan 138

81.Namazda istihlâf  139www.ihvan.com.tr

82.Muhalif mezhepte olan imama uyup namaz kılmanın hükmü nedir? 139

83.Ücretle namaz kıldırmak câiz mi? 140www.ihvan.com.tr

84.Peygamberimiz zamanında Peygamberimizin tâyinleriyle imam

olan zatlann isimleri 141www.ihvan.com.tr

85.İmamlıkla ilgili meseleler 142

86.Müezzin 143

87.Müezzinlerde dinen aranan şartlar 144

88.Müezzinlerin (dinen) vazifeleri 145

89.Ezan 147www.ihvan.com.tr

90.Ezan hakkında fıkhi hükümler 149

91.Ezan duâsı 151www.ihvan.com.tr

92.Ezanın mekruhlan 152

93.Ezanda hatalı okuyuşlar 154

94.Ezan niçin kötü okunuyor? 157

95.Ezanın çift okunması 159

96.Ezan okunurken köpeklerin uluma sebebi 160

97.Ezan Türkçe okunsun diyenler 162

98.Salâ ve es-Salât 163www.ihvan.com.tr

99.Salâda okunacak cümleler 167

100.Cenaze salâsı cümleleri 168

101.Salât-u selâm (salâvat) nasıl getirilecek? 169

102.Kamet 171

103.Kamet getirilirken imam ve cemaat hangi cümlede namaza kalkar 173

104.Kaamette bulunması gereken vasıflar 174

105.Kaametin mekruhları 174

106.Abdest 175

107.Dört mezhebe göre abdestin farz, sünnet ve mekruhlan 176

108.Güneş enerjisi ile ısıtılan suda abdest alınır mı? 177

109.Abdestin tıbbi faydalarından bazılan 178

110.Abdest duâlan 180www.ihvan.com.tr

111.Dört mezhebe göre abdestin almışı 183

112.Abdest ile ilgili fıkhi hükümler 186

113.Teyemmüm 189

114.Teyemmümün meşruiyetinin delilleri 189

115.Namaz 191

116.Namazın farzları 191

117.Erkekler başı açık namaz kılabilir mi? 193

118.Pijama ile namaz kılınır mı? 194

119.Kısa kollu gömlek ile namaz kılınır mı? 195

120.Çıplak ayakla namaz kılınır mı? 195

121.Farz namazlann vakitleri 196www.ihvan.com.tr

122.Güneş sistemi dışında namaz vakitleri nasıl ayarlanır? 199

123.Namaza niyet nasıl yapılır? 199

124.İmam imamete nasıl niyet edecek? 200

125.Namaz kılanın önüne sutre koymasmm hükmü 201

126.Muhtelif namazlarda efdal olan okuma ne kadar olmalıdır? 204

127.Muhtelif namazlarda Peygamberimizin okuduğu sureler 205

128.Bir rekatta iki veya daha fazla sure okumak 206

129.Bir sureyi iki rekatta tekrarlayarak okumak 206

130.Kıraat niçin gündüz namazlarında hâfi (gizli), gece namazlarında cehri (açıktan) okunur?  206www.ihvan.com.tr

131.Namazlarda niçin iki defa secde ediyoruz? 208

132.Namazda secdeye giderken elbise çekmek 208

133.Dört mezhebe göre namazın kılınışı 209

134.Sahib-i tertip kimlere denir? 220

135.Sünnetleri kılarken hem sünnete hem kaza namazına niyet ederek iki niyetle bir amel câiz olur mu? 220

136.Kaza namazları 222

137.Kazaya kalmış namazlar nasıl kılınacak? 226

138.Beş vakit namazı 3 vakitte cem etmek 226

139.Namazın faydalarından bâzılan 227

140.Cemaat 238www.ihvan.com.tr

141.İslâm'da ilk cemaat 238

142.Cemaatle namaz kılmak 238

143.Cemaate katılmaya mâni sebepler 241

144.Abdest ve namaz konusunda imamların dikkat etmesi gereken hususlar 242

145.Müdrik 248

146.Mesbuk 248

147.Lâhik 248

148.Safların tertibi 250

149.Muzahat bahsi 252

150.Cemaatle namaz konusunun 4 mezhebe göre izâhı 255

151.Namazlardan sonraki sünnetler 257

152.Mihrabiye okumak 264www.ihvan.com.tr

153.Namazdan sonra müsafaha etmek 265

154.Farz namazlardan önce İhlâs Sûresi’ni okumak câiz mi? 265

155.Beş vakit namaz hakkında Kur'an’da geçen âyetler 267

156.Seccade ve sergiler 268

157.Üzerinde âyet, Allah'ın ismi, Mekke, Medine resimleri bulunan seccadelerde namaz kılınır mı? 268

158.Secde, secde çeşitleri ve secdenin yapılışı 269

159.Secde-i sehiv (Yanılma secdesi) 269

160.Tilâvet secdesi 270www.ihvan.com.tr

161.Şükür secdesi 271

162.Cuma namazının kılınışı ve hutbenin okunuşu 271

163.Cuma namazının şartları 271

164.Cuma namazı hutbesi 274

165.İmam-Hatip efendiye notlar 283

166.İstihare namazı ve duâsı 286www.ihvan.com.tr

167.Yağmur duâsı ve istiska namazı 288 ve 636

168.İslâm'da niçin kameri takvim kullanılır 291

169.Takvim 291

170.İslâm'da kameri takvimin kullanılma sebebi 292

171.Zamanın önemi ve takvim 293

172.İslâm niçin bazen aya; bazen güneşe itibar etmiştir 296

173.İslâm’da takvim müessesesi ve ay 300

174.Hicri takvim 305

175.Milâdi takvim 306

176.Rûmi takvim 306www.ihvan.com.tr

177.Hicri aylar - Miladi aylar 309

178.Hangi (hicri) ayda hangi mübârek gün ve geceler var 313

179.Kıble saatinin izahı 314

180.Kıble saati ve dünya kıble günü 315

181.Namaz vakitlerinde temkin konusu 315

182.Ramazan ayı ve içindeki ibâdetler 318

183.Oruç ile ilgili âyetler 321

184.Ramazan ayı ile ilgili çok sorulan sualler 321

185.İtikâf 324www.ihvan.com.tr

186.Kadir gecesi 325

187.Kadir gecesi nasıl ihya edilecek? 326

188.Kadir gecesi ile ilgili âyetler 327

189.Sakal-ı Şerifler niçin Kadir gecesi ziyârete açılır 327

190.Teravih namazı 328

191.Yevm-i şek nedir? 331

192.Oruç tutulması mekruh olan günler 332

193.İftar 334www.ihvan.com.tr

194.Sahur yemeği , 335

195.Oruç tutmaya mâni hastalıklar 336

196.Fitre 336

197.Nisab ve asli ihtiyaçlar 338

198.Sadaka-i fıtır listesi 339

199.Ramazan bayramı ve namazı 343

200.Ramazan bayramı namazının kılınışı 344

201.Bayram namazının vakti 368www.ihvan.com.tr

202.Kurban bahsi 354

203.Akika kurbanı 361

204.Nezir (adak) kurbanı 362

205.Kurban bayramı ve namazı 365

206.Teşrik tekbirleri 365www.ihvan.com.tr

207.Kurban bayramı namazı nasıl kılınır? 367

208.Bayram namazının vakti 368

209.Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban, kurban bayramı kurban kesmekle ilgili âyetler 378

210.Kâbenin tanımı 380

211. Hacc bahsi 383www.ihvan.com.tr

212.Başkasının yerine yapılan hacc 386

213.Umre bahsi 387www.ihvan.com.tr

214.Haccdan gelenlerin elinin içi öpülür mü? 388

215.Kim kimin elini nasıl ve niçin öper? 388

216.Dört mezhebe göre haccın ahkâmı 391

217.Hacc ahkâmına ait lügat 395www.ihvan.com.tr

218.Hacc ile ilgili bir hutbe 396

219.Câmi ziyareti yapmak 401

220.Zekât bahsi 402www.ihvan.com.tr

221.Zenginliğin üç ölçüsü 402

222.İslâm vergi sisteminde geçim indirimi 403

223.Zekâta tabi olan mallar ve zekâtların hesaplanması 404

224.Zekâta tabi olan malların nisabı 405

225.Zekâta tabi olmayan mallar 407

226.Gayr-i menkullerin zekâtı 410

227.Zinet eşyalarının zekâtı 411www.ihvan.com.tr

228.Ticaret mallarının zekâtı ve verme usulü 411

229.Kiralık evlerin ve dükkanların zekâtı nasıl verilir? 416

230.Zekât kimlere verilir? 418www.ihvan.com.tr

231.Zekât kimlere verilmez? 422

232.Zekât devlete verilir mi? 422

233.Vergi zekât sayılır mı? 424

234.Zekât ile vergi arasındaki temel farklar 424

235.Zekâtlarını vermeyenlerin cezası 425

236.Zekât ile ilgili Kur'an'da geçen âyetler 426

237.Yemin bahsi 428www.ihvan.com.tr

238.Yemin keffareti 429

239.Yemin ile ilgili âyetler 431

240.Kur'an-ı Kerim ve diğer isimleri 432

241.Kur'an'a abdestsiz dokunmak 433

242.Cepteki Kur'an ile helâya girilir mi? 435

243.Kur’an-ı Kerim mahluk mudur? 435

244.Kur’an nasıl nâzil oldu? 436

245.Vahyin geliş şekilleri 436

246.yahiy kâtiplan 437www.ihvan.com.tr

247.Âyetlerin nüzulleri sebeplerini bilmenin faydalan 438

248.Âyetlerin tertibi nasıl olmuştur? 438

249.Rakamların dilinden kısaca Kur'an-ı Kerim 439

250.Kur'an-ı Kerim'in ortası neresi? 440

251.İlk nâzil olan âyetler 441

252.Son nâzil olan âyetler 441

253.Nâsih-mensuh âyetler 441

254.Huruf-u mukatta nedir? 443

255.Surelerin başlangıcı 443www.ihvan.com.tr

256.Kur'an'ın harekelenmesi nasıl olmuştur? 444

257.Kur'an'ın cemi ve teksiri 446

258.Kur'an'da hitaplar 446

259.Kur'an-ı Kerim'deki tekrarların mâhiyeti 447

260.Kıssaların tekrarı 448

261.Kur'an’da yeminler 450

262.Kur'an'ın ihtiva ettiği ilimler 451

263.Tefsir ve çeşitleri 451

264.Tefsir 452

265.Te'vil 452www.ihvan.com.tr

266.Tebdil 452

267.Tahrif 452

268.Terceme 452

269.Meâl 453

270.Kur’an öğretimi 454

271.Kur’an nasıl okunmalı ve öğretilmeli 456

272.Kur'an kursları ve Kur'an öğretimi 457

273.Hanım Kur'an Kurslarının hanım öğretmenleri 458

274.Hafızlık 459www.ihvan.com.tr

275.Kur'an ehlinde bulunması gereken vasıflar 461

276.Günah işlenilen yerde Kur'an okunur mu? 462

277.Tesettüre riâyet edilmeyen yerde Kur'an okunur mu? 463

278.Kur’an sahifeleri yıpranınca yakılır mı? 463

279.Kıraat nedir, imamları kimlerdir? 464

280.Ücret karşılığı Kur'an okunur veya okutulur mu? 465

281.Ölüye Kur'an okunur ve okutulur mu? 476

282.Hatim indirmenin mahiyeti 478

283.Kısa sureler arasında tekbir getirmek 479

284.Hatimleri duâ ile sonuçlandırmak 480

285.Kur'an-ı Kerim'i okuyanı dinleyen hatim yapmış olur mu? 484

286.Kur'an okumasını bilmeyen Kur'an'daki her satır için Ihlâs okusa hatim yapmış olur mu? 484www.ihvan.com.tr

287.Kur'an-ı Kerim okuma âdabı 485

288.Secavent, durak ve durak işaretleri 488

289.Kur'an'ı cehren okuyanların dikkat edeceği hususlar 493

290.Kur'an-ı okuyuş tarzları 493

291.Lahn ve teganni nedir? 494

292.Meclis ve demeklere uygun tilâvet 495

293.Nerede, ne kadar Kur'an tilâvet edilmeli? 498

294.Kur'an-ı Kerim’de hafif seda ile okunacak âyetler 499

295.İslâm'da mübarek gün ve geceler 500

296.Mevlid ve mevlid merasimleri 504

297.Mevlidin yazılış sebebi 504

298.Mevlidin bölümleri 505www.ihvan.com.tr

299.Mevlid metinleri karmadır 506

300.Mevlid merasimleri 510

301.Mevlidci kadınlar 514

302.Yeni doğan çocuğa isim verilmesi 520

303.Sünnet merasimleri 522

304.Nikâh ahkâmı 525

305.Nikâhın sahih olması için gereken şartlar 525

306.Mahrem-namahrem kavramları 526

307.Mehir 529www.ihvan.com.tr

308.Mehr-i muaccel 529

309.Mehr-i müeccel 529

310.Türkiye'de nikâh kavramından anlaşılan nedir? 529

311.Belediye memulunun akdi dinen nikâh mı? 530

312.Nikâhın icra usulü 530www.ihvan.com.tr

313.Gerdek gecesi okunacak dûa 537

314.Nikâh ile ilgili fetvâlar 537

315.Sünni kadın ile Alevi erkek evlenebilir mi? 538

316.Câmilerde nikâh tazelemenin hükmü nedir? 538

317.Kur'an'da geçen nikâh ile ilgili âyetler 540

318.Nişan ve merasimlerinde yapılan duâ 541

319.Nişanlıların nikâhı kıyılır mı? 543www.ihvan.com.tr

320.Düğün ve merasimlerinde yapılan duâlar 544

321.Düğünlerde araba süslemek câiz mi? 544

322.Bahşiş, yüzgörümlüğü vermek-almak câiz mi? 544

323.Gelinlik ile dışarıda gezmek câiz mi? 544

324.Damat giydirmede yapılan duâ 545

325.Gelin almada yapılan duâ 545

326.Boşanma 546www.ihvan.com.tr

327.İslâm hukukuna göre boşanma sebepleri 546

328.Mut'a nikâhı 547

329.Hülle haramdır 556

330.Evlâtlık edinmek 568

331.Kan kardeşliği meselesi 568

332.Cenâze bahsi 569www.ihvan.com.tr

333.Ölüm halindekilere karşı görevler 569

334.Çenâze salâsı 571

335.Ölüyü yıkamanın usulü 572

336.Ölüyü kefene sarmanın usulü 575

337.Kadm cenâzenin kefenlenmesi 578

338.Cenâze namazının kılmışı 581

339.Kimlerin cenâze namazı kılınmaz? 584

340.Cenâze namazının sahih olmasının şartlan 585

341.Cenâzeyi defn etmenin usulü 586

342.Cenâzenin defninden sonra telkin ve telkinin yapılışı 590

343.Ölü için mevlid okutmak 593

344.Cenâze defninden sonra kabir açıhr mı? 594

345.İskat ve Devir 594www.ihvan.com.tr

346.İskat ve devirin yapılış usulü 596

347.Devir ve iskata konan para nasıl dağıtılacak? 599

348.Ölünün başka yere nakli câiz mi? 600

349.Kabirlerin üzerini yapmanın hükmü 601

350.Kabristanlığın düzeni nasıl olacak? 602

351.Mezarlıklarla ilgili fıkhi bilgiler 603

352.Kabirleri ziyaret âdâbı 604

353.Ölüler hayatta olanların hallerini bilirler mi? 605

354.Kâfirin kabrini ziyarete gitmek câiz mi? 606

355.Cenâze ile ilgili fıkhi meseleler 606

356.Cenâze namazı için teşbih terk edilir mi? 607

357.Cenâze namazı için vakit var mı? 607

358.İntihar edenin cenâze namazı kılınır mı? 609

359.Ölü doğan çocuğun cenâze namazı kılınır mı? 609

360.İnsan ölmeden önce mezarım kazdırabilir mi? 610

361.Cenâze gece defnedilebilir mi? 610

362.Cenâzeyi tabut ile defnetmek câiz mi? 610

363.3, 7, 40 ve 52'inci gece yapmak câiz mi? 611

364.Dua  612www.ihvan.com.tr

365.Duâ nasıl yapılmalı? 612

366.Duâya nasıl başlanır? 613

367.Duânın kabul vakitleri 614

368.Duânın kabul olmasının şartlan 615

369.Duânın kabul yerleri 616

370.Duâsı reddolunmayanlar 616

371.Giyabi duâ 617

372.Bedduâ etmek 617

373.Duânın kabul olunduğuna dair alâmetler 619

374.Duâda eller niçin kaldırılır? 619

375.Duâda avuç içleri niçin göğe açılır? 620

376.Duâda eller nasıl tutulacak? 620

377.Duâdan sonra eller niçin yüze sürülür? 620

378.Sakal ve sakal bırakma duâsı 621

379.Hacılan uğurlama duâsı 623

380.Zemzem suyu içme âdâbı ve duâsı 625

381.Sofra duâsı 626www.ihvan.com.tr

382.Eve girerken-evden çıkarken okunacak duâ 627

383.Uykuya yatarken ve kalkınca okunacak duâlar 628

384.Kur'an'da geçen uyku ile ilgili âyetler 630

385.Rüya görünce okunacak duâ 630

386.Helâya giriş çıkışta okunacak duâ 631

387.Seyahate çıkarken okunacak duâ 632

388.Her çeşit vasıtaya binerken okunacak duâ 632

389.Gemiye binerken okunacak duâ 633

390.Gece gökyüzüne bakınca okunacak duâ 634

391.Yeni hilal görülünce okunacak duâ 635

392.Gök gürültüsü duyulunca okunacak duâ 635

393.Yddınmdan korunmak için duâ 635

394.Yağmur duâsı 636 (ve 288)

395.Temel atma merasimlerinde okunacak duâ 637

396.Müesseselerin yapılacak duâ 638

397.Hasta ziyareti ve âdâbı 640

398.Hastaya okumak 640www.ihvan.com.tr

399.Duâ ile tedavi olur mu? 641

400.Hastaya okunacak âyet ve duâlar 642

401.Nazar duâlan 644

402.Diyet (hatâen bir insanı öldürmenin cezâsı) 645

403.Diş doldurmak meselesi 646

404.Kan ve organ nakli 647www.ihvan.com.tr

405.Tasavvuf ve tarikat nedir, nasıl doğmuştur? 649

406.Tasavvufun  650

407.Tarikat nedir? 658

408.Tarikatlar ne zaman kurumlaşmıştır? 660

409.Osmanlı döneminde tarikatların durumu 661

410.Şeyhin sahtesi nasıl anlaşılır? 663

411.Mürşit kimdir? 665

412.Gerçek mürşidin özellikleri 665

413.Sahte şeyhlere kimler inanırlar? 666

414.Şeyh ve müderris tanımı 668

415.Şeyhe intisabm mâhiyeti nedir? 668

416.Herkes bir şeyhe intisap etmeli mi? 669

417.Tasavvufu inkâr neye malolur? 670

418.Tarikat düşmanlığı nedendir? 671

419.Tekkesiz tasavvuf olmaz 672

420.Miskinler tekkesi 674www.ihvan.com.tr

421.Bir de zaviyeler var 674

422.Zikirsiz hayat olmaz 675

423.Açık ve sessiz zikirin mâhiyeti 677

424.Tarikatlardaki râbıtanın mâhiyeti 678

425.Cihad en büyük ibâdettir 681

426.Cihadın çeşitleri 683www.ihvan.com.tr

427.Büyük cihat, küçük cihad meselesi 684

428.Nefis ile cihad etmek 685

429.Müslüman kadınlar ve cihad 686

430.Siyasi cihad 687www.ihvan.com.tr

431.Av hakkında fıkhi hükümler 692

432.Eti yenen ve yenmeyen hayvanların 4 mezhebe göre listesi 693

 

 

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ROMAN BOY

YA RABBİ!...

Bu kitabı, ihlâs ile okuyup mucibince amel eden ve emeği geçenlerin imanlarım kuvvetli, zihinlerini açık, ilimlerini ziyâde, amellerini salih, rızıklarını helal ve bol eyle...

Vücutlarını sağlıklı, maddi-mânevî temiz bir hayat ile arkadaşlarını sadık ve salih, hacları­nı mübarek ve tekrar eyle...www.ihvan.com.tr

Akıl, idrak ve fehimlerini tamam ve kâmil, ahlâklarını güzel ve sünnetten ayırma...

Maddi-mânevî temizlikle kendilerini pâk ey­le.

Kusurumuz çok. Amelimiz noksan...

Habibî zişan hürmetine sualsiz, hesapsız cennetine girenlerinden,Cemalullah'ı daim görenlerden eyle...

ÂMİN...

DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ROMAN BOY

 

Not :Size yardımcı olabilmemiz için(0224) 2237669nolu sipariş hattımızdan bize ulaşabilir yada not bırakın biz sizi arayalım bölümünden sizi aramamız için notunuzu bırakabilirsiniz.

Taksit Seçenekleri

Garanti Bankası - BonusCard / ParaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
Akbank - Axess / FishCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
BankAsya - AsyaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
Yapı Kredi Bankası - Worldcard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL

Ürün Etiketleri

Diğer müşterilerimiz bu ürüne şu etiketleri koydular:

Etiketleri ayırmak için boşluk kullanınız. Deyim tipindeki etiketler için tekli tırnak (') kullanınız.

Kendi Yorumunuzu Yazın

Yorumunuz: Din Görevlisinin El Kitabı Roman Boy

Bu ürüne kaç puan verirsiniz? *

 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
Değer
Kalite
Fiyat
Kategoriler
banner
FERACE
hac-umre-set

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

E-Bülten