ABDEST ALIRKEN YAPILACAK DUALAR NELERDİR

Allah Rasulii (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: "Kim güzel bir abdest alır ve arkasından da bu duayı okursa, bu dua bir mühürle mühürlenip Arş'ın altına konulur. Kıyamete kadar o kırılmaz

٠ئإخاثذ!ني زيخئدذ آشهد آذ لأ ولة ولأ آئث آنقئيذة ؤآفوب يك Sübhânekellâhümme bi hamdike eşhedü en İâ İlâhe İllâ ente estagfiruke ve etûbü ileyk* “Allah'ım'. Seni hamlinle tesbih elerim. ilahin, bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret dilerim. Sana tevbe ederim." (ibnSünnî)

Yine Allah Rasulii (SallellâhuAleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: "Kim güzel bir abdest alır ve sonunda da gözlerini göklere diker ve bu duayı okursa, ona cennetin sekizi kapısı açılır. istediği kapıdan girer:

غ وغدة لآ سرين نة ؤآشهئ آة م٠ئداI آشهث آذ لا اله ١لا غلذةؤذ٠ثه Eşhedü en İâ İlâhe İllellâhü vahdehû İâ çerîke İehû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûliih. "Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına Allah'ın birolduğuna, ortağı bulunmadığına şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki, Muhammed 0'nun kulu ve elçisidir. "Hazreti Ömer)

"Kim temiz bir havlu ile kurulanırsa bunda sakınca yoktur. Fakat bunu kullanmamak daha iyidir. Çünkü abdest suyu kıyamet gününde diğer amellerle birlikte tartılacaktır." (Hazreti Ebu Hüreyre)

Eşhedü en lâilâheilleiivahdehûlâ şerike Lehû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh. Allâhümmec’alnî minet tevvâbine vec'alnî minel mütetahhirin "Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Allah'ın bir olduğuna ve ortağı bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed'in de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim."

"Her kim abdest alıp, ellerini üç defa yıkar ve başını da meshedip diğer abdest azalarını üçledikten sonra şu duayı okursa 0 kimsenin iki abdest arasında geçen günahları bağışlanır:

اغلأآذلااكإلأاغؤآخهدآنثخئتايذةؤذتوي٠ Eşhedü en Lâ İlâhe İllellâhü ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh. "Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed 0'nun kulu ve elçisidir."

(Ebu Musel Eş'arî Şöyle rivayet edilmiştir: "Bir defasında Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ne abdest suyu getirdim. Abdestini aldıktan sonra aşağıdaki duayı okudular. Bunun üzerine ben Efendimiz'e: "Ey Allah'ın Rasulü! Duada söylediklerini duydum" deyince Allah Rasulü: "Bu dua içerisine almadık hiçbir şey bırakmadı ki" buyurdular."

اًلللماءيزيىدذبىؤؤتغ لى فىدارىؤباركلى فى رذقى. Allâhümmağfir İî zenbi ve vessi' li fi dârî ve bârik lî fi rizkiy. "Allâh'm! Giinâhımı bağışla. Evimi genişlet. Rızkımı çoğalt.’’

"Bir keresinde Allah Rasulü (Sallalahu Aleyhi ve Selim) abdest aldı, üzerinde bulunan yünden yapılmış cübbesini çevirip onunla yüzünü sildi." "Kim benim aldığım gibi abdest alır ve içinden hiçbir şey geçirmeden (abdestin hemen arkasından) iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Hazretiosman)

Kim abdest aldıktan sonra "Innâ enzelnâhü" suresini bir defa okursa sıddıklar arasında kaydedilir, iki defa okuyan kimse şehitler listesine alınır. üç defa okursa Allah onu peygamberlerle beraber diriltip bir arada bulundurur.

نبلة انقذوحير من آلق سيو. سؤلء الطكة وIلروح بيقا بادن

İnnâ enzellnâhü fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ ley- letül kadr. Leyletül kadri hayran min elfi' şehr٠ Tenezzelül melâiketü ver rahu fîhâ bi izni rabbihim min külli emrin selâm. Hiye hattâ matleil fecr. "Doğrusu, Biz, Kuranı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır Melekler ne Cebrail 0 gecede rablerinin izniyle Her türlü İş İçin inerler. 0 gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadir suresi, ayet: 1-5,

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız.