FATIHA'NIN FAZİLETİ

Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi şöyle buyurdu: "Kim namazım kılıp da Kur'an'ın anası olan Fatiha'yi okumazsa namazı eksik kalır. Nitekim Allah (bir kudsi hadiste) şöyle buyurmuştur: "Ben namazı kendimle kulum arasında ikiye böldüm. Ne isterse kuluma verilecektir.

Kul:    الح٠ثغرباسلينج "Elhamdii lillâhi rabbil âlemin*" dediğinde, Allah şöyle buyurur: "Kulum bana hamdetti."

Kul:      الدفدابم "Errahmânir rahiym" dediği zaman Allah şöyle der: "Kulum beni sena etti.

Kul: "Mâliki yevmid din*" dediği zaman Allah şöyle der: "Kulum beni yüceltti."

Kul: اتاقذئلزاتاكذجئ| "İyyâke na'büdü ve İyyâke nesteiyn" dediği zaman Allah şöyle der:

"İşte bu kulum ile benim aramdadir. Kuluma dilediğini vereceğim." 

" Kul:  إندقا البزاط اكشن ٠ <اط ائنين آئثئث حهب ئتي التثثوب حبذ زلا ائابئ ؤ  "Ihdinas sirâtal miistekiym. Sırâtallezine en'amte aley- him gayril magdûbi aleyhim ve lad dâllîn" dediği zaman

Allah şöyle der  "İşte bu kulum içindir ve kuluma istediği verilecektir."

Fatiha-i şerifenin yiice meali:

"Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsushrr. 0, Rahman ve Rahim'dir. Din günün sahibidir. Yalmz Sana ibadet eder ve yalnız senden yardim dileriz. Bizi doğru yola ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil, bizi kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet."

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız