0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Cübbeli Ahmet Hoca Erba'in-i İdrisiyye Kitabı-1158

Ürün Kodu:9786054814480

Hızlı Gözat

Erba'in-i İdrisiyye, Allah'ın İdris (Aleyhisselam) Peygamber' e Öğrettiği Kırk İsm-i Şerifin Anlam ve Faziletini Anlatan Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

30,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

ERBA'İN-İ İDRİSİYYE - İDRİS (ALEYHİSSELAM)' A İNDİRİLEN 40 İSM-İ ŞERİF

Sûfıyye ve meşâyıh hazarâtının beyanları veçhile; Allâh-u Te'âlâ, İdris (Aleyhisselâm)' a kırk ism-i şerîf öğretmiştir. Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh yazan Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî Hazretleri’ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri İsm-i Azam kabul edilmiş, mecmûuna (hepsine) ise "Esmâ-i 'Izâm (En Büyük İsimler)" adı verilmiştir. Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur. Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir (çabucak belirgin) olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir. Allâh-u Te'âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)' a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetinde bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir.

Birbirinden tevârüs yoluyla bu isimler Isâ (Aleyhisselâm)' a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacalıyı iyileştirmiş ve bir nice mûcize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te'âlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır. Böylece İsâ (Aleyhisselâm)' ın göğe kaldırılışından sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâli (boş) kalmıştır. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ba’s olunup (gönderilip) gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi’nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifleri Habîbi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)etekrar inzal buyurmuş ve kendisine bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyur-muştur. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş, Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve eshâbını kâfirlere gâlip kılmıştır. Bu ism-i şeriflerin faydası çok umûmî olup insanların birçoğu bununla terakkiler kazanmışlar, bu isimler hürmetine birçok kerâmetlere nâil olmuşlardır. Bu isimler evliyânın silahıdır. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu İsimleri amcasının oğlu Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)' a öğretmiş, o da bu isimleri Hasen-i Basrî (Radıyallâhu Anh)' a tâlim etmiş, sonra insanlar bu isimleri birbirinden alarak bu isimler bize kadar vâsıl olmuştur (ulaşmıştır).

Ancak bu isimleri öğrenenlerin câhillerden, çoluk çocuktan ve bidatçılardan bunları koruması, dînine, diyânetine (takvaya riayetine) ve sıyânetine (muhafazakârlığına) güvenmediği kimselere bu isimleri açıklamaması lazımdır. Bu isimleri okuyacak kimseler ilk önce niyet ve itikat (bunların tesirine karşı inanç) larını güzel yapmalıdırlar. Zira hadîs-i şerifte:

"Ameller niyetlere göredir, herkes için niyet ettiği şey vardır” buyrulmuştur. (Buhârî, Bedii’l-vahy: 1, no:l, 1/3). İnsan ihlaslı bir niyetle bu isimlerden birini zikretse ânında kabul görür, lâkin ilk başta en az yüz kere tevbe, istiğfar ve salevât-ı şerife okumalıdır. Allâh-u Te'âlâ güzel amel işleyenlerin ecrini zâyi etmeyecektir.

Olmuş ve olacak şeyler hakkında kalem kurumuştur. Lâkin Allâh-u Te'âlâ senin hakkında bir iş murâd ederse, seni o işe dua etmen için harekete geçirir. Hakikatte muharrik olan Fâ'ıl-i Muhtar (dilediğini yapmakta serbest olan ve istediği için dilediğini harekete geçiren) ancak Allâh-u Te'âlâ’dır. Fakat sen bu zikirlerle meşgul olup da kabul eseri görmezsen, sakın Rabbin hakkında sû-i zanda (kötü düşünme). Çünkü O sana Kendi murad ettiği zamanda icâbeti tazmin etmiş (kabul sözü vermiş)tir, senin istediğin zaman değil. İcâbet kaçınılmazdır lâkin ilm-i ezelîde bunların vakti saati vardır.

Allâh-u Te'âlâ bazen istenilenin aynı ile icâbet buyurur, bazen de farklı bir yolla icâbet (duayı kabul) buyurur. Çünkü Allâh-u Te'âlâ bütün gaybları hakkıyla bilen Allâmu’l ğuyûbtur, O senin kârını senden iyi bilir. (Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü’s-sündüsiyye fı’l- esmâi ’l-İdrîsiyyeti ’s-Sühreverdiyye, sh: 2-5).

Sûfiyye ulemâsının birçoğu bu ism-i şerif¬lerin başında okunan ism-i şerifin, sonunda da zikredilmesi iktizâ ettiğini (gerektiğini) açıklamışlardır ki, en doğru görüş budur. Biz de inşaAllâh buna riâyet edeceğiz.

Şu bilinsin ki; kitabın sonunda 41. ism-i şerifin zikredilmiş olması Esmâ-i İdrîsiyye’nin "Erba'în (40)” olmasıyla çelişmez, zira şerhlerde zikredilen 41. ism-i şerif "Ey benim mededim!” anlamında olduğu için tüm ism-i şeriflerin yerine kullanılabilecek mâhiyettedir ama Allâh-u Te'âlâ’nın Zâtına mahsus (özel) isimlerinden sayılacak manada değildir.

İÇİNDEKİLER

Önsöz syf: 5
İdrîs (Aleyhisselâm)' a Öğretilen Kırk İsm-i Şerif syf: 10
Hasen-i Basrî Hazretlerinin, Haccac-ı Zâlim’den Bu 40 İsm-i Şerifle Kurtulduğu syf: 13
İdrîs (Aleyhisselâm)a Öğretilen Kırk İsm-i Şerifin Tamamı syf: 17
İsm-i Şeriflerin Manaları syf: 21
İsm-i Şeriflerin Ardından Okunacak İhtitâm ve İsticâbet Duaları syf: 27
Birinci İsm-i Şerif syf: 31-33
İkinci İsm-i Şerif syf: 34-40
Üçüncü İsm-i Şerif syf: 41-46
Dördüncü İsm-i Şerif syf: 47-52
Beşinci İsm-i Şerif syf: 53-56
Altıncı İsm-i Şerif syf: 57-61
Yedinci İsm-i Şerif syf: 62-64
Sekizinci İsm-i Şerif syf: 65-70
Dokuzuncu İsm-i Şerif syf: 71-76
Onuncu İsm-i Şerif syf: 77-83
On Birinci İsm-i Şerif syf: 84-92
On İkinci İsm-i Şerif syf: 93-101
On Üçüncü İsm-i Şerif syf: 102-106
On Dördüncü İsm-i Şerif syf: 107-116
On Beşinci İsm-i Şerif syf: 117-118
On Altıncı İsm-i Şerif syf: 119-122
On Yedinci İsm-i Şerif syf: 123-126
On Sekizinci İsm-i Şerif syf: 127-131
On Dokuzuncu İsm-i Şerif syf: 132-136
Yirminci İsm-i Şerif syf: 137-141
Yirmi Birinci İsm-i Şerif syf: 142-146
Yirmi İkinci İsm-i Şerif syf: 147-150
Yirmi Üçüncü İsm-i Şerif syf: 151-153
Yirmi Dördüncü İsm-i Şerif syf: 154-157
Yirmi Beşinci İsm-i Şerif syf: 158-162
Yirmi Altıncı İsm-i Şerif syf: 163-166
Yirmi Yedinci İsm-i Şerif syf: 167-170
Yirmi Sekizinci İsm-i Şerif syf: 171-175
Yirmi Dokuzuncu İsm-i Şerif syf: 176-180
Otuzuncu İsm-i Şerif syf: 181-184
Otuz Birinci İsm-i Şerif syf: 185-187
Otuz İkinci İsm-i Şerif syf: 188-191
Otuz Üçüncü İsm-i Şerif syf: 192-195
Otuz Dördüncü İsm-i Şerif syf: 196-199
Otuz Beşinci İsm-i Şerif syf: 200-203
Otuz Altıncı İsm-i Şerif syf: 204-206
Otuz Yedinci İsm-i Şerif syf: 207-210
Otuz Sekizinci İsm-i Şerif syf: 211-214
Otuz Dokuzuncu İsm-i Şerif syf: 215-216
Kırkıncı İsm-i Şerif syf: 217-218
Kırk Birinci Duâ-i Şerif syf: 219-220

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 30,00 ₺
1 Taksit 30,00 ₺ 30,00 ₺
2 Taksit 15,96 ₺ 31,91 ₺
3 Taksit 10,80 ₺ 32,39 ₺
4 Taksit 8,23 ₺ 32,92 ₺
5 Taksit 6,68 ₺ 33,39 ₺
6 Taksit 5,65 ₺ 33,87 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 30,00 ₺
1 Taksit 30,00 ₺ 30,00 ₺
2 Taksit 15,96 ₺ 31,91 ₺
3 Taksit 10,80 ₺ 32,39 ₺
4 Taksit 8,23 ₺ 32,92 ₺
5 Taksit 6,68 ₺ 33,39 ₺
6 Taksit 5,65 ₺ 33,87 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 30,00 ₺
1 Taksit 30,00 ₺ 30,00 ₺
2 Taksit 15,96 ₺ 31,91 ₺
3 Taksit 10,80 ₺ 32,39 ₺
4 Taksit 8,23 ₺ 32,92 ₺
5 Taksit 6,68 ₺ 33,39 ₺
6 Taksit 5,65 ₺ 33,87 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 30,00 ₺
1 Taksit 30,00 ₺ 30,00 ₺
2 Taksit 15,96 ₺ 31,91 ₺
3 Taksit 10,80 ₺ 32,39 ₺
4 Taksit 8,23 ₺ 32,92 ₺
5 Taksit 6,68 ₺ 33,39 ₺
6 Taksit 5,65 ₺ 33,87 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 30,00 ₺
1 Taksit 30,00 ₺ 30,00 ₺
2 Taksit 15,96 ₺ 31,91 ₺
3 Taksit 10,80 ₺ 32,39 ₺
4 Taksit 8,23 ₺ 32,92 ₺
5 Taksit 6,68 ₺ 33,39 ₺
6 Taksit 5,65 ₺ 33,87 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 30,00 ₺
1 Taksit 30,00 ₺ 30,00 ₺
2 Taksit 15,96 ₺ 31,91 ₺
3 Taksit 10,80 ₺ 32,39 ₺
4 Taksit 8,23 ₺ 32,92 ₺
5 Taksit 6,68 ₺ 33,39 ₺
6 Taksit 5,65 ₺ 33,87 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA