0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Cübbeli Ahmed Hoca Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife Kitabı-1134

Ürün Kodu:9786059010351

Hızlı Gözat

Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya Ait Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife'nin Ahmet Mahmut Ünlü Tarafından Sadeleştirilerek Kaleme Alınmıştır. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır

Stok Durumu : Stokta var

49,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya Ait 

 
"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât
(ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atfetmektedirler.
(Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar dileğiyle dua ederek şeref kazanmakta ve onun zikriyle bereketlenmektedirler.)
Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana’ diyerek) tam bir selâmlamakla
selâm verin.” (Ahzâb Sûresi:56)
ÖNSÖZ
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır” (Ebû Ya 7â, el-Müsned, no:5080, 9/13) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve ona çokça salât-ü selamda bulunan Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına sınırsız salât-ü selâmdan sonra!
Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapisten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen iki sene yerine getiremedim.
 

                                                     Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya

FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

 

"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât
(ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atfetmektedirler.
(Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar dileğiyle dua ederek şeref kazanmakta ve onun zikriyle bereketlenmektedirler.)
Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana’ diyerek) tam bir selâmlamakla
selâm verin.” (Ahzâb Sûresi:56)
ÖNSÖZ
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır” (Ebû Ya 7â, el-Müsned, no:5080, 9/13) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve ona çokça salât-ü selamda bulunan Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına sınırsız salât-ü selâmdan sonra!
Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapisten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen iki sene yerine getiremedim.
Lâkin bana hürriyetimi bağışlayan Rabbime hamd-ü senâda bulunmak ve bu hususta en büyük şefaatçim olan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q adağımı îfâ etmek üzere 1435/2014 yılının Rabîulevvel ayında olduğu gibi, 1436/2015 yılının 2 Ocak cuma akşamına denk gelen bu seneki Mevlid gecesinde de sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ulaşacak en güzel hediye olan ve onun en büyük vârislerinden sayılan Kadiri tarikatının kurucusu Ğavs-i A‘zam eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkâdir el-Geylânî el-Hasenî el-Huseynî (Kuddise Sirruhus-Samedânî) Hazretleri’ne ait kırk salevât-ı şerîfeyi metniyle ve tercemesiyle takdim etmeye muvaffak kılındık. Rabbimize sonsuz hamdler olsun.
Şu bilinmelidir ki; bu kitapta zikredilen salât-ü selâmlar ya bizzat vird sahibinden, ya da birkaç vasıtayla da olsa bu ilhamlara mazhar olan zatlardan icâzet alınmaksızın okunamaz, okunursa mutlak mânâda zikir ve salevât sevabı alınabilir lâkin bu virdlerin husûsî faziletlerine erişilemez.
Bu yüzden sizlere bu konudaki icâzetimi arz etmek isterim. Cübbeli Ahmed diye bildiğiniz bu fakir kardeşiniz Kadiri tarikatının virdleri, özellikle tarikatın müessisi olan Abdülkâdir el-Geylânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin bu salevâtı hakkında büyük âlim, Seyyid İbrâhîm el-Ahsâî el-İdrîsî el-Hasenî (Sellemehullâhü ’l-Müte ‘âlî)den icâzet aldım ki o mübarek zatın hattıyla olan bu icâzet metninin bir sûretini ve tercemesini ikinci bölümün başında arz ettim.
Bu fakir kardeşiniz Kadiri evrâdı hakkında silsile sahibi diğer bazı Kadiri meşâyihmdan da şifâhen icâzet almış bulunmaktayım. Bu icâzetlerim vesilesiyle siz değerli okuyucularıma o bölümde arzedeceğim bazı şartlarla bu salevâtı okumanız için icâzet (izin) vermiş bulunmaktayım.
Allâh-u Te‘âlâ bu salevât-ı mübârekeyi şartlarına riayet ede-rek huzur üzere okumayı ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile yakazaten (uyanık halde) oturmayı şu mübârek Mevlid-i Şerif ayı hürmetine cümlemize nasip eylesin. Amîn!
Bu vesileyle mânâları derin ve tercemesi zor olan bu salevât-ı şerîfeyi çok güzel bir şekilde şerh ederek bize yolu kolaylaştıran büyük İmam Allâme Abdülğanî en-Nablusî en-Nakşibendî el-Kâdirî (Kuddise Sirruhûjyo. yüce Rabbimden ğarka-i ğarîk rahmetler, fevkattecellîler ve sonsuz feyizler niyaz ederim.
Yine böylece bu eseri güzel bir şekilde tahkik edip tabhna muvaffak olan Muhammed Bessâm Bârûd Hocamız’a tahkiklerinden fazlaca istifademiz sebebiyle minnet ve teşekkürü borç bilir, kendisine, ailesine ve sevdiklerine Cenâb-ı Mevlâ’dan iki cihanda selâmetler, âfıyetler, üstün dereceler ve husn-ü hâtimeler talep ederim.

İÇİNDEKİLER

Önsöz    5
BİRİNCİ BÖLÜM
ABDÜLKÂDİR EL-GEYLÂNÎ (Kuddise Sirruhû) İLE ABDÜLGANÎ EN-NABLUSÎ (Kuddise Sirruhû)NUN TERCEME-İ HALLERİ    7
Kutb-u Rabbânî Abdülkâdir el-Geylânî (Kuddise Sirruhû)    11
Şeceresi ve Ailesi    11
Künyesi ve Lakapları    13
Hılye-i Şerîfesi    13
Cömertliği    14
İlim ve Tasavvuftaki Bazı Şeyhleri    15
Bazı Kerâmetleri    16
Zâhirî ve Bâtınî İlimleri    32
Yüce Makamları Tahsilde Çektiği Zorluklar    34
İbadetlere Devamdaki Gayreti    35
Meşâyih Hazarâtı Arasındaki Yüce Makamı    36
Abdülkâdir Geylânî (Kuddise Sirruhû) İle İstiğâsenin Keyfiyeti    44
Şerî‘ata ve Sünnete İttibâı    46
Çocuklarına Vasiyetleri    47
Âhirete İrtihâli    48

Şeceresi ve Ailesi   51

İlimde Üstadları    52

Telif Ettiği Eserler    55
Vefatı    55
Aslen Nakşî Olan Nablusî Hazretleri’nin Kadiri Tarîkatine İntisâbı 56
Nablusî Hazretleri’nin Kadiri Evrâdım ve Bu Salevâtı Kimlerden Rivayet Ettiği    57
İKİNCİ BÖLÜM
KÂDÎRÎ SALEVÂTININ İCÂZETLERİ VE SALEVÂT-I ŞERÎFENİN FAZİLETLERİ    59
Seyyid İbrâhîm el-Hasenî el-İdrîsî Hazretleri’nin Cübbeli Ahmed Hoca Efendi’ye, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin Salevâtına Dair Verdiği İcâzetnâme Metni ve Tercemesi    65-66
Bu Eserin Derleyicisi Ahmed Mahmud’un Okuyucularına Hat île İcâzeti    67
Salevât-ı Şerîfenin Faziletleri    68
Salevât Okuyan Bütün Sıkıntılarından ve Günahlarından Kurtulur 75
Salevât Okumak Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Şefaatini Kazandırır    76
Bir Kere Salevât Okumak Allâh’m On Salâtım Kazandırır    77
Salevât Okumamak Cenneti Kazanan İnsanı Bile Pişmanlığa Sevkedecektir    77
Salevât Okumadan Dağılan Meclislerin Fenâ Hali    78
Salevât Okumak On Hasene ve On Derece Kazandırır,
On Günahı Sildirir    78
Bir Günde Bin Kere Salevât Okuyanın Ölmeden Alacağı Müjde 79
Salevât Okumak Sırat Üzerinde Nurdur    80
On Kere Salât Okumak Allâh’ın Gazabını Söndürür    80
Salât Okumak Sadaka Yerine Geçer    81
Musâfaha Ederken Salât Okumak Geçmiş ve Gelecek Günahları Affettirir    82
Salât Okumadan Yapılan Dua Kabûle Şâyân Olmaz    82
Salevâtı Duânm Başında, Ortasında ve Sonunda Yapmak    83
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje Salât Okumamak Cimriliktir..84
Salât Okumak Kişiyi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje Yakın Eder    85
Salât Okumayan Cennetin Yolunu Şaşırır    85
Salât-ü Selâm Yazmak Meleklerin İstiğfânnı Kazandırır    86
Kıyâmet Günü En Kurtarıcı Amel Salevât Getirmektir    86
Seher Vaktinde Salât Okumanın Fazileti    87
Elli Kere Salât Okuyanla Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Musâfaha Eder    87
Kulağı Çınlayan Salevât Getirsin    88
Söyleyeceği Bir Şeyi Unutan Salevât Getirmelidir    89
Hapşırma Anında Salât Okumanın Fazileti    89
Salevât Okuyana Kıyâmete Kadar Melekler Salât Eder    90
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e Selâm Vermek Köle Âzâdmdan Efdaldir    92
Salevât Okumanın Bereketi Kişinin Torununa Kadar Ulaşır    92
Salevât Okumak Mîzânı Ağırlaştırır    93
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Selamlara Cevap Verir    95
Salevât Okumakla İlgili Âdem (Aleyhisselâm)m Şîs (Aleyhisselâm)a Vasiyeti    96
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in İsm-i Şerifi Anıldığında Salevât Okumayana Cibril (Aleyhisselâm) Beddua Etmiş, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) De Bu Bedduaya "Âmîn” Demiştir    97
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ (Kuddise Sirruhû)YA AİT KIRK SALEVÂT-I MÜBÂREKE’NİN METN-İ ŞERİFİ    99
Birinci Sîğa-i Şerife    101
İkinci Sîğa-i Şerife    101
Üçüncü Sîğa-i Şerife    101
Dördüncü Sîğa-i Şerife    102
Beşinci Sîğa-i Şerife    102
Altıncı Sîğa-i Şerife    102
Yedinci Sîğa-i Şerife    103
Sekizinci Sîğa-i Şerife    104
Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    104
Onuncu Sîğa-i Şerife    105
On Birinci Sîğa-i Şerife    105
On İkinci Sîğa-i Şerife    106
On Üçüncü Sîğa-i Şerife    107
On Dördüncü Sîğa-i Şerife    107
On Beşinci Sîğa-i Şerife    108
On Yedinci Sîğa-i Şerife    109
On Sekizinci Sîğa-i Şerife    110
On Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    111
Yirminci Sîğa-i Şerife    112
Yirmi Birinci Sîğa-i Şerife    113
Yirmi İkinci Sîğa-i Şerife    113
Yirmi Üçüncü Sîğa-i Şerife    114
Yirmi Dördüncü Sîğa-i Şerife    115
Yirmi Beşinci Sîğa-i Şerife    115
Yirmi Altıncı Sîğa-i Şerife    116
Yirmi Yedinci Sîğa-i Şerife    116
Yirmi Sekizinci Sîğa-i Şerife    116
Yirmi Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    117
Otuzuncu Sîğa-i Şerife    117
Otuz Birinci Sîğa-i Şerife    118
Otuz İkinci Sîğa-i Şerife    118
Otuz Üçüncü Sîğa-i Şerife    119
Otuz Dördüncü Sîğa-i Şerife    119
Otuz Beşinci Sîğa-i Şerife    120
Otuz Altıncı Sîğa-i Şerife    120
Otuz Yedinci Sîğa-i Şerife    121
Otuz Sekizinci Sîğa-i Şerife    122
Otuz Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    123
Kırkıncı Sîğa-i Şerife    124
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ (Kuddise Sirruhû)YA AİT KIRK SALEVÂT-I MÜBÂREKE’NİN METN-İ ŞERİFİ,
TERCEME-İ MÜNÎFELERİ VE FAZİLETLERİ    127
Kırk Salevât-ı Şerîfenin Metni Şerifi    129
Birinci Sîğa-i Şerife    129
Terceme-i Münîfe    129
Şerh ve İzah    130
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Neseb-i Şerifi    135
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    155
İkinci Sîğa-i Şerife    157
Terceme-i Münîfe    157
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    157
Üçüncü Sîğa-i Şerife    159
Terceme-i Münîfe    159
Şerh ve İzah    160
Dördüncü Sîğa-i Şerife    161
Terceme-i Münîfe    161
Şerh ve İzah    162
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    162
Beşinci Sîğa-i Şerife    165
Terceme-i Münîfe    165
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    165
Altıncı Sîğa-i Şerife    168
Terceme-i Münîfe    169
Şerh ve İzah    170
Yedinci Sîğa-i Şerife    171
Terceme-i Münîfe    172
Şerh ve İzah    173
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    177
Sekizinci Sîğa-i Şerife    182
Terceme-i Münîfe    182
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    183
Salâtın Okunuşu    184
Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    185
Terceme-i Münîfe    185
Şerh ve İzah    186
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    189
Onuncu Sîğa-i Şerife    190
Terceme-i Münîfe    191
Şerh ve İzah    191
On Birinci Sîğa-i Şerife    193
Terceme-i Münîfe    193
Şerh ve İzah    194
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    201
On İkinci Sîğa-i Şerife    202
Terceme-i Münîfe    202
Şerh ve İzah    203
On Üçüncü Sîğa-i Şerife    206
Terceme-i Münîfe    207
Şerh ve İzah    208
On Dördüncü Sîğa-i Şerife    218
Terceme-i Münîfe    219
Şerh ve İzah    220
On Beşinci Sîğa-i Şerife    220
Terceme-i Münîfe    221
Şerh ve İzah    221
On Altıncı Sîğa-i Şerife    222
Terceme-i Münîfe    222
Şerh ve îzah    223
On Yedinci Sîğa-i Şerife    227
Terceme-i Münîfe    228
Şerh ve îzah    229
On Sekizinci Sîğa-i Şerife    230
Terceme-i Münîfe    231
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    233
On Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    233
Terceme-i Münîfe    234
Şerh ve îzah    235
Yirminci Sîğa-i Şerife    239
Terceme-i Münîfe    240
Şerh ve îzah    241
Yirmi Birinci Sîğa-i Şerife    244
Terceme-i Münîfe    244
Şerh ve îzah    245
Yirmi İkinci Sîğa-i Şerife    246
Terceme-i Münîfe    246
Şerh ve îzah    247
Yirmi Üçüncü Sîğa-i Şerife    249
Terceme-i Münîfe    250
Şerh ve îzah    251
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    254
Yirmi Dördüncü Sîğa-i Şerife    255
Terceme-i Münîfe    255
Şerh ve îzah    256
Yirmi Beşinci Sîğa-i Şerife    257
Terceme-i Münîfe    257
Şerh ve îzah    257
Yirmi Altıncı Sîğa-i Şerife    262
Terceme-i Münîfe    262
Şerh ve îzah    262
Yirmi Yedinci Sîğa-i Şerife    272
Terceme-i Münîfe    272
Şerh ve îzâh    273
Yirmi Sekizinci Sîğa-i Şerife    278
Terceme-i Münîfe    279
Şerh ve îzah    280
Yirmi Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    285
Terceme-i Münîfe    285
Otuzuncu Sîğa-i Şerife    285
Terceme-i Münîfe    286
Şerh ve îzah    287
Otuz Birinci Sîğa-i Şerife    290
Terceme-i Münîfe    290
Şerh ve îzah    291
Bu Sîğa île İlgili Faziletler    292
Otuz İkinci Sîğa-i Şerife    293
Terceme-i Münîfe    293
Şerh ve îzah    294
Otuz Üçüncü Sîğa-i Şerife    294
Terceme-i Münîfe    295
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    295
Otuz Dördüncü Sîğa-i Şerife    296
Terceme-i Münîfe    296
Şerh ve îzah    297
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler    300
Otuz Beşinci Sîğa-i Şerife    303
Terceme-i Münîfe    303
Şerh ve îzah    303
Bu Sîğa île İlgili Faziletler    304
Otuz Altıncı Sîğa-i Şerife    306
Terceme-i Münîfe    306
Otuz Yedinci Sîğa-i Şerife    307
Terceme-i Münîfe    308
Şerh ve îzah    308
Otuz Sekizinci Sîğa-i Şerife    313
Terceme-i Münîfe    314
Şerh ve îzah    315
Otuz Dokuzuncu Sîğa-i Şerife    316
Terceme-i Münîfe    317
Şerh ve îzah    318
Kırkıncı Sîğa-i Şerife    322
Terceme-i Münîfe    323
Şerh ve îzah    326
Bu Sîğa île İlgili Faziletler    332
Fihristler    335

Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife Adlı Bu Kitap Cübbeli Hoca'nın son yazdığı kitabıdır.Bu Kitap Ahmet Mahmut Ünlü Tarafından Sadeleştirilerek Kaleme Alınmıştır.Risaliyye Ahmediyye'nin 62. serisidir.   Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife
 
Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavat-ı şerife el uzatamaz.çünkü ruhaniyet-i peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur.Salavat-ı şerife dünya ve ahiret işlerinin cümlesine kafidir.
 
 

FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

 
 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA