0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Delilleriyle İslam İlmihali-1433

Ürün Kodu:9789756736142

Hızlı Gözat

Günlük Hayatta Karşılaşılan Problemlerin İlmi Açıklamarını Delilleriyle Okuyucuya Sunan Bir Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

58,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Delilleriyle İslam İlmihali
ÖNSÖZ
Her müslümanın dinî görevlerini yerine getirecek, helâl ile haramı, hak ile bâtılı birbirinden ayıracak kadar bilgi sahibi olması gereklidir. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ilk emri “oku” olmuştur. “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”' âyeti okumanın, öğrenmenin önemine işaret etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s) de şöyle buyurmuştur: “İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadına farzdır.’2
Elinizdeki eser, her müslümanı özellikle ibadetler ve günlük hayatta karşılaşılan önemli bazı meseleler konusunda vahiy ve sünnetle karşı karşıya getirmek amacını taşımaktadır. İslâm’ın esasları iki temele dayanır. Kur’ân-ı Kerîm ve Rasûlullah’ın sünneti. Bu iki kaynaktan hüküm çıkarmak müctehitlerin işidir. Ancak çıkarılmış olan hükümleri vahiy ve sünnetteki kaynakları ile öğrenip amel etmeye çalışmak da her müminin görevidir. Şevkânî’ye (ö.1250/1832) göre, sahabe, tabiûn ve etbâut-tâbiîn’den içtihat derecesine ulaşamayanlar, belirli bir müctehidi taklid etmiyor, onlardan problemleriyle ilgili delilleri sorup öğrenerek bunlara ittiba ediyorlardı. Bu durum ilim adamlarını delilleri öğrenmeye zorlamış, delillerin kuvvetli olanı ile zayıf olanını tartışma imkânı doğmuştur. İlk döneme ait eserlerde genellikle delillerin zikredilmiş olması da bunu gösterir.
Hz. Peygamber veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Söylediklerimi, burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın; umulur ki, kendisine tebliğ edilenler tebliğ edenlerden daha iyi kavrarlar.’2
Eserde hükümlerin dayandığı deliller genel olarak verilmiş, kaynakları dipnotlarda gösterilmiştir. Eserin hazırlanmasında Hanefi mezhebi esas alınmakla birlikte, önemli noktalarda diğer mezheplerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Çünkü günümüzde dünya küçülmüş, çeşitli mezheplere mensup müslümanlar hac, umre, iş seyahati veya turizm yoluyla sık sık bir araya gelir olmuştur. ibadetlerde ayrıntı sayılabilen mezhep ayrılıklarının çıkış sebeplerine kısaca yer verilmiş, böylece farklı mezhepten olan mü’minlerln, özle İlgisi bulun¬mayan meselelerde müsamahalı davranması amaçlanmıştır.
Genel anlamda Yüce Allah’ın hoşnut ve razı olduğu, temelinde iman ve ihlâs bulunan her iş ibadettir. Faydalı ilim öğrenmekten amaç da amel etmektir. Aksi halde Cenâb-ı Hakk’ın şu hitabına maruz kalınır: “Ey iman edenler!Kendi yapmadığınız şeyleri niçin söyleyip duruyorsunuz?” * Hz. Peygamber şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Bana öğrettiklerinden beni yararlandır; bana yarar sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır”5 “Allahım, faydasız ilimden sana sığınırım.”5
Eser sekiz bölümden oluşmuştur.
Birinci bölümde, İslâm’ın temel konuları, din kavramı, insanın yaratılışı, dünyaya gelişi ve evrendeki konumu ve sorumluluğu üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde] temel inanç konuları yer almış, her mümine gereken kadarıyla inanç meseleleri açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde] temizlik konusu işlenmiş, iç, dış ve çevre temizliği açıklanmıştır.
Dördüncü bölümde] namaz ibadeti, çeşitleri hükümleri ve duaları yer almıştır.
Beşinci bölümde] oruç ibadeti, çeşitleri, hükümleri, hikmetleri açıklanmış¬tır.
Altıncı bölümde] zekat ve fitre üzerinde durulmuş, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine, para, altın ve gümüş stoklarına, ticaret mallarına, hayvanlara ve tarım ürünlerine uygulanacak zekat hükümleri belirtilmiş ve bunların toplum hayatına getireceği olumlu sonuçlara işaret edilmiştir.
Yedinci bölümde] hac, umre ve kurban konuları işlenmiştir. Bu bölümde uygulamalı olarak hacda yapılacak ibadetlerle ilgili ve hac yapana gerekli olan bilgilere yer verilmiştir.
Sekizinci bölümde, günlük hayatla ilgili çeşitli hükümler üzerinde durulmuş, aile hayatında veya ticari ve ekonomik hayatta güncel olarak karşılaşılan problemler verilmiş ve çözüm yolları aranmıştır.
Ancak İslâm’ın bütün hükümlerinin bu eserde yer aldığı da sanılmamalıdır. İslâm doğumdan ölüme kadar, fert ve toplum hayatıyla ilgili münasebetleri düzenlediği için, geniş kaynak eserlerde bunlar açıklanmıştır.
Bu eserde müphem olan veya eksik kalan yön olmuşsa okuyucularımızın yayınevine veya bize ulaştırmalarını istirham ederiz. İddiadan uzak olarak telifine çalıştığımız bu mütevazi eserin Yüce Rabbimizin rızasına muvafık olmasını dileriz.
Gayret bizden muvaffakiyet Yüce Allah’tandır.
Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
30 Temmuz 1991 - Bursa
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ     5
ÖNSÖZ    7
BİRİNCİ BÖLÜM
I     - DİNİN DOĞUŞU      15
A -Dinin Tanımı ve Kapsamı     15
B -İnsanın Menşei     18
C -İlk İnsan     19
D -İnsanın Yaratılış Sebebi       22
E -Dinlerin Genel Tasnifi     23
F -İslâm Bilginlerinin Din Tasnifi    25
G -Hak Dinin Özellikleri -     27
II- İSLÂM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ    29
III- İSLÂM DİNİNİN KAYNAKLARI    36
A - Aslî Deliller    36
1)Kitap    36
2)Sünnet     37
3)İcmâ’    39
4)Kıyas     40
B -Feri Deliller    41
1)İstihsan    42
2)Mesâlih-i Mürsele     43
3)Örf     43
4)Önceki Şeriatler (Şer’u men kablenâ)     44
5)Sahabe Sözü     46
6)İstishâb      46
IV-İTİKADI MEZHEPLER    ..48
A - İtikadî Mezheplerin Ortaya Çıkışı    48
B - Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat    49
C - İtikadî Mezhepler    51
1)Selefîlik    51
2)Eş’arîlik     52
3)Mâtürîdîlik    53
D - Bid’atçı Sayılan inanç Mezhepleri     54
1)Mu’tezile     54
2)Cebriyye    55
3)Hâricîlik    56
4)Şîa     57
V-FIKIH MEZHEPLERİ
A - Fıkıh Terimi ve Kapsamı     59
B - Fıkıh Mezhepleri ve İmamları     61
1)Hanefî Mezhebi       61
2)Mâliki Mezhebi    63
3)Şafiî Mezhebi     63
4)Hanbelî Mezhebi    64
C - Mezhep Halini Alamayan İçtihat Çalışmaları     65
VI - TASAVVUF VE İSLÂM’DAKİ YERİ
A - Tasavvufun Tanımı ve Kapsamı     67
B - Dayandığı İlke ve Deliller    68
1)Allah sevgisinin her sevgiden üstün tutulması     68
2)Müminlerin birbirini sevmesi     69
3)Ahiretin dünyaya tercih edilmesi     70
4)Kalp temizliğinin ve takvanın özendirilmesi         71
5)Tasavvufta hedefe ulaşmak için “seyru sülük” yolunun izlenmesi    73
C - Tasavvufun Geçirdiği Merhaleler ve Temsilcileri    75
1)Zühd dönemi     76
2)Sistematik tasavvuf dönemi    76
3)Felsefî tasavvuf dönemi     77
4)Tarikatlar dönemi     78
D - Tasavvuf Düşüncesinde Sapmalar    79
VII- MÜKELLEFLERİN FİİLLERİ
A - Farz    83
B - Vacip     84
C - Sünnet     85
D - Müstehap    86
E - Mübah     87
F - Haram    88
G - Mekruh      90
H - Müfsid    91
VIII - AZİMET VE RUHSAT    93
İKİNCİ BÖLÜM
İMAN ESASLARI        95
I - İMAN TERİMİ VE KAPSAMI
A - İmanın Tanımı      97
B - İman-İslâm    Kavramları Arasındaki İlişki     99
C- İman-Amel    İlişkisi    101
D - İmanın Artması-Eksilmesi     103
E - İcmâlî ve Tafsîlî İman     104
F - İmanın Geçerli Olmasının Şartları              .104
G - İnkâr ve Tasdik Bakımından    İnsanlar    105
H - Büyük Günahlar    108
II- ALLAH’A İMAN
A - Yüce Allah ve Güzel İsimleri     110
1)“Allah” ismi     110
2)İsm-i a’zam (en büyük isim)    111
3)Allah’ın en güzel isimleri (Esmâ-i husnâ)     112
4)Allah’ın Sıfatları    116
a)Zatî Sıfatlar    116
b)Sübûtî Sıfatlar    120
III- MELEKLERE İMAN
A - Melek Kavramı ve Meleklere    İman    125
B - Meleklerin Özellikleri     126
C - Meleklerin Görevleri    127
1)Büyük melekler ve görevleri    127
2)Diğer melekler    128
D - Cin ve Şeytan     130
1)Cin     130
2)Şeytan    131
IV-KİTAPLARA İMAN
A -İlâhî Kitabın    
Tanımı ve Kitaplara İman    134
B -İlâhî Kitaplar    135
1)Sayfalar    135
2)Kitaplar      136
a)Tevrat    136
b)Zebur    137
c)İncil     137
d)Kurân-ı Kerîm    138
Kur’an-ı Kerîm’in içine aldığı başlıca    hükümler     139
V- PEYGAMBERLERE İMAN
A - Peygamber Kavramı ve Peygamberlere    İman       144
B - Peygamberlerin Sayısı      146
C - Peygamberlerin Sıfatları     147
D - Mucize     150
1)Önceki peygamberlere verilen başlıca    mucizeler     150
2)Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu    gösteren mucizeler . 151
3)Diğer olağanüstü haller    152
VI - ÂHIRET GÜNÜNE İMAN
A - Âhirete İman       157
B - Kabir Hayatı     159
C- Yeniden Dirilme (Ba’s)    160
D - Haşir ve Hesap Verme    162
E - Mizan    163
F - Sırat Köprüsü     164
G - A’râf    164
H - Şefaat    165
VII     - KAZA VE KADERE İMAN
A - Kaza ve Kaderin Tanımı     166
B - Kaza ve Kaderin Dayandığı Deliller    167
C - Ebû Hanife’nin Kaza ve Kader Görüşü    169
D - Kader Değişir mi?     170
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İBADETE HAZIRLIK I - İSLÂM’DA TEMİZLİK
A - Temizlik ve Kapsamı    173
B - Temizliğin Farz Oluşu     175
C- Temizleme Yolları     176
D - Tuvalet Âdabı     :.... 182
E - Temiz Sayılan Şeyler    184
F - Temiz Sayılmayan Şeyler     185
II - ABDEST VE ABDESTLE İLGİLİ KONULAR
A - Abdestin Tarifi ve Mahiyeti      187
B- Abc/estın Farzları    188
C- Abdestin Sünnetleri    189
D - Abdestin Âdabı    194
E - Abdest Duaları    196
F -Abdest Çeşitleri     198
G -Abdestin Mekruhları    199
H -Abdesti Bozan Durumlar     199
i -Mestler Üzerine Meshetmek     203
1)Mest ve meshin tanımı ve dayandığı deliller     203
2)Mest üzerine meshin şartları     204
3)Çorap üzerine meshetmek    205
4)Mestler üzerine meshin süresi    205
5)Mestler üzerine meshi bozan şeyler    206
J -Sargı (Cebire) Üzerine Meshetmek     207
K -Özürlünün Abdesti    208
III -BOY ABDESTİ (GUSÜL)
1)Temel bilgi ve deliller    211
2)Guslü gerektiren haller     212
3)Guslün farzları :    215
4)Guslün sünnetleri     217
5)Cünüp, adetli veya loğusa için caiz olmayan şeyler    218
IV-TEYEMMÜM
1)Tanımı ve delilleri     221
2)Teyemmümün sebepleri     222
3)Teyemmümün sünnet üzere yapılış şekli    223
4)Teyemmümün şartları     224
5)Teyemmümü bozan şeyler     225
V -KADINLARA MAHSUS HALLER    (ÂDET GÖRME VE LOĞUSALIK)
A -Âdet Görme (Hayz)    226
1)Tanım ve deliller    226
2)Âdet görmede süreler    228
3)Günümüz tıp bilimi açısından âdet görme     231
B -Loğusalık (Nifas)    232
C -Hayız ve Loğusalığın Hükümleri        233
D -Özür Kanı (İstihâze)     236
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NAMAZ I-NAMAZIN ÖNEMİ
A -Namazın Tanımı ve Tarihçesi     241
B -Namazın Dayandığı Deliller    243
C -Namazın Faydaları     245
1)Namazın dînî faydalan    245
2)Namazın ferdî faydalan .      245
3)Namazın sosyal faydaları     246
D -Namazı Terk Etmenin Hükmü     246
II -NAMAZ VAKİTLERİ
A - Kur’an ve Sünnetle Namaz Vakitleri    249
B - Sabah Namazının Vakti    251
C - Öğle Namazının Vakti    252
D - İkindi Namazının Vakti    253
E - Akşam Namazının Vakti     254
F - Yatsı Namazının Vakti    254
G - Kutuplarda Namaz Vakitleri    255
H - iki Namazı Bir Vakitte Kılmak (Cem’u’s-Salât)     256
İ - Müstehap Vakitler    259
J - Mekruh Vakitler     261
III- EZAN VE KAMET
A - Ezan    266
1)Ezanın anlamı, delilleri ve fazileti    266
2)Ezanın şekli ve sözleri    268
3)Ezan ve kametin şartları     270
4)Ezanı dinleme âdabı    273
5)Namaz dışında ezan okumak     274
B - Kamet    275
IV - NAMAZIN ÇEŞİTLERİ VE REKÂTLARI
A - Farz Namazlar    276
B - Vacip Namazlar      277
C- Nafile Namazlar    277
V - NAMAZIN FARZLARI
A - Namazın Farz Olmasının Şartlan    279
1)Müslüman olmak     279
2)Buluğ çağma girmiş olmak    280
3)Akıllı olmak    281
B - Namazın Şartları     281
1)Fladesten temizlenme    282
2)Necasetten temizlenme    283
3)Avret yerini örtmek     284
4)Kıbleye yönelmek    287
5)Vakit    291
6)Namaza ait niyetler      294
C - Namazın Rükünleri     297
1)İftitah tekbiri       298
2)Namazda kıyam     299
3)Kıraat     302
4)Rükû      307
5)Secde      308
6) Son oturuş    311
Ta’dîl-i Erkân    312
Namazdan kendi giili ile zıkmak    313
D - Namazın Vacipleri    314
E - Namazın Sünnetleri    318
F - Namazın Âdabı    328
G - Namazın Mekruhları     328
H - Namazı Bozan Şeyler    336
VI - OKUYUŞTA HATA YAPMAK (ZELLETÜ’L-KÂRÎYE AİT ESASLAR)
A - Mütekaddimûn Dönemi     346
B - Müteahhirûn Dönemi    347
VII     - CEMAATLE NAMAZ KILMAK
A - Cemaatle Namaz Kılmanın Dayandığı Deliller ve Fazileti 352
B - Cemaatle Namazın Hükmü     353
C - Kadınların Mescitlere Gitmeleri     354
D - Saf Düzeni ve Kadınların Namazda Erkeğin Hizasında
Bulunması (Muhâzât)     356
E - Cemaate Gitmemek İçin Özür Sayılan Haller    357
F - Bir Mescidde Cemaatin Tekrarlanması     359
VIII     - İMAMLIK     361
A - Namaz İmamlığının Şartları    361
B - İmam Olmada Öncelik Sırası    364
C - İmamlık Yapması Mekruh Olan Kimseler    365
D - Cemaatin İmama Uymasının Şartları    368
IX- BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINMA ŞEKLİ
A - Namazların Tek Başına Kılınma Şekli     373
1)Sabah namazı    373
2)Öğle namazı    375
3)İkindi namazı    376
4)Akşam namazı     376
5)Yatsı namazı    377
B - Vitir namazı      378
C - Namazların Cemaatle Kılınma Şekli    381
D - Namazdan Sonra Yapılan Dua ve Zikirler     383
X - CUMA NAMAZI
A - Tanım ve Tarihçe     386
B - Cuma Namazının    Dayandığı Deliller     387
C - Cuma Namazının    Farz Olmasının Şartları     388
D - Cuma Namazının    Sahih Olması İçin Gerekli Şartlar    390
Zuhr-ı âhir namazı    401
Cuma namazında sünnet namazlar    403
XI - BAYRAM VE BAYRAM NAMAZLARI    404
XII- NAFİLE VEYA TATAVVU’NAMAZLAR      411
A - Müekked Olan Sünnetler    411
B - Gayri Müekked Sünnetler     416
C - Bağımsız Olarak Kılınan Mendup Namazlar    417
1)Teheccüd namazı     '    417
2)Kuşluk namazı    419
3)Evvâbîn namazı     420
4)Mescidi selâmlama (tehıyyetü’l-mescit) namazı     420
5)Abdest namazı     421
6}Yolculuk namazı     422
7)Hacet Namazı    422
8)İstihare namazı    423
9)Tevbe namazı    425
10)Teşbih namazı     426
11)Yağmur duası namazı    427
12)Güneş tutulması (küsûf) namazı     429
13)Ay tutulması (husuf) namazı     430
D - Mübarek Gün ve Geceler    431
1)Aşure günü    431
2)Regâib gecesi    432
3)Miraç gecesi    433
4)Berat gecesi     433
5)Kadir gecesi     435
XIII - İMAMA UYANIN HALLERİ
A - İmama Namazın Başında Uyan (Müdrik)    437
B - Namazdan Ayrılıp Yeniden Namaza Dönen (Lâhik)    438
C - İmama Birinci Rekâttan Sonra Uyan (Mesbûk)    440
XIV- SECDELERLE İLGİLİ MESELELER A - Sehiv Secdesi     443
1)Sehiv secdesinin tanımı ve yapılış şekli    443
2)Sehiv secdesinin dayandığı deliller          445
3)Sehiv secdesini gerektiren durumlar     446
B - Tilâvet Secdesi      450
C - Şükür Secdesi    455
XV- KORKU NAMAZI    456
XVI- HASTALARIN NAMAZI    458
XVII - YOLCU VE YOLCUNUN NAMAZI
A - Seferîliğin Mâhiyeti     459
B - Yolculuk Hükümlerinin Başlama Yeri    463
C - Seferîliğin Hükümleri    463
D - Yolculukla İlgili Çeşitli Meseleler     467
E - Yolculuğun Sona Ermesi    469
XVIII     - NAMAZLARIN KAZASI
A - Namazların Kazası ve Dayandığı Deliller    471
B - Namazı Düşüren Özürler    473
C - Vaktinde Kılınmayan Namazların Kaza Edilme Şekli     474
XIX- ISKAT VE DEVİR
XX- CENAZE VE CENAZE NAMAZI
A - Ölmeden Önce ve Ölüm Sırasında Müstehap Olan Hususlar       482
B - Ölüm Sırasında Yapılacak İşler    484
C - Hz. Peygamberin Vefatı      486
D - Cenazenin Yıkanması    '.    487
E - Cenazenin Kefenlenmesi    489
F - Cenaze Namazı     490
G - Cenazenin Taşınması ve Defni     496
XXI     - ALLAH YOLUNDA ŞEHİT OLMAK
A - Şehitlik ve Fazileti    499
B - Şehitlerin Hükümleri     500
XXII     - KABİR HAYATI VE KABİR ZİYARETİ
A - Kabir Hayatı     503
B - Kabirler ve Mezarlıklar    505
C - Kabir Ziyareti     508
BEŞİNCİ BÖLÜM
ORUÇ
I - ORUÇ İBADETİ VE FAYDALARI     513
A - Tanım ve Tarihçe     513
B - Orucun Fazileti ve Faydaları     514
II- ORUCUN FARZ OLUŞUNUN DAYANDIĞI DELİLLERİ
III - ORUCUN ÇEŞİTLERİ
A - Farz Oruçlar    519
B - Vacip Oruçlar      520
C - Nafile Oruçlar         520
D - Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler     522
IV - ORUCUN VAKTİ VE HİLÂLİN TESBİTİ
A - Orucun Vakti     525
B - Ramazan Hilâlinin Tesbiti     526
C - Ayın Doğuş Yerlerinin Farklı Oluşu (İhtilâf-ı metali’)     529
V     - ORUCUN ŞARTLARI
A - Orucun Farz Olmasının Şarttan    532
B - Oruç Tutmamayı Mubah Kılar Özürler      534
C - Orucun Geçerlilik Şartları    538
VI - ORUÇLU İÇİN MÜSTEHAP OLAN    ŞEYLER    544
VII    - ORUÇLUYA MEKRUH OLAN ŞEYLER       548
VIII    - ORUCUN BOZULMASI, KAZASI VE KEFARETİ
A - Orucu Bozan ve Yalnız Kazayı Gerektiren    Durumlar     550
B - Orucu Bozan, Kaza ve Kefareti Gerektiren    Durumlar    554
C - Orucun Kazası     556
D - Kefaret Orucu      557
E - Oruç Fidyesi     558
IX - KEFARET ÇEŞİTLERİ
A - Oruç Kefareti    561
B - Yemin Kefareti    561
C - Hata İle Bir Mü’mini Öldürmenin Kefareti    563
D - Zıhar Kefareti     564
E - Hac’da İhramlı İken Tıraş Olmanın Kefareti     566
X- ADAK VE ÇEŞİTLERİ
A - Adağın Mâhiyeti     567
B - Adağın Şartları      568
C - Adağın Çeşitleri    569
XI - İTİKÂF
A - İtikâfın Meşru Oluşunun Delilleri     572
B - İtikâfın Şartları    573
C - İtikâfın Çeşitleri    574
D - İtikâfın Âdabı    574
E - İtikâfı Bozan Şeyler    575
ALTINCI BÖLÜM
ZEKÂT I - ZEKÂTIN KAPSAMI VE FARZ OLUŞU
A - Zekâtın Tarifi     579
B - Zekâtın Hikmetleri    579
C - Zekâtın Dayandığı Deliller    581
D - Zekâtı Vermeyenin Cezası     583
II - ZEKÂTIN ŞARTLARI
A - Zekâtın Farz Olmasının Şartları    586
B - Verilecek Zekâtın Geçerli Olması İçin Gerekli Şartlar    595
1)Niyet    595
2)Temlik      597
C - Zekâtın Farz Olma ve Ödenme Zamanı    597
D - Açıkta ve Gizli Olan Mallar     599
III - ZEKÂTA TABİ OLAN MAL TÜRLERİ
A - Altın, gümüş ve paraların zekâtı    601
1)Altın ve gümüşte nisap     601
2)Zinet eşyasının zekâtı    604
3)Nisap kamamlama     605
4)Ayarı düşük altın ve gümüşün zekâtı    , 606
5)Kâğıt paraların zekâtı     607
6)Maaş, tcret ve serbest meslek kazançlarının zekâtı    608
7)Alacakların zekâtı     609
B - Ticaret Mallarının Zekâtı     610
1)Ticaret mallarının zekâtı ile ilgili deliller     611
2)Ticaret malından zekât alınmasının şartları     612
3)Ticaret malından zekâtın hesaplanması    613
C - Şirketlerin Zekâtı      615
1)Sermaye ortaklığı ve sanayi kuruluşlarının zekâtı    615
2)Hisse senetlerinin zekâtı     616
3)Emek sermaye (mudarabe) ortaklığında zekât    618
4)Tahvil ve hazine bonolarının zekâtı     618
D - Bina, Arsa ve Nakil Araçlarının Zekâtı     618
E - Maden ve Definelerin Zekâtı     620
F - Tarım Ürünlerinin ve Meyvelerin Zekâtı     623
1)Tarım ürünlerinden zekât alınmasının şartları     624
2)Zekât verilecek tarım ürünleri ve yükümlüler     625
G - İslâm’da Arazi Statülerine Genel Bir Bakış    627
1)Fethedilme şekline göre arazi çeşitleri    628
2)Öşre tâbi olup olmama bakımından arazi çeşitleri     630
3)Türkiye topraklarında öşür    632
H - Hayvanların Zekâtı     632
1)Koyun ve keçilerin zekâtı      633
2)Sığır ve mandaların zekâtı    635
3)Develerin zekâtı     636
4)Atların zekâtı    637
5)Balıkların ve hayvan çiftliklerinin zekâtı     638
i - Hayvanların Zekâtı İle İlgili Bir Değerlendirme     639
J - Zekâtın Doğrudan Veya Devlet Eliyle Verilmesi    640
K - Zekâtın Ödenme Şekli    642
IV - ZEKÂTIN VERİLECEĞİ YERLER
A - Zekâtın Verileceği Sekiz Sınıf     647
B - Zekât Verilmeyecek Kimseler     653
C - Zekât-Vergl İlişkisi    658
V- FITIR SADAKASI
A - Tanım ve Dayandığı Deliller    661
B - Fitre İle Yükümlü Olmak İçin Gereken Şartlar     663
C - Fitrenin Verileceği Yerler    665
YEDİNCİ BÖLÜM
HAC VE UMRE       667
I- HACCIN TANIMI VE KAPSAMI
A - Haccın Tanımı ve Mâhiyeti:    669
B - Kabe’nin ve Hac İbadetinin Tarihçesi    672
II- İSLÂM’DA HACCIN FARZ OLUŞUNUN DELİLLERİ    677
III- HACCIN FEVRÎ VEYA ÖMRÎ OLUŞU    680
IV- HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI    682
V- HACCIN EDASININ FARZ OLMASININ ŞARTLARI
A - Ortak Şartlar    685
B - Kadınlarla İlgili Özel Şartlar    686
C - Hacca Engel Olabilen Diğer Durumlar    688
VI - HACCIN SIHHATİNİN ŞARTLARI    690
VII- İHRAMA GİRME YERLERİ (Mîkatler)    691
A - Harem Bölgesinde Oturanlar    692
B - Hıl Bölgesinde Oturanlar    692
C - Mîkâtlerin Çevrelediği Alan Dışından Gelenler (Afakî)     693
1)Afakînin tanımı     693
2)Mîkât yerleri     693
VIII - İHRAM       695
A - İhramın Rükünleri     695
B - Harem Bölgesine İhramsız Girmenin Sonuçları     698
C - İhramlıya Yasak Olan Fiiller    699
D - İhramlı İçin Yasak Kapsamına Girmeyen Fiil ve Davranışlar 702
IX - HACCIN ÇEŞİTLERİ     703
A - İfrad Haccı     703
B - Temettü Haccı    704
C - Kıran Haccı    705
X- HACCIN RÜKÜNLERİ     708
A - Arafat Vakfesi     708
1)Vakfenin geçerli olmasının şartları    709
2)Arafat vakfesinin sünnetleri     710
B - Ziyaret Tavafı     711
C - Tavaf Çeşitleri    713
1)Kudüm tavafı    713
2)Ziyaret (ifâda) tavafı     713
3)Veda (sader) tavafı     713
4)Tehıyyetü’l-mescit tavafı     714
5)Nafile tavaf    714
D - Tavafın Fazileti     715
XI- HACCIN VACİPLERİ    717
XII - HACCIN SÜNNETLERİ    726
XIII - HACDA VEKÂLET (NİYABET)    731
A - İbadetlerde Vekâlet     731
B - Farz Olan Hac İçin Vekâletin Şartları    733
XIV- İHRAM YASAKLARINA UYMAMANIN CEZASI VE HAC
FİİLLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN TELÂFİSİ
A - Hac Cinayetlerinin Ceza ve Kefaretleri    735
B - Hac veya Umredeki Ceza Ve Kefaretlerin Ödenme
Yeri ve Zamanı     740
XV     - HACDAN ENGELLENME VEYA HACCI KAÇIRMA (İhsar ve Fevât)
A - Hacdan Engellenme (İhsâr)    741
B - Haccı Kaçırma (Fevât)    742
XVI- HACLA İLGİLİ UYGULAMA     743
XVII- UMRE VE UYGULAMASI    747
A - Umrenin Mâhiyeti ve Dayandığı Deliller    747
B - Umrenin Yapılışı     748
C - Hz. Peygamberin Yaptığı Umreler    749
1)Kaza umresi     750
2)Hicretin 8. yılında Ci’râne’den yaptığı umre     751
3)Veda haccı ile birlikte yaptığı umre    751
XVIII     - HEDY KURBANI VE HÜKÜMLERİ
A - Hedy Kurbanı ve Dayandığı Deliller    752
B - Hedy Kurbanı Çeşitleri    754
C - Hedy Kurbanının Kesme Yeri ve Zamanı    755
D - Hacda Kesilen Kurbanların Etleri      755
E - Kurban Yerine Oruç Tutmak     756
XIX- MEKKE-İ MÜKERREME’DE BAŞLICA ZİYARET YERLERİ
A - Mescid-i Haram:     758
B - Ten’îm ve Mescidi:       760
C - Akabe Bey’atlarının Yapıldığı Yer:     761
D - Hira-nur Mağarası:     762
E - Sevr Mağarası:     763
XX- MEDJNE-İ MÜNEVVERE’DE BAŞLICA ZİYARET YERLERİ
A - Medîne Şehri ve Medine Haremi:    765
B - Mescid-i Nebî:    766
C - Mescid-i Nebî’nin Fazileti:     767
D - Hz. Peygamber’in Kabrini Ziyaret:     769
E - Küba Mescidi:    770
F - Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescit):     771
G - Baki Mezarlığı:     772
I - Hendek Savaşının Yapıldığı Yerler     772
J - Uhud Şehitliği     774
K - Bedir Şehitliği      775
XXI     - HİCAZ DIŞINDA ÖNEMLİ İKİ ZİYARET YERİ
A - Mescid-i Aksa (Beyt-i Makdis):    777
B - Ashâb-ı Kehf    779
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KURBAN
I- KURBANIN TANIMI VE KAPSAMI
A - Kurbanın Tanımı ve Tarihçesi     783
1)Yahudilerde Kurban    783
2)Hıristiyanlarda Kurban    785
B - İslâm’da Kurban ve Dayandığı Deliller    786
C - Kurban Kesmenin Hükmü ve Kurban Çeşitleri     788
D - Kurban Kesmekle Yükümlü Olanda Aranan Şartlar     790
E - Kurban Kesmenin Vakti ve Şekli     792
II- KURBANIN TÜRÜ ve AYIPLI OLUP OLMAMASI    796
III- KURBANIN ETİ ve DİĞER PARÇALARI İLE
İLGİLİ HÜKÜMLER    800
IV- AKÎKA KURBANI    803
V- YENİ DOĞAN ÇOCUĞA DAİR HÜKÜMLER        805
DOKUZUNCU BÖLÜM
GÜNLÜK HAYATLA İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI MESELELER
I- İSLÂMÎ HÜKÜMLERİN GENEL ÇERÇEVESİ
1)İbâdetler     811
2)Muameleler     811
3)Ukûbât      812
II- HELÂLLER VE HARAMLAR
1 - Helal ve haram kavramlarının sınırı nedir,
çeşitleri var mıdır?    813
2- Karada yaşayıp eti yenen ve yenmeyen
hayvanlar hangileridir?       814
3- Suda yaşayan hayvanlardan eti yenen ve yenmeyenler
hangileridir?    818
4- İslâm’ın içkiye yaklaşımı nedir?     820
5- içki satıp ticaretini yapmak caiz midir?     821
6- Kumar nedir, İslâm’a göre hükmü nedir?     822
7- Sigara içmenin hükmü nedir?    823
8- Altın, gümüş ve ipekli giysi kullanımı için bir sınırlama var mıdır?    824
9- Kolonya ve alkollü madde kullanmak caiz midir?     825
10- İslâm’da zinanın hükmü nedir?    826
11- İslâm zinaya karşı ne gibi önlemler almıştır?     828
12-Organ nakli caiz midir?     829
13- Büyü yapmanın ve yaptırmanın hükmü nedir?     831
14 - Diş dolgusu yaptırmak veya diş kaplatmak boy abdestine
engel olur mu?    ,    832
- AİLE HAYATI İLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLER
15- İslâm’a göre evliliğin rükün ve şartları nelerdir?     835
16- Bir kimse evlenmek istediği kadına bakabilir mi?     835
17- İslâm’a göre evlenme engelleri nelerdir?     836
a)Sürekli evlenme engelleri    836
b)Geçici evlenme engelleri     837
18- Evlilik için verilen başlık parası caiz midir?    839
19- Nişanlılık sırasında verilen mehirve hediyeler, nişan
bozulduğu takdirde kime ait olur?    839
20- Evli bir kadının mâlî hakları nelerdir?    840
21- Evlilikte kocanın hakları nelerdir?    842
22- Kocası vefat eden bir kadının hakları nelerdir?    843
23- Boşanan kadının mâlî hakları nelerdir?     843
24- Çocukların geçim masrafları kime aittir?    844
25- Ana - baba ve diğer hısımların geçim masrafları kime aittir? . 844
26- Din ayrılığının geçim masraflarını karşılamaya etkisi
var mıdır?     845
27- Erkek ve kız çocuğu arasında ayırım yapmak caiz midir?     846
28-İslâm’a göre evliliği sona erdiren durumlar nelerdir?    847
(1)Evliliğin feshi     847
(2)Ric’î boşama     847
(3)Bâİn boşama      848
(4)Sünnî talâk    849
(5)Bid’î talâk    849
(6)Şartlı boşama    849
(7)Bir bedel karşılığında boşanma (hul’-muhâlea)     850
(8)Zıhar yöntemi    850
(9)îlâ yöntemi    851
(10)Mahkeme kararı ile boşanma     851
(11)Lian yöntemi    853
(12)Dinden çıkmanın (irtidat) evliliğe etkisi     853
(13)Eşlerden birinin ölümü     854
29- Bir defada üç talakla boşamanın hükmü nedir?     854
30- Boşanma durumunda düğün hediyeleri hangi eşe ait olur? . 856
31-Kadının boşanma yetkisi var mıdır?    856
32- Mut’a nikâhı nedir, İslâm’daki hükmü nedir?    857
33- Resmî nikâh olmaksızın yalnız dînî nikâh ile yetinmek
uygun mudur?    858
34- Küfrü gerektiren bir söz veya fiilin nikâha etkisi var mıdır? . 860
35- Hülle nedir, İslâm’a uygun olarak nasıl gerçekleşir?     861
36- Evlat edinmek caiz midir?     862
37- Tüp bebek uygulaması caiz midir?    863
38- Müslümana mahsus özel bir elbise şekil var mıdır?     863
III - EKONOMİK VE TİCARÎ HAYATLA İLGİLİ ÖNEMLİ MESELELER
39- İslam’da ticaretin yeri nedir?     865
40-Riba nedir, kaç çeşidi vardır?    866
41-Satılan bir malda hangi nitelikler bulunmalıdır?    869
42- Karaborsacılık nedir?    870
43- Devletin ticaret mallarına narh uygulaması caiz midir?  870
44-Kabzdan önce satış yasağı nedir, ticaret hayatında
ne gibi etkileri olur?    872
45- Pazara mal getiren üreticiyi yolda karşılayıp malını
almak caiz midir?    872
46- Şehirlinin köylü adına satış yapması caiz midir?    873
47- Cuma namazı sırasında satış yapmak caiz midir?     874
48- Kâr miktarı için bîr sınır var mıdır?    874
49- Fahiş kâr nedir? Miktarı yüzde kaçtır?     875
50- İslâm’a göre kiracının ve kiraya verenin hak ve
sorumlulukları nelerdir?    876
51-Hava parası caiz midir?    878
52-Vade farkı caiz midir?     879
53- Senet veya çek kırdırmak caiz midir?    880
54- İslâm’da borçlu - alacaklı ilişkileri nasıl düzenlenmiştir?    881
55-Selem akdi nedir?     882
56- Teminat mektubu almak ve buna dayanarak bir İşi
üstlenmek caiz midir?    882
57- Ticaret ortaklığının Kur’an ve sünnetteki delili nedir,
kaç çeşit ortaklık vardır?     883
Ortaklık çeşitleri:     884
(1)Müfâvada ortaklığı    884
(2)İnan ortaklığı    885
(3)Kredi ortaklığı (Vücuh şirketi)     885
(4)İş gücü ortaklığı (Sanâyî’ veya ebdân şirketi)     885
(5)Emek - sermaye ortaklığı (Mudârabe)    885
(6)Ziraat ortaklığı (Muzâraa)     886
(7)Bağ-bahçe ortaklığı (Musâkât)    886
(8)Ağaç dikimi ortaklığı (Mugârase)    886
58- İslâm’da yatırım için büyük krediler nasıl temin edilir?    887
59- Ekonomisi güçlü ülkelerde faizin olumsuz etkileri açıkça
görülmezken, Türkiye’deki olumsuz etkinin sebebi nedir?      887
60- Borsa ve hisse senedi alım satımı caiz midir?     888
61- Altın, gümüş veya döviz satışında (sarf) uyulması
gereken özel şartlar var mıdır?    890
62- Bugün tedavülde bulunan kağıt para dînen para sayılır mı?     891
Delilleriyle İslâm İlmihali
Prof. Hamdi Döndüren'in Delilleriyle İslam İlmihali, her Müslümanın elinin altında bulunması gereken bir müracaat kitabı... Kitapta İslam'ın inanç ve ibâdete dair meseleleri her seviyeden insanımızın rahat okuyacağı bir üslupla işleniyor. Günlük hayatta sık sık karşılaşılan problemlerin çözüm yolları, delilleriyle ve yerinde mukayeselerle izah ediliyor. Delilleriyle İslam İlmihali hoca efendiler için bir başvuru kaynağı, öğrencilerin en yakın yardımcısıdır. İtikat ve ibâdete dair meseleleri güvenilir bir kalemin ilmihaline müracaatla çözmek isteyen her Müslümanın en yakın rehberidir.Bu Değerli Kitaba Fıkıh Ve İlmihal Kitapları  Kategorinden Ulaşabilirsiniz.


 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 58,00 ₺
1 Taksit 58,00 ₺ 58,00 ₺
2 Taksit 30,85 ₺ 61,69 ₺
3 Taksit 20,88 ₺ 62,63 ₺
4 Taksit 15,91 ₺ 63,64 ₺
5 Taksit 12,91 ₺ 64,56 ₺
6 Taksit 10,91 ₺ 65,49 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 58,00 ₺
1 Taksit 58,00 ₺ 58,00 ₺
2 Taksit 30,85 ₺ 61,69 ₺
3 Taksit 20,88 ₺ 62,63 ₺
4 Taksit 15,91 ₺ 63,64 ₺
5 Taksit 12,91 ₺ 64,56 ₺
6 Taksit 10,91 ₺ 65,49 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 58,00 ₺
1 Taksit 58,00 ₺ 58,00 ₺
2 Taksit 30,85 ₺ 61,69 ₺
3 Taksit 20,88 ₺ 62,63 ₺
4 Taksit 15,91 ₺ 63,64 ₺
5 Taksit 12,91 ₺ 64,56 ₺
6 Taksit 10,91 ₺ 65,49 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 58,00 ₺
1 Taksit 58,00 ₺ 58,00 ₺
2 Taksit 30,85 ₺ 61,69 ₺
3 Taksit 20,88 ₺ 62,63 ₺
4 Taksit 15,91 ₺ 63,64 ₺
5 Taksit 12,91 ₺ 64,56 ₺
6 Taksit 10,91 ₺ 65,49 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 58,00 ₺
1 Taksit 58,00 ₺ 58,00 ₺
2 Taksit 30,85 ₺ 61,69 ₺
3 Taksit 20,88 ₺ 62,63 ₺
4 Taksit 15,91 ₺ 63,64 ₺
5 Taksit 12,91 ₺ 64,56 ₺
6 Taksit 10,91 ₺ 65,49 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 58,00 ₺
1 Taksit 58,00 ₺ 58,00 ₺
2 Taksit 30,85 ₺ 61,69 ₺
3 Taksit 20,88 ₺ 62,63 ₺
4 Taksit 15,91 ₺ 63,64 ₺
5 Taksit 12,91 ₺ 64,56 ₺
6 Taksit 10,91 ₺ 65,49 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA