0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

El-Müsned Hadisler - İmam Şafii-1469

Ürün Kodu:9789759180942

Hızlı Gözat

İmam Şafî Merhumun sahih hadislerden derlenmiştir.Seyfullah Erdoğmuş tercümesi Neşredilmiştir.

Stok Durumu : Stokta var

60,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

EL-MÜSNED HADİSLER

el-musned
MÜTERCİMİN TAKDİMİ

Bismillahirrahmanirrahim
Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Mu- hammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
«Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adı¬na birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en- Nisâ; 4/1),
"Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. 0 da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.
Tercümesini sunduğum İmam Şafiî rahimehullah'ın Müsnedi, kendisinin te'lif ettiği kitaplarda kendi isnadlarıyla rivayet ettiği hadisler ile bunun haricinde isnadlı olarak rivayet ettiği hadislerin Rebî b. Suleyman el-Muradî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. Kitabın bana kadar ulaşan isnadları şu şekildedir:
Birinci Senedim:
Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî; Bize; Seyyid Muhammed b. Alevî el- Mâlikî el-Hasenî umumî icazetle rivayet etti,
-O, babası es-Seyyid b. Alevî b. Abbas el-Mâlikî’den,
-O, es-Seyyid Abbas’tan,
-O, şeyhi es-Seyyid Ebu Bekir Şattâ'dan,
-O, Seyyid Ahmed Zeynî ed-Dahlân’dan,
-O, Şeyh Osman b. Hasen ed-Dimyâtî’den,
-O, Muhammed b. Ali eş-Şenevânî'den,
-O, Hicrî 1099’da vefat etmiş olan Şeyh Muhammed el-Munîr es- Semânhûdî’den,
-O, Muhammed b. Muhammed el-Bedîrî’den,
-O, Molla İbrahim'den,
-O, Hicrî 1071 yılında vefat etmiş olan Safiyuddin Ahmed b. Muhammed el-Medenî'den,
-O, eş-Şems Muhammed b. Ahmed er-Ramlî’den,
-O, Zekeriyya b. Muhammed el-Ensârî’den,
-O, Hafız Ahmed b. Ali b. Hacer’den,
-O, es-Salah İbn Ebî Ömer’den,
-O, el-Fahr İbni’l-Buharî’den,
-O, Ebû Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydalanî’den,
-O, Hicrî 515 yılında vefat etmiş olan Ebû Ali el-Hasen b. Ahmed el- Haddad'dan,
-O, Hicrî 430 yılında vefat etmiş olan Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî’den,
-O, Hicrî 346 yılında vefat etmiş olan Ebu’l-Abbas Muhammed b. Ya’kûb el-Esam'dan,
-O, Hicrî 270 yılında vefat etmiş olan er-Rebî b. Süleyman el-Murâ- dî'den,
-O, Hicrî 204 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Abdillah Muhammed b.
İdris eş-Şafiî rahimehullah'tan rivayet etmiştir.
İkinci Senedim:
-Muhammed Mutî' el-Hafız b. Muhammed Vasıl b. Şeyh el-Hafız Abdur- rahim,
-Hicrî 1380 yılında vefat etmiş olan Şeyh Muhammed Ebu'l-Hayr el- Meydânî’den icazetle rivayet etti.
-O, Hicri 1324 yılında vefat etmiş olan ez-Zahid Selim el-Musve-tî’den,
-O, Hicri 1262 yılında vefat etmiş olan muhaddis şeyh Ahmed Müslim el-Kizebrî’den,
-O, Hicrî 1218 yılında vefat etmiş olan asrının müsnidi Ahmed b. Abd el-Attâr'dan,
-O, Şam muhaddisi Şeyh İsmail el-Aclûnî’den,
-O, el-Fahr İbnu'l-Buharî’ye ulaşan isnadıyla;
-Kadı Ebu’l-Mekârim Ahmed b. Muhammed el-Lebbân ve Ebu Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydelânî'den,
-Onlar, Ebu Ali el-Hasen b. Ahmed el-Haddâd’dan,
-O, Hafız Ebu Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî'den,
-O, Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ya'kûb el-Esam’dan,
-O, er-Rebî b. Süleyman el-Muradî'den,
-O da İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî rahimehullah’tan rivayet etti.
*Tercümede Esas Aldığım Müsned Neşirleri
1-Bulak el-Emiriyye Nüshasından tashih edilen Hindistan baskısı esas alınarak çıkarılan ve Hicrî 1400 yılında Daru’l-Kutubi'l-İlmiyye tarafından yapılan neşri. Bu neşrin sonunda şu açıklanmıştır: "Şam diyarındaki en eski nüsha olan Emiriyye nüshası ile karşılaştırılmıştır. Meşhur muhaddis imam-ların dinledikleri kayıtlı olan bu nüshanın tarihi Hicri 784’tür.”
2-Eyyub Ebu Haşrif’in tahkiki, Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak’ın kontro¬lü ve Abdulkadir el-Arnaut’un takdimi ile Hicrî 1423 (2002) yılında Daru’s- Sekafeti’l-Arabiyye tarafından basılan neşri
3-Ebu Umeyr Mecdi b. Muhammed el-Mısrî el-Eserî tahkiki, Şeyh Muk- bil b. Hadi’nin takdimi ve es-Sindî'nin tertibi ile Hicrî 1416 yılında Mektebetu îbn Teymiyye’de yayınlanan "Şifâu'l-İyyi Bitahrici ve Tahkiki Müsnedi’ş-Şafiî
Bitertibi’l-Allâmeti's-Sindî" adlı neşri
4-Ve İmam Suyutî’nin: "eş-Şafiu'l-Iyyi Ala Musnedi’ş-Şafiî” adlı şerhine Abdurrazzak b. Es'adullah el-Buhari tarafından h.1429 yılında master tezi olarak yapılan tahkiki esas alınmıştır.
Bab başlıklarında ve hadis numaralarında İmam Muhammed Âbid es- Sindî'nin tertip ettiği nüshayı esas aldım. Parantezler arasında İmam eş- Şafii'nin Müsned'ine; Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak tarafından yapılan tahkik¬teki numaralan ekledim. Şafii’nin Sunen’indeki numaraları ise dipnotlarda verdim. Hadislerin sıhhatine veya zayıflığına dair hükümlerini ve tahricini genelde Ebu Umeyr Mecdi el-Eseri’nin tahkikinden ve ed-Dekkak'ın tahricin- den istifade ederek hazırladım.
Es-Sindî’nin tertibi olan nüshanın baskılarında kitap; İbadetler kısmı ve Muamelat kısmı olarak ikiye taksim edilmiş ve her kısımda numaralandırma yeniden başlatılmıştır. Bu sebeple kitabın orjinalindeki numaralandırmayı aynen takip ettim. Ancak kitabın sonunda es-Sindî'nin tertibinde geçmeyip de Müsned baskılarında yer alan ziyade rivayetleri, "Ziyadeler” başlığı al¬tında kitabın sonuna, numara sırasını takip ederek ekledim. Bunun dışında, Müsned baskılarında farklı numaralarla mükerrer olarak gelen rivayetleri numara vermeksizin, ilgili bölümlere aldım ve Müsned neşrindeki numarası¬nı parantez içinde belirttim.
Allah Azze ve Celle’den bu çalışmamı hayra vesile kılmasını dilerim.
Seyfullah Erdoğmuş Çubuk-Ankara
İÇİNDEKİLER
MÜTERCİMİN TAKDİMİ    5
İmam Şafiî Rahimehullah'ın Kısaca Hayatı    9
İBADETLER KISMI
İman ve İslâm    15
İlim Kitabı    22
Kitap ve Sünnete Sarılma Kitabı    26
Taharet/Temizlik Kitabı
Sular Bâbı    31
Necasetler ve Bunların Temizlenmesi    34
Kaplar ve Derilerin Tabaklanması    40
Helâ Edepleri    42
Abdest Alma Şekli    44
Abdesti Bozan Şeyler    51
Gusül Hükümleri    56
Mestlere Mesh Etmek    62
Teyemmüm    68
Hayız ve İstihaza    72
Namaz Kitabı
Namaz Vakitleri    77
Ezan    90
Namazın Şartları    97
Mescidler      102
Namaz Kılanın Sütresi    104
Namazın Şekli    105
Cemaat ve Namazda İmamlık Hükümleri    142
Namazda Yasak Olan ve Mubah Olan Fiiller    163
Yanılma (Sehv) Secdeleri    168
Tilavet Secdeleri    171
Cum'a Namazı    174
Bayram Namazları        203
Kurbanlar    214
Kusuf (Güneş Tutulması) Namazı    217
İstiskâ (Yağmur Duâsı) Namazı    223
Yağmur Duâsı    227
Korku Namazı    231
Seferi (Yolcu) Namazı    234
Teheccüd (Gece Namazı)    243
Vitr    245
Namazların Kazası    249
Hastanın Namazı      250
Cenazeler ve Hükümleri    251
Zekât Kitabı
Zekâtın Emredilmesi, Terk Edenin Tehdid Edilmesi,
Kimlere ve Ne Kadar Farz Olduğu    269
Kimlerden Zekât Alınıp Kimlerden Alınmayacağı    280
Zekâtın Kimlere Verileceği ve Zekât Memurları    294
Define ve Madenlerin Zekatı    297
Fıtır Sadakası    299
Oruç Kitabı
Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler    303
Nafile Oruç    310
Yolcunun Oruç Tutması    315
Oruç Hakkında Çeşitli Hükümler    320
İtikaf    326
Hac Kitabı
Haccın Farz Oluşu    327
Zaman ve Mekân Olarak Hac ve Umre’nin Mîkatleri    333
Mekke’nin Fazileti    341
İhrâma Giren Kimsenin İhrâm Giyme Esnasında
Uyması Gereken Şeyler    342
İhrâmlıya Mubâh Olan ve Haram Olan Şeyler İle
İşlenen Haramlardan Dolayı Terettüp Eden Hükümler    353
Mekke'ye Girdikten Sonra Nüsükleri Tamamlayıncaya Kadar
Hacının Yapması Gerekenler    380
İfrâd, Kırân ve Temettü Haccı    .    410
Umre Hakkında Gelenler    420
Hacdan Engellenen ve Haccı Kaçıranın Hükümleri    422
Başkası Adına Hac Yapmak    426
Hac Hakkında Çeşitli Rivayetler    432
Medine’nin Fazileti ve Medine Hakkında Gelenler    434
MUÂMELÂT KISMI
Nikah Kitabı
Mehir Hükümleri    437
Nikahta Velî Şartı Hakkında Gelenler    444
Evlenmeye Teşvik, Dünürcü Olmak,
Nikâhın Haram Kıldığı Şeyler ve Diğerleri    449
Süt Emme Hakkında Gelenler    461
Kadınlarla Geçinmek ve Eşler Arasında Günlerin Taksimi    471
Nesep Hakkında Gelenler    478
Talâk Kitabı
Talâk Hükümleri Hakkında Gelenler    483
îlâ Hakkında    502
Liân (Lanetleşme)    505
Hulû’    516
İddet      518
İhdâd    534
Hıdâne (Çocuk Bakımı)    537
Mefkûd (Kocası Kaybolan Kadın)    538
Nafakalar    538
Itk (Köle Azâdı) Kitabı
Itk (Köle Azâdı) ve Memluk Hakkında Gelenler    542
Tedbîr (Kölenin Azadını Sahibinin Ölümüne Bağlamak)    545
Mukateb ve Velâ    549
Yeminler ve Adaklar Kitabı
Yemin    556
Adaklar    558
Hudûd (Had Cezaları) Kitabı    562
Zinâ'nın Cezası    562
Hırsızlığın Had Cezası    571
Yol Kesicilik, Dinden Dönme, Büyücülük ve Diğer Hükümler    577
İçki İçme Haddi    582
İçecekler Kitabı    587
Diyetler    593
Kasâme    621
Cihad Kitabı    625
Cizye Hakkında Gelenler    647
Koruluk ve İktâ Hakkında Gelenler    651
Boş Arazileri İhya Etmek    653
Mezâlim Hakkında Gelenler    655
İçme Suyu Kuyuları    655
Ziraât Kitabı    657
Lukata (Buluntu Mal) Kitabı    660
Lakît (Buluntu Çocuk)    661
Vakıf Kitabı    662
Alışveriş Kitabı    664
Satışı Yasaklanan Şeyler ve Diğer Hükümler      664
Meclislerin Muhayyerliği    688
Fâiz Hakkında    691
Selem    702
İflâs    704
Rehin Kitabı    705
Şuf’a Kitabı    707
İcârât (Kiralamalar)    709
Hibe (Bağış) ve Umrâ (Ömürlük Bağış)    711
Kırâz (Borçlanma)    714
İstikrâz (Borçlandırma)    716
Avlanma ve Hayvan Kesimleri    717
Tıp Kitabı    725
Akdiye (Yargı) Hükümleri    726
Şahitlikler    734 
Fitneler    737
Rüya Tabiri    738
Tefsir    739
Nübüvvet Alâmetleri    743
Edep Kitabı    745
Vasiyetler    750
Ferâiz Kitabı    751
Menkıbeler    758
Ziyadeler    768

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA