0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

En Güzel Dini Hikayeler-1812

Ürün Kodu:9789752940871

Hızlı Gözat

En Güzel Dini Hikayelerin Yer Aldığı Hikaye Kitabıdır

Stok Durumu : Stokta var

23,00 ₺

Detaylar

EN GÜZEL DİNİ HİKAYELER

En Güzel Dini Hikayeler Kitabının Yazarı  Kalyub’nin Hal Tercemesi

Zamanın en iyi yetişmiş, geniş ufuklu, engin anlayışlı, vakar ve fazilet sahibi olan Şeyh Ahmed b. Selame, Mısır’ın Kalyub köyünde doğmuştur. Kendisi Şafii mezhebinden olup, hadis ve fıkıh ilimlerinde ihti­sas sahibi idi ve devrinin ünlü alimlerinin başında bulu­nurdu.

Fıkıh ve hadis ilmini, devrinin alimlerinden olan Şems er-Remlî’den okudu. Üç sene müddetle hoca­sından ders alan Ahmed,evine  çekilip ilimle iştigal etti. Nur ez-Zeyyadî, Salim eş-Şibşiri, Ali el-Halebi, Sibki ve bunlardan başka devrinin meşhur alimlerden de ders almıştır.

Kendisinden, Mansur et-Tuhî, İbrahim el- Bermavî, Şaban el-Feyyumi ve bunlardan başka bir çok meşhur alimler ders almışlardır. Çok heybetli olduğu için, yanında kimse konuşamazdı. Kendisi başını eğip daima yere bakardı. İleri gelen ve eşraftan olanlara hiç önem vermez; fakirleri çok severdi. Hiçbir kimseden asla sadaka kabul etmezdi. Bilakis kendisi çok defalar fakirlere sadaka verirken görülürdü.

Hiçbir vazife almamış olduğu halde, fevkalade yaşayışı vardı. İbadete düşkün olmakla beraber, halkı irşad etmeyi de ihmal etmezdi. İslâmî ilimlerin yanı sıra, müsbet ilimlerin her dalında bilgi sahibi idi. Ders anlat­ması gayet başarılı olup, öğretmek istediği meseleleriörnekleriyle canlandırırdı. Kendisini dikkatle ve zevkle dinlerlerdi.

Bütün insanlara faydalı bir çok eserleri vardır. Onlardan bazıları şunlardır:

Haşiye alâ Şerhil Minhâc, Hâşiye alâ Şerhit Tahrîr, Hâşiye alâ Şerhi Ebi Şuca’, Hâşiye alâ Şerhil Ezberiyye, Hâşiye alâ Şerhi el-Ecrumiyye, Hâşiye alâ Şerhi İsaguci, Risale fî Ma’rifetil Kıble, Kitâb fit Tıb, Menasık’ül Hac.

Hicri 1069 senesi Şevval ayının son günlerinde vefat etmiştir. Allah ona rahmet eylesin. Ondan razı olsun.

 Hamd ü sena, kullarından muvaffak kıldığını, kendi Zatı’nı insanlara anlatmaya memur kılan ve ona şerbet kâselerinden ünsiyetin tadını tattıran Allah’a mahsustur.

Salat ü selam bütün isim ve sıfatlar dairesinin kutbu olan ve kemalat çeşitlerinin tümü ile muttasıf olan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallellâhü aleyhi ve selleme, âline, ashabına, ensar ve dostlarına, tabiilerine olsun ki, onlar kendisine uymakla, gizli olan kıymetli bilgileri ortaya çıkardılar. Faydalı ve nadir bu­lunan latifeleri korudular. Her vakit ve devirde ashab-ı kirama tabi olanlara da selam olsun.w

Bundan sonra, bilinsin ki bu kitap, hacmi kü­çük olmakla beraber, ilmi çok, anlaşılması kolay olan bir kitaptır. Bu kitabın güzel satırlarının semasında kıy­metli yazılar serpilmiştir. Parlak yerlerinden gönüllere ışık saçılmıştır.

Bu kitap, faydalı ibareleri, üstün ve güzel hika­yeleri, kıymetli ve benzeri bulunmayan nükteleri ihtiva etmektedir. Bu kitabın yazarı ilimde, anlayışta zirveye ulaşan, benzeri bulunmayan ve çeşitli faziletleri kendi­sinde toplayan, meselelerde beliren zorlukları kolaylıkla çözmekte mahir olan Ahmed Şihabüddin el-Kalyubî’dir.

Kendisi sayılamayacak derecede faziletlere ulaşmış, tahkik edilmesi, derinliğine inilmesi güç olan meseleleri çok güzel açıklamıştır. Allahü Teala, ona olan fazl ü ihsanıyla, onu bitmez tükenmez iyi ve güzel işle­rinde daim, muvaffak eylesin. O’nu cennetinin en güzel ve geniş yerinde yerleştirsin. O’nun bereketleri altında da bizi gölgelendirsin. Amin...

Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir. Gidilecek yer ancak O’dur. 

 

İÇİNDEKİLER

Kitabın yazarı Kalyûbî’nin hal tercemesi 5

Önsöz     7

Besmele’nin fazileti 9

Teheccüd namazının fazileti 10

İbadetin hakkının verilmesi 12

Salihlerin ibadeti 13

İstikamet (Doğruluk) 14

Doğru ve güzel görüş 15

Cömertlik hakkında 16

Kocaya itaatin fazileti 17

Kerâmetler 19

Birmukâyesea 22

Yine kerâmetler 22

Kazaya teslim olma 24

Seciye sahibi olmak ve sebat etmenin fazileti 25

Şa’bân-ı Şerifin on beşinci gecesinin fazileti 27

Hükmün çeşitleri 28

Şevvâl-i Şerifte oruç tutmanın fazileti 29

ibadet etmek için bir yere çekilmenin fazileti 30

İhlasın fazileti 31

Allah’a tevekkül etmenin fazileti 32

Resulüllah Efendimiz’in çocuk sevgisi 32

Allah’a dönmenin fazileti 34

Zühd hakkında 36

Sevgide ihlaslı olmanın fazileti 36

Allah’ın zikrinden gafil olmak 38

Allahü Teâla’ya sığınmanın fazileti 38

Soyguncuların tevbekâr olmalarının hikayesi 40

Cennetin kapısı ve anahtarı 41

İtaatli, sabırlı ve güçlü olmak 43

Allah’a isyanın kötülüğü 45

Nefsi haramlardan korumak 45

Beyt-i Makdis’in kapısı 49

Süleyman Aleyhisselam’ın kürsüsünün vasıfları hakkında 50

Ana ve baba duası almanın mükâfâtı 52

Süleyman Aleyhisselam’ın mülkü 53

Gururun kötülüğü 55

İlimle birlikte af ve hilim 55

İslamın adalet ve ahlakım gösteren parlak bir misal 56

Adaletli olmak 57

Cuma günü gusletmenin fazileti 57

Cuma günü ölüler için verilen sadakanın fazileti 58

Allah’a tevekkül etmek ve görüşünü keskinleştirmek 59

Allah’la ticaret etmek 62

Ölülere ait olan sadakanın semeresi 64

Az ile kanaat etmek 65

Yaptığı ibadetle gururlanmanın kötülüğü 66

Ana ve babaya asi olmanın sonu 68

İnsan sabırlı ve kanaatkâr olmalı 68

Büyük laf etmenin cezası 69

Resulü Ekrem (s.a.v.)’in bazı mucizeleri 70

Kul hakkı yenmişse helallik almalı 73

İslamda ticaret ahlakı 73

Dünyada hayırlı evladı olmanın faydası 74

Yahudi aliminin müslüman oluşu 74

Mizan gününü düşünmek 75

Kendimizi haramdan korumalıyız 76

Şeytana uyanın vay haline! 78

Allah’ın kendisini seçtiği ve razı olduğu kimsenin ahvâli 79

Öğüt vermek ve öğütü kabul etmenin yolu 81

Allah’a tevekkül etmek ve kazasına sabretmek 82

Allahü Teâla’ya vasıl olanların halleri 83

İlim ve ilim enlini sevmenin fazileti 85

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ın fazileti 86

Allah’ı görmeyi sevmenin fazileti 88

Allah’ın mağfiretini dilemekten başka çare olmadığı hakkında 89

Özür dilemeyi kabul etmemenin kötülüğü 90

Düşünmeden güzel cevap vermek 90

Hızır Aleyhisselam’ın başından geçenler 91

Allah korkusundan ağlamanın fazileti 93

İbadeti dünya işlerinden üstün tutmak 94

Allah’a tevbe edenlerin kerametleri 95

Allahü Teâla’nın isimlerinden bazılarının fazileti 96

Şehidlerin kerametleri 96

Zilhicce’nin ilk on günü oruç tutmanın fazileti 99

Besmele’nin kuvveti 100

Receb ayının fazileti 101

Rabia el-Adeviyye’nin başına gelen hadise 101

Şer’i hükümlere dikkatle riayet etmenin fazileti 102

Soruda mugalata etmek ve ağzının payını almak 103

Emellerini Allah’tan başkasına değil, Allah’a bağlayan kimse 103

Aşure günü’nün fazileti 106

Nefsi terbiye etmek ve salihlerin ahvali 108

Kötü kimselerin, iyi ve seçkin kimselere kurdukları tuzaklar 110

Allah’ın rızasını istemeyi, insanlar üzerine tercih etmek 113

Harama bakmaktan sakınmak 116

Azgınlığın sonu 116

Peygamber (s.a.v.)’in mucizelerinden bazıları 117

Isa Aleyhisselam’ın mucizesi ve bir kadının ihaneti 119

Geyiklerin şahitliği 121

Başkası için kuyu kazanlara ders olsun 122

Her durumda Allah’a teslim olmak 123

Zina eden bir kadının, suçunu hile ile kocasından gizlemesi 123

Nefsinin arzusuna uymamak 125

İyilik, nankörlükle karşılansa bile Allah katında zayi olmaz 126

Dinini dünya için alet eden adamın domuz haline gelmesi 128

Allah’ın her yarattığında bir hikmet vardır 129

Rızıkta Allah a güvenmek 130

Coha’nın başına gelenler hakkında 131

Akıllı ayı 132

Aptal ayı 132

Allah’ın verdiği nimetlere şükretmemenin sonu133

Cömertlik, cimrilik ve her şeyin aslına rücu etmesi 134

Salihlerden bazılarının menkibeleri 135

Allah’tan bağışlanma istenmedikçe yapılan iyilikler günahları silemez 139

Abdülmelik’in yöneticileri teftiş etmesi 140

Salihlerin dualarının kabul olunması 141

Şeyh İsa’nın menkibeleri 142

Nimetin değerini bilememek 143

Hayvana haram yedirmenin sonu 144

Bir sahabinin başından geçenler 145

Bazı sahabilerin ıslamdan önceki ve sonraki faaliyetleri 147

Ömer b. Abdülaziz’e gökten müjde inmesi 148

Hükümdar Nuşirvan’ın bir çocuktan öğrendiği gerçek 149

Kralın çobandan aldığı ders 150

Yalancı elçinin dilinin kesilmesi 152

İffet ve nefsin jerefi 153

Abdullah b. Mübarek ve babasının eski durumu 153

İbadete öncelik vermenin mükafatı 157

Kaderi ile savaşıp yenilen adam 158

Ümmü Cafer ile iki kör arasında geçen olay 160

Ya susmalı veya konuşunca Rabbi zikretmeli 161

Allah’ın kullarına olan merhameti 162

Allah’ın takdirine kulun aklı ermez 163

Belaya karşı sabretmek 164

Kazaya razı olmak ve sabretmek konusunda bir olayın hikayesi 165

Sabır ve tevekkül etme 167

Gerçekleri açıkça söylemek suretiyle emirleri Hakk’a tabi olmaya sevketmek 167

Muaviye’nin annesine yapılan iftira ve gerçeğin ortaya çıkması169

Boşboğazlığın kötülüğü 171

Mütemmenat binti Heysem’in haberi 174

Fesahat ve idrak etme 175

Allah’a sığınmak ve bunun üzerine bir misal 177

Ölümden kaçmanın hiçbir faydasının olmadığı 177

İbrahim Aleyhisselam’ın yeryüzünde dolaşarak acayip şeyler görmesi 179

Me’mun’un, amcası İbrahim’le olan hadisesi 181

Fesahat ve cömertlik 190

Sadakanın fazileti ve hac yerine geçmesi 193

Rasulü Ekrem’in dünyaya teşrif etmesinden önce, muhterem validesinin karşılaştığı olağanüstü haller 194

Hızır Aleyhisselam’ın gördüğü acayip olaylar 196

İsa Aleyhisselam’ın bazı mucizeleri 196

Acemistan’da bulundn kokulu otun tarihçesi 197

Sadakanın fazileti 197

Yine sadakanın fazileti 198

Bir velinin kerameti 199

Ölüler için sadaka vermenin fazileti hakkında 200

Men edilmesi helal olmayan şeyler 202

Musa Aleyhisselam’a vahyedılen üç önemli nokta 203

Kötü ticaret 203

Adaletin fazileti ve meliklerin iffeti 204

Binbir gece masallarının aslı 205

Allah’ın rızasını isteyerek yapılan işteki ihlas 205

Misafire ikram etmek 206

Hayır işlemenin mükafatına dair 207

Süleyman Aleyhisselam ile karınca arasında geçen görüşme 208

Arşın sıfatı 210

Levh’in sıfatı 212

Kürsü’nün sıfatı 212

Beyt-i Ma’mur’un sıfatı 213

Kevser’in sıfatı 213

İsrafil’in sur’unun sıfatı 214

Firavun’un kulesi ve onu nasıl yaptığına dair 220

Tuzun bulunmasının aslı hakkında 222

Rızıkların çeşitli olması hakkında 223

Besmele’ye ihtimam etmek hakkında 223

Aşure gününün fazileti hakkında 224

Cuma günü Peygamber Aleyhisselam’a salatü selam getirmenin fazileti 225

Alimlerin fazileti hakkında 226

Cennetteki ziyaret hakkında 226

Irak halkının şikak ve nifakı 227

Çürümeyen cesetler hakkında 227

Her şeyden dört şeyin seçilip güzel görülmesi 228

Her şeyden yedi şeyi güzel görmek hakkında 229

Ademoğlunun muhafaza edip, yıkmaması gerektiği yedi kaleye sahipolduğu hakkında 230

Kötü huylu kadın ve komşu hakkında 231

Peygamberlik alametleri 231

Bazı büyük velilerin kerametleri hakkında 231

Susturucu cevap 232

Güzel cevap verme 233

Bazı acaip sorular 234

Allahü Teala’nın kudreti 234

Cinlerin ve insanların çeşitli yaratılışları 235

İnsanların üç sınıfa ayrılmaları 236

İsa Aleyhisselam’ın elbisesi hakkında 236

Mütenebbi’nin öldürülmesinin sebebi 236

Hocalıktan talabeliğe dönüş 237

Atın Adem Aleyhisselam’dan önce mi yoksa sonra mı yaratıldığı hakkında 237

Sabırlı olmak ve olgunluk göstermek 238

Faydalı bazı kısa bilgiler 239

Kendini beğenme 240

Hilm ve cömertlik 240

Postacılık yapan kedi 240

Hem en iyi hem de en kötü olan şeyler 241

A’meş’le ilgili birkaç fıkra 241

Acaip bir hadise ; 243

Cafer-i Sadık’ın oğlu Musa Kazım’a vasiyeti 243

Cafer-i Sadık ile Ebu Hanife arasında geçtiği rivayet edilen bir görüşme 244

Elçiye ve elçiyi gönderene vacip olan hususlar 246

Satranç ve tavla oyununu asıl icad edenler 247

Dua etmenin incelikleri 247

İnsanların kısımlara ayrılması 248

Allahü Teala’nın kullarına olan rahmet ve merhametinin isbatı için delil getirmek 249

Zünnun-ı Mısrî’nin tevbesi hakkında 249

Ehl-i Beytin zeka üstünlükleri 250

Emredenin sözünün ancak kendisi yaptığı zaman yerine getirileceği 254

Müslümanın, müslüman kardeşi üzerinde bulunan otuz çeşit hakkı 254

Buni’nin tecrübe ettiği bazı şeyler 256

Zeki ve akıllı kimselerin güzel içleri 256

Ebu Bekir Sıddık’ın rüyasında gördükleri 257

Ahiret gününün ahvalini düşünmek 258

Sincapla ilgili hikayeler 259

Her şey dengi dengine 260

İki kumanın çocukları ile iftihar etmeleri ve hayırlı bir tesadüf 261

Bir kuşun adama verdiği ders 261

Evlenirken müşavere etmek 262

Muhafaza edimesi gereken bazı hasletler 263

Cimri ile alay edilmesi 264

Kimsenin kimseye kızmaya hakkı olmadığı hakkında 264

Güzel hasletlere sahip olmak hakkında 265

Allah’a tevekkül eden adamın alametleri 266

İnsanların tabiatlarının ayrı ayrı olması 266

Yolculuktan döneni ziyaret etmenin adabı 267

Buğday ve etin faydaları 267

Hediye kabul etmek 267

Ahvali iyi düşünmek 268

Eğer tevbe edilirse kabul edileceği hakkında 268

Kim işini Allah’a havale ederse Allah ona kâfidir 269

Bir çocuğun, şair Ebül A’lâ el-Maari’yi mat etmesi 269

Bir delinin yaptığı latife 270

Mülkün fanı olması, ibadetin baki olup kıyamet günü sahibinin kendisinden    faydalanması 270

Mi’rac gecesinde peygamberlerin Allah’ı sena etmeleri 271

Bir kadının vefası : 272

Allah’ın taksimine rıza gösteren ve sabırlı olup şükreden kimseler 272

Bir şeye yemin etmek ve o yeminden keffaretsız kurtulmak 273

Velilerin kerameti hakkında 274

Allahü Teala’nın seçtikleri 279

Alacaklının hapsedilmesi ve borçlunun serbest bırakılması 279

İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin ikna kudretini gösteren bir olay 280

Nuh Aleyhisselam’ın gemiyi nasıl yaptığı ve hayvanları gemiye nasil aldığı 281

Duanın kabul olduğu vakitler 283

Duanın kabul olduğu vakitler 289

Hapisten kurtulmalı için okunan dua 290

İbretli hikayeler 291

Bir melik ile âbidin görüşmesi 292

Bazı bilginlerin görüşleri 292

Mülk (Tebârake) suresinin fazileti 293

Cebrail Aleyhisselam’ın Peygamber Efendimiz’e öğrettiği ilaç 294

Velilerin yerleştiği yerler 295

Faydalı bazı dualar 295

Rasulü Ekrem kaç kere haccetmişler? 300

Ateşin yakmadığı ölü 301

İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin hamama girerken başından geçen olay 301

Halife Me’mun zamanında peygamberlik iddiasında bulunan deliler 301

Sultan Kamil’e şamdandan çıkıp hizmet eden hizmetçiler 303

Sultan Müeyyed’e yapılan topraktan ibrik 303

Yahya b. Halid el-Bermekî’nin asilahe cevabı 303

İslam’ın şerefi 304

Süleyman Aleyhisselam’ın zengin olması ve bir unutkanlığı 304

Allahü Teala ya iyi tevekkül etmek ve onun kaderine razı olmak 306

Emanetin fazileti ve bulunan herhangi bir şeyin sahibinin araştırılması hakkında 307

Bir kadının hile ile ahlaksızlığını gizlemesi 309

Melekler hangi evlere girmezler? 310

Örümceğin üzerine ağ ördüğü kişiler 310

Allah’ın yarattıklarına şefkat etmek 311

Büyük konuşan biri 312

İnsanların en efdali kimmiş? 312

Aklın önemi 313

Sükut etmenin faydaları 313

Gammazlığın kötülüğü 314

Latife 315

Rivayet 315

Büyük günahlar 315

Beş türlü karanlık 316

Cenneti dünya gözü ile gören adam 316

Dört şehir ve dört nehir 317

Beyt-ı Makdis’in faziletleri 318

Kenzül Arş duası 320

Son söz 329

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23,00 ₺
1 Taksit 23,00 ₺ 23,00 ₺
2 Taksit 12,23 ₺ 24,47 ₺
3 Taksit 8,28 ₺ 24,84 ₺
4 Taksit 6,31 ₺ 25,24 ₺
5 Taksit 5,12 ₺ 25,60 ₺
6 Taksit 4,33 ₺ 25,97 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23,00 ₺
1 Taksit 23,00 ₺ 23,00 ₺
2 Taksit 12,23 ₺ 24,47 ₺
3 Taksit 8,28 ₺ 24,84 ₺
4 Taksit 6,31 ₺ 25,24 ₺
5 Taksit 5,12 ₺ 25,60 ₺
6 Taksit 4,33 ₺ 25,97 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23,00 ₺
1 Taksit 23,00 ₺ 23,00 ₺
2 Taksit 12,23 ₺ 24,47 ₺
3 Taksit 8,28 ₺ 24,84 ₺
4 Taksit 6,31 ₺ 25,24 ₺
5 Taksit 5,12 ₺ 25,60 ₺
6 Taksit 4,33 ₺ 25,97 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23,00 ₺
1 Taksit 23,00 ₺ 23,00 ₺
2 Taksit 12,23 ₺ 24,47 ₺
3 Taksit 8,28 ₺ 24,84 ₺
4 Taksit 6,31 ₺ 25,24 ₺
5 Taksit 5,12 ₺ 25,60 ₺
6 Taksit 4,33 ₺ 25,97 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23,00 ₺
1 Taksit 23,00 ₺ 23,00 ₺
2 Taksit 12,23 ₺ 24,47 ₺
3 Taksit 8,28 ₺ 24,84 ₺
4 Taksit 6,31 ₺ 25,24 ₺
5 Taksit 5,12 ₺ 25,60 ₺
6 Taksit 4,33 ₺ 25,97 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 23,00 ₺
1 Taksit 23,00 ₺ 23,00 ₺
2 Taksit 12,23 ₺ 24,47 ₺
3 Taksit 8,28 ₺ 24,84 ₺
4 Taksit 6,31 ₺ 25,24 ₺
5 Taksit 5,12 ₺ 25,60 ₺
6 Taksit 4,33 ₺ 25,97 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA