Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Esma-i Hüsna Sırlar ve Şifalar Ansiklopedisi-1302

Ürün Kodu:9786054496587

Hızlı Gözat

esmai hüsna kitabının tanıtım ve satış sayfasıdır

Stok Durumu : Stokta var

48,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

 

ESMA-İ HÜSNA SIRLAR VE ŞİFALAR ANSİKLOPEDİSİ


ÖNSÖZ

Muhterem kardeşim!

Allah Teâlâ yüce isimlerini ihtiva eden bu eseri dünya ve ahirettekurtuluşumuza bir vesile eylesin.

Rabbimiz, kâinata bir hidayet güneşi olarak gönderdiği Efendimiz Hazreti Muhammed (a.s.)’in izini takip etmeyi, tavsiye buyurduğu kaynaklardan içmeyi, içirmeyi, faydalan­mayı, faydalandırmayı bize nasip buyursun.

"Dua, ibadetin iliği, özüdür.” buyuran Efendimiz (s.a.v.)’in bu sözündeki hikmet nedir? Bunun üzerinde biraz durmak icap eder:

Biliyoruz ki, fabrikanın imal ettiği bir aletin veya bir motorun çalışması için mutlaka bir enerjiye ihtiyacı vardır. Enerjisiz bir motor muattaldır. Hiçbir işe yaramaz. Ondan hiçbir fayda da elde edilemez. Bu bir gerçektir. Bunun ak­sini iddia edecek kimse de düşünülemez. Yani enerjisiz hiç­bir motor ve alet çalışmaz.

İlik, insan denilen en büyük fabrikanın enerji kayna­ğıdır. İlik, çalışıp fonksiyonunu icra etmez, o insan denilen fabrikayı çalıştıran kan imalini gerçekleştirmezse, fabrika fonksiyonunu yerine getirmez, yıkılmaya, ölümemahkum olur. İşte bunun için sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): "Dua ibadetin iliği, özüdür.” buyurmuşlardır.

Böylece duanın ne kadar güçlü bir kuvvet ve enerji kay­nağı olduğunu anlamış oluruz.

Motorun normal bir biçimde çalışması için enerjinin saf olması icap eder. Saf olmayan bir enerji ile motor çalışmaz. Çalışsa da randıman elde edilemez. Aynen bu misalde oldu­ğu gibi, madem dua da bir kuvvet ve enerji kaynağıdır, öy­leyse kendisinden beklenilen fonksiyonun meydana gele­bilmesi için, haram lokma, riya, zulüm, büyüklenme, İslam dışı yaşama, Allah’ın emirlerini bir bütün olarak kabul et­meme, onları yaşayıp başkalarına örnek olmama gibi ya­bancı cisimlerden bir tanesinin dahi ibadetimizin özü, duaya karıştırılmaması gerekir. Acaba yaptığımız dualar, neden fonksiyonunu yerine getirmiyor? Bunu iyi düşünmeli, sebe­bini Kur’an’dan ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselam’dan sorup öğrenmeliyiz. Allah Teâlâ, koyduğu pren­siplerini kabul etmeyenlerin duasını kabul etmeyeceğini açık bir biçimde Kur’an’da beyan buyurmuşlardır.

ESMA-İ HÜSNA SIRLAR VE ŞİFALAR ANSİKLOPEDİSİ

Efendimiz Aleyhisselam da:

"Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram kimse, ellerini açmış dua ediyor. Hiç onun duası kabul edilir mi?” buyurmuşlardır.

Haram, yiyenin kalbinde hemen bir değişiklik meydana getirir; ahlakı bozulur, ondaki iyi huyların ve hasletlerin ya­vaş yavaş kaybolduğu herkes tarafından açık bir biçimde görülür. Çünkü bu kişi, Allah’ın bir emanet olarak verdiği vücut makinasım çalıştıran enerjiye, yabancı bir madde ka­rıştırdığı için, ilahi makinada hasarlar meydana getirmiştir. Bunu daha iyi anlayabilmek için etrafınıza bir göz atmanız, kalbinizin kanaat getirmesi bakımından yeterli olacaktır. Cemiyetimizde öyle insanlar vardır ki, bunların hâl ve du­rumlarına bakıldığında gıpta etmemek mümkün değildir. Çünkü onların işleri, yaşayışları, ahlakları, ibadet ve taatları Allah’ın rızası içinde meydana gelir. Ne zaman hırsla etrafa saldırmaya başlayınca, her şey birden değişiverir. Camiden,cemaatten, güzel bütün hasletlerden yavaş yavaş uzaklaş­maya başlar ve kopan tespih taneleri gibi dağılır ve böylece iyi değerlerini teker teker kaybeder. İnsanlığını yitirir. Aç kurt gibi her şeye saldırmaya başlar. Asırlarca İslamın bay­raktarlığını yapmış ve onu bize kadar sağlam kaynaklarla ulaştırmış sahabeyi, müctehitleri, âlimleri tenkit etme zaval­lılığına saplanırlar. Mübarek ecdadımız, eserleri ile kütüp­hanelerimizi doldurmasalardı, onlar bu allameliklerini nere­den, hangi kaynaktan alacaklardı? Bunu hiç düşünmezler. Onların bu içinde bulundukları şifasız hastalıkları, işledikle­ri ve yedikleri haramlardan meydana gelmektedir. Çünkü insanın midesi bir geminin ocağı ve kazanı gibidir. Kendisi de bu kazanın ocakçısıdır. Geminin makinalarım çalıştırmak için su kazanı, su ve kömür gerekir. İnsan bedeninin ocağı­nın kömürü de yediğimiz gıdalar ve içtiğimizsulardır. Ge­rek suyun, gerek kömürün, gerekse hararetin ölçülü olması lazımdır. Aynen bunun gibi yemede ve içmede haddi aş­mamak gerekir ki, vücut makinasının bütün organları dü­zenli çalışsın. Aksi takdirde her şey allak bullak olur.

ESMA-İ HÜSNA SIRLAR VE ŞİFALAR ANSİKLOPEDİSİ

Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

"Yüce Allah’ın en çok sevmediği kimse, çok uyuyan, çok yiyen ve çok içen kimsedir.”

Haram lokma yemek çerçöp ile ocağı tutuşturmaya ben­zer. Bunlarla ocak tutuşmaz, gemi hareket etmez. Vakit bo­şa geçer. Ahiret seferi uzun bir seferdir. İbadetin onda do­kuzu helal lokma ile gerçekleşir. Bir haram lokma, insanın ibadetinin kırk gün kabul edilmemesine sebep olur.

İçki, insanı sarhoş ettiği gibi haram lokma da maneviya­tını zehirler. Allah’ı zikretmek ise manevî gıdadır. Gıdanın içine zehir katılınca insanın ruhunu öldürür. Çok yiyenin kalbi katılaşır, tembelleşir, kafası Allah’ın kelamı karşısında duygusuzlaşır, ibadeti azalır, sağlığını kaybeder. İbadetten zevk almayanın kalbi hastadır. Böyle bir kalp Allah’ın mari­fetinden mahrum kalır. Rabbi’ni tanıyamaz.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Karnını tıka basa dolduran kimse melekut âlemine yükselemez. Çünkü insanın midesi melekut âlemi ile kalp aynası arasındadır. Mide fazla doldurulduğu za­man kalp aynası buğulanır, kendine gerçekleri göster­mez.”

"Az ye, az iç, az uyu. Ten mezbelesinden geç, gönül bahçesine göç.”

Kalp aynasının parlaklığı az yemektedir. Mideni üçe a- yır: Bir kısmını yemekle, bir kısmını suyla doldur. Bir kıs­mı da boş kalsın. İnsanın karnını doyuruncaya kadar yemesi mübahtır. Doyduktan sonra yemesi ise haramdır.

İnsanın farz olan ibadetleri yerine getirecek kadar yeme­si farzdır. İbadet esnasında ağırlık verecek kadar yemek ise mekruhtur. Efendimiz hiçbir zaman karnı doyuncaya kadar yemek yememiştir. Harama yaklaşmamak için fazladan ka­çınmak gerekir. Şüpheli şeyleri yiyenin imanı kemâle er­mez. Efendimiz (s.a.v.): "İçki içen kimsenin kalbinden iman nuru çıkar.” buyurmuştur.

ESMA-İ HÜSNA SIRLAR VE ŞİFALAR ANSİKLOPEDİSİ

 

İNDEKS

 — A —

Abdülkâdir Geylâni Hazretleri’nin

Besmele-i Şerife Duası  833

Açlık duymaz      427,579

Adaletten ayrılmaz          476

Âdem (a.s.)’ın teşbihi    797

Adi isminin sırları ile donatılır         830

Adi   294

Afüvvü      653

Ağzı bozuk kimselerde  522

Âhıru         600

Ahiret sermayesini çokça kazanır    188

Ahlakın düzelmesi için  169,  319,491

Ahlakın güzelleşmesi için       603,  820, 824

Ahlaklı bir çocuk için    243

Aile fertleri bir arada olur       673

Ailesine kötü davrananı bu durumdan vazgeçirmek için 192

Ailesine selamet içinde kavuşur       685

Akrabaları arasında sevilir     464

Akşemseddin Hazretleri’nin zikri    478

Aleyhinde konuşamazlar        448

Aliym         261

Aliyyü        411

Allah korkusu için        468

Allah sevgisinin çoğalması için        594

Allâh 137

Allah’a isyandan vazgeçirmek için  472

Allah’a isyandan vazgeçmek için     658

Allah’ın himayesinde olmak için     64,420,445

Allah’ın rahmetinin genişliği  392

Allah’tan başkasına rağbet etmez    579

Altından kalkılamayacak bir musibette     421

Anlayış ve zekayı kuvvetlendirmek için 262, 313, 823

Arifler zümresine dahil olur    319

Arş-ı A’zam’m hâzinelerinden biri  440

Aşkın getirdiği sıkıntılardan kurtulmak için       80

Aşure günü duası 598

/Ayet el-Kürsi’nin Daveti        610

Aylara göre burçlar ve tabii durumları      9

Azıym        343

Azîz  222

— B —

Bağ-bahçeyi afetlerden korumak için        609

Bâısü          467

Bâkıy         696

Bâriü         240

Basıyr        283

Basiretin açılması için   284,594

Bâsitu        267

Baş ağrısında       241,409

Batıldan hakka dönmek için   79

Bâtmü        605

Beden gücü zayıf olan kimselerin zikri      62

Bedîu         693

Bela ve kazalara karşı   96

Belaların bertarafı için  562

Bereket için          691

Berru         617

Besmele-i Şerife’nin fazileti    38

Beyazıd-ı Bistâmî Hazretleri’nin Duası     548

Bilmediğini anlama gücü kazanır     694

Binanın korunması için 65

Bitkinlik ve tembellik içinde bulunan        555

Bol rızık için        189,  298,475,479

Borcun edası için 341

Borç altında kıvrananların duası     170,  417

Borç sıkıntısından kurtulmak için    821

Borçlardan kurtulmak için     185,  312,  663,  821,

Bulunduğu makama geri döner        616

Bunalımda  297

Burçlara ait harfler        14

Burçların vücudumuzdaki karşılığı  10

Büyü tesirsiz hale gelir  446

Büyüden korunmak için         560

Büyüklerin katındaki dileklerin gerçekleşmesi için 589

C

Câmiu        672

Cebbâr      229

Celîl  432

Cennet ehlinin duası      556

Cimrilikten kurtulmak için     169

Cin tutması sonucu hastalananın şifası için        140

Cin ve şeytan musallat olan için      143

Cinlerin şerrinden korunur     438,585, 819

Cinnin hapsedilmesi için        140

Cismani afetlerden muhafaza olunur         819

Cüzzamdan emin olur   464

Çocuk olmuyorsa          415

Çocukları korumak için 170

Çok ağlayan çocuk için 669

— D —

Dargınları barıştırmak için     92,    409

Dârru         681

Dedikodulardan kurtulmak için       266

Deniz yolculuğunda selamet için      341

Dertlere karşı       707

Devlet Duası        695

Devlet katında işi olan kimse 424

Dilek için 215, 226, 488, 556, 566, 582, 594, 598, 603, 677, 679, 687, 700, 702, 703

Dilek mektubu     671

Dilini yalandan muhafaza eder        211

Dostları çoğalır    266,673

Dualara çabuk karşılık alır     61

Duaları kabul olunur 201, 252, 280, 448, 543, 599, 606, 831 Duaların kabul olmasının keyfıyyeti ve

faydalanma usulleri       18

Duanın kabul şartları    692

Duanın lüzumu, edepleri, vakitleri ve fazileti      21

Dünya boyun eğer         666

Dünya hırsından kurtulmak için      249,451

Dünya o kişinin arkasından koşar   344

Dünyada ve ahirette izzet ve şerefe nail olur       439

Dünyalık sıkıntısı çekmez       77,253

Düşman saldıramaz      420

Düşmana galip gelmek için     250,270,430

 

ESMA-İ HÜSNA SIRLAR VE ŞİFALAR ANSİKLOPEDİSİ


<span tr"="

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 48,00 ₺
1 Taksit 48,00 ₺ 48,00 ₺
2 Taksit 25,08 ₺ 50,16 ₺
3 Taksit 16,88 ₺ 50,64 ₺
4 Taksit 12,72 ₺ 50,88 ₺
5 Taksit 10,22 ₺ 51,12 ₺
6 Taksit 8,56 ₺ 51,36 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 48,00 ₺
1 Taksit 48,00 ₺ 48,00 ₺
2 Taksit 25,08 ₺ 50,16 ₺
3 Taksit 16,88 ₺ 50,64 ₺
4 Taksit 12,72 ₺ 50,88 ₺
5 Taksit 10,22 ₺ 51,12 ₺
6 Taksit 8,56 ₺ 51,36 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 48,00 ₺
1 Taksit 48,00 ₺ 48,00 ₺
2 Taksit 25,08 ₺ 50,16 ₺
3 Taksit 16,88 ₺ 50,64 ₺
4 Taksit 12,72 ₺ 50,88 ₺
5 Taksit 10,22 ₺ 51,12 ₺
6 Taksit 8,56 ₺ 51,36 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 48,00 ₺
1 Taksit 48,00 ₺ 48,00 ₺
2 Taksit 25,08 ₺ 50,16 ₺
3 Taksit 16,88 ₺ 50,64 ₺
4 Taksit 12,72 ₺ 50,88 ₺
5 Taksit 10,22 ₺ 51,12 ₺
6 Taksit 8,56 ₺ 51,36 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 48,00 ₺
1 Taksit 48,00 ₺ 48,00 ₺
2 Taksit 25,08 ₺ 50,16 ₺
3 Taksit 16,88 ₺ 50,64 ₺
4 Taksit 12,72 ₺ 50,88 ₺
5 Taksit 10,22 ₺ 51,12 ₺
6 Taksit 8,56 ₺ 51,36 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 48,00 ₺
1 Taksit 48,00 ₺ 48,00 ₺
2 Taksit 25,08 ₺ 50,16 ₺
3 Taksit 16,88 ₺ 50,64 ₺
4 Taksit 12,72 ₺ 50,88 ₺
5 Taksit 10,22 ₺ 51,12 ₺
6 Taksit 8,56 ₺ 51,36 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer