0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Esma-ül Hüsna Şerhi-1342

Ürün Kodu:9786054818464

Hızlı Gözat

Esmaül Hüsna Şerhi Kitabı Allah'ın isimleri hakkındaki birçok bilinmeyen detayın en güzel şekilde anlatıldığı eşsiz bir kitap..

Stok Durumu : Stokta var

63,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

ESMA-ÜL HÜSNA ŞERHİ

MUKADDİME
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Allah’ın tüm yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed (sav)’e salât ve selam olsun.
Allah’ım! Senin bize öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur. Çünkü sen her şeyi tüm incelikleriyle bilen, hüküm ve hikmetle karar verensin. Rabbim! Göğsümü ve gönlümü aç, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki, söylediklerimi kavrasınlar.
Asıl konumuza gelince, elinizdeki bu eser daha önce hazırladığımız “Esmaullahi’i-Hüsna ve Eseruha Fi İstihlafil-İnsani Fi’l-Ard” isimli eserimizin kısaltılmış halidir. İstedik ki, o geniş eseri okuyamayacak ve buna fırsat bulamayacak olanlar özetlediğimiz bu eser ile okuma imkânına kavuşsunlar. Öyle sanıyoruz ki bu eserimiz bu alanda önemli bir boş¬luğu da doldurmuş olacaktır.
Esasen Esma-i Hüsna ihtisar edilemez. Bizim bunu ihtisara yönelmemiz ise, Yüce Allah’ın çalışmamız sırasında bize Esma-i Hüsna’nın nimetlerinin anahtarlarının açtığı kapılarla olmuştur.
Doğrusu bizim, bu kitap, okur nezdinde, konu ile ilgili diğer kitaplara göre farklı bir intiba bırakacaktır. Ancak bu ifademizi laf olsun diye söylemiyoruz. Zira Esma-i Hüsna ile ilgili kaleme alınmış bir hayli eser bulunmakla birlikte bunların her biri bu isimlerin farklı yönlerini incelemişlerdir. Bu yönlerin en önemlileri de iki konudadır.
Birincisi: İnsanın bu isimlerin tümüyle olan alakası ve ihtiyaçlarından herhangi birisinin bu isimlerden biriyle olan ilgisi.
İkincisi: Esma-i Hüsna’nın, insanın yeryüzünde halife seçilmesi ve ou imar etmesiyle ve sorumluluğuyla ilgili olan alakasıdır.
Aslında bu kitap, daha önce neşredilen dokuz ciltlik kitabın bir özeti olsa da onu aratmayacak bir zenginliğe sahiptir. Ancak elinizdeki bu kitap, daha önce neşredilen kitapta anlatılan bütün fikirleri, düşünceleri, görüşleri, detayları ve kısım, kısım parçalar halinde sunulan bilgilerin hepsini olduğu gibi kapsaması gerekmiyor.
Çünkü bu isimlerden kimileri bizzat yaratıcı olan Allah Azze ve Celle’nin zatına taalluk ederler. Kimisi, bu dünyada ve ahirette yaratılmış olan şeylere taalluk ederler. Şu kadar ki, eğer bir şeyin bütünü öğrenilemiyorsa, o şeyin önemli olan hususlan da bırakılamaz, en azından bunların öğrenilmesi gerekir.
Bu nedenle muhtasar olarak hazırlamış olduğumuz bu eserde, bizden önce geçenlerin konu ile ilgili olarak yazdıkları eserlerinde ulaşamadıkları ve elde edemedikleri birtakım gerçekleri, bilgileri bizim ulaşmamız sebebiyle burada ele almak istedik.
Şimdi muhtasar olarak ele aldığımız ve üzerinde ısrarla durduğumuz bazı önemli noktalara değinmek isteriz.
1- Esma-i Hüsna’nın Delalet Ettiği Hususlar
Öncelikle bu isimlerin Yüce Allah’a delaleti yönüne dikkat çektik. Şöyle ki, soru soran bir kimseye, verilecek olan cevapta nisbi bir benzerliğin, birbirini izlemenin var olması gibi. Örneğin:
Rahman kimdir? Allah’tır. Celle celalühü.
Rahim kimdir? Allah’tır. Celle celalühü.
Melik kimdir? Allah’tır. Celle celalühü.
Kuddus kimdir? Allah’tır. Celle celalühü.
Bu nedenle bu isimlerin müsemmaya (ad olarak konulana) delaleti cihetiyle benzerlik vardır. Çünkü müsemma bizatihi zatın, Yüce Allah’ın kendisine delalet eder, onu gösterir. Öte taraftan mana bakımından sıfatlara, fiillere ve zımni delaletlere sahip olan isimlere delaleti açısından da aralarında zıddiyet, karşıtlık ve tebayün de vardır.
Nitekim ismin Yüce Allah’ın sıfatına has olması da böyledir. Sıfatın içerdiği diğer sıfatların nisbeti de bu şekildedir. Çünkü Yüce Allah, es-Selam, el-Mü’min, el-Muheymin, el-Aziz ve el-Cebbar’dır. Bunların hepsi de zata delalet ederler. Zira es-Selam, bizzat Allah’tır, el-Mü’min, biz-
zat Allah’tır, el-Muheymin, Allah’tır, el-Aziz, Allah’tır ve el-Cebbar da Allah’tır. Bu isimler zata delaletleri yönünden birdirler. Öteki isimler de böyledir.
Ancak bu isimlerin sıfatlara delaletleri ise farklıdır. Çünkü Yüce Allah’ın “el-aziz” ismi, mana bakımından, her ne kadar, kuvvet manasını içermiş olsa bile yine de Yüce Allah’ın, “el-kavi” ismiyle sıfat açısından eşit (bir) değildir.
Nitekim yüce Rabbimizin, “el-kerim” olan ismi, her ne kadar ğanilik (zenginlik) manasını içermiş olsa da sıfat açısından mana itibariyle, “el-ğani” ismiyle denk değildir. Bu isimler, müsemmaya yani kendisiyle adlandırılan zata delaletleri açısından birdirler. Ancak müsemma yani isimlendirilen zat, birçok sıfatlan içinde banndınr. Bu itibarla, zat bir tektir, fakat sıfatlan ise farklı farklıdır.
2- Esma-i Hüsna İle Ahlaklanmak
Duanın kabul olması için en başta gerekli olan husus, Müslüman olan kişinin Esma-i Hüsna’nın ifade ettiği ve içerdiği ahlak ile ahlaklanmasıdır. Çünkü bu isimlerin içerdiği manalar ile güzel ahlaka sahip olunması, imanın, Allah’a taatın gereği olduğu gibi; manalara uymanın ve içerdiği hususlan yerine getirmenin de bir gereğidir. Bu isimlerle Allah’a dua edilmesi ve Yüce Allah’a senada bulunulması da bu yönüyle gereklidir. Gerçi nisbi manada bu isimlerin tümüyle ahlaklanmak gerekliyse de, ancak kimi sıfatlar var ki, o sıfatlar bazı isimlerde, kimi kullara nisbetle daha açık olarak ortaya çıkar. Kitabımızda da etraflıca ele aldığımız gibi bunlarla ahlaklanmak şarttır.
Yüce Allah’a bütün isimleriyle dua edilebileceği gibi kulun bu isimlerden öğrenebildikleriyle dua etmeye gücü yettiği kadarıyla dua etmesi de mümkündür. Çünkü bunlar da, zata delaletleri noktasından kemal derecesinin son zirvesine varan isimlerdir. Çünkü onlar ile de Yüce Allah methedilebilir, O’na ta’zim ve saygı ifadesi olabilir. Bütün bu isimler Yüce Allah katında duanın kabulü için birer kapıdırlar.
El-Kerim, er-Rauf ve el-Halim gibi isimlerle yaratılmışlar da nitelenebilirler. Ancak bu husus, yaratıcı ile yaratılanlar arasında nisbi manadadır. İşte bu nisbilik sebebiyle yaratılanlar, bu vasıflardan bir kısmını sınırlı olarak taşırlar. Yani onlarda da kısmen de olsa merhamet, bağışlama, cömertlik ve yumuşak huyluluk gibi özellikler bulunur.
İşte bunun içindir ki biz, Esma-i Hüsna ile yeryüzünde hilafet konusunu bu yoldan birbiriyle irtibatlandırdık. Çünkü insanların bu özelliklerle nitelenmiş olması onların tüm gayretini hayra ve iyiliğe yönlendirir. Söz konusu olan hayır ve güzellik ise, yeryüzünün uygar kılınması, ifsada verilmemesi ve orada bozgunculuk çıkarılmamasıdır. Ancak böyle olması halinde insanın gerçek manada halifeliği gerçekleşmiş olur.
Ancak Yüce Allah’ın öyle bazı güzel isimleri var ki, o isimlerle yaratılanların nitelenmeyeceklerini söyleyenler vardır. Çünkü Yüce Allah, o isimleri sadece kendi zatına has kılmıştır. Örneğin, el-Azim ve el-Mütekebbir isimleri bu türden isimlerdir. Bu isimleri, ikrar etmemiz vacip ve gereklidir ve bunlar karşısında alçak gönüllü bulunmamız gerekir. Çünkü yaratılmış olanların bu sıfatlan taşımaları veya kendilerini bu sıfatlarla bezemeleri doğru değildir.
Zaten biz, bu kitabımızda işin bu yönlerini anlatmayı da ihmal etmedik. Çünkü bazı kimselerin bu isimlerle nitelenmeleri, bu vasıflan taşımak istemeleri menfi bir durum olmuş olur. Zira yeryüzünde bozgunculuk peşinde koşulması ve haksız yere kanların dökülmesi kibirlenme ve kendini büyük görme hastalığı sabebiyle olur. Meselenin bu yönünü şahitlerle ve delillerle de teyit ve tekit ederek dile getirdik. Şöyle ki, kibirlilik gösterene karşı tekebbür, çalımlılık gösterene karşı çalım satmak da bir tür insaflılıktır, karşıya dersini vermektir. Hakkı sahibine iade etmekle adil davranmaktır. Çünkü böyle davranmak mutlaka gereklidir.
3- Esma-i Hüsna İle Dua Etmek
Doğrusu, Yüce Allah’ın en güzel isimleri demek olan Esma-i Hüsnası ile dua etmek, kullann maslahatları açısından gerekli olan bir husustur. Şüphesiz Allah, isimlerinin taşıdığı manalarla en büyük nimetleri is¬teme konusunda dua etmesi sırasında kullarına, vaatlerde bulunmuştur. İster itaatkâr olan kimse olsun, ister isyankâr biri olsun, hepsi bu isimlerle Yüce Allah’a dua etmeye muhtaçtırlar. Örneğin el-Ğafur, er-Rahinı, el-Afuvv ve et-Tevvab isimleriyle dua edilmesi böyledir. Hiçbir kimse yoktur ki mağfiret ve merhamet dileme, af beklentisi içinde olma ve Allah’tan tevbesinin kabul edilmesini istemesi açısından beklenti ile ümit arasında olmamış olsun. Çünkü insan bu konularda beklenti ile rağbet, korku ile umut arasında yer alır.
Ancak bu isimlerden herhangi biriyle dua etmek, o isimleri saymanın mertebelerinden birinde yer almak demektir. Çünkü bu konuda, Hz. Peygamber (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:
“Şüphesiz, Yüce Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları sayarsa cennete girer.’’
Biz bu kitabımızda nassları getirirken bunları nasıl anlamamız gerektiğini de tesbit ettik. Şöyle ki: Yüce Allah’ın isimleri sayıya gelmez, sayısız isimleri vardır. Ancak Yüce Allah, bize bu isimlerinden sadece bir kısmını bildirmiştir. Çünkü Yüce Allah’ın nimetleri isimleriyle bağlantılıdır. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. (İbrahim, 34; Nahl, 18)
Mademki Yüce Allah’ın nimetleri sayısızdır, o halde O’nun isimleri de evleviyetle sayısızdır. O’nun isimleri sayılarla ifade olunamaz. Çünkü Yüce Allah bize, isimlerinden sadece bir kısmını bildirmiştir. Tamamını ise bildirmemiştir. Bu itibarla, isimlerinin sayısını sadece O bilir. O’ndan başkası bilemez. Çünkü yüce Rabbimizin gayb âlemine bıraktığı, bildirmediği isimlerine hiçbir kimsenin muttali olması mümkün olmadığı gibi, hiçbir kimse de tamamını kuşatamaz.
Biz bu kitabımızda, Yüce Allah’ın isimlerinin mutlaklığı ile Hz. Peygamberin (sav)’in hadisi arasındaki ilişkiyi de açıkladık. O isimler de, sayısız olan isimleri arasında sadece 99 ismidir. Mademki yaratılanlara oranla her şey nisbidir, oransaldır; bu nedenle mutlaka, adetleri hasretme şartıyla birlikte, Allah’ın isimleri de sayısız olan isimleri arasında aynı şekilde nisbidir, oransaldır.
Biz, işin mutlaklık ve nisbilik meselesini de açıklamışızdır. Yüce Allah’m isim ve sıfat! arındaki hususiyet, konuyu inceleme sırasında görüle-
çektir. Örnek olarak, Yüce Allah’ın “er-Rahman” ismini ele alalım. Bura¬da ismin özellikle mutlak manadaki ifadesi rahmet ve merhamete yorumlanmasıdır. Eğer Allah, afuvv (affeden) ğafur (bağışlayan) ve muktedir yani her şeye gücü yeten olmasaydı, o takdir de rahman da olamazdı.
İşte buna göre diğer sıfatlan da, bu manada özel bir ismi kapsar. Bu itibarla şöyle dememiz de uygun olabilir: “Ya Rahmanu İğfîrlena” (Ey Rahman olan Allah’ım! Bizi bağışla.)
Zaten bu yönüyle de Yüce Rabbimizin bir ismi, bir başka ismi yerinde kullanılabilir. Çünkü söz konusu isimler, bizzat ismin kendisine özgü olmayan nitelikleri kapsamış olabilir. Bunun içindir ki, Esma-i Hüsna konusunda gelen farklı hadis rivayetleri, bu açıdan isimleri sayarken farklı bir şekilde saymış olabilmektedir. İşin bu noktasında içtihat kapısı, açık bırakılmış ki böylece Müslümanlar içtihat edebilme ecrini elde edebilsinler. Ancak Esma-i Hüsna ile dua etme meselesine gelince, bu da üç basamaklıdır.
Birinci Basamak: Söz konusu isimleri lafız ve kelime olarak saymak ve okumaktır. Yani isimleri salt okuyarak dua etmektir.
İkinci Basamak: Bu isimlerin taşıdığı manaları düşünerek ve anlayarak, nelere delalet ettiğini bilerek bu isimlerle dua etmekir.
Üçüncü Basamak: Yüce Allah tarafından, bu isimlerle nasıl dua edilmesi konusundaki emre göre dua edilmesidir.

840 Sayfa

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 63,00 ₺
1 Taksit 63,00 ₺ 63,00 ₺
2 Taksit 33,51 ₺ 67,01 ₺
3 Taksit 22,68 ₺ 68,03 ₺
4 Taksit 17,28 ₺ 69,13 ₺
5 Taksit 14,03 ₺ 70,13 ₺
6 Taksit 11,86 ₺ 71,13 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 63,00 ₺
1 Taksit 63,00 ₺ 63,00 ₺
2 Taksit 33,51 ₺ 67,01 ₺
3 Taksit 22,68 ₺ 68,03 ₺
4 Taksit 17,28 ₺ 69,13 ₺
5 Taksit 14,03 ₺ 70,13 ₺
6 Taksit 11,86 ₺ 71,13 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 63,00 ₺
1 Taksit 63,00 ₺ 63,00 ₺
2 Taksit 33,51 ₺ 67,01 ₺
3 Taksit 22,68 ₺ 68,03 ₺
4 Taksit 17,28 ₺ 69,13 ₺
5 Taksit 14,03 ₺ 70,13 ₺
6 Taksit 11,86 ₺ 71,13 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 63,00 ₺
1 Taksit 63,00 ₺ 63,00 ₺
2 Taksit 33,51 ₺ 67,01 ₺
3 Taksit 22,68 ₺ 68,03 ₺
4 Taksit 17,28 ₺ 69,13 ₺
5 Taksit 14,03 ₺ 70,13 ₺
6 Taksit 11,86 ₺ 71,13 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 63,00 ₺
1 Taksit 63,00 ₺ 63,00 ₺
2 Taksit 33,51 ₺ 67,01 ₺
3 Taksit 22,68 ₺ 68,03 ₺
4 Taksit 17,28 ₺ 69,13 ₺
5 Taksit 14,03 ₺ 70,13 ₺
6 Taksit 11,86 ₺ 71,13 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 63,00 ₺
1 Taksit 63,00 ₺ 63,00 ₺
2 Taksit 33,51 ₺ 67,01 ₺
3 Taksit 22,68 ₺ 68,03 ₺
4 Taksit 17,28 ₺ 69,13 ₺
5 Taksit 14,03 ₺ 70,13 ₺
6 Taksit 11,86 ₺ 71,13 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA