0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Evliya Tezkireleri-1571

Ürün Kodu:9786056572043

Hızlı Gözat

Evliyaların Yaşam ve Söyleyişlerini Konu Alan Biyografi Kitabıdır

Stok Durumu : Stokta var

65,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Evliya Tezkireleri

Rahmeti çok, lütfü bol Allah’ın adıyla...

Hamd olsun Mevlâya,

Selam olsun Muhammed Mustafa’ya

Milli duyuş, inanış ve düşünüş biçiminin oluşumunda, böylece milli yapı ve karakterin vücut bulmasında etkili olan ana kaynakların ve temel eserlerin tercüme edilip yeni kuşak­lara tanıtılması, fikir ve inanç tarihimiz açısından olduğu kadar, içinde yaşadığımız toplu­mun şu anki düşünce ve inanç yapısı bakımından da büyük önem taşır. Milletinin inanış, düşünüş ve duyuş üslûbunu, toplumsal bir varlık olarak yapısını, bu yapının belli başlı ni­telik, özellik ve tezahürlerini tanımak isteyenlerin, milli yapının oluşmasında uzun yüzyıl­lar etkili olmuş klasik eserleri dikkatle incelemeleri gerekir. Bu gereksinimi karşılamak ve daha önce yapılan çalışmalara ek olmak üzere biz de Kuşeyrî’nin Risale’sini, Kelâbâzî’nin Taarruf’unu ve Hucvirî’nin Keşfu’l-Mahcûb’unu tercüme ettik. Tasavvuf akımının İslam öğreti ve ilimlerdeki durumunu, İslam toplumu ve düşüncesi üzerindeki etkisini göstermek için de İbn Haldûn’un İslam tasavvufuyla ilgili ciddi bir eleştiri ve genel bir değerlendirme olan Şifâu’s-Sail’ini tercüme ettik.

Kelâbâzî, Kuşeyrî ve Hucvirî’nin sözü edilen eserleri Sünni tasavvufunun Hicri 6 / miladi 12. yüzyıla kadar olan seyri hakkında tam ve doğru bir fikir verir. Sünni tasavvufu­nun ilk beş yüzyıllık seyrini ve gelişme tarzını takip etmek için temel eserler ve ana kay­naklar bu kitaplardır. Serrâc’ın el-Luma’sında, Ebû Tâlib Mekkî’nin Kûtu’l-Kulûb’unda ve Gazzalî’nin İhyâu Ulûmi’d-Dîn’inde anlatılan tasavvuf, sözü edilen eserlerde ifade edi­len tasavvufun tıpkısıdır. Ancak adı geçen yazarlar o sıralarda yeni yeni yapılanan tasav­vuf akımının zahiri ilimlere zıt düşmediğini ve şeriat hükümleriyle çelişmediğini göster­mek, böylece yeni bir hareket olan tasavvuf karşısında dindar birey ve zümrelerde görülen ürkekliği ve çekingenliği gidermek, tepkileri yumuşatarak muhalefeti ortadan kaldırmak için olabildiğince ihtiyatlı bir dil kullanmayı tercih etmişler ve dikkatli davranmayı masla­hata uygun bulmuşlardı. Böyle olunca da tasavvufî kavrayışları üstü kapalı ve hayli bulanık ifadelerle anlatmışlardı. Bu da zaten anlaşılması kolay olmayan mistik inançların ve tasavvufî meselelerin zor anlaşılmasına yol açıyordu. Oysa kitaplarda üstü kapalı ifade­lerle anlatılan konular sûfiler arasında açık seçik bir biçimde konuşulmaktaydı. Attâr zamanında zahir ehlinin ve şeriat ehlinin tasavvufa gösterdikleri şiddetli tepki hayli yumuşadığından, tasavvufî kavrayışları ve meseleleri daha açık bir biçimde ortaya koyma imkânı doğmuştu. Attâr Evliya Tezkirelerinde işte bunu yapmış ve daha önce var olan tasavvufî kavrayışları daha açık ifade ederek daha iyi ve daha doğru anlaşılmalarını sağlamıştır. Evliya Tezkirelerinde biçimlenen bu tasavvuf anlayışı Mevlânâ ve ondan sonraki mutasavvıflarda gelişerek devam etmiş, özünü aynen koruyarak türlü türlü ifadelere bürünmüştür.

Evliya Tezkirelerindeki tasavvuf anlayışı soyut, teorik ve felsefi değildir; fakat biçimci, akılcı, zahirci ve nascı da değildir; olabildiğince somut ve serbesttir. Evliya Tezkireleri’ndeki mistik duyuş ve düşünüş tarzı panteizme oldukça yaklaşmışsa da hiçbir zaman ona dönüşmemiş, daima yalınlığını, açıklığını, anlaşılırlığını ve çekiciliğini korumuştur. Bu nitelikleri olduğundan Evliya Tezkireleri ’ndeki tasavvuf geniş halk yığınları, özellikle çoğu okuma yazma bilmeyen tarikat mensuplarınca büyük bir ilgiyle karşılanmış, benimsenmiş, sevilmiş, yaşanmış ve yaşatılmıştır. Çin’den Adriyatik sahillerine kadar uzanan geniş top­raklarda yaşayan Türk kavimler, Evliya Tezkirelerindeki tasavvuf anlayışını hem aslın­dan hem de Uygur ve Anadolu Türkçesine yapılan tercümelerden okumuş ve öğrenmiştir. Türkçe yazılan manzum ve nesir eserlerdeki kavrayışların çoğunu Evliya Tezkireleri’nde aynen bulmak mümkündür. Evliya Tezkirelerindeki tasavvufî ve ahlaki bilgiler genellikle menkıbelerle ve düzgün bir biçimde ifade edilmiştir. Dolayısıyla Evliya Tezkireleri menkı­be yönünden yukarıda değinilen eserlerin hepsinden daha zengindir. Daha sonraki yüzyıllarda bile bu kadar bol menkıbe içeren tabakât ve tasavvuf kitabı yazılmamıştır. Bu bakımdan Yâfi'i'nin Ravzu’r-Reyâhîn’inden üstündür.

Evliya Tezkireleri’nde ırk ve inanç farkı gözetmeyen engin bir insan sevgisi, derin bir dinsel hoşgörü vardır. İnsanlığın gösterdiği farklı tezahürler bir yana bırakılarak, bütün insanlarda bir ve aynı olan öz ve cevher üzerinde ısrarla durulmuştur. Kısacası yetmiş iki buçuk millete aynı gözle bakılmıştır.

Evliya Tezkireleri bir çeşit tasavvufî ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. İslam tasavvufunun ve tasavvûfiahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve birçok tekrarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Yapılacak araştırma ve değerlendirmelerde Evliya Tezkirelerindeki bilgilere dayanmak çok yerinde olacaktır.

Bildiğim kadarıyla hiçbir dilde Evliya Tezkireleri’nin eksiksiz bir tercümesi yoktur. Milli kültürümüzü ve dinsel hayatımızı çok yakından ilgilendiren bu önemli eserin eksiksiz tercümesinin bize nasip olmasını Hak Teâlâ’nın hakkımızdaki bir lütfü sayıyor, bundan memnun oluyor, bunun şükranesi olmak üzere bu diziye yeni eserler eklemek için yapacağımız çalışmalarda başarılı kılmasını yüce Mevlâdan niyaz ediyorum.

İÇİNDEKİLER

Giriş: Attâr’ın Hayatı, Eserleri, Fikirleri, 11

Yazarın Önsözü  45

CAFER-İ SÂDIK BİN MUHAMMED       51

VEYSEL KARANI  57

HAŞAN BASRΠ       65

MÂLİK BİN DİNÂR           80

MUHAMMED BİN VASİ   86

HABÎB-İ ACEMİ     88

EBÛ HÂZIM MEKKΠ         94

UTBE BİN GULÂM 96

RÂBİATU’L-ADEVİYE     98

FUDAYL BİN İYÂZ           112

İBRAHİM BİN EDHEM     126

BİŞR-İ HAFİ 146

ZÜNNÛN-I MISRΠ  154

BÂYEZİD-İ BİSTÂMΠ          171

ABDULLAH BİN MÜBÂREK      210

SÜFYÂN-I SEVRΠ  219

EBÛ ALİ ŞAKÎK     228

EBÛ HANÎFE             235

İMAM AZAM ŞÂFİÎ MUTTALİBΠ          242

İMAM AHMED BİN HANBEL     248

DÂVÛD-İ TÂΠ           253

HÂRİS BİN MUHÂSİBΠ    259

EBÛ SÜLEYMAN DARÂNΠ         264

İBN SEMMÂK         273

MUHAMMED BİN EŞLEM TÛSÎ 275

AHMED BİN HARB           277

HÂTEM-İ ÂSAMM  281

SEHL BİN ABDULLAH TÜSTERΠ          289

MA’RÛF-I KERHΠ  305

SERÎ-İ SAKATI        310

FETH MEVSİLΠ       321

AHMED HAVÂRΠ  324

AHMED BİN HADRAVEYH        327

EBÛ TÜRAB NAHŞEBΠ      334

YAHYA BİN MUÂZ           339

ŞÂH ŞUCÂ’ KİRMÂNΠ     353

YUSUF BİN HÜSEYN        357

EBÛ HAFS HADDÂD        363

HAMDÛN KASSÂR           372

MANSUR BİN AMMAR       376

AHMED BİN ASIM ANTÂKΠ       380

ABDULLAH BİN HUBEYK          383

CÜNEYD-İ BAĞDÂDΠ      385

AMR BİN OSMAN MEKKΠ          416

EBÛ SAİD HARRÂZ            420

EBÛ HÜSEYN NÛRΠ           426

EBÛ OSMAN HÎRΠ 435

EBÛ MUHAMMED RÜVEYM        443

İBN AT       446

EBÛ ABDULLAH İBN CELL    454

İBRAHİM RAKKΠ  456

YÛSUF BİN ESBÂT            458

EBÛ YA’KUB İSHAK NEHRECORΠ      462

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 65,00 ₺
1 Taksit 65,00 ₺ 65,00 ₺
2 Taksit 34,57 ₺ 69,14 ₺
3 Taksit 23,40 ₺ 70,19 ₺
4 Taksit 17,83 ₺ 71,32 ₺
5 Taksit 14,47 ₺ 72,35 ₺
6 Taksit 12,23 ₺ 73,39 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 65,00 ₺
1 Taksit 65,00 ₺ 65,00 ₺
2 Taksit 34,57 ₺ 69,14 ₺
3 Taksit 23,40 ₺ 70,19 ₺
4 Taksit 17,83 ₺ 71,32 ₺
5 Taksit 14,47 ₺ 72,35 ₺
6 Taksit 12,23 ₺ 73,39 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 65,00 ₺
1 Taksit 65,00 ₺ 65,00 ₺
2 Taksit 34,57 ₺ 69,14 ₺
3 Taksit 23,40 ₺ 70,19 ₺
4 Taksit 17,83 ₺ 71,32 ₺
5 Taksit 14,47 ₺ 72,35 ₺
6 Taksit 12,23 ₺ 73,39 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 65,00 ₺
1 Taksit 65,00 ₺ 65,00 ₺
2 Taksit 34,57 ₺ 69,14 ₺
3 Taksit 23,40 ₺ 70,19 ₺
4 Taksit 17,83 ₺ 71,32 ₺
5 Taksit 14,47 ₺ 72,35 ₺
6 Taksit 12,23 ₺ 73,39 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 65,00 ₺
1 Taksit 65,00 ₺ 65,00 ₺
2 Taksit 34,57 ₺ 69,14 ₺
3 Taksit 23,40 ₺ 70,19 ₺
4 Taksit 17,83 ₺ 71,32 ₺
5 Taksit 14,47 ₺ 72,35 ₺
6 Taksit 12,23 ₺ 73,39 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 65,00 ₺
1 Taksit 65,00 ₺ 65,00 ₺
2 Taksit 34,57 ₺ 69,14 ₺
3 Taksit 23,40 ₺ 70,19 ₺
4 Taksit 17,83 ₺ 71,32 ₺
5 Taksit 14,47 ₺ 72,35 ₺
6 Taksit 12,23 ₺ 73,39 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA