0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylaninin Sohbetleri-1763

Ürün Kodu:9789759815318

Hızlı Gözat

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetlerinden Derlenmiş Olan Vaaz ve Nasihaleri İçeren Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

49,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

Eser ve Müellifi  13

Birinci Sohbet

Kadere îtirâz etmemek     19

İkinci Sohbet

Kendini Allah’a muhtâç hissetmek                31

Üçüncü Sohbet

Allah’dan başkasına muhtaçlık duymamak 39

Dördüncü Sohbet

Tevbe    50

Beşinci Sohbet

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

 

Allah’ın kulu sevmesinin sebebi    58

Altıncı Sohbet

Müminin mümin kardeşine nasihati             66

Yedinci Sohbet

Sabır      71

Sekizinci Sohbet

Mürâîlik               74

Dokuzuncu Sohbet

Müminin imtihâna tâbi tutulması  77

Onuncu Sohbet

Külfet addetmemek           80

Onbirinci Sohbet

Ma’rifetullah       88

Onikinci Sohbet

Allah’dan başkasından talepde bulunmamak             94

Onüçüncü Sohbet Ahıret endîşesini dünya endîşesinden önde tutmak          101

Ondördüncü Sohbet

İçi başka dışı başka olmakdan sakınmak    

Onbeşinci Sohbet

Müminin kendi nefsine ikrâmı      

Onaltıncı Sohbet

Kur’ân ile amel etmek      

O 11 yedinci Sohbet

Rızık meselesinde fazla endişelenmemek  

Onsekizinci Sohbet

Nefs, hevâ ve şeytana karşı cıhâd  

Ondokuzuncu Sohbet

Allah korkusu    

Yirminci Sohbet

Amelsizlik          

Yirmibirinci Sohbet

Fânilere güvenmeyip Allah’a güvenmek     

Yirmiikinci Sohbet

Kalbden dünyâ sevgisini atmak     

Yirmiüçüncü Sohbet

Kalblerin pasını gidermek              

Yirmidördüncü Sohbet

Allah’ın idâresine ortak olmamak

Yirmibeşinci Sohbet

Zühd     

Yirmialtıncı Sohbet

Hâlinden insanlara şikâyetçi olmamak       

Yirmiyedinci Sohbet

Yalandan sakınmak          

Yirmisekizinci Sohbet

Allah için sevmek             

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

 

Yirmidokuzuncu Sohbet

Zengine zenginliğinden dolayı tevâzû göstermemek               

Otuzuncu Sohbet

Allah’ın nimetlerinin varlığını kabul etmek              

Otuzbirinci Sohbet

Hiddet, öfke ve çeşitleri  

Otuzikinci Sohbet

Emirleri yerine getirmek, nehîylerden kaçınmak    

Otuzüçüncü Sohbet Ahıret günü Allah’ın görülmesi       

İÇİNDEKİLER ♦ 11

Otuzdördüncü Sohbet

Kibirden sakınmak             219

Otuzbeşinci Sohbet

Allah’a karşı gelmemek    222

Otuzaltıncı Sohbet

Amellerde ihlâs  224

Otuzyedinci Sohbet

Hastaları ziyaret 232

Otuzsekizinci Sohbet

Kelîme-i Tevhîd’in fazileti              238

Otuzdokuzuncu Sohbet

Evliyayı ve sâlihleri sevmek           246

Kırkıncı Sohbet

Dînî bilgilerde derinleşmek            250

Kırkbirinci Sohbet

Allah sevgisi        256

Kırkikinci Sohbet

Takva    260

Kırküçüncü Sohbet

Nefs-i emmâre    . 267

Kırkdördüncü Sohbet

Dünyâda müminin hâli     274

Kırkbeşinci Sohbet

Sağlam ipe yapışmak         280

Kırkaltıncı Sohbet

Resûlüllah’a tâbî olmak    285

Kırkyedinci Sohbet

Kötülere karşı tavır almak               288

Kırksekizinci Sohbet

Amel-i sâlih         293

Kırkdokuzuncu Sohbet

Kerem - Cömertlik            300

Ellinci Sohbet

Dünyâ gâilelerinden sıyrılmak       314

Ellibirinci Sohbet

Dünyâya meyil vermemek              319

Elliikinci Sohbet

insanlara fânî gözü ile bakmak       332

Elliüçüncü Sohbet Müminin imtihâna tâbî tutulması      340

Ellidördüncü Sohbet

Haşır hakkında tefekkür  

Ellibeşinci Sohbet

Allah’ın takdirine râzî olmak         

Ellialtıncı Sohbet

Allah’ın emirlerini gözetmek         

Elliyedinci Sohbet

Sıdk       

Ellisekizinci Sohbet

Ihlâs ile amel etmek                                        

Ellidokuzuncu Sohbet

İçi-dışı bir olmak                             

Altmışıncı Sohbet

Mâlâyânîyi terketmek                     

Altmışbirinci Sohbet

İnsan zihninde doğan düşünceler                 

Altmışikinci Sohbet Tevhîd                

Abdülkadir Geylânî’nin ölümü

ESER VE MÜELLİFİ

Âlemlerin Rabbı Allah’a hamdolsun.

Allah’ın Resûlü ve âlemlere rahmet olan Peygamberimize ve onun temiz soyuna salât - selâm olsun.

Aziz okuyucularımız,

Seneler önce tarafımızdan Türkçe’leşdirilmiş olmasına rağmen, neşrine ancak mu­vaffak olabildiğimiz bu eser; sultânül’evliyâ, gavs-ı a’zam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Haz­retlerinin EL-FETHURRABBÂNI isimli eserinin tercümesidir. Biz, eserin Türkçe’sine, ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ’nin SOHBETLERİ adını verdik. Esâsen eser, Hazretin, devrinde kendi idâresinde bulunan medresesi ile dergâhında yapdığı sohbet ve hıtâbe- lerden meydana gelmişdir. Onun, zamanının Bağdat halkına ve müsâfır ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hıtâben yapdığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dün­yaca da meşhurdur. Hicrî 545-546 (Milâdî: 1150-1152) yıllarında yapılan ve herbir cümlesi insanın rûhunun derinliklerinde akisler uyandıran bu konuşmalar, Hazretin ileri gelen bağlılarından AFİF adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmişdir.

Altmışiki adet sohbetden meydana gelen bu eserin en çok dikkat çeken husûsiyeti, serâpa ihlâs ve samimiyet dolu oluşudur. Onu gerek okurken ve gerekse tercüme eder­ken, rûhumun hücrelerine kadar bütün varlığımın, ihlâs bürgüleri ile büründüğünü burada ifâde etmek isterim.

Hazret, bu sohbetlerinde, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir ifâde ve üslûp kul- lanmışdır. Daha önceki eserlerimizde olduğu gibi, aynı ölçüye biz de sâdık kaldık. Ter­cümede, her yaşda ve her seviyede ihvânımızın hiç takılmadan kolaylıkla anlayabileceği bir ifâde ve üslûb kullandık. Ayrıca şu husûsu da belirtmek isteriz ki, az da olsa, Arapça bilen kardeşlerimiz, onu Arapça aslı ile karşılaşdırarak kelime bekelime ta’kîp edebilir­ler.

Silsileden Esad Efendi Hazretleri, bu eser için şunları söylüyor:

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

 

Vücûdu zarûrî olan Cenâb-ı Allah’ın şerîki ve benzeri bulunmadığı gibi, diğer kitap­lara nisbetle O’nun kitabının da benzerinin bulunmayacağı âşikâr, belki de tabiîdir. Bil­diğiniz gibi, Allah’ın kelâmı Kur’andan sonra, ikinci olarak da hadîs-i şerifler gelir. Üçüncüsüne gelince, onu da olsa olsa peygamber vârisi gerçek âlimlerin eserlerinde ara­mak gerekir. Zîrâ âyet-i celîlede, "Allah’a itâat edin. Peygambere ve sizden olan ülül’- emre de itâat edin.” buyrulmuşdur.

Bendeniz, araşdırma neticesi, FETHURRABBANI kitabının üçüncü olduğuna ka­nâat getirmiş ve o sûretle ifâde ederek faziletli zâtınıza bir nüsha takdîm etmişdim. Şüphesiz, şimdiye kadar, tarafınızdan okunup incelenerek değeri takdir olunmuşdur.

Mektûbât, 57. mektup

ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ’nin SOHBETLERİ adiyle neşrine muvaffak olduğumuz bu eser hakkında, onun mütercimi sıfatiyle benim müşâhedelerim de şudur:

GAVS-I AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİNİN SOHBETLERİ

 

Bugüne kadar, büyüklerimizin eserlerinden yüzlercesini okudum. Bunlardan elli kadarını da fiilen tercüme etdim. Onların içinde bana en çok tesir eden, Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin Sohbetleri oldu. Allah dostlarının büyüklerinden Yûnus Emre, tamâmını daha önceki sayfalarda takdîm etmiş bulunduğumuz uzunca bir deyişinde, Geylânî Hazretleri için şöyle diyor:<span

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA