Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Hz. Hamza-1697

Ürün Kodu:9789754502770

Hızlı Gözat

Peygamber Muhammed Mustafa'nın Mübarek Amcası Aynı Zamanda süt Kardeşi Olan Hz. Hamzanın Hayatını Kaleme Almış Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

17,50 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Hazreti Hamza’nın Hal Tercemesi 11

Çifte Düğün   17

Yanşan Sevinçle Hüzün       47

Arzular Şahlandıkça 77

Öğütülen Yıllar          109

Rüyada Yaşar Gibi    141

Sabrın Getirdikleri     171

Kurtuluşa Götüren Sebep     201

Serap Seyreden Gözler         231

Allah’ın Arslanı         263

Mızraktaki Gözyaşları          291

Önsöz

Hazreti Allah’a (c.c.) binlerce şükürler olsun ki bugün yeryüzünde, milyarı aşkın Müslüman var.

Elbette, Hazreti Allah (c.c.), müjdesini gerçekleştirecek ve nihayet yeryüzünde imana gelmemiş kimse kalmaya­caktır.

Dünya, tamamen Hazreti Allah’ın (c.c.) nur üstüne nur olan tecellisiyle, şerefini nihayet giyinecek ve gökler­de öyle bir aydınlıkla hem dönerek sema edecek, hem yolunda ilerleyecektir.

Hazreti Allah’ın (c.c.) buyurduğu gibi, insan sabırsız yaratılmıştır.. Hedefine bir an önce ulaşmak için çırpınıp duruyor.

Kolay mıdır bu?

Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) son Rahmet Müjdecilik ve Azab Habercilik görevi verileli bin dört yüz sene oldu.

Eğer arzu edilen kolay olsaydı, elbette şimdiye kadar sonuç alınırdı.. Dünya pırıl pırıl yanardı..

Göğsü açılmamış, gözü aydınlanmamış hiçbir insan kalmazdı..

Olmadı.

Çünkü bu kadar yüzyıl içinde nelerle uğraşılmadı!..

Cihad’ın çeşitleri yapılmadı!

Hilâli, bileklerine doladıkları sancakların, göklerinde nazlı nazlı dalgalandırarak, kıtalardan kıtalara at koşturan nice mücahitlerin dudak ve hançerelerinden fışkıran, alemleri haşyet içinde bırakan, Hazreti Allah’ın (c.c.) is­mini ululayan kullukları, paslı ve simsiyah haçlı orduları­nın engelleriyle daima karşılaştı.

O engelleri aşma uğruna zaman kaybedildi

Böylece bugünlere gelindi.

Esasen Hazreti Allah’ın (c.c.), insanın devamlı bir zi­yan içinde bulunduğunu buyurması niçindir?

O siyah, paslı haçlar kadar ve belki onlardan da çok, gecikmeye sebep olan, ilerici tek din Müslümanlığı ve ona katılanları bekleten, şahlanmasını önleyen, müminle­rin idarecileridir. Bin dört yüz senelik tarih dikkatle ince­lenirse, hakikat derhal meydana çıkar..

Zaten, Hazreti Kur’an okunduğu zaman görüleceği gi­bi, İslâmiyet tekamül dinidir.. İlerleye ilerleye Hazreti Al­lah’ı (c.c.) bulma yoludur.. Gerileme değil. Hele O’nu inkar hiç değil.

Hazreti Allah’ın (c.c.) Habibi, son elçisi Ahmed Mu- hammed Mustafa (s.a.v.), kuyu içi kadar karanlık göğüs­leri, Kur’an’ı tebliğ ederek birdenbire gündüze çıkardığı zaman, yalnızdı.

Nasıl ki geceleyin, bir elektrik düğmesi çevrilirse ve gözler kamaşırcasma çevre aydınlanırsa, öyle yaptı.

Cahil akıllar, kör bakışlar, zalim yürekler bunu isteme­diler.

Düğmeyi çeviren mübarek kurtarıcı ele saldırdılar, ön­lemek gayretine giriştiler.

İşte o zaman, Hazreti Peygamber’e (s.a.v.) yardıma koşanlar oldu. İşkencenin türlüsüne katlandılar..

Mal, can demediler

Neleri varsa verdiler.

Bu ilk Müslümanların, Ashab’m, hepsinin hayatları ebediyete, kıyamete kadar kahramanlıklarla doludur.

Değil hepsini, bir miktarını avuçlamak ve bakmak ye­ter.

Görülecek tek şey fedakarlıktır.

Hz Hamza (r.a.) da o kahramanların başta gelenlerindendi

O kadar ki "Allah’ın Arslanı, Resul’ün Arslanı” adını almıştı.

Kılıcı ve ilmi ile Hazreti Allah’ın (c.c.) nur üstüne nur buyurduğu Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasaklarının ifasın­da, Sevgili Peygamberine en yakın yardımcı olmuştu

O kadar ki, bu uğurda şehitlik mertebesine ermişti.

Dünyanın bugünkü gidişine mahzun gönüllerle, ümit­siz bakanlar, onun hayat hikayesini okudukları zaman, değişeceklerdir.. Fidandan yeşil, kayadan sert olacaklar­dır. Ve bilhassa şunu bulacaklardır:

Bin dört yüz sene öncesi, Hazreti Peygamber (s.a.v.), kendisine birkaç yardımcıyla işe başlamıştı ve Kur’an-ı Kerim tamamlanmamıştı. Şimdi ise:

Hazreti Kur’an tamdır ve Ona sarılanlar milyarı aşkın­dır.

O halde, hüzün ve ümitsizlik niçin?

Hele diğer Ashab’ın hayatları da okunursa, gerekli ders alınırsa, ortada ne kalır?

Kısacası, neticede Hazreti Allah’ın (c.c.) idraka sığma­yan, fakat tecellisiyle, zahir oluşuyla, varlığı, birliği elle tutulur hale gelir

Ne mutludur o insana ki, öyle bir mazhariyete nail ol­mak şerefine ermiştir!

Hazreti Hamza (r.a.), yalnız bu gaye, hedef, maksat için yazıldı.

Bir de onu her cihetiyle tekrar anıp minnet ve şükran borcumuzu eda için.

Günümüzün insanı, İslâm tarihine, onun kahramanla­rına eğilmek mecburiyetindedir.. Yollarından giderek, ancak arzuladığı kurtuluşa erişebilir.. Yeryüzünün henüz karanlık olan bölgelerini ebedi sabahlara çıkarır.

Madde, dış görünüşüyle temizdir.

Fakat ruh ki onu Hazreti Allah (c.c.), madde olan in­san bedenine üflemiştir; temiz olursa, bedeni teşkil eden Elifler (Atomlar) yaratıldıkları safiyetine kavuşurlar.. Öyle bir safiyet içinde gururla, onurla, semâ ederler.

Şimdiki ilim ve onu öğreten âlim değişir.

İslâm’ın ilk öğretmeni Hazreti Hamza (r.a.) hüviyetine bürünür. Bundan büyük hangi şeref vardır?

Öyle bir halde, Hazreti Allah’ın (c.c.) kendisine bütün kainatı bahşettiği, emrine verdiği insanın o kâinatı fet­hetmesi, bütün sırlarını keşfi çabuklaşır.

HAZRETİ HAMZA’NIN HAL TERCEMESİ

Adı: Hamza (r.a.)

"Keskin, metin, sağlam, şiddetli” demektir

Lakabı:

Ebu Amare (Umâre, Ammere, Umara)

Ebu Yata

(Bu iki lâkabdan anlaşıldığı vech ile, ilk erkek oğlunun Amare mi, yoksa Ya’ta mı olduğunda ihtilâf vardır.)

Allah’ın Arslanı (Her türlü cihatla İslâmiyet’e bü­yük hizmetler ettiğinden böyle anılmıştır. Elbette o, Al­lah’ın Rahman sıfatının arslanıydı.)

Allah’ın Resulü’nün Arslanı: O’na böyle hitap edenler de bulunurdu.

Ehli A’raf’dan Hamza: Ehli Araf, cennetlerden yüksek yerlerde otururlardı.. Sanki ucu görülemeyen bir minare ilerisindeydiler.. Kendilerine Hazreti Allah (c.c.), cennet ve cehenneme gireceklerini fâş buyurmuştu. Ehli A’raf’m ekserisi şehitlerle ilim ehlidir.. Henüz hayatta olanları da mevcuttur ki, bilinmezler.

Hazreti Hamza’nın türlü hizmetlerinden ve nihayet şehadetinden sonra, bu lakabla anılırdı.

Babası: Abdülmuttalib (Şeybe).

Kureyş’in Haşimoğulları’ndandır. Bilhassa Mekke ve Mekke’ye gelen hacıların su, ağırlama işlerine bakardı. Bu görevler en zorları olduğundan Mekke’de başkan du­rumundaydı.

Annesi: Hâle.

Hâle, Abdimenafoğlu Ehyeb’in kızıdır. Ayrıca Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) annesi Vehb kızı Âmine’nin amca kızıdır.

Doğumu: Hicretten önce 52 (M.S. 570).

Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile aynı yılda doğmuştur. Belki iki üç ay kadar büyüktür..

(Bazılarına göre 1-4 yaş büyük olduğu hesaplanır ki tarih olaylarını tutmazlar.)

Doğum Yeri: Mekke.

Erkek Kardeşleri:

Haris

Ebu Talib

Ebu Leheb (Abdül Uzza)

Zübeyr

Hacl

Mukavvim

Dirar

Gaydak

Abdülkâbe

Abdullah

Abbas (Kendisinden ve Hazreti Muhammed’den üç yaş büyüktü.)

Kuşem (Çocukken ölmüştür.)

(Hazreti Hamza da hesaba katılırsa, Abdülmuttalib’in on üç erkek çocuğu vardı. Bunlardan Abbas ile Hamza (r.a.), Zemzem kuyusunun tekrar açılması sırasında he­nüz hayatta değildiler.)

Baba bir, erkek kardeşlerinin anneleri şöyle ayrılır: Nüteyle’den: Abbas ile Dirar.

Semra’dan: Haris, Gaydak.

Lübni’den: Ebu Leheb, Abdülkâbe Fâtıma’dan: Ebu Talib, Zübeyr, Mukavvim, Hacl, Ab­dullah.

Hale’den: Hamza, Kuşem.

Kız Kardeşleri:

Ümmü Hâkim (Beyza)

Atika,

Umeyme

Safiyye

 Erva (Berre)

Süt Kardeşi: Hazreti Muhammed (s.a.v.).

Hazreti Muhammed (s.a.v.), Hz. Hamza’dan birkaç ay küçük doğduğundan her ikisini Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe emzirmiştir. O sırada kendi oğlu Mersuh da henüz süt çocuğuydu.

Ahiret Kardeşi: Harise oğlu Zeyd.

Zeyd, Hazreti Peygamber’in azatlı evlâtlığıydı. Hazreti Muhammed (s.a.v.) ikisini ahiret kardeşi ilân etmiştir.

Ensar’dan kardeşi: Hansa oğlu Zeyid.

Medine’ye Hicret eden müminler, orada geçim zorlu­ğuna düştüklerinden, Hazreti Peygamber (s.a.v.), onların her birini Ensar’dan birisiyle kardeş yapmıştı.

işi: Avcılık. Geçimini bununla sağlardı.

Ailesi: Sağlam kaynaklar yoktur. Yukarda anlatılan iki oğlu ancak kaydedilebilir. Hazreti Hamza’nın (r.a.) neslinden günümüze kadar kimse kalmamıştır.

Şehadeti: ikinci Hicret yılında.

Vefat Yaşı: 54.

Mezarı: Medine’den bir buçuk kilometre kadar mesa­fede olan Uhud Dağı eteklerinde şehit düştüğü yere defnedilmiştir.

Hazreti Muhammed (s.a.v.) yetmiş defa namazını kıldırmıştır.

Hazreti Hamza’nın (r.a.) mezarı bugün dahi ziyaret edilir.

Mezar yerinin kaybolmamasına sebep olan, Hazreti Fâtıma’dır (radıyallahu anha).

Hazreti Hamza’yı (r.a.) pek sevdiğinden, her zaman gider, mezarını işaretler, tamir eder, yeşilliklerle bezerdi.

Hazreti Muhammed (s.a.v.), Hazreti Hamza (r.a.) şehit düşünce kadınlardan ancak ablası Safiyye’ye mübarek yüzünü göstermiştir. Çünkü görenin tahammül edeme­yeceği derecede, vahşice şehit edilmişti.

Şehadeti: İkinci Hicret yılında (M.S. 624-625) şehit edilmiştir, Uhud Gazası’nda...

Hazreti Hamza’nın Vasıfları

Orta boylu, heybetli, güçlü kuvvetliydi.

Onurluydu.

Taşkınlığa, haksızlığa dayanamazdı.

Kureyş yiğitleri içinde pek şerefli ve itibarlı bir mev­kii vardı.

 İlk din öğretmeniydi.

Kahramandı.

Avcılığı ve atıcılığı ün salmıştı.

O nisbette de merhametliydi.

Yeğeni ve süt kardeşi olan yaşıtı Hazreti Muham- med’i (s.a.v.) pek sever, sayar, üzerine titrerdi.

Hazreti Fâtıma ile de karşılıklı bu durumdaydılar.

 

Din Roman Edebiyat Dini Roman Konulu Kitap Çeşitlerimizi Görmek Ve İncelemek 
İçin Sitemizin Dini Eserler Kategorisinden İslam Tarihi Kişiler Siyer Bölümüne Bakabilirsiniz.Dini Eserler Güncel Kitaplar Her Türlü Tesettür Giyim ihvan online satış Mağazalarımızda Bulunmaktadır

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,50 ₺
1 Taksit 17,50 ₺ 17,50 ₺
2 Taksit 9,31 ₺ 18,61 ₺
3 Taksit 6,30 ₺ 18,90 ₺
4 Taksit 4,80 ₺ 19,20 ₺
5 Taksit 3,90 ₺ 19,48 ₺
6 Taksit 3,29 ₺ 19,76 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,50 ₺
1 Taksit 17,50 ₺ 17,50 ₺
2 Taksit 9,31 ₺ 18,61 ₺
3 Taksit 6,30 ₺ 18,90 ₺
4 Taksit 4,80 ₺ 19,20 ₺
5 Taksit 3,90 ₺ 19,48 ₺
6 Taksit 3,29 ₺ 19,76 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,50 ₺
1 Taksit 17,50 ₺ 17,50 ₺
2 Taksit 9,31 ₺ 18,61 ₺
3 Taksit 6,30 ₺ 18,90 ₺
4 Taksit 4,80 ₺ 19,20 ₺
5 Taksit 3,90 ₺ 19,48 ₺
6 Taksit 3,29 ₺ 19,76 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,50 ₺
1 Taksit 17,50 ₺ 17,50 ₺
2 Taksit 9,31 ₺ 18,61 ₺
3 Taksit 6,30 ₺ 18,90 ₺
4 Taksit 4,80 ₺ 19,20 ₺
5 Taksit 3,90 ₺ 19,48 ₺
6 Taksit 3,29 ₺ 19,76 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,50 ₺
1 Taksit 17,50 ₺ 17,50 ₺
2 Taksit 9,31 ₺ 18,61 ₺
3 Taksit 6,30 ₺ 18,90 ₺
4 Taksit 4,80 ₺ 19,20 ₺
5 Taksit 3,90 ₺ 19,48 ₺
6 Taksit 3,29 ₺ 19,76 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,50 ₺
1 Taksit 17,50 ₺ 17,50 ₺
2 Taksit 9,31 ₺ 18,61 ₺
3 Taksit 6,30 ₺ 18,90 ₺
4 Taksit 4,80 ₺ 19,20 ₺
5 Taksit 3,90 ₺ 19,48 ₺
6 Taksit 3,29 ₺ 19,76 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürün faturası ürünle birlikte gönderilmeli ve faturanın arkasında gereken bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
2. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
3. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz"  ibaresinin bulunmaması
4. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
5. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır.
Gönderinizi Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve Satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.