0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Açıklamalı Kadın İlmihali - Kasım Yayla - Merve Yayınları-1430

Ürün Kodu:9789758524174

Hızlı Gözat

Kadınlara Ait Özel Hallerin Hükümlerini Detaylarıyla Konu Alan İlmihal Kitabıdır

Stok Durumu : Stokta var

35,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

KADIN İLMİHALİ

ÖNSÖZ
Yüce Allah (cc)’, İslâm dinini, en son ve en mükemmel bir din olarak insanlığa göndermiştir. Dinimizde renk, dil, ırk ve kabile ayırımı olmadığı gibi, cinsiyet ayırımı da yoktur. Allah (cc); “Ben cinleri ve insanlan ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” buyurmaktadır, ibadet etmek; kulluk borçlannı yerine getirmek, her yerde ve her şartta Allah (cc)’ın emir ve yasaklanna göre hareket etmek demektir.
Allah (cc)’a kulluk içerisinde insan hayatının en önemli safhalanndan biri de evliliktir. Dinimiz, evliliğe büyük önem vermiştir. Mutlu bir evlilik kişilerin dünya ve ahiretlerinin mamur olup huzur ve saadet içinde günlerini geçirmelerine sebep olacaktır. Dolayısıyla huzurlu bir evlilik iki cihan saadetinin temelidir.
“Erkek olsun, kadın olsun, kim bir mü’min olarak salih amel işlerse Biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve işlemekte oldukları amellerin daha güzeli ile mükâfatlarını mutlaka veririz.” (Nahl, 16/97)
Bunun içindir ki evlilik müessesesi, dinimizde kadını koruyan ve ona lâyık olduğu değer ve saygıyı kazandıran, Allah (cc)’m meşru kıldığı, müslümanlara emrettiği bir husus olmaktadır.
Günümüz insanlarının en önemli meselelerinden biri evliliktir. Aile kurmak, evlenmek, çoluk çocuğunu yetiştirmek, ailede huzur ve saadetin gerçekleştirilmesi toplumlarm en önce ele aldıkları konulardan biridir. Her toplumun bilim adamlan, filozofları ve önde gelenleri bu hususun çözümü konusunda sürekli kafa yormuşlardır.

KADIN İLMİHALİ


Aile münasebetleri dengeli ve adil bir şekilde düzenlenmez ve bu konuda bozukluk baş gösterirse, insanlar bunun acısını uzun zaman çekerler.
Kadın ve erkeğin tabiatı ve yaratılış gayesi, her yönüyle ve tüm incelikleriyle gözden geçirilmedikçe, bunun halledilmesi şöyle dursun, özünün anlaşılması bile mümkün değildir. Zira, vücut yapısı ve terkibiyle, ilgi ve alâkalarıyla, kuvvet ve kabiliyetleriyle, arzu ve ihtiyaçlarıyla, cazibe ve ihtiraslarıyla, kendi dışın¬daki sayısız unsurlarla sürekli olarak temas halinde bulunma zaruretiyle insan, kocaman ve muazzam bir kâinatın küçük bir örneğidir. Öyleyse insan, bizzat kendi varlığının hakikatini ve tabiatını doğru bir şekilde kavrayamazsa, elbette ki gerek hemcinsleriyle gerekse de dış dünya ile olan münasebetlerini dengeli ve adil bir biçimde kuramaz; problemlerin altından kalkamaz.
Bunca bilimsel keşif ve icatlara rağmen, insanın hakikatini ve tabiatını kavramaktan aciz oldukları ve dolayısıyla insanın hemcinsleriyle ve kendi dışındaki varlıklarla olan münasebetini dengeli ve adil bir biçimde düzenleyemedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Bizzat Batıklar da bu gerçeği itiraf etmeye başlamışlardır.
Bir eş ve anne olması hasebiyle insanlığın devamına sebep olan kadın, bir yandan köle ve hizmetçi durumuna düşürülmüş, değersiz bir eşya gibi alınıp satılmış, tüm hak ve hukukundan mahrum bırakılmış, günah ve rezaletin canlı timsali haline getirilmiş ve insanlık onuru çiğnenmiştir. Öte yandan ise aynı kadın, o kadar büyütülüp göklere çıkarılmış ki, onun yüzünden binbir türlü rezillikler, düzensizlikler, ahlâksızlıklar ortaya konulmuş; kadın cinsel isteklere, hayvan! arzulara alet edilmiştir. Her iki durumda da kadın aşağılanmış, hor görülmüş, kullanılıp istismar edilmiştir.
Batı’da ilerleme devri başladığı zaman, kadınların da erkeklerle eşit olduğu, bundan ötürü de aynı haklara sahip olması gerektiği bahanesiyle birtakım hareketlerin ortaya çıktığına, bunun tabii netice olarak da kadının erkekleri 1 ilikte iş hayatına atılması fikrinin savunulduğuna şahit oluyoruz. Elbette ki asıl amaç bu değildi; bu da kadının kullanılıp istismar edilmesinin başka bir yoluydu. Sonunda kadın hürriyeti, feminizm iddiaları toplumun temelini oluşturan aile müessesesini kökünden sarstı. Kadınlarla erkeklerin serbestçe düşüp kalkması; fuhuşun iğrenç tezahürlerinin, hayvan! arzuların her çeşidinin toplum içinde yayılmasına, ahlâkî değerlerin ortadan kalkmasına sebep oldu.
Avrupalı ve Batılı toplumlarm parlak, renkli, gösterişli, süslü-püslü, serbest ve hayvanca yaşantılarının, müslüman toplumlarm gözlerini kamaştırdığı herkesin malûmudur. Kendi dinî ve ahlâkî değerlerinden uzak yetişen, Batı’yı körü körüne taklit eden müslümanlar, bu yanıltıcı ve göz kamaştırıcı parlaklığın, şamatanın cazibesine kapıldılar.
Bu asrın başlarından itibaren maddî ve manevî hayâsızlık, utanmazlık ve çıplaklık, Batı’da olduğu gibi müslüman dünyasında da her tarafa yayıldı; dinî ve millî gelenekleri neredeyse ortadan kaldırdı. Neticede, müslüman toplumlarda, kendi kültür ve değerlerine düşman, Batı hayranı ve taklitçisi nesiller yetişti. Bunlar da müslüman kadınların, Batılı kadınlar gibi olmasını savunmaya bu yönde birtakım çalışmalar ortaya koymaya başladılar.
Son yıllarda dünyada görülen İslâmî uyanışın önüne geçebilmek için. İslâm dünyasının karşısında bulunan çevreler, fikir ve propaganda alanında kullanılan araçlardan biri olarak “Islâm’da kadının yeri, konumu ve hakları” meselesini gündeme getirdiler.
Bu konuyu, İslâm’ın zaafı ve zayıf yanı zanneden Doğulu ve Batılı bazı yazarlar, meseleyi olabildiğince çarpıtarak çağın insanına sundular.
Müslüman ülkelerde, medyada ve yazılı basında kalemlerini oynatan, fikirlerini açıklayan birçok kimsenin din! bilgileri olmamasına, bu hususta en ufak bir görüşlerinin bulunmamasına rağmen nasıl ahkâm kestiklerini, bazı kalem sahiplerinin en kolay kalem oynattıkları konunun dinî meseleler olduğunu sizler de her gün görmektesiniz. Birçok yazar şahsî fikirlerini hiç çekinmeden dinimizin emriymiş gibi ortaya koyabilmektedir.
Bu görüşlere göre müslüman kadın; ezilen, itilip kakılan, hak ve hürriyetleri bulunmayan, hakkı olan mirasın ancak yarısını alan, örtü ve kafes arkasında mahpus bulunan, saçı uzun aklı kısa bir varlıktır. Yine onların batıl zanlarma göre, kadının bu kötü duruma düşmesinin tek sebebi de İslâm dinidir.
İslâm dünyasının kıymetli birçok âlimi, bu iddialar karşısında kitap ve makaleler kaleme alarak müslümanları uyardılar. İslâm’da kadının gerçek mevkisini, değerini, hak ve hürriyetlerini ortaya koydular.
Biz de aynı maksatla, bu hususta gerek müslümanlar ve gerekse de Batıklar tarafından yazılan kitapları gücümüz yettiği kadarıyla gözden geçirmeye gayret ederek meseleyi bütün yönleriyle ve delilleriyle ortaya koymaya çalıştık.
Eğer bir nebze olsun müslümanlara faydalı olabileceksek, bunun mutluluğu bize yeter. Elimizden gelen çabayı göstermemize rağmen, elbette ki birtakım eksiklerimiz ve hatalarımız olmuştur.
Hata ve günahlarımızı bağışlamasını Allah (cc)’dan niyaz ederiz. Gayret bizden, tevfik Allah (cc)’tan.
 
İÇİNDEKİLER

KADIN İLMİHALİ


Önsöz    5
1.BÖLÜM
KADINLARIN FIKHI MESELELERİ ÖĞRENMELERİ     9
Fıkhın Önemi ve Fazileti    10
İnsanın Yaradılış Gayesi ve Hikmeti    10
“Rabbin Kim?” Sorusu    11
Allah (cc) Âhirette Soracak    12
İnsanın Yaradılışı .      13
2.BÖLÜM
İSLAMDAN ÖNCEKİ DEVİRLERDE KADIN,
EVLİLİK ve AİLE HAYATI    15
İslamdan Önce Kadın    15
Eski İran’da Kadın    15
Babil’de Kadın    16
Eski Çin’de Kadın       16
Yahudilerde Kadın    16
Eski Hindistan’da Kadın    16
Eski Yunan Medeniyeti’nde Kadın    17
Roma Medeniyeti’nde Kadın    19
Hristiyanlık’ta ve Hristiyan Avrupa’da Kadın    21
Islâm Öncesi Arabistan’da Kadın    23
Batı Medeniyetinde Kadın    23
Kadın ile Erkeğin Eşitliği    24
Kadının Ekonomik Bağımsızlığı    27
Kadın-Erkek Arasında Serbest Münasebet    28
3.BÖLÜM
İSLAM’DA KADIN ve AİLE    31
İslâm’da Aile    31
İslâm’da Kadının Hakları    33
Kadınlara Karşı Tatlı Dilli, Yumuşak Olmak    33
Kadınlara Şiddet Uygulamamak    34
Kadınlar da Kocalarına Eziyet Etmemeli    35
İslâm’da Kadın ve Çocukları Öldürme Yasağı    35
Kadın ve İlim    35
Kadınların Eğitiminde İki Aşama İzlenmelidir    35
Hz. Mulıammed’in Kadınlara Ayırdığı Dersler    36
Mutluluğun Temeli Aile Yuvasıdır    37
Evlenilecek Kadında Aranacak Şartlar    43
Evlenilecek Erkekte Aranacak Şartlar    47
Kadın ve Erkeğin Mükellefiyetlerinin Farklı Olduğu Konular  52
Miras    52
Şahitlik      53
Günlük Yaşamda Karşılaştığımız Bazı Büyük Günahlar 54
4.BÖLÜM
AİLE FERTLERİNİN KARŞILIKLI GÖREVLERİ 57
Anne ve Babanın Görevleri    57
Çocuklarına İyi Bir Evlilik Sağlama    57
Ev Kurmada Yardım Etmek    60
Erkeğin Aile İçindeki Görevleri    61
Kadının Aile İçindeki Görevleri    81
Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Görevleri    90
Akraba ve Komşulara Karşı Görevler    94
5.BÖLÜM
AİLEDE ÇOCUK ve EĞİTİMİ    101
Çocuk Terbiyesinin Önemi    101
Çocuk Terbiyesinin Safhaları    102
Hamilelik Döneminde Çocuk Terbiyesi    102
Doğumdan sonra çocuk terbiyesi    103
İlk Gıda    103
Güzel isim Koymak    104
Çocuğun Kulağına Ezan Okumak    105
Çocuk İçin Kurban Kesmek    105
Süt Devresinden Sonra Çocuk Terbiyesi    106
Çocuk Terbiyesinde Faydalı Davranışlar    109
Anne ve Babanın Birlikte Hareket Etmesi    112
Çocuğun Terbiyesinde Olumsuz Faktörler    112
Kötü Çevre    112
Disiplinsizlik    113
Kız Çocuğu Yetiştirmenin Fazileti    114
6. BÖLÜM
EVLİLİK ve NETİCELERİ    115
Evlilik Nedir?    115
Evliliğe Teşvik    115
İyi Geçinmek Hedef, Boşanma İse Son Çare    117
Evlilik Akdi Öncesi    117
Nişanlanma    118
Evlenme Ehliyeti    118
Evlenme Rüştü - Ergenlik    119
Evlenmede Velayet    119
Velinin Cebir Hakkı    120
Taraflar Arasında Denklik    120
Evlenilmesi Haram Olanlar (Muharremât)    121
Evlenilmesi Ebediyyen Haram Olanlar    121
Kan Bağından Ötürü Elaram Olan Erkekler    121
Din ayrılığı    123
Üç Talâkla Boşanmış Kadın    123
Dörtten Fazla Evlenmek    124
Başkasıyla Evli Olanlar    124
İddeti Bitmemiş Kadın    124
Kadını, Kızkardeşi, Halası veya Mahremlerinden
Biriyle Bir Nikâhta Tutmak    124
Evlenme Akdi    124
Evlenme Akdi Sahihlik Şartları    125
Şarta Bağlı Evlilik    125
Taliki Şartlar    125
Takyidi Şartlar    126
Muteberlik Bakımından Evliliğin Çeşitleri    126
Sahih Evlilik    126
Kocanın Karısına Karşı Borçları    126
Kadının Kocasına Karşı Borçları    127
Hem kocayı, Hem de Karıyı İlgilendiren Sebepler    129
Fasit Evlilik    129
Batıl Evlilik    130
Mevkuf ve Gayr-i Lazım Evlilik    130
Sahih Halvet    130
Mut’a Nikâhı    131
Sahih Evliliğin Neticeleri    132
Mehir    132
Mehirin Sahibi ve Ödeme Zamanı    132
Mehr-i Misil    132
Mehr-i Müsemma    133
Nafaka    133
Nafakanın Şartları ve Düşmesi    134
Halvetle ile İlgili Meseleler    134
Halvetin Sahih Olacağı Yerin Niteliği    135
Gelin Kız Adetli İken Nikâh Kıyılır mı?    135
Kadın Evinde Kocası İçin Süslenmesi Sevaptır    135
Süslenmenin Şartları    136
Estetik Ameliyat    136
Karı-Kocanın Farklı Mezheplerden Olmasında Nasıl Hareket Edilir? 137
Nikâh Tazelemek    137
Kadının Kocasından İzinsiz Evini Terketmesi Hali    138
Kadın Evinden Dışarıya Nasıl ve Ne İçin Çıkar?    ,    138
İsyankâr ve Serkeş Kadını Cezalandırma Şekli    139
Döverek; Erkek Hanımını Hangi Hallerde Dövebilir    140
Saliha Hanımlann Özellikleri    141
Cennetlik ve Cehennemlik Kadınlar    142
Kadınların Erkeklerden Sakınmaları    143
Kadının, Yatakta Erkeğin Dâvetine İcabeti    143
Kadınlarla Tokalaşmak ve El Öpmek    143
Bir Kimse Baldızıyla veya Kardeşinin Hanımıyla Yolculuk
Yapar veya Yalnız Kalabilir mi?    144
Kadının Mahremlerine Gösterebileceği Zinet Yerleri Nereleridir?    144
Kadının mahremi şunlardır    144
7.BÖLÜM
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ    145
Boşama (Talâk)    145

KADIN İLMİHALİ


Talâk Nedir?    145
Talâk ile Fesih Arasındaki Farklar    145
Boşamanın Dindeki Yeri    146
Boşamaya İzin Verilmesinin Hikmeti    146
Boşama Ehliyeti    148
Zor ve Tehdit Altında Boşama    148
Sarhoşken Boşama    148
Hiddet ve Kızgınlık Halinde Boşama    149
Hastanın Boşaması (Ölüm Döşeğindeki Hasta)     149
Şaka ile Boşama    149
Boşama Çeşitleri    149
Muhâla’a    150
Hakimin Evlilik Bağına Son Vermesi    151
Hastalık ve Kusur    151
Nafakayı Kesmek    152
Kötü Davranma ve Geçimsizlik    152
Evliliğin Sona Ermesinden Doğan Neticeler    153
Evliliğin Sona Ermesi    153
Dönüşümlü Boşamanın Neticeleri    153
Dönüşsüz Boşamanın Neticeleri    154
Hülle ve Tahlil    154
îddet    155
İddetin Sebep ve Hikmeti    155
İddeti Gerektiren Durumlar    155
Yas Tutmak    157
8.Bölüm
DOĞUM ve NETİCELERİ    159
Neseb    159
Nesebin Manası    159
Nesebin Subutu    159
Nesebin Subutunun Neticeleri    160
Çocuğun Bakım ve Terbiyesi (Hidâne)    160
Hidâne Ehliyeti    160
Hidâne Hakkı     161
Hidâne Müddeti    162
Emzirme (Radâ)    162
Emzirme Yükümlülüğü    162
Nafaka    163
Miras    163
Mirasın Kaynakları    163
Miras Dağılımı    164
9.BÖLÜM
ÖRTÜNME ve ÇIPLAKLIK    167
Psikolojik Açıdan Örtünme ve Çıplaklık    167
Giyimde Kayıtsızlık Cinsel Kayıtsızlığı Doğurur    167
Açık Kadınla Tesettürlü Kadının Psikolojisi    169
Kadının Güzelleşme İsteğinde Çevrenin    Önemi    170
Giysi İnsan Kişiliğini Yansıtır    171
Müstehcenliğin Psikolojik Sonuçları    172
Olduğu Gibi Görünmeme    173
Güzelleşmede Ekonomik ve Sosyal Bunalım    174
İnanç Sistemine Aykırı Kıyafet     175
Cinsel Serbestliğin Sonuçları    176
Sosyolojik Açıdan Örtünme ve Çıplaklık    177
Giyim ile Kültür Arasındaki Bağlantı     177
Çağımızda Batı Tarzı Giyim    178
tslâmi Örtünme ile İslâm Kültürü ilişkisi    179
Giysi Değişiminin Kültür Değişimini Getirmesi    180
Eğitim Alanında Örtünme ve Çıplaklık    180
Öğrenci Başırısının Düşmesi    181
Karma Eğitimle Cinsel Suçların Artması    182
İktisadi Açıdan Örtünme ve Çıplaklık    182
Kapitalist Sistemde Kadının İstismarı    182
Pazarlama ve Ürün Tanıtımı    185
Sinema ve Televizyon . ,    186
Fuhuş Endüstrisinin Çıplaklığı Kamçılaması    188
Çıplaklık ve Cinsel Serbestinin Sonuçları     189
Çağdaşlık İçin Çıplaklık Şart mıdır?    189
Batı Toplumunun Şehvet Tutsağı Olması    190
Cinsel Serbesti Sonucu Toplumda Çöküş    191
Fuhşun Tırmanışı    192
Karışık Yaşamda Ailenin Geleceği    193
Müstehcenlik Sonu Ahlâkî Çöküş    194
Türkiye’de Kılık-Kıyafetin Batılılaşması    194
Osmanlı Dünyasında Kıyafet Reformları    194
Cumhuriyet Döneminde Kıyafet Reformları    196
10.BÖLÜM
İSLÂM’DA ÖRTÜNME    199
Tesettürün Dayandığı Hükümler    199
İzin İsteme    201
Kadının Mahremleri Yanında Örtünmesi    203
Sokağa Çıkma Prensipleri    204
Kadın ve Erkeğin Birarada Bulunması    204
Örtüde Bulunması Gereken Özellikler    207
Tesettürün Amaçları    209
Tesettürün Faydaları    211
Tesettür ve Hürriyet    217
Tesettürden Uzaklaşan Müslümanlar    218
Tesettürün Hedefi Unutuldu    218
Utanma Duygusu Kayboldu    219
11.Bölüm
CİNSEL HAYAT    ,    221
İslâm Nazarında Fuhuş    221
Ahlâksızlık ve Fuhuş    223
Eşler Arasındaki İlişki    227
Yasak Olan Cinsel İlişkiler    227
Zina    227
Sevicilik    229
Livata (Homoseksüellik)    230
12.BÖLÜM
GÜNÜMÜZDE ÇALIŞAN KADININ PROBLEMLERİ . 233
Örtünme Problemi    233
Kadının Vazifeleri ve Çalışan Kadının Problemleri    234
Kadının Siyasi Hakları    236
13.BÖLÜM
TAADDÜD-İ ZEVCAT (ÇOK EVLİLİK)    239
Birden Çok Kadınla Evlilik    239
Çok evliliğin bireysel zaruretleri    240
Çok evlilik ahlâki ve İnsanî bir sistemdir    245
Taaddüt-i zevcat ve talâk hakkında
14.BÖLÜM
DOĞUM KONTROLÜ    257
Doğum Kontrolünün Hükmü    257
Doğum Kontrolünün Meşru Sebepleri    257
Doğum Kontrolünün Çeşitli Yönleri    258
Kadının Ekonomik Bağımsızlığı    259
Doğum Kontrolünün Neticeleri    260
Doğum Kontrolü Sonucunda Fuhuş ve Bulaşıcı Hastalıklar    262
Doğum Kontrolüne Duyulan Tepki       265
Doğum Kontrolünün Zararları    266
Sosyal Hayata Etkileri    268
Ahlâk Üzerindeki Etkileri    269
Spiral Kullanmak ve Hükmü    270
Kürtaj ve İlgili Hükümler    271
Ceninin Ana Rahminden Ayrılmasına Sebep Olan Fiiller    272
Mânevi Sebepler    272
Cenini Düşürmesi İçin Kadına Verilen İlaç    274
Kürtajla İlgili Ayetler    274
Kürtajla İlgili Hadisler    275
Anne Çocuğu Düşürdükten Sonra Ölürse    275
Ceninin Düşürülmesinden Dolayı Gereken Diyet Kimlere Verilir?    276
15.BÖLÜM
İMAN ve İSLÂM    277
İman Nedir?    277
İcmali ve Tafsili İman    278
Islâm    278
İnanç Yönünden İnsanlar    279
İmanın Şartları^ (Esasları)    280
Allah (cc)’a İman    281
Allah (cc)’ın Zati Sıfatlan    281
Allah (cc)’ın Subutî Sıfatları    282
Meleklere İman    283
Büyük Melekler ve# Görevleri     284
Peygamberlere İman    285
Peygamber Kime Denir?    285
Peygamberlerin Sayısı    286
Peygamberlerin Sıfatları    287
Mucize. . . .      287
Kitaplara İman    289
İlâhî Kitap Nedir?    289
Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri    291
Ahirete İman    291
Ahiret Alemi    291
Kıyametin Oluşu    292
Kıyamet Alâmetleri _    292
Kaza ve Kadere İman    295
16.BÖLÜM
Peygamberimiz (sav)’in Hayatı    297
İslâmdan Önce Arabistan    297
Peygamberimiz (sav)’in Doğumu    297
Çocukluğu ve Gençliği    298
Ficar Savaşlarına Katılması    299
Hilfu’l-fudul a Katılması    299
Evlenmesi    299
Peygamber Oluşu    300
Islâma Davet ve İlk Müslümanlar    301
Müşriklerin Zulümleri    302
Habeşistan’a Hicret    302
Mekkelilerin Düşmanlık Sebepleri    303
Müşriklerin Ebu Talib’e Şikâyetleri    303
Hz. Ömer (ra)’in Müslüman Olması    304
Taif Yolculuğu    305
Akabe Biatları    306
Isrâ ve Mi’rac Mucizesi    307
Hicret    308
Peygamberimiz (sav)’in Hicreti    308
Medine’de Karşılanması    309
Ensâr-Muhacir Kardeşliği    309
Mescid-i Nebevî’nin İnşası    310
Medine Dönemi    310
Bedir savaşı    310
Uhud savaşı    311
Beni Nadir gazvesi    312
Hendek savaşı    312
Beni Kurayza gazvesi    313
Hudeybiye antlaşması    313
Hayber’in fethi    314
Mûte savaşı    315
Mekke’nin fethi    316
Huneyn savaşı    317
Evtas savaşı    317
Tebük seferi      317
Vedâ haccı     317
Vedâ Hutbesi    318
Hz. Peygamber (sav)’in hazırladığı son sefer    320
Peygamberimiz (sav)’in vefatı    320
17. BÖLÜM
RESÛLULLAH (sav)’İN EVLİLİKLERİ    321
Resûlullah (sav)’in Dörtten Çok Kadınla Evliliği    321
Resûlullah (sav)’in Evlilikleri ve Hikmetleri    324
Hz. Hatice (r.anh) ile Evlenmesi    325
Hz. Şevde (r.anh) ile Evlenmesi    328
Hz. Aişe (r.anh) ile Evlenmesi    329
Hz. Hafsa (r.anh) ile Evlenmesi    332
Hz. Ümmü Seleme (r.anh) ile Evlenmesi    333
Hz. Ümmü Habibe (r.anh) ile Evlenmesi    336
Hz. Zeyneb (r.anh) ile Evlenmesi    337
Hz. Zeyneb bint Huzeyme (r.anh) ile Evlenmesi    343
Hz. Cüveyriye bint el-haris (r.anh) ile Evlenmesi    343
Hz. Safiyye bint huyey (r.anh) ile Evlenmesi    344
Hz. Meymûne (r.anh) ile Evlenmesi    345
Hz. Peygamber (sav), Eşleri Arasında
Adaleti Nasıl Sağlıyordu?    346
Hanımlarının yanında gecelemesi    346
Yolculuklarındaki tavn    346
Gerektiğinde hanımından izin alması    346
18.BÖLÜM
Hz. PEYGAMBER (sav)İN AİLE HAYATI    351
19.BÖLÜM
TAHARET (TEMİZLİK)    357
Taharetin Çeşitleri    357
İstinca     357
Istinca ve Adabı    357
Def-i Hacet Yapılacak Yerlerle İlgili Adâb    358
20.BÖLÜM
ABDEST    361
Abdestin Farzları    361
Abdestin Sünnetleri    362
Abdestin Adabı    362
Abdestin Mekruhlan    363
Abdestin Sıhhatine Engel Olmayan Şeyler    363
Abdesti Bozan Şeyler    363
Abdesti Bozmayan Şeyler    364
KADIN İLMİHALİ

Mest Üzerine Mesh    365
Meshin Suresi    365
Sargı ve Yara Üzerine Mesh    365
Meshi Bozan Şeyler    366
Abdest ile Alakalı Kadınlara Mahsus Bazı Meseleler    366
21.BÖLÜM
GUSÜL (BOY ABDESTİ)    369
Gusül ve GuslU Gerektiren Haller    369
Guslün Kısımları    370
Guslün Farzları    371
Guslün Sünnetleri    372
Gusletmesi Farz Olana Haram Olan Şeyler    372
Gusletmeleri Farz Olan Kimseye Mekruh Olanlar    373
Gusle Engel Olan Şeyler (Oje, boya, çamur, vs)    373
Dolgu ve Kaplama ile Gusül    374
22.BÖLÜM
TEYEMMÜM    375
Teyemmümün Farzları    375
Teyemmümün Sünnetleri    375
Teyemmümün Şartları    376
Teyemmümü Mübah Kılan ve Kılmayan Haller    378
Teyemmümü Bozan Haller    379
23.BÖLÜM
KADINLARA MAHSUS HALLER    381
Hayız    381
Büluğ Yaşı    381
Hayız Müddeti    381
NiÎas    383
Nifasm Müddeti ve Nifasla İlgili Meseleler    383
Hayızlı ve Nifaslı Kadına Yasak Olan Şeyler    384
İstihâze    385
Istihâzeye Ait Meseleler ve İlgili Hükümler    385
Cünup Kimseye Yasak Olan Şeyler    386
Yaşlı Kadınlarda Adet Bitimi, Belirtisi ve Bunun Tesbiti    386
Hamile Kadın Adet Olur mu?    387
Hayızlı ve Nifaslı Kadınlar Kabe’yi Tavaf Edemezler    387
Hayızlı Kadın Hacc’da Safa ile Merve’yi Sa’yedebilir mi?    388
Hacc’a Giden Hanımların Hayızı Önlemek İçin İlaç Kullanmaları    389
Hayızlı ve Nifaslının Kanı Kesilince Gusletmesi Vaciptir    389
Hayızlı Kadın Pis Değildir    390
Hayızlı Kadın Cenaze Yıkayabilir mi?    390
Ceninin Oluşmasında Islâm ve Tıp İlminin Bakış Açısı    391
Hayızla Nifasm Hükmünün Farklı Olduğu Yerler    392
24.BÖLÜM
NAMAZ (SALÂT)    395
Namazın hikmetleri    395
Namazın Nevileri    396
Namazın Farzları (Şartları, Rükünleri)    396
Namazın Şartları    397
Hadesten taharet        397
Necasetten taharet    397
Setr-i avret    397
Avret    397
Namazda avretin sınırı    397
Istikbal-i kıble    397
Vakit    399
Niyet                    399
Namazın Rükünleri    401
İftitah Tekbiri    401
Kıyam    402
Namazda Kıraat    404
Ruk’û    405
Ruk’ûnun Şartları    405
Secde    405
Secdenin Şartları    405
Namazda Son Oturuş (Ka’de-i Ahire)    407
Ta’dil-i Erkâna Riâyet Etmek    407
Namazdan Kendi İradesiyle Çıkmak    408
Namazın Vacipleri    408
Namazın Sünnetleri    409
Namazın Mekruhlan    411
Namazı Bozan Şeyler    414
Namazı Bozmayan Şeyler    415
Namaz ve Temizlik    416
İnce Çorapla Namaz Kılınır mı?    417
Namazda Örtünme    417
Cemaatle Namaz Kılmak    417
Namaz Eiakkmda Bazı Meseleler    418
Boyalı Dudakla Namaz Kılınır mı?    418
Bulaşık Suyu Bulaşmış Elbiseyle Namaz Kılınır mı?    418
Hamile Kadınların Namazları    419
Kadınlar Tarlada Otutarak Namaz Kılabilirler mi?    419
Alkollü Deodorantlar ve Kolonya ile Abdestli
İken Kullanarak ibadet Yapılabilir mi?    419
Kadınların Adetliyken Namazı Terk Etmeleri    419
Beş Vakit Namaz Haricindeki Kılınan Diğer Namazlar    420
Cuma Namazı    420
Bayram Namazları    420
Cenaze Namazı    420
Teravih Namazı    420
Kaza Namazları ve Edası    420
Kaza Namazlarının Kılınışı    421
Yolcu (Seferi) Namazı    421
Tahiyyet’ül-Mescid Namazı    422
Teheccüd (Gece) Namazı    422
Teşbih Namazı    422
Regaib Gecesi Namazı    423
Mi’ıac Gecesi Namazı    423
Berat Gecesi Namazı    423
Kadir Gecesi Namazı    423
Kadir Gecesi Dûası    423
Kuşluk (Duha) Namazı    424
Hacet Namazı    424
Şükür Secdesi    424
İstihare Namazı    424
İstihare Namazının Kılmış Şekli    425
Tevbe Namazı     425
Yola Çıkarken ve Dönerken Kılınan Namaz    425
Yeni Damat ve Gelinin Kılacağı Namaz    425
Hacc’a Gidenin Evden Çıkarken Kılacağı Namaz    426
İşrak Namazı    426
Evvabin Namazı    426
25.BÖLÜM
NAMAZLARIN KILINMA ŞEKLİ    427
Sabah Namazı    427
Öğle Namazı    428
İkindi Namazı    429
Akşam Namazı    430
Yatsı Namazı        430
Vitir Namazı    431
Hastaların Namazı    431
Kadının Yolculuğu    431
Sehiv Secdesi    432
Nafile Namazlar    434
Müekked ve gayr-i müekked sünnetler    434
Müekked sünnetler     434
Gayr-ı müekked sünnetler    434
Namazın Mekruh Olduğu Vakitler    435
26.BÖLÜM
ORUÇ    437
Orucun Tarifi    437
Orucun Teşri Kılınması    437
Orucun Hikmetleri ve Faydaları    437
Orucun Farz Olmasının Şartları    438
Orucun Vakti    439
Orucu Bozan Şeyler    439
Orucu Bozmayan Şeyler    440
Oruç Tutmamayı veya Tuttuktan Sonra Bozmayı
Mübah Kılan Şer i Hükümler    442
Hastalık Özrü    442
Can Tehlikesi.      442
Gebelik ve Emzikli Kadın    442
Oruca Dayanamamak    442
Düşkünlük ve İhtiyarlık    442
Fidye    443
Oruçluyken Dudaklara Ruj Sürülebilir mi? Oruç Bozulur mu?    443
Diş Çektirme, Doldurma, Dişleri Misvakla
ya da Macunla Yıkama, İğne Yaptırma... Orucu Bozar mı?    443
Kadının İ’tikaf Yapması    444
27.BÖLÜM
ZEKÂT    445
Zekâtın Manası    445
Zekâtın Teşri Kılınması    445
Zekâtın Hikmeti ve Faydaları    445
Zekâtın Farz Olmasının Şartları    446
Zekâta Tabi Olan Mallar    447
Zekâta Tabi Olmayan Mallar    448
Zekâta Tabi Olan Hayvanlar    449
Develerin Zekâtı    449
Sığırların Zekâtı    450
Koyun ve Keçilerin Zekâtı    450
Ticaret Mallarının Zekâtı    451
Altın ve Gümüşün Zekâtı    452
Kâğıt Paralarla Banknotların Zekâtı    453
Arazi Ürünlerinin Zekâtı    454
Madenlerin Zekâtı    454
Definelerin Zekâtı    455
Zekâtın Verileceği Yerler    456
Zekât Verilmeyecek Kimseler    457
28.BÖLÜM
FETRE SADAKASI    459
Fitre Nedir?    459
Fitreyi Kim Verir?    459
Fitre Kime Verilir?    460
29. BÖLÜM
HACC ve UMRE    461
Hacc’m Manası    461
Umrenin Manası    461
Hacc ile Umre Arasındaki Fark    461
Hacc ve Umrenin Hikmet ve Faydalan    462
Hacc’ın Kısımları ve Çeşitleri    464
Hacc-ı İfrad    464
Hacc-ı Kemettu    464
Hacc-ı Kıran    464
Hacc’m Rûkunlan (Farzları)    464
Arafat’ta Bir Müddet Beklemek    464
Kabe’yi Tavaf Etmek    464
Tavafın Mahiyeti    465
Tavafın Çeşitleri    465
Kudüm Tavafı    465
Ziyaret Tavafı    465
Sader Tavafı    465
Nafile Tavaf    466
Umre Tavafı    466
Hacc’m Farz Olmasının Şartları    466
Hacc’ın Edasını Farz Kılan Şartlar    466
Hacc’m Sıhhatinin Şartları    467
Hacc’ın Vacibleri    468
Hacc’m Sünnetleri    469
Farz Olan Hacc’m Yeniliş Şekli    470
Umrenin Yapılış Şekli    472
Temettü Haccınm Yapılışı    473
Kıran Haccınm Yapılışı    474
Hacc Farz Olan Kadına Kocası İzin Vermezse    474
Kadının Hacc İçin Mahremi Bulunmadığı Takdirde Evlenmesi Caiz midir?. 475
Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir mi?    475
Vedâ Tavafı    476
30. Bölüm
KURBAN    477
Kurban Nedir?    477
Kurban Etinin Dağıtılması    47“
Kurban Kesme Vakti    478
Kim Kurban Keser    478
Kurban Kesilecek Hayvanlar    478
Kurbanın Hükmü    479
Kurbana Mani Olan Haller    479
Kurban Nasıl Kesilir    480
Ölü İçin Kesilecek Kurban    480
Kadının Kestiği Yenir mi?    480

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA