0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Kur'an'dan Cevherler-1289

Ürün Kodu:3002870100629

Hızlı Gözat

Kua'an-ı Kerimden Seçilen surelerin Anlamlarını Konu Edinmiş Bir Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

34,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

KUR'AN'DAN CEVHERLER


Kur’ân-ı Kerim’den Seçme Sureler ve Kelime Manaları
(Fatiha, Ayetül-Kürsi, Amenerresulü, Lev Enzelna, İsra Suresi, Nur Suresi, Lokman Suresi, Secde Suresi, Ahzâb Suresi, Yasin Suresi, Duhân Suresi, Fetih Suresi, Hucurât Suresi, Rahman Suresi, Vakıa Suresi, Mülk Suresi ve Amme Cüzü)1-2. cilt

 
Yüce Allah’a hamd, Onun seçilmiş Peygamberi Hazreti Mu-hammed (sallallahü aleyhi ve sellem)e, âlle efradına ve değerli Ashabına salat ve selam olsun

KUR'AN'DAN CEVHERLER


Bilinen bir gerçektir ki, Kurân-ı Kerim bütün insanlık âlemini hidayet nurları içinde bırakacak bir semâvî kitaptır. Onun kutsal âyetleri binlerce hakikatleri kapsar, bütün akıl sahiplerini irşada, aydınlatmaya kâfidir. O yüce kitabın emirleri, yasakları, bütün hükümleri, tavsiyeleri canı gönülden kabul edilsin, o-nun bütün beyanlarının birer hakikat, birer hikmet kaynağı olduğu tasdik olunsun.

Kurân-ı Kerim, bütün insanlığın bir mukaddes İlahî kitabıdır. Bu mübarek kitabın bütün lafızları da, manaları da İlahîdir, vahye dayanmaktadır. Bütün insanları bir birlik, bir kardeşlik dairesine davet etmektedir. Binâenaleyh Kur'anı-ı Kerim’in aslını, hikmet dolu hükümlerini olduğu gibi korumaya çalışmak, içerdiği bütün manalara tümüyle uymak, bütün insanlık için en kutsal, en faydalı bir vazifedir.

Kurân-ı Kerim’i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kurân-ı Kerim’den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhî Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinin mealinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. Kur’ân-ı Kerim’de geçen kelimelerinde, Arapça’ya meraklı olan kişilerce rağbet görüleceği düşünülerek, kelimelere değerli hocalarımız tarafından mana verilmiştir. Bu yaptığımız çalışmalarda hatalarımız olmuştur ki, bunlar kasıttan değil, kulluk vasfımızdandır.

Eserin yayına hazırlamasında emeği geçen hocalarımıza Allah’tan rahmet talep eder; Allahü Teala’nın bu mütevazi çalışmayı dünya ve ahirette aleyhimize bir delil kılmayıp, rızasına giden yolda, bizim ve Ümmet-i Muhammed için manevî bir sermaye yapmasıdır. 

İÇİNDEKİLER

KUR'AN'DAN CEVHERLER

 

FATİHA SURESİ 5

Besmele-i şerife ve fatihanın meâli 6

AYETÜL KÜRSİ 10

AMENERRESULÜ 13

LEV ENZELNA 19

İSRA SURESİ 22

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in miracı 24

Hazreti Musa’ya ilahi bir kitap verildiği ve ümmetine bir takım emir­lerin tebliğ edilmiş olduğu 25

İsrailoğulları’nın durumu 27

Kur’ân-ı Kerim’in bir rehber ve müjdeci olduğu 29

Her ümmete bir peygamber gönderilmiş olduğu 30

Bir kısım ülkelerin ve kavimlerin fıskları yüzünden helâki 33

Ana ve baba hakkındaki güzelce muameleler ve akrabanın

haklarına riayet 36

israftan ve cimrilikten kaçınmak 38

ihtiyaç korkusu ile evlâdını öldürmekten, zinada ve yetimin malına tecavüzden men 41

insanların alışverişlerinde doğruluktan ayrılmamaları, bilgi sahibi olmadıkları meselelere karışmamaları ve yeryüzünde kibirli yürümemelerin gerekliliği 43

Kurân-ı Kerim’deki hükümlerin hikmet ve rahmetin ta kendisi olduğu 45

Bütün kâinatın Cenabı Hakka hamd ve tesbihde bulunduğu 47

Peygamberlik hususunda sapıklığa düşmüş olanların haşri ve neş­ri inkar vaziyetlerinin tasvir edilmesi 50

İnkarcılarla yapılacak tartışmaların ne  kadar yumuşaklıkla ve akıl­lıca olması 52

Putlara tapan müşriklerin o putların fayda vermeyeceği 53

Mucizelerin ne gibi faydalardan dolayı gösterildiği açık olduğu 55

insanları küfre ve şirke düşüren şeytanın nasıl lanete uğradığı 57

Allah Teala’nın kudretini, hikmetini gösteren bir kısım deliller 59

insanların haddizatında üstün yaratılmış oldukları 62

Kafirlerin Resulü Ekrem hakkında ne kadar haince bir arzuda bu­lunmuş oldukları 64

Beş vakit namaz ve Resulü Ekrem’in teheccüd namazına devamı 66

Kurân-ı Kerim’in bir şifa ve İlâhî rahmet olduğu 68

Ruha dair malûmat. Nefis ile ruh arasındaki ihtilâf 69

Kur’an-ı Kerim’in bir ebedî mucize olup benzerini getirmenin müm­kün olmadığı 70

Müşriklerin çeşitli mucize talebinde bulunmuş olduğu 71

İnkarcıların şüphelerini beyan ile onlara verilecek cevap 73

Hidayetten mahrum kalanların feci şekilde cehenneme sevkedileceği 75

Musa Aleyhisselâm’ın göstermiş olduğu çeşitli mucizeler 78

Kurân-ı Kerim’in ne şekilde ve ne hikmetten dolayı indirilmiş olduğu 80

Cenabı Hakkîn birçok mübarek ismi ve her birisiyle  Dua edilebileceği 82

NUR SURESİ 83

Sûre-i Nûrun nüzûlündeki hikmet 84

KUR'AN'DAN CEVHERLER

Zina rezaletini işleyenler hakkındaki şer’î ceza ve zinanın mahiyeti ve şartları 85

İffetli kadınlara isnat edilip usulen İspat edilemeyen zinadan dolayı tatbik edilecek ceza, iftira cezası 86

Münafıklar tarafından iftiraya uğrayan bir temiz yaratılışın iffet ve

yüceliğini beyan ile kendisine teselli verici olması 90

Münafıklar tarafından iftiraya uğrayan pek temiz, pek seçkin bir Müslüman annesi Allah tarafından üstün ahlâk kazandırılması 92

Temiz, afif zatlar hakkındaki iftiranın suizanda bulunmanın pek bü­yük bir günah ve azabı gerektirmiş olduğu 94

Hâli vakti yerinde olan Müslümanların kendi yakınlarına ve yardı­ma muhtaç din kardeşlerine yemin etmeleri 96

Müslüman namuslu kadınların haklarındaki iftiraların müthiş akıbetleri ve pis olanların da ancak pis bulunanlara mahsus bulundukları 97

Adabı muaşerete riayetin lüzumu ve başkalarının evlerine ne su­retle girileceğini beyan 99

Ehli îmanın nasıl bir iffet ve temizlik dairesinde yaşayacakları 102

İyi hal sahibi olan köleler ve cariyelerin evlenmelerini ve yoksul olanların hareketlerini beyan 105

Kurân-ı Kerim’in topladığı üç muazzam sıfatını beyan 107

ilâhiyata ait en beliğ en nuranî bir mesel ve Allah’ın nurunun bütün kainatı aydınlattığını beyan 108

Ehli küfrün pek karanlık olan hallerini ve fecî âkıbetlerini beyan 115

Allah’ın birliğini ve kudretini ispat eden delilleri, işaret ve kalp karanlığı içinde kalmış olanların bunları göımekten mahrum olduklarını beyan 117

Cenabı Hakk’ın yaratıcılığı ve kudreti hakkında diğer nevî deliller 120

İslâm dinini lisanen kabul edip kalben kabul etmeyen münâfıklar 121

Müminlerin övülmeye değer lâyık halleri 123

Ehli îmanın emin istikbali ve hâkimiyeti, kâfirlerin de ateşli akıbeti 125

İslâm toplumunun temiz bir insani terbiye dairesinde yaşamaları, setri avrete riayetleri 127

Pek ihtiyar kadınlar hakkındaki bir dini müsaadeyi ve daha müna­fık bir vaziyeti beyan 130

Bir takım mazur kimselerin ve aralarında soy yakınlığı bulunan kimselerin taam ve saire hakkındaki İçtimaî hareketleri 131

Hakikî müminlerin dinlerine ne kadar bağlı, peygamberin emrine riayetkâr oldukları 133

Resûlü Ekrem’e karşı nasıl hürmetle hitap edileceği, emirlerine ri­ayetin lüzumu 135

LOKMAN SURESİ 137

Kuhân-ı Kerim’ln samimi zatlar için hidayet ve rahmet olduğu 138

Bir kısım insanların nasıl beyhude, inkârcı bir hâlde yaşadıkları 139

Göklerin nasıl muazzam bir kudret eseri olduğu ve Cenabı Hak’tan başka yaratıcı bulunmadığı 141

Hazreti Lokman’a hikmet verilmiş olduğu ve O’nun evlâdına nasi­hatleri ve hal tercümesi 143

Lokman Hekim’in oğlunu irşada çalıştığını 146

Hak Teala’nın çeşitli nimetleri ve sözlerinin sonsuz bulunduğu 148

Göklerde ve yerde olan bütün varlıkların Allahü Teala’ya ait olduğu   151

Yaratıcılığın Allahü Teala’ya ait olduğunu, O’ndan başka mabut edinilenlerin ise batıl olduğunu ihtar 154

insanlara takvayı emir. Kıyametin kopma zamanını ve rahimde olanı ve vefat vaktini kimsenin bilemeyeceği 156

SECDE SURESİ 158

Kur’ân-ı Kerim’in İlahî bir kitap olduğu 159

Allahü Teala’nın yaratıcılığındaki büyüklüğü, hakimiyeti ve üstün vasıflar 160

Allahü Teala’nın her şeyi güzelce yarattığını, insanlığın yaratılış biçimi ve ne gibi kıymetli organlara sahip olduğu 162

Ruhun üfürülmesi 163

İnkarcıların ahirette ne kadar perişan bir vaziyette kalacakları   164

İmanlı zatların pek seçkin özellikleri 166

Müminlerin ile fâsıklar arasındaki fark ve fışkın cezası 168

İsrailoğulları arasındaki bir takım zatların vaktiyle birer bir hidayet rehberi oldukları 170

İsrailoğulları ve onlardan evvelki kavimler ve akıbetleri 172

AHZÂB SURESİ 174

Allahtı Teala hazretlerinin yüce sıfatlarının bildirilmesi ve Resulul- lah (Sallallahü Aleyhi ve Sellemjin ilahi vahye tabi olmayı ve Allahü Teala’nın Zat’ına tevekkül 176

İnsanların birer kalbe sahip oldukları ve karı-kocalık meselesi, evlilikten doğan akrabalık 178

Resûlü Ekrem’in ve peygamber eşlerinin müminlere karşı yüksek vaziyetleri 180

Hendek mucizesi 182

Müminler hakkındaki İlâhî nimetler ve münafıkların lâkırdıları   184

Ölümden ve savaştan kaçmanın kaçanlara bir fayda veremeyeceği  186

Münafıkların ne kadar korkak ve İslam ordusundan ayrılmayı ne kadar istedikleri 189

Müminlerin güzel vasıfları ve yapmış oldukları sâdıkane hareket­lerinin mükafatına erecekleri 191

Peygamberimizin eşlerine âit tebligat ve mehir ve mut’a meseleleri    194

Dini vazifeleri ifa ile vasıflanmış olan temiz eşlerin kat kat sevaba nail olacaklarının müjdesi 196

Müminler ve itaate vaat edilen İlâhî mükâfat 198

imân sahiplerinin Resulullah’a karşı vaziyetleri ve Zeynep (Radıyallahü Anha) meselesi 200

Resûlü Ekrem’in vaziyeti ve Son Peygamber olduğu 203

Müminlerin zikirle tesbîhle mükellefiyetleri 204

Peygamberimizin bir şahit ve bir müjdeci ve uyarıcı ve bir aydın­latıcı lamba olduğu 206

Müminlerin âile hayatına âit mühim bir vazifeleri 207

Resûlü Ekrem’e hangi kadınların eş olmak üzere helâl oldukları ve haklarındaki muamele 208

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellemjin muhterem eşleri hakkın- daki Allahü Teala’nın memnuniyetleri ve başka kadınlarla evlenemeyeceği 211

Peygamberimizin hane-i saadetine Ashab-ı Kiram’ın ne şekilde girebilecekleri 212

Müslüman kadınlarının kimler ile örtüsüz görüşebilecekleri 215

Peygamber eşlerinin ve diğer Müslüman kadınların şereflerini muhafaza için örtünmeye riayetleri 218

Kıyametin ne vakit gerçekleşeceğine dâir sual ve cevap 220

Resulullah’a karşı yapılacak ahlâk vazifesi, ona ezâ verilmesinden kaçınmak 222

Cenabı Hakkın mahlûkatına yönelen mühim vazifeler, emanetler 223

YÂSÎN SURESİ 225

Resûlü Ekrem’in Kur’an-ı Kerîm ile gönderilmiş olduğu ve ona muhalefet edenlerin âkıbetleri 226

Asli yaratılışlannı zayi eden kimselerin korkunç vaziyetleri 228

İnkârcı bir kavmin peygamberlerine karşı almış oldukları vaziyetle­rinin ibret verici neticesi 231

O inkârcı kavme bir zâtın gelip ne şekilde öğüt vermiş olduğu ve onların suikastı 234

Peygamberleri inkar eden ve onlarla alay eden kimselerin ne ka­dar pişmanlık içinde kalacakları 236

Bir kısım yaratılış delillerine dikkatleri çekmek 238

Gece ile gündüzün ehemmiyeti 240

insanlığın soyu hakkındaki İlâhî nimetler ve bir kısım insanların inkârcı hâlleri 242

inkârcıların infâk emrine itaat etmemeleri ve onların nasıl bir kor­kunç sesle helâk olacakları 244

Kıyametin ne suretle vuku bulacağı, Suria üfürme hâdisesi 245

Cennet ehlinin pek mutlu hâlleri 247

Suçluların nasıl yalnız kalarak cezalara çarpılacakları 248

Kur’an-ı Kerim’in bir şiir olmadığı ve nüzulündeki hikmet ve Resûlü Ekrem’e teselli vermesi 251

Yâsîn Sûresinin ne kadar mukaddes bir sûre olduğu 254

DUHAN SURESİ 257

Kurân-ı Azîmüşşan’ın mübârek bir gecede indirilmiş olduğu ve O’nun nüzulündeki hikmet ve o gecede her hikmetli emrin açıklanacağını beyan etmek 258

İnkârcıların başlarına nihayet nasıl azaplar geleceğini beyan ile Resûlü Ekrem’e teselli vermek ve bilâhare yapılacak pişmanlığın inkârcılara fayda vermeyeceğini ihtar 260

Asr-ı Saadetten evvel de bir nice kâfir kavimlerin bulunduğuna bir misâl olarak firavunun îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları 262

Hazreti Mûsa’ya îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları 265

Cenabı Hakk’ın bütün âlemleri birer hikmet ve faydaya dayalı olarak yarattığı ve insanların kıyamet günündeki vaziyetleri 267

Kâfirlerin inkârları sebebiyle ne müthiş surette azap görecekleri 268

Ehli îmanın ebedî nîmetlere nâil olacakları ve Kur’ân-ı Kerim’in peygamber lisanı üzerine nüzulündeki hikmet 270

FETİH SURESİ 272

KUR'AN'DAN CEVHERLER

Resûlü Ekrem’in pek parlak bir fethe nâil olduğunu beyan ve nice yardımlara nâil olacağını ve müminlerin de pek kuvvetli bir iman mertebesinde bulunacaklarını müjdelemek 273

Ortaya çıkacak olan İlâhî zaferin hikmetine işaret, müminlerin pek güzel, kâfirlerin de pek müthiş âkıbetlerini beyan. Müminlerin cihat ile mükellef olup Allah’ın desteğine mazhar bulunduklarını müjdelemek 275

Resûlü Ekrem’in ne gibi vasıflarla Peygamber gönderilmiş olduğu­nu ve bu gönderilişteki faydaları beyan. Hudeybiye seferinde ya­pılmış olan biatin ehemmiyetine işaret 277

Hazreti Peygamber ile yapılan bir biate riayet etmemenin pek mü­him mesuliyetine işaret, itaat edenlerin de nâil olacakları mükâ­fatları müjdelemek 279

Hudeybiye seferine iştirâk etmemiş olan bedevilerin bilâhare ganimet elde etmek için Hayber Gazvesine iştirak etmelerine müsaade edilmediğini be­yan etmek 281

Resûlü Ekrem bir ağaç altında biatte bulunan müminlerden Cena­bı Hakk’ın razı olduğunu beyan ve o müminlerin bilâhare nice ga­nimetlere, fetihlere nâil olacaklarını müjdelemek 284

Resulullah (Aleyhi’s-Selam)a savaş açan Mekke müşriklerinin yenilgiye uğrayıp hiçbir yardımcı bulamayacakları 286

Resûlü Ekrem’in Mescid-i Haram’ı ziyaretine ve kurbanlarının gönderil­mesine mâni olan kâfirler ile savaşta bulunmadığının sebep ve hikme­tine işaret etmek 287

Kâfirlerin aralarında bulunan müminleri korumak için savaşın tehir edilmiş olduğunu ve kâfirlerin cahilce taassuplarını beyan ve Re­sulullah ile müminlerin ne kadar kalp sakinliğine kavuşmuş oldu­ğunu methetmek ve bilâhare fetihlere ve Beytullah’ı ziyarete muvaf­fak olacaklarını müjdelemek 289

Resûlü Ekrem’in ve Ashabı Kiram’ın pek yüce vasıflarını beyan ve müminlerin kâfirlere karşı tek cephe olup kendi aralarında ise pek merhametli ve ne kadar kutsî bir maksatla ibadet ve itaatte bulun­duklarını tavsif etmek 291

HUCURAT SURESİ 294

Ehli îmanın Allah Teala’ya ve Resûlü Ekrem’ine karşı nasıl bir vasi­yette bulunacaklarını ve Peygamber Efendimizin huzurunda nasıl konuşacaklarını beyan ve odalarının arkasından nidâ edilmesinin uygun olmadığını ihtar etmek 295

Müminlerin fasıklara karşı nasıl bir vaziyet almalarının, o fâsıkların sözlerine kıymet vermemelerini beyan etmek. Resûlü Ekrem’in aldığı vaziyetine işaret etmek 298

Müminlerin dînen kardeş olup birbirine karşı nasıl bir vaziyet alma­larını, birbiriyle savaşmamalarını emir ve aralarının ıslâhına çalışıl­masını tavsiye ve Müslüman erkeklerin ve kadınların, güzel ahlâk ile vasıflanıp birbiriyle alay etmemelerini, ahlâka aykırı hareketler­de bulunmamalarını ihtar etmek 300

İnsanları büyük bir sosyal terbiyeye davet, kötü zanlardan kaçınmalarını emir Hakikî müminlerin nâil olacakları mükâfatlara işaret etmek 302

Olgun îmanın alâmetini ve hakîki müminlerin vasıflarını beyan etmek, vazifelerini telkin etmek 305

RAHMAN SURESİ 307

Allah Teala’nın pek geniş rahmet ve hikmeti ve Kurân-ı Mübin’in ne büyük bir İlâhî lütuf olduğu. Gök cisimlerinin pek letafeti, o Ke­rîm yaratıcımızın muazzam nimetlerinin yalanlanamayacağı  308

İlâhi nimetlerin yalanlanması mümkün olmayan diğer bir kısmı 310 Yüce yaratıcıdan başka bütün mevcudatın fenaya mâruz bulun­dukları 312

Kıyamet gününde hiçbir kimsenin kaçıp kendisini mesuliyetten kurtarama­yacağı ve ehli cehenneme yönelecek olan âteşin şiddeti 314

inkârcıları kınamak için cehennemin müthiş vaziyetini ihtar etmek, muttaki zâtları da çeşitli nimetlerle müjdelemek 316

Müminlerin nâil olacakları müteaddit cennet nimetlerini ve hurilerin vasıflarını tasvir etmek. Bütün bu nimetlerin yalanlanamayacağını ihtar etmek. Ve Cenabı Hakkın yücelik ve kutsiyetini hatırlatmak 319-321

VÂKIA SURESİ 324

Kıyametin vukuuna, ashabı Yemîn ve ashabı Meş’eme’ye dair bilgiler. 325

Sabikun’un kimlerden ibaret olduğu ve mükâfatlan 327

Ashâbı Yemîn’in mükâfatları 329

Ashabı Şimal’in de müthiş âkıbetleri 331

Kıyameti inkar eden defterleri soldan verilenlere bir cevap 333

Cenabı Hakk’ın Yaratıcılığına, alemin rızık vericisi olduğuna dair deliller 334

Allahü Teala’nın insanların uyanmasına ve istifadesine vesile olan kudret eserlerine dikkat çekmesi 336

Kur’an-ı Kerim’in bir ilahi kitap olduğuna beyan 338

ilâhlığı inkâr edenleri kınama ve susturmak mukarreblerden olan zatların nâil olacakları mükâfatlar 339

MÜLK SURESİ  342

Allah Teala’nın kudretini, azametini, bütün mahlûkatı üzerindeki hâkimiyetini beyan, dikkatleri kudret eserlerine çekmek 343

Dünya semasının yıldızlarla bezenmiş olduğu, bunların şeytanları kovmak için birer önemli sebep olduğu, dinsizlerin müthiş âkıbetleri ve cinayetlerini ahirette itiraz edecekleri 345

Müminleri îmanda sebat etmeye teşvik, insanların çalışıp dünya nimetlerinden yararlanmalarına, Ahiret hayatını da unutmamaları­na işaret 347

Hazreti Muhammed’in Peygamberliğini inkâr eden dinsizlerin başlarına bir takım felâketlerin geleceğini ihtar. Onlardan evvel Peygamberlerini yalanlayanların helâke uğramış olduklarını beyan ve bir kısım kudret delillerine dikkatleri çekmek 349

Cenabı Hakk’ın kudret eserlerini ve birlik delillerini gördükleri hâl­de putlara tapanları kınamak, o putlardan bir fayda göremeyecek­lerini ihtar, müminlerin hidayet üzere bulunduklarını, müşriklerin de ne kadar sapıklığa düşmüş olduklarını beyan ve bir kısım kudret delillerine işaret 350

Kıyametin kopma zamanını bir alay maksadıyla soran inkârcılara Resûlü Ekrem’in ne veçhile cevap vereceğini tayin ve o kâfirlerin kıyamette nasıl bir kınamaya uğrayacaklarını beyan ve o kâfirlere putlarının ve diğerlerinin fayda veremeyeceğini ihtar 352

NEBE SURESİ 355

Kıyamet hakkında ve Resulü Ekrem ile Kur’ân-ı Mübin hakkında dedikodularda bulunan kimseleri ret ve İlahî kudretin görünen eserlerinden dokuz nevi eserleri dikkatlere sunmak 356

Kıyameti inkar edenlerin pek vahim akıbetlerini beyan ve ihtar.359 Müttaki olan zatların nâil olacakları uhrevî mükafatları müjdelemek. Bir takım ruhanî mahlukların nasıl huzur bulacaklarını tasvir 361

NÂZİÂT SURESİ 364

Kıyametin ehemmiyetine ve herhâlde vukua geleceğine işaret için çeşitli yaratılış eserlerine yemin 365

Mûsa Aleyhisselam ile firavunun kıssasını bir uyanma vesilesi ol­mak üzere beyan ve dinsizliğin pek vâhim âkıbetine işaret 367

Kıyameti inkâr edenlere bir uyanma vesîlesi olmak üzere bir kısım kudret eserlerine dikkatleri çekmek 369

Kıyametin pek müthiş hâdiselere saha olacağı ve kıyamete dair malû­mat vermek hususunda Resûlü Ekrem’in vaziyeti, vazifesi 370

ABESE SURESİ 372

Resûlü Ekrem’in bir cemaati din-i İslâm’a dâvet ederken âmâ bulu­nan Bilâl-i Habeşi (Radıyallahü Anh)a karşı nasıl bir vaziyet almış olduğu ve tebliğ edilen İslâmî hükümlerin nasıl yüce sayfalarda tespit edilmiş bulunduğu 373

Yüce yaratıcının dış ve iç âlemde ne kadar faydalı şeyleri yaratmış olduğunu beyan, isyankâr kimselerin ne kadar çirkin hâllerini teşhir  375

Kıyametin ne kadar korkunç bir hâlde bulunduğu, o günde bir takım zat­ların, aydınlık bir hâlde bulunacakları, dinsizlerin, fasıklarında karanlıklar içinde'kalacakları 377

TEKVİR SURESİ 379

Kıyametin pek şiddetli vukuunu ihtar ile insanlığı o gün için hazırianmağa davet 380

Kurân-ı Azîm’in yüksek bir makama sahip olan Cibrîl-i Emin vasıtasıyla Resûlü Ekrem’e verilen yüce bir kelâm olduğu ve Resûl-i Zîşanîn cinnet gibi, sihirbazlık gibi kusurlardan uzak bulunduğu 382

İNFİTAR SURESİ 384

Kıyamet alâmetlerinin mühim bir kısmını beyan ve bütün insan fiillerinin melekler tarafından yazıldığını ihtar 385

Kimlerin Allah’ın keremine nâil ve kimlerin azaba uğrayacakları 386

MUTAFİFİN SURESİ 388

Ölçüye ve tartıya riayet etmemenin kötü vasfını beyan bunlara riayet etmeyenlerin pek çirkin hâllerine işaret 389

İnkarcıların Kurân-ı Azîm hakkındaki iftiralarını beyan, onların ne kadar katı kalbe tutulmuş, mahrumiyetler içinde kalmış olduklarını ihtar 391

Sâlih müminlerin amellerine ait kitapların yüksekliğini beyan ve onların nâil olacakları çeşitli nîmetleri müjdelemek 392

Ehli îman ile alayda bulunanların pek çirkin, korkunç vaziyetlerini ihtar 394

İNŞİKAK SURESİ 396

Kıyametin bir takım alâmetlerine ve kitapların sağ ve sol taraftan verileceğine dair ihtarat 397

insanlara ait dünyevî ve uhrevî inkılaplara, müminlerin güzel âkıbetine inkârcıların da fenâ âkıbetine işaret 399

BÛRUC SURESİ 401

Müminlere karşı hakarette, suikastta bulunan bir eski kavmin başına gelmiş olan felaketleri beyan 401

Müminlere ezada bulunmuş olan kâfirlerin müthiş âkıbetlerini ve Cenabı Hakk’ın kudretini, af ve keremini beyan 404

TARIK SURESİ 406

insanların boş yere yaratılmadığı ihtar edip, tekrar hayata erdirile­ceklerini birer muazzam kudret eserine yemin suretiyle haber vermesi 406

ALÂ SURESİ 410

Allah’ın zatını, sıfatlarını, isimlerini, ve fiillerini tenzîh etmenin ma­hiyeti 411

GAŞİYE SURESİ 414

Kıyametin müthiş bir gün olduğu o günde bir takım kimselerin pek dehşetli azaplara uğrayacakları, bir kısım zatların da pek muhte­şem nimetlere nâil olacakları 414

insanların nazarlarını dünyadaki bir kısım kudret eserlerine çek­mek. Resûlü Ekrem’in yüksek vazifesini tayin, inkârcıların kor­kunç âkıbetlerini ihtar 416

FECR SURESİ 418

Bir takım kavimlerin küfür ve azgınlıkları yüzünden nasıl helâke uğradıkları, varlıklarının kendilerini helâkten kurtaramadığı 418

Alemlerin Rabbi Olan Allah’ın bütün hâdiseleri bildiği, zenginlik ile fakirliğin birer imtihan bulunduğu 421

Fanî varlıklara düşkün olanların iddialarını ret, İmansızların ahirette nasıl bir hâlde kalacaklarını ihtar, mümin, sâlih kulların da o gün ne kadar İlâhî lütuflara nâil olacaklarını müjdelemek 422

BELED SURESİ 424

insanların nasıl bir fıtratta yaratılmış oldukları ve kendi kuvvetlerine nasıl mağrur bulundukları ve insanlar için kurtuluş ve selâmet yolunun nelerden ibaret olduğu 425

ŞEMS SURESİ 428

Yemin suretiyle bir takım kudret eserlerine nazarları çekmek. Semûd kavminin felâketini bir uyanma vesilesi olmak üzere beyan 428

LEYL SURESİ 431

insanların iki zümreye ayrılmış oldukları. Bir zümrenin fedakârlıklarda bulunup mükâfatlara nâiliyeti, diğer bir zümrenin de cimrilikte, böbürlenmekte bulunarak müthiş bir âkıbete tutuluşu 432

DUHA SÛRESİ 435

Peygamber Efendimiz hakkındaki lütuf, o Yüce Peygamberin yetimlere ve yoksullara karşı güzel muamelesi ve nâil olduğu nimetlerin şükrünü ifa ile mükellef bulunmuş olduğu 435

İNŞİRAH SURESİ 437

Resûlü Ekrem’in nâil olduğu nimetler, uğradığı mihnetlerin gide­rileceğini müjdelemek, sâlih âmellere devam ile ve Cenabı Hakk’a tevekkül ile mükellef bulunmuş olduğu 437

TÎN SURESİ 439

Bütün insanlığın muhtelif hallerine ve istikballerine işaret 439

ALÂK SURESİ 442

Resûlü Ekrem’in İlâhî vahye ilk mazhar oluşu ve kıraatle mükellef olup İlâhî bereketlere erişmesi ve nasıl bir kavim arasında dünyaya gelmiş bulunduğu 443

KADİR SURESİ 446

Kur’an-ı Kerim’in nüzûlü ve Kadir gecesinin şerefi ve şanının yüce­liği 446

BEYYİNE SURESİ 448

Kâfirlerin en açık hüccete ve en yüce bir Peygambere ve pek faydalı vazifelere karşı küfürlerinde ısrar edip durdukları ve bu yüzden ebedî azaba tutulacakları, mümin ve sâlih amellere sahip zatların da ne kadar yüksek makâmlara nâil olacakları 449

ZİLZÂL SURESİ 452

Kıyamet kopunca yer yüzünün nasıl bir muzdarip hâle geleceği ve insan­ların kendi amelleri karşılığına kavuşacakları 452

ADİYAT SURESİ 454

insanların fâni şeyleıe vek haris olduklan, haşr ve neşr felâketleri 454

KARİA SURESİ 457

Kıyametin vasıflarını beyan, o günde kimlerin selâmete erecekleri ve kimlerin de felâketlere uğrayacakları 457

TEKASÜR SURESİ 460

Kibirli, mağrur kimselerin fecî âkıbetlerini ihtar 460

ASR SURESİ 462

Dindar olmayan insanların pek korkunç akıbetlerini ihtar 350

HÜMEZE SURESİ 463

Başkaları ile alay eden, kendi servetine güvenen bir takım kimse­lerin dehşetli azaplara uğrayacaklarını ihtar 463

FÎL SURESİ 465

Allah’ın dinine, Yüce Peygamberine karşı düşmanlıkta bulunanla­rın müthiş âkıbetlerine dair bir ibret verici kıssası beyan 465

KUREYŞ SURESİ 467

Ticaret ve seyahat hususunda İlâhî korumaya nâil bulunan Kureyş tâifesinin ibadetle, şükretmekle mükellef oldukları ihtar 467

MAUN SURESİ 469

Dini yalan sayan, cimrilikte bulunan, riyakârca namaz kılan kimse­lerin çirkin vaziyetlerini teşhir 469

KEVSER SURESİ 471

Peygamberimizin nâil olduğu nimetleri ve onun iki kutsî vazifesini beyan ve ona düşmanlıkta bulunanların her türlü mahrumiyete mâruz kalacak­larını ihtar 471

KÂFİRUN SURESİ 472

İslâm dininin sair dinlerden uzak ve başkalarına ihtiyaçtan müstağ­ni olduğu, Resûlü Ekrem’in de Allah’ın koruması altında bulundu­ğu 472

NASR SURESİ 474

Resulullah Efendimizin fetih ve yardımla müjdelenmiş ve zikir ve tesbîh ile mükellef olduğu 474

TEBBET SURESİ 476

Resûlü Ekrem’e ezâ ve cefâda bulunan şahsın karanlık ateşi âkıbeti  476

İHLÂS SURESİ 478

Allah’ın birliğini, İlâhî sıfatları beyan 478

FELAK SURESİ 480

Ne gibi zararlı şeylerin şerrinden kerem sahibi yaratıcıya sığınıla­cağını emir ve bu mübârek sûrelerin nüzul sebeplerini beyan 480

NÂS SURESİ 482

insanları dalâlete düşürmek isteyen bir takım cin ve şeytan tabiatlı insanların şerlerinden Cenabı Hakk’a sığınmanın lüzumu 482

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 34,00 ₺
1 Taksit 34,00 ₺ 34,00 ₺
2 Taksit 18,08 ₺ 36,17 ₺
3 Taksit 12,24 ₺ 36,71 ₺
4 Taksit 9,33 ₺ 37,31 ₺
5 Taksit 7,57 ₺ 37,85 ₺
6 Taksit 6,40 ₺ 38,39 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 34,00 ₺
1 Taksit 34,00 ₺ 34,00 ₺
2 Taksit 18,08 ₺ 36,17 ₺
3 Taksit 12,24 ₺ 36,71 ₺
4 Taksit 9,33 ₺ 37,31 ₺
5 Taksit 7,57 ₺ 37,85 ₺
6 Taksit 6,40 ₺ 38,39 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 34,00 ₺
1 Taksit 34,00 ₺ 34,00 ₺
2 Taksit 18,08 ₺ 36,17 ₺
3 Taksit 12,24 ₺ 36,71 ₺
4 Taksit 9,33 ₺ 37,31 ₺
5 Taksit 7,57 ₺ 37,85 ₺
6 Taksit 6,40 ₺ 38,39 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 34,00 ₺
1 Taksit 34,00 ₺ 34,00 ₺
2 Taksit 18,08 ₺ 36,17 ₺
3 Taksit 12,24 ₺ 36,71 ₺
4 Taksit 9,33 ₺ 37,31 ₺
5 Taksit 7,57 ₺ 37,85 ₺
6 Taksit 6,40 ₺ 38,39 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 34,00 ₺
1 Taksit 34,00 ₺ 34,00 ₺
2 Taksit 18,08 ₺ 36,17 ₺
3 Taksit 12,24 ₺ 36,71 ₺
4 Taksit 9,33 ₺ 37,31 ₺
5 Taksit 7,57 ₺ 37,85 ₺
6 Taksit 6,40 ₺ 38,39 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 34,00 ₺
1 Taksit 34,00 ₺ 34,00 ₺
2 Taksit 18,08 ₺ 36,17 ₺
3 Taksit 12,24 ₺ 36,71 ₺
4 Taksit 9,33 ₺ 37,31 ₺
5 Taksit 7,57 ₺ 37,85 ₺
6 Taksit 6,40 ₺ 38,39 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA