0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar-1148

Ürün Kodu:9786058547452

Hızlı Gözat

Dinin Direği ,İslamın esası, kurtuluşun sırrı, felahın aslı ve Allah'ın müslümanlara ahdi olan namazı Anlatan Kitaptır.

Stok Durumu : Stokta var

20,00 ₺

Detaylar

NAMAZ KILMAYANLARIN İKİ CİHANDA BAŞLARINA GELECEK BELALAR

Ey Namazını Terk Eden!

Elbette namaz şikayetleniyor.Vakitleri geldiği zaman söyleniyor.

"Allah beni terk edene lanet etsin diyor..

*** 

Ey Müslüman! Her yıl başına bunca sıkıntılar geliyor.İbretlik hadiseler önüne seriliyor.Oysa sen gaflet içerisinde eğlenicisin.

Namazı terk ederek Rabbinin taatını terk edicisin.Nihayet islam bir yolda ,Sen ise başka bir yolda gidicisin..

Dinin Direği ,İslamın esası, kurtuluşun sırrı, felahın aslı ve Allah'ın müslümanlara ahdi olan namazı ne zamana kadar daha zayi edeceksin,Ona önem vermeyeceksin, yahut vaktinden çıkaracaksın.Bu senin dini hafife alman değil de nedir? Yoksa sen namazın farz oluşundan, onu kılmayan bir yana kazaya bırakanın dahi ne azaplara çarpılacağından şüphe içerisinde misin?

Ey Müslüman! islam bağının düğümü olan namazı zayi eden kişinin azap çekmeyeceğini sanıyorsan, işte bu risalede namazın dinindeki önemine dair zikredilen ayeti kerime ve hadisi şerifleri iyi oku ki, namazı terk eden kişiden  Allah ve Rasulü'nün güvencesinin kalktığını ,yaşasa da ölsede o kişinin ne alçak bir durumda kaldığını, ölürken neler çekeceğini, sonra kabir azabını ve ahiretteki sığınağının cehennem olacağını iyice anlayasın..

Artık sen namazları terk etmekten sakın! Eğer bunu yaparsan helak olanlarla birlikte dünya ve ahiretini kaybettin demektir..

Bu risaleyi okuyan her Müslümanın bunu iyice anlaması Allah ve ahiret gününe inanyırsa bunu müslümanar arasında yayması icab eder. Herkes yaptığının karşılığını hak eder..

 "Nihâyet onların (peygamberlerin) ardın¬dan birtakım kötü döller gelmişti ki onlar o (farz namazlara inanmayarak veya tamamen terk ederek yâhut kazaya bırakarak ya da ta'dîl-i erkâna riâyet etmeyerek) namazı zâyi etmişti¬ler ve (içki, zina gibi haramlar işleyerek, namaz¬dan ve zikirden alıkoyan nefsânî arzulara ve) şehvetlere tamamen uymuştular..

Muhakkak ki onlar büyük bir şerre /o azgınlığ (ın ağır cezasın)a/ (cehennemdeki diğer vadilerin bile, şerrinden Allâh ’a sığınmakta ol-dukları)ğayy(kuyusun)a/ kavuşacaklardır.

Ancak o kimse müstesnâdır ki (namaz husûsundaki kusurundan vesâir günahlardan) tevbe etmiştir, (şirkten ve kâfirlikten dönüp) îmân etmiştir ve (bu îmânına uygun şekilde) sâlih bir amel işlemiştir!.

İşte sana! Onlar cennete gireceklerdir ve hiçbir şeyle zulme uğratdmayacaklardır!”.

(Meryem Sûresi:59-60)

 

Bütün hamdler: "Veyl vardır o namaz kı¬lanlara ki onlar namazlarından gâfildirler” buyuran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

Sonsuz salât-ü selamlar: "Namazı terk eden kimse Kânunlarla, Firavunlarla ve Hâmânlarla beraber olacak” buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve namazın terkini imansızlık sayan âl-i ashâbının üzerine olsun..

Bu risâle aslında "Dînin Direği Müminin Mîrâcı Namaz” isimli kitabımın içindeki bir bö-lümden alınmadır. Ancak bu risâlede çok faydalı ilâveler mevcuttur.

Birçok din kardeşimiz: "Hocam ben namaz¬lara gevşeklik ediyorum, bana yardımcı ol” diye bize mürâcaat edince bu bölümün büyük bir ki¬tap içerisinde dikkatten kaçmamasını düşünerek bu konuyu özel bir risâle hâlinde tabetmeyi uy¬gun gördük. Bilindiği üzere insan tabiatı teşvik¬ten ziyade tehditten etkilenir..

Nitekim bir insana: "Şunu yaparsan sana şu kadar para” desen birçok farklı nedenlerle o işi yapmayabilir. Ama: "Şunu yapmazsan seni ya¬karım” dediğinde yapmayan olmaz.

İşte bunun gibi, namaz kılanlara vaad edi¬len müjdeleri söylemekle birçok insan namaza başlayabilir, ama namazı terk edenleri bekleyen azapları duyunca zerre kadar îmânı olup da o belâları göze alan olamaz..

İşte bu nedenle bu kitabın herkese ulaştı¬rılması ve bu sayede namazsızlar namaza başlatılarak hem sebep olanların, hem de namaza başlayanların iki cihan saadetine kavuşmalarına vesîle olunması gerekir.

Allâh’ ımızın rızası için hepimiz seferber olalım, bir insanı daha bî namazlıktan kurtarma¬ya çalışalım. Özellikle de çoluk-çocuğumuzu ve yakınlarımızı cehennemden kurtarmaya baka-lım. Rabbimiz cümlemize bu eserde yazılanlar vesilesiyle namaz ehli olmayı ve namazsızlıktan kurtularak bu kitapta rivayet olunan bütün azap¬lardan halâs olmayı müyesser eylesin. Âmîn!.İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

BİRİNCİ BÖLÜM

NAMAZI TERK EDENLERİN KÖTÜ DURUMUNU BEYÂN EDEN ÂYET-İ KERÎMELER 7

Namazsızlığın İnsanı Cehennem Kuyusuna Düşüreceği 9

Namazsızlığın Cehenneme Girmenin En Büyük Sebebi Oluşu 11

İnsanların Namaz Husûsunda Birkaç Tabaka Oldukları 12

Namaz Kıldıkları Halde Vakitlerini Önemsemeyenlerin Başına Gelecekler 14

Namazsızlığın İmansızlıktan Sonra Geldiği 17.

Namazı Terk Etmenin Dünya Sevgisinden Kaynaklandığı Ve Namazsızların Hüsrânı 18

İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azâbı 22

Çoluk Çocuğun Namazsızlığına Râzı Gelmemek 24

İKİNCİ BÖLÜM

BEŞ VAKİT NAMAZI VEYA HERHANGİ BİRİNİ KASTEN TERK ETMENİN AĞIR VEBÂLİNİ AÇIKLAYAN HADÎS-İ ŞERİFLER 29.

Namaz Terkinin Dîni îmânı Tehlikeye Sokacağı 35

Namazı Terk Edenlerin Dokunulmazlığının Kalkması39 Namaz Terkinin Kişiyi Allâh’ın Düşmanları Arasına Sokacağı 41.

Namaz Kılmayanların Kafalarının Âhirette Kayalarla Ezileceği Ve Bitmez Tükenmez Azapları 43 

Bir Vakit Namazı Dahi Kaçıranın, Ailesini Ve Bütün Varlığını Kaybetmiş Gibi Zararda Olacağı 47.

Namazı Kasten Terk Edenlerin İsimlerinin Cehennemin Kapısı Üzerine Yazılacağı 48

Namazı Terk Edeni Allâh-u Te'âlâ’nm Gazaplı Bir Halde Karşılayacağı 49

Namaz Terkinin, Diğer Amellerin İptaline Sebep Oluşu 50

Namaz Kılmayanların Cehennemde En Büyük Kâfirlerle Komşu Olacağı 52

Namaza Gevşek Olanların Başına Gelecek On Beş Belâ 56.

Namazı Terk Edenlere Meleklerin Dünyada Ve Âhiretteki Korkunç Muameleleri 65

Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakanın Cehennemde Seksen Sene Kalacağı 69

Mazeretsiz Olarak İki Namazı Birleştirenlerin Büyük Bir Günah İşledikleri 70

Şehvetlerine Uyarak Namazlarına Dikkat Etmeyenlerin Helak Olacakları 72

Namazı Zayi Edenlerin İçine Atılmakla Tehdit Olunduğu Gayy Kuyusu Ve Veyl Vadisi 74

Namazın Zayi Edilişinin Kıyamet Alâmetlerinden Oluşu 79.

Namaz Vakitlerine Dikkat Etmeyenlerin Ölüm Ânında Çekecekleri 82

Namazı Terk Edene Her Gün Bin Lânet Ve Bin Gazap Yağdığı 86

İnsanlara Namaz Hakkında Vaaz Etmeyenlerin Günahlarına Ortak Olacağı 90

Ümmet İçerisinde Namazsız Kimse Kalmaması İçin Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem)in Yaptığı Dua 92

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BEŞ VAKİT NAMAZI VEYA HERHANGİ BİRİNİ KASTEN TERK ETMENİN AĞIR VEBÂLİNİ AÇIKLAYAN RİVÂYETLER 93.

Namaz Kılmayanları Kâfir Sayan Sahâbîler Ve Âlimler 97

Namazı Terk Edenin İslam’dan Nasibi Olmadığı 100

Namazı Terk Edenlerin Yüzlerinin Kabirde Kıbleden Döndürüldüğü 101

Namazsızların Ateşlerinin Sönmeyeceği 102.

Namaz Kılmayanların Siyah Suratlarında Yazılacak Satırlar 103

Namazsızlığın Ocakları Kurutacağı 105

Namaz Çağrısına İcabet Etmeyen Kimselere Allâh-u Te'âlâ’nm İlginç Hitâbı 107

Namaz Kılmamanın İyi Kullara Karşı İşlenmiş Bir Suç Olduğu 109

Namaz Kılmayanlara Hayvanların Dahî Nefretle Yaklaştığı 111

Namazı Terk Edenlerin Şeytan Gibi Lânete Çarpılışı 113.

Namaz Kılmamanın Zina Ve Cinayetten Daha Büyük Günah Oluşu 115

Namazı Kazaya Bırakanların Her Vakte Karşılık Seksen Sene Cehennemde Kalacağı 119

Namazı Kazaya Bırakmanın Kabir Azâbına Sebep Oluşu 121.

Namaza Gevşeklik Edenlerin Cehennemdeki Veyl Vâdisine Atılacakları 122

Bir Vakit Namazı Bile Kazaya Bırakmanın Kebâir Günahlardan Oluşu 124

Kaza Namazı Olanların Her İşi Bırakıp Borçlarını Ödemeleri Gerektiği 126

Fihristler 129

İthal kağıt,142 sayfa

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA