0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Osmanlıca İmla Müfredatı-1914

Ürün Kodu:9789759023218

Hızlı Gözat

Muhammed Ali Ensari'nin Kaleme Aldığı Osmanlıca Dili İmla MÜfredatı Kitabı

Stok Durumu : Stokta var

18,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

TAKDÎM
     Osmanlıca İmla Müfredatı
     Millî kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizin hemen hemen tamamı, Osmanlıca’dır. Halbuki yeni neslimiz, kimbilir hangi dedesinden kalmış bir kitap veya eski bir tapu senedinin, bir paranın, bir çeşme kitâbesi, tarihî bir çarşı girişi ya da belki hergün altından geçtiği üniversite girişkapısında yazılı olan Osmanlıca metnin, gerek muhtevi, gerekse estetik zevkini yudumlama imkânından ne yazık ki mahrûmdur.
     Üzerinde güneş batmayan koca bir cihân devletinin dayandığı sırrın perde arkasındaki çağ açıp çağ kapayan bir kültürün mirasçılarının, birkaç yıl değil, asırlarca tüm dünyayı adâlet ve şefkatiyle avucuna alan ve ışık saçan o güzelliklerin hayret-engîz altyapısını araştırma zarûreti ne kadar açıktır.
Bizden sonraki nesillere millî kültürümüz adına köprü olabilme mes’ûliyetimiz bir yana, sadece san’at noktasında dahi uzak kaldığımız bu mirasın, birçoğu üslûb sahibi ve kendi başına ekol olan güzîde hattatlarımızın göz nurlarıyla bir danteli gibi işledikleri o kıymet biçilemeyen cinim eserlerinden niceleri, artık yabancı müze ve kolleksiyoncuların en mu’tenâ köşelerini süslemektedirler.
Oysa ki kendi memleketimizde ecdâdımızın bizlere birer emâneti, birer yâdigârı olan ve bir kısmı, aylar süren çalışmalarla ancak hazırlanabilmiş husûsî kâğıtlar üzerinde kâh eşsiz birer tabloya dönüşen veya bazen pirinç bir levha ya da mermere asırlara meydan okurcasına kazınan, bazen de uğruna gözünü bile kaybetmek bahâsına bir cimi’ kubbesine ilmek ilmek işlenen ve akıllara durgunluk veren hat san’atı numûneleri bugün, apayrı ve şaşılacak bir kadirbilmezliğin incitici yalnızlığına terkedilmişlerdir.
Ecdâdımızın her zaman şeref duyduğumuz bin yıllık şânlı bir tarih koridorundan bizlere armağan ettikleri sayısız güzîde eserler bugün fikrî boyutta da çoğumuza, maal’esef bir turiste olduğu kadar uzak, anlamsız ve yabancıdır.
Değil mâhiyetlerinden, varlıklarından dahi habersiz olduğumuz milyonlarca taş baskısı ya da birçoğu sahasında otorite olmuş ve hâlâ bu vasfını koruyan el yazması nâdîde eserler, üzücüdür ki bu gidişle çürümeye mahkûm gözüktükleri kütüphânelerin tozlu raflarından, himmet ehli kişilerce gün ışığına çıkarılacakları günü beklemektedirler.
    Buna rağmen ne gariptir ki, tamâmen bize âit olan ve günümüzde artık Osmanlıca olarak ta’bîr edilen Târihî Türkiye Türkçesi’ni bir yazı dili olmaktan öte, ayrı bir lisân zannedenlerimizin sayısı maal’esef hiç de az değildir.
Ve yedi asır cihâna hükmetmiş bir milletin çocukları, artık önüne konulan çevirilerin dışında, atalarının bugüne kadarki kültür birikiminden istifâde edememektedirler. Bu çevirilerin birçoğunun eksik ya da hatâlı olduğu ise ayrı bir vâkıadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde, yüzlerce kişilik kadroyla yıllardan beri, üstelik sadece belgelerin tasnîfine yönelik ve daha çok yıllara muhtaç çalışmaların da gösterdiği gibi, her biri başlı başına birer değer olan bu güzîde eserlerin, tarihî metin ve evrâkların teker teker şimdiki yazıya çevrilmesine ne yeterli sayıda teknik elemanımız vardır, ne de zaman buna müsâittir.
Şu halde günümüz gençliğinin hissesine, dedelerinin birkaç bin sene önceki kültür mirasını rahatlıkla okuyup anlayabilen diğer milletlere, imrenmek mi düşüyor?
     Neden biz de kendi çocuğumuza, araştırdığı herhangi bir mevzu’da, ecdâdının birikimine birinci elden uzana bilme imkânını tanımayalım? Çok boyutlu bir altyapıya sâhip ve tarihine yabancı kalmamış, büyüklerine sevgisini ve saygısını kaybetmemiş bir nesil, geleceğe daha ümidle bakmamızın birte’minâtı değil midir?
Üzüntüyle belirtelim ki, batılı araştırmacıların hem konuşma dili cihetiyle Türkçe’yi, hem de bir yazı dili olan Osmanlı Türkçe’sini öğrenerek yaptıkları derli toplu araştırmalardan, bugün OsmanlI’nın torunlarından ancak İngilizce bilenler istifâde edebilirken, bilimsel çevirileri (!) yapılan bu yabancı kaynaklar da, ne gariptir ki, bir sokak ötedeki kendi millî kütüphânelerimizi referans göstermektedir.
      Gönlünde millî harstan, kültürden bir nebze olsun hissesi bulunanların, içinde bulunduğumuz bu vaziyete üzülmemesi mümkün değildir. Osmanlıca’yı öğrenmek, öz yurdunda kendi kültürüne yabancı kalmış bir neslin vicdân muhâsebesinde, ecdâdına ve tarihine karşı va’desi çoktan dolmuş bir fikir borcudur.
Peki başta münevver insanlarımızı ve hepimizi kendi klasiklerimize ulaştıracak ve artık bize bir şekilde yabancı olanların eliyle değil, kendi çocuklarımızın gayretli araştırmalarıyla kendi kimliğimizi yorumlamamıza vesile olacak Osmanlıca’yı öğrenmek zor mudur?
Elinizdeki mümkün mertebe öz bilgileri muhtevî bu kitap, ümid ediyoruz ki, Osmanlıca’nın kesinlikle çok kolay olduğunu okuyucularına gösterecek, keza; edebiyat, tarih, sosyoloji kürsüleri ile ilâhiyât fakültelerinde okuyan öğrencilerimize ve yarının her branştan genç, araştırmacı ilim adamlarına da yardımcı olacaktır. Osmanlıca öğrenmek, herşeyden önce bir gönül meselesidir. Takdîm edilen müfredâtı, severek, merakla ve anlayarak inceleyebilirsek, bugüne kadar çok da yakın olamadığımız eşsiz bir kültürün, tanıdıkça daha da hayranlık uyandıran derinliklerine rahatlıkla nüfûz edebiliriz.
Kısaca söylemek gerekirse, Osmanlıca zor değildir.
Gayret bizden, tevfîk ise her zaman Cenâb-ı Hak’tandır.
         İÇİNDEKİLER
I.    OSMANLICA TÜRKÇE UNSURLAR    9
A.    Harfler hakkında umûmî ma’lûmât     9
a.    Harfleri yazarak tanıma    9
b.    Osmanlıca’da elyazısındaki birtakım kısaltmalar ve değişiklikler    9
c.    Harflerin birleşme durumları     10
d.    Rakamlar    11
e.    Kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler (Hurûf-ı munfasıla)    11
f.    Türkçe’de kullanılan, ama Kur’ân elifbâsında olmayan farklı harfler    11
g.    Osmanlıca’da farklı yazılan bazı noktalama işâretleri    11
B.    Okutucu harfler     12
II.     İMLA KAİDELERİ    13
A.    Okutucu harflerle ilgili imlâ kaideleri    13
a.    "Elif harfi ve "a” sesi    14
b.    "He” harfi ve "e - a” sesleri    15
c.    "Vav” harfi ve "u - ü - o - ö” sesleri    16
d.    "Ye” harfi ve "ı - i” sesleri     17
B.    Osmanlıca’da "Kâf Harfi” nevi’leri    18
a.    Kâf-ı Arabî    18
b.    Kâf-ı Fârisî    18
c.    Kâf-ı nûnî (sağır nun, nazal ne)    18
d.    Kâf-ı yâyî (vâvî)     19
e.    "Kaf ve kâf, "kâf-ı Fârisî ve gayın” harflerinin imlâ cihetiyle farklılığı     20
C.    Türkçe kelimelerin imlâsı    20
a.    Kur’ân elifbâsında olup da Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan harfler    20
b.    Türkçe kelimeleri belirlemede dikkat edilecek diğer husûslar    21
c.    "Sad” ve "tı” harfleri      22
D.    Tamamlayıcı imlâ kaideleri    25
a.    İsimlerin yalın hâli ile fiil kökleri    25
b.    Klişeleşmiş ek ve kelimeler    25
c.    2. tekil şahıs emir kipleri    25
d.    Bu kipin nehiyleri    25
e.    3. tekil ve çoğul şahısların emir kipleri    26
f.    Arapça ve Farsça kelimelerin yazılması    26
g.    Diğer yabancı kelimeler    26
h.    Rakamların yazılması    26
i.    Soru ekleri, "ki” bağlacı, "dahi” anlamındaki "de”    27
j.    Tamlama veya mülkiyet ifâde eden eklerdeki okutucu "ye” harfleri    27
k.    Tenvinler    27
I.    İçinde "a” sesi bulunan nidâlarla, ses taklidleri    28
m.    Kendinden sonraki harflere bitişmeyen harflerin imlâ cihetiyle bazı hususiyetleri    28
n.    Kalın ve ince harflerin sesli uyumuna göre kullanılması    28
o.    "Bazı" ve "aynı" kelimelerinin imlâsı    28
E.    İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler    29
a.    Işâret zamirleri    29
b.    Sayı isimleri    29
c.    Derece sayı sıfatları    29
d.    Üleştirme sayı sıfatları    29
e.    Şahıs zamirleri    29
f.    "ki” ekleri    30
III.    EKLER    33
A.    İsmin hâl ekleri    33
a.    Yapma, yükleme eki    33
b.    Verme, yönelme eki    33
c.    Ayrılma eki    33
d.    Bulunma eki    33
e.    İlgi eki    33
f.    Vasıta eki    33
g.    Eşitlik eki    33
B.    Mülkiyet (iyelik) ekleri    34
C.    Fiillerde haber kipleri (zaman    ekleri)    35
a.    Geniş zaman eki    35
b.    Şimdiki zaman eki    36
c.    Gelecek zaman eki    37
d.    Di’li geçmiş zaman eki    37
e.    Miş’li geçmiş zaman eki    37
D.    Fiillerde istek kipleri    38
a.    Dilek - şart kipi    38
b.    Gereklilik kipi    38
c.    Gerekli kılma kipi    38
d.    Emir kipi      38
E.    Masdar ekleri    39
a.    Aslî masdar eki    39
b.    Hafifleştirilmiş masdar eki    39
c.    Nev’î masdar eki    39
F.    İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden    bazıları    40
a.    İsimden isim yapan bazı    ekler    40
b.    İsimden fiil yapan bazı ekler    40
c.    Fiilden fiil yapan bazı ekler    41
d.    Diğer bazı ekler    41
BİR TAHLÎL     45
Ebced hesabı    51
IV. OSMANLICIDA ARAPÇA UNSURLAR    55
A.    Arapça kelimelerin yapısı    55
a.    Aslî harfler    55
b.    Zâid harfler    56
c.    Vezin ve bâb ta'bîrleri    57
B.    Sülâsî masdarlar    58
a.    Sülâsî masdarların çeşitleri    58
b.    Masdarların binâsı    61
c.    Sülâsî mücerred masdarların vezinleri    64
d.    Sülâsî mücerredlerin ism-i fâil ve ism-i mef ûlleri    66
C.    Mezîdün fîh masdarlar    66
a.    İfâlbâbı    67
b.    Tefîl bâbı     68
c.    Tefe”ul bâbı    70
d.    Mufâ’ale bâbı    74
e.    İnfi’âl bâbı    75
f.    İfti’âl bâbı    76
g.    Tefâ’ul bâbı    77
h.    İstif âl bâbı    78
D.    İsimler    79
a.    İsm-i fâil    79
b.    İsm-i mefûl    79
c.    Sıfat-ı müşebbehe    79
d.    Mübâlağalı ism-i fâil    80
e.    İsm-i tafdîl    82
f.    İsm-i tasgîr    86
g.    İsm-i mekân     86
h.    İsm-i zaman    87
ı.    İsm-i âlet    87
j.    İsm-i mensûb    87
E.     Arapça kelimelerde keyfiyet   88
a.    Müzekker ve müennes    88
b.    Müenneslik alâmetleri    88
c.    Müennes kelimelerin tasnffi    89
F.     Arapça kelimelerde kemiyet   91
a.    Müfred    91
b.    Tesniye    91
c.    Cemi'    91
G.     Tamlamalar      95
a.    Hurûf-ı şemsiye ve kameriye    95
b.    İsim tamlaması (terkîb-i izâfî)    95
c.    Sıfat tamlaması (terkîb-i tavsifi)    97
d.    Zincirleme tamlama    97
e.    Arapça ve Farsça tamlamalar arasındaki farklar    98
f.    Şeklî tamlamalar (izâfet-i lafziye)    98
V.    OSMANLICA'DA FARSÇA UNSURLAR    101
A.    Tamlamalar     101
a.    İsim tamlaması (terkîb-i izâfî)    102
b.    Sıfat tamlaması (terkîb-i tavsifi)    103
c.    Zincirleme tamlama (tetâbû-i izâfât)    104
d.    Kesik tamlama (izâfet-i maktû’)    104
e.    İzâfet-i beyâniye (atfıye)    104
f.    Birleşik isim    104
g.    İzâfet-i teşbîhiye    104
B.    Çok    kullanılan bazı Fârisî ekler      105
a.    Son ekler    105
b.    Önekler    105
VI.    EK MA'LÛMÂT     111
A.    Ebvâb-ı sitte    111
B.    İsimler    111
C.    Aksâm-ı seb'a    112
a.    Sahih kelimeler    112
b.    İlletli kelimeler    113
D.    İlletli    harflerin ve harekelerinin değişiklikleri    114
a.    Çevirme (kalb)    114
b.    Harekesini giderme (iskân)    115
c.    Harfi atma (hazf)    115
E.    Mezfd masdarlar    115
F.    Hemze'nin yazılışı    117
G.    Tablolar    118
a.    Türkçe fiil çekimleri cedveli    118
Di'li geçmiş zaman kipleri    118
Miş'li geçmiş zaman kipleri    118
Şimdiki zaman kipleri    119
Gelecek zaman kipleri    119
Geniş zaman kipleri      120
Dilek-şart kipleri    120
İstek kipleri     121
Gereklilik kipleri    121
Emir kipleri    122
Basit zaman kipleri    122
Özel birleşik fiil kipleri    123
b.    Transkripsiyon alfâbesi    123
c.    Mezfdün ffh masdarlar, ism-i fâil ve ism-i mef'ûlleri cedveli    124
d.    Sülâsf isimlerin vezin cedveli    125
VII.    HÜSN-I HAT    129
a.    Rik'a hattı    .    131
Noktaların konması ve harekelerin yazılması    131
Kendinden sonrakilere birleşmeyen harflerin bazı    hususiyetleri    131
Birleştikleri zaman farklı yazılan harfler    131
Kendinden önceki harflerin yazımına te'sîr eden    harfler    132
Bazı harflerin yazımında dikkat edilmesi gereken    hususlar    133
b.    Ta'lîk hattı    141
c.    Dîvânî hattı    142
d.    CelîDivânî hattı      142
e.    Siyâkat hattı    142
f.    Sülüs hattı      143
g.    Nesih hattı      146
VIII.    METİNLERİN OKUNUŞ VE MA'NÂLARI    151
IX.    OSMANLICA OKUMA METİNLERİ    171
 
OSMANLICA İMLA MÜFREDATI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


ESER ADI             :    OSMANLICA İMLA MÜFREDATI
YAZAR                 :    MUHAMMED ALİ ENSARİ
KAĞIT CİNSİ         :    1.HAMUR ŞAMUA 70 GR
AĞIRLIK               :    0,63

EN / BOY              :    19 X 28

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA