0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Ayfa Kuran-ı Kerim Elmalı Meali Metinsiz Cep Boy - 9.1125

Ürün Kodu:9786055256289

Hızlı Gözat

Ayfa Kuran-ı Kerim Elmalı Meali Metinsiz Cep Boy

Stok Durumu : Stokta var

7,50 ₺
  • 50 adet al, her biri için 4,50 ₺ öde ve karlı çık 40%
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

AYFA KURAN-I KERİM ELMALI MEALİ METİNSİZ CEP BOY

Kur’ân-ı Kerim Meâli

Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ ve Prof. Dr. Sadık KILIÇ tarafından titizlikle hazırlanarak sadeleştirilmiş ve istifâdenize sunulmuştur. Alın, dağıtın, hediye edin, herkes okusun ve okutsun.

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. (Bakara 2 )

Ey Muhammedi De ki: "Yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, onun bir benzerini getiremezler, birbirine destek de olsalar...'' (isra 8)

Bu Kur'ân, insanlar için anlaşılır bir mesajdır; hem bununla uyarılsınlar, hem O’nun ancak bir tek ilâh olduğunu bitsinler, hem de öğüt alsınlar diye, akıl ve vicdanı temiz olanlar... (İbrahim 52)

Biz bütün zorlukları ve belki de bize karşı yöneltilecek ten­kitleri göze alarak bu işe girerken,"OsmanlI'nın son döneminde, gerek din alanında gerekse düşünce alanında yetişmiş çok az sayıdaki değerlerimizden bir ilim adamımızın,Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya koyduğu bu kıymetli eserin yeni nesle tanıtıl­masında, bir nebze olsun biz de bir katkıda bulunabilir ve nes­limizin bu eserden yararlanmasını sağlayabilir miyiz?” gibi bir amacı esas aldık.

Çalışmamız boyunca,yine de orta bir yol ve makul bir dili te­mel almak istedik. Bunun için de, aşağıda zikredilen prensiplere mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalıştık:

1.Genelde insanımızın anlayabileceği bir dil kullanmaya ça­lışırken, özellikle gençleri düşünerek, çoğu zaman otdukça yeni kelimeleri de tercih ettik ve günlük hayatta, artık yay­gın halde kullanılan kelimelerden kaçınmadık. Başka diller­den Türkçeye geçmiş, ama artık hemen hemen herkes tara­fından anlaşılan kelimelere fazla dokunmamaya çalıştık. Ne var ki, bu dilin yetersiz kaldığı, bizim de çaresiz dokunama­dığımız yerler de oldu.

2.Merhum Elmalılı, tefsirinin meâl kısmında ayetlerin söz di­zisine, fiil yapısına ve zamanına, Türkçenin elverdiği oran­da uymaya özen göstermiş; şiirimsi bir hava vermek ve adeta Kur'ân'da fasılalar arasındaki iç ahengi yansıtmaya- hissettirmeye çalışmış. Bu yüzden devrik ve kesik cümleleri çokça kullanmış. Biz de bu özelliği genelde korumaya çalış­tık. Fakat, meâlin yeni okuyucu tarafından daha net anlaşıl­ması tarafı ağır bastığı için çok sık olmasa da, devrik cümle­leri düz cümle haline dönderdiğimiz, böylece cümle sıraları­nı değiştirdiğimiz de oldu.

3.Çoğu zaman ifadelerini sadeleştirirken,fiillerin zamanlarına olabildiğince uyduk. Fakat onun, aslına uygun olarak fiil ka­lıbında çevirdiği bazı kelimeleri, bugünkü Türkçe açısından daha anlaşılır ve doğru olur diye, sıfat veya isim kalıbına so­karak sadeleştirdik; örneğin, "haber verir” yerine "haber ve­ren" veya "haber verici” dedik. Yine aynı düşünce ile meâlde bazen "bulunuyor" şeklinde çevirdiği "kâne” fiilini, "dir/dır şeklinde aldık.

4. Bazen da cümleye,yine daha kolay anlaşılabilsin diye,paran­tezli veya parantezsiz ilaveler yaptık; bazen aynı düşünce ile orjinal meâl metnindeki cümle ve ifade yerine, tefsir kısmın­daki açıklayıcı ifadeleri yerleştirdik; gerekli gördüğümüz yer­lerde, hem bilgi sunmak hem de kelime ve âyetlerin daha iyi anlaşılması açısından, dipnotlara açıklamalar indirdik. Fakat hem bu ilavelerin hem de dipnotların hemen hemen hepsi, müfessirimizin tefsirinden aynen veya meâlen alınmıştır. An­lamı netleştirmek için yine parentez içinde tarafımızdan ek­lenen kelimeler de oldu. Fakat bunlar yok denecek kadar az­dır.

5.Ayrıca daha önceki Elmalılı meâl sadeleştirmelerinde pek görülmeyen bir şey yaptık: müfessirimizin belli sûreler ve âyet grupları arasında geçiş yaparken kurduğu bağlantıları (tenasüb) bazen bir paragraf, bazen bir cümle, bazen bir keli­meyle korumaya ve böylece meâlde bir akıcılık ve bütünlük sağlamaya çalıştık.

6.Merhum Elmalılı Muhammed Flamdi Yazır'ın bakış açısını yansıtmak ve okuyucunun Kur’ân Meali'/çevirisi" konusun­da bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, tefsirin "Mukad- dime”sindeki ilgili kısımları bir "Giriş” olarak meâlin baş ta­rafına koymayı uygun gördük.

Şunun bilincindeyiz ki çeviri veya sadeleştirme, bir eseri adetâ yeniden yazmak demektir. Çünkü bir esere çok yönlü ola­rak müdahale etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ortaya çıkan yeni eser orjinalini yüzde yüz temsil edemeyecektir. Ama ne kadar yüksek bir oranda onu yansıtabilirse o kadar başarılı demektir. Bu yüzden Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır üstadımı­zın manevî huzurunda, olabilecek eksikliklerden ötürü özür be­yan ediyor,dile getirdiğimiz iyi niyetimizin hüsnü kabul görece­ğini umuyoruz.

Başarı ve hidayet Allah'tandır. Erzurum/2006

Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ                                           Prof. Dr. Sadık KILIÇ

Atatürk Üniversitesi                                                        Atatürk Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi                                                               İlahiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi                                                                     Tefsir Anabilim

                                                                                              Dalı Başkanı

 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

1877 yılında Antalya'nın Elmalı kazasında doğdu. Aslen Burdur'un Gölhisar kazasına bağlı Yazır Köyii'nden olan baba­sı Numan Efendi, küçük yaşta köyünden ayrılıp ElmalI'ya gel­miş, orada okumuş ve Şer'iyye Mahkemesi'nde Başkatip olmuş­tu. Annesi Fatma Flanım, Elmalı bilginlerinden Sarlar’lı Mehmet Efendi’nin kızıdır. Son devrin din bilginlerinden ve büyük bir tef­sir alimi olan Flamdi Yazır; "Küçük Fiamdi Efendi” diye de bilinir.

İlk ve orta öğreniminin yanısıra hafızlığım da ElmalI’da ta­mamlayan Muhammed Flamdi, tahsiline devam etmek için on- beş yaşında iken dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul'a git­ti ve Küçük Ayasofya Medresesi'ne yerleşti. Orada devrin büyük bilginlerinden olan Kayserili Mahmut Flamdi Efendi'den (Büyük Flamdi) icazet aldı. Bundan sonra hocası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı. Birçok yazılarında da bu imzayı kullandı. Soyadı kanunu çıkınca babasının köyü olan "Yazır” soyadını aldı ise de daha çok doğum yerine nisbetle "El- malılı” diye meşhur oldu. Tahsili esnasında Bakkal Arif Efendi ile Sami Efendi'nin hat derslerine devam ederek, onlardan da icazet aldı. Bir taraftan da kendi gayretleriyle felsefe ve musi­ki öğrendi.

Hamdi Yazır, 1918'de Darûl-Hikmeti'l-lslamiyye Azalığına, kısa bir süre sonra da Reisliğine tayin edildi. I. Dünya Harbi'ni müteakiben bir müddet Evkaf Nazırlığı'nda bulundu ve bu sı­rada ayan azası oldu. Süleymaniye Medresesi Mantık müderrisi iken, Cumhuriyetin ilanı ile memuriyet yaptığı kurumlar lağve­dilince evine çekildi, İlmî tetkik ye incelemelerle meşgul oldu.

Bir geliri olmadığından maddi sıkıntı çektiği bu dönemde, Metalib ve Mezâhib isimli tercüme eserini tamamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Diyanet İşleri Reisliği'ne bir Kur'ân tercüme ve tefsiri hazırlatmak görevi veril­mişti. Diyanet İşleri de bu hizmeti önce istiklâl Marşı Şairi Meh­met Akif (Ersoy) Bey'den istedi. Akifin bir müddet çalıştıktan sonra, özür beyan ederek görevi bırakması üzerine, teklif Ham­di Efendi'ye götürüldü. O bu sırada Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa’nın teşviki ile Büyük İslâm Hukuku Kamusu ile meşgul olu­yordu. Teklifi kabul ederek, bu çalışmasını yarım bıraktı ve tefsi­ri yazmaya başladı. "Hak Dini Kur’ân Dili” adını verdiği 9 ciltlik eserini sağlığında tamamlamaya muvaffak oldu. Eserin ilk ba­sımı 1936’da yapıldı. Sahasının en değerli kaynak eserleri ara­sında sayılır.

ElmalI'ya asıl ününü kazandıran eseri "Hak Dini Kur'ân Dili" adlı meşhur tefsiridir. Kırk sekiz yaşında iken başlayıp humma­lı bir çalışma sonucu altmış yaşında tamamlamıştır. Bunun dı­şında "Metâlip ve Mezâhib " adlı bir felsefe tarihi tercümesi var­dır. "Tahlilî Tarih-i Felsefe" başlığını da taşıyan eser, Babanzâde Ahmed Nairn Bey tarafından İstanbul Darü’l-Fünûn'da ders ki­tabı olarak okutulmuştur. Mülkiye Mektebi’nde ki ders takrirle­ri (notları) de "İrşadü'l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf ismiyle basılmış, daha sonraki yıllarda da Mülkiye Mektebinde ders kitabı ola­rak okutulmuştur. "Hazreti Muhammed’in Dini Islâm" Anglikan Kilisesi’nin sorularına Şeyhülislamlık adına verdiği cevaplardan oluşan bir risaledir. Söz konusu bu risale,Tefsirinin sonraki baskı­larının baş tarafınaeklenerekyayınlanmıştır."lstintâcî ve istikrâî Mantık” İngiliz yazar Alexander Bain’e ait eserin Fransızca’ya ya­pılan tercümesinden Türkçe'ye çevirdiği bu eseri, Süleymaniye Medresesi’nde öğrencilerine ders notu olarak vermiştir.

Bunların dışında inkâr ve şirkin insan ruhunda uyandırdı­ğı ızdırap, islâmiyetin ilerlemeye engel olmadığı, orduya yapı­lan yardımların zekat yerine geçebileceği gibi değişik konular­da Beyanü'l-Hak, Sebilü’r-Reşâd ve Sırat-ı Müştekim dergilerin­de Küçük Hamdi veya Elmalılı Küçük Hamdi imzaları ile yayım­lanmış birçok makalesi vardır. Aynı zamanda devrinin günlük ga­zetelerine de İlmî makaleler yazmıştır.

Usûl-i Fıkıha ve mantığa dair bir eseri, yarım vaziyette bir Hukuk Kamusu, bir kısmı noksan kalmış bir Divan, Tefsir’le ilgi­li tartışmalar dolayısıyla yazdığı bir broşürü basılmayan eserle­rindendir.

Muhammed Hamdi, uzun zamandır kalp yetmezliği hastalı­ğı çekiyordu. 27 Mayıs 1942'de Erenköy’de,damadının evinde is­tirahat etmekte iken vefat etti. Cenazesi Sahrâ-yı Cedid Mezarlı­ğına defnedildi. Allah rahmet eylesin.

Hediyelerin en güzeli

Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA