Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

İlahî Nizam-1453

Ürün Kodu:9789759815332

Hızlı Gözat

İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur'an' dan ve peygamberin hayatından alan gerçek İslam alimleri, sadece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar. Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hatta kıyamete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar. İşte elinizdeki kitap İLAHİ NİZAM da, büyük İslam alimi GAZALİ' nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Gelin onu dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım.

Stok Durumu : Stokta var

29,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

İlahî Nizam

HUCCETÜL’İSLÂM GAZÂLÎ

Arapça Aslından Türkçeleştiren YAMAN ARIKAN

 • 2. Baskı
 • Türkçe
 • 704 Sayfa
 • Ciltli
 • Kitap Kağıdı
 • 13,5 cm x 19,5 cm ebatında

Aziz okuyucularım,
Bir çoğunuzun hatırlayacağı gibi, elinizdeki bu eser benim, Gazali külliyâtından ikinci tercüme eserimdir. îlk baskısı 1969 senesinde neşredilmiştir. Gazâlî’den ilk tercüme eserim ise, yine okuyucularımın hatırlayacağı gibi, ÂBÎDLER YOLU isimli eserdir.
Bu işe ne kadar hâlis niyetlerle başlamıştık, ne büyük heyecan ve idealler içindeydik. Hedefimiz Türkiye’de İslâmm yeniden doğuşuna yol açmak, zemin hazırlamak idi. Bunun için, senelerdir üzerinde çalışıp hazırladığımız bir programımız vardı. Bu program dâhilinde hareket ederek hedefe varmayı planlamıştık. Hazırladığımız eserlerde dile getirilen esasları kendi ruhunda duyan bir insan olduğumuz ve 7’den 70’e herkesin anlayabileceği bir ifâde ve üslûp kullandığımız için, yüzbinler, onları zevkle okumağa başladı. Fakat Gazâlî ismine bu rağbet, kısa yoldan para kazanma hevesine kapılan bir kısım câhil madrabazların da iştahını açtı. Öyle ki, sözde eseri tercüme edip, cümleleri başkalarına düzelttiren ve noktasını virgülünü başkalarına koydurtan; Tercüme ettiği eserin ismini bile doğru olarak okuyamayan; tercümeden tercüme yapan, Gazâlî’nin yazmadığı kitabı yazdırtan...
mütercimler zuhur etti. Kimisinin isimlerinin başında (El-Ezher Üniversitesi Mezunu) gibi büyük unvanlar da bulunan bu kalpazan, kapkaççı ve hırsız mütercimler, kendi meşreplerine uygun naşirlerle elele vererek, ehliyetli ve hüsnüniyet sâhibi mütercim ve naşirleri adetâ bertaraf ettiler. Tıpkı kalp paranın hakiki parayı piyasadan kovması gibi.
Okuyucuya en ufak bir saygısı bulunmayan, sâdece onun cebinden parasını almayı düşünen böyle nâşir ve mütercimlere karşı tatbik edilecek en müessir tedbir, yine okuyucunun uyanıklığı, bu türlü nâşir ve mütercimlerin neşrettikleri eserlere rağbet etmemesi ve ehliyetli yazar ve mütercimlerle, hüsnü niyet sâhibi nâşirlerin işbirliği yapmasıdır.
Elinizdeki İLÂHİ nizam adlı bu eser de, senelerdir sû-i kasde maruz kalmış bir kitap idi. Yüzbinlerin zevkle okuduğu bu güzelim eserin neşrinin böyle fâhiş derecede dizgi-tashih hatâları ile dolu olarak devam ettirilmesi siz okuyucularımızın haklı şikâyetlerine sebep oluyordu. İşte bunun için, meseleye eğilme lüzumunu hissettim ve eseri tamâmen yeni baştan hazırladım. Eserin yeni şekliyle yapılan bu baskısındaki başlıca düzeltmeler ve yenilikler şunlardır:

 1. Eserde geçen âyetlerle hadislerin Arabî metinleri konmuştur.
 2. Müsâadesiz ve rızam olmadan yapılan önceki baskılardaki fâhiş dizgi-tashih hatâları düzeltilmiştir.
 3. Âyetlerin sûre ve âyet numaralan, âyet meâllerinin hemen peşine konmuştur. Böylece, arzu edenler, o âyeti Kur’ânda hemen bulabileceklerdir.
 4. Eser yeni baştan düzenlenerek boş kısımlar doldurulmuş ve israf önlenmiştir.
 5. Hadislerin hangi hadis kitabında bulunduğa kaydı, hadis mealinin hemen peşinde verilmiştir.

Böylece, okuyucularımız; yanlışlarla, eksikliklerle ve büyük çapta dizgi-tashih hatâlarıyle dolu ve aynı zamanda iznim olmadan yapılan kaçak baskıları alma durumundan kurtarılmıştır. Düzeltilmiş bu yeni baskının okuyucularımız için hayırlı olmasını dilerken, onu okuyanlara feyizler bahşetmesini Cenâbı Hak’tan niyaz ederim.
Yaman Arıkan 11 Nisan 1982 Erenköy - İstanbul


HUCCETÜL’İSLÂM GAZÂLÎ
İslâm Âleminin büyük âlimlerinden olan Gazâlî, (Hicri 450 Milâdî 1058) yılında Horâsân bölgesinin Tûs şehrinde dünyaya geldi. Ebû Hamid künyesiyle anılan Gazâlî’nin adı Muhammed (Mehmed)dir. Babasının mesleği iplikçilik idi. Bunun için, Ebû Hâmid, babasının mesleğine nisbetle «Gazzâlî» diye anılır oldu. Daha sonraları telaffuzu hafifleyen bu kelime, «Gazâlî» şeklini aldı. Bilhâssa memleketimizde tamâmen bu şekliyle kullanılmaktadır.
Gazâlî’ ilk tahsil hayâtına Tûs’da başladı. Daha sonra Cürcân’a giderek orada devrin âlimlerinden Ebû Nasr îsmâilî’den ders gördü. Oradan da Nişabur’a geçerek, Horâsân bölgesinin müctehid âlimlerinden (imâmülharemeyn’in) derslerine iştirak etti ve onun en seçkin talebeleri arasında yer aldı. Buradaki tahsil hayatını da tamamladıktan sonra devrin ilimlerinde temâyüz eden Gazâlî, Bağdat’daki Nizâmiye Medresesine müderris olarak tayin edildi. Burada gerek Selçuklu Devleti ileri gelenlerinin ve gerekse geniş halk topluluklarının dikkat ve alâkasını çeken ve hayranlığını kazanan Gazâlî, yavaş yavaş hissettiği bir şüphenin, rûhî hâleti üzerinde meydana getirdiği dalgalanmalar neticesi, derslerini bıraktı. Ma’neviyât âleminde seyrân etmek maksadiyle Bağdat’tan ayrılmaya karar verdi ve ilk anda Şam’a giderek orada iki senelik uzlet ve inziva hayâtı geçirdi. Daha sonra Kudüs’e geçerek oralarda da bir müddet halvet ve istiğrak hayatı yaşayan Gazali, gayb âlemlerinin tecellîlerine mazhar olmanın verdiği neşve ile oradan Mekke’ye gitti. Tekrar Bağdat’a dönüp derslerine başladığı zaman, öncekinden daha büyük bir alâka gördü.

Fakat artık kendisini tasavvuf ve maneviyât âlemine iyice veren Gazâlîyi bu hayât sıkıyordu. Onun için Tûs’a çekildi ve orada on sene kadar münzevî bir hayât geçirdi. Bu sırada, hakiki âlimlerin, köşesine çekilmesiyle meydanın bid’at ve dalâlet ehline kaldığını hisseden Gazâlî, Selçuklu veziri Fahrülmülk’ün de rica ve ısrarları üzerine derslerine tekrar devam etmeyi kabul etti. Selçuklu Türk imparatorluğu ileri gelenlerinin büyük saygı ve iitifâtlarma mazhar olan Gazâlî. Hicri 505 (Midâli 1111) yılında Tûs’da vefât etmiştir.

İÇİNDEKİLER
Takdim
Huccetül’islâm Gazali
Allah Korkusu
Sabır - Hastalık
Nefsi Terbiye
Gaflet
Allah’ı Unutmak
Tevbe
Sevgi - Muhabbet
Aşk
Allah’a itaat, Allah’a ve Resûlüne Sevgi
İblis
Emânet
Namazı tevâzû ve huşû ile kılmak
İyiliği Emretmek, Kötülükten Menetmek
Şeytanın Düşmanlığı
Emânet - Tevbe
Merhamet
Namazda Huşû
Gıybet - Koğuculuk
Zekât
Zinâ
Sıla-i Rahim. Ana - Baba Hakkı
Anaya-Babaya İyilik
Zekât, Cimrilik
Uzun Emel
Haramı Terketmek
Ölümü Hatırlamak
Tevekkül-Rızk
Dünya Hayâtı
Kanâatin Fazileti
Allah’dan başkasını dost edinmek ve Mahşer
Dünyanın sonunun gelmesi ve insanların kabirden Kalkması
Mahlûkat arasmda hüküm
Malın Mülkün Aldatıcılığı
Ameller, Mizân, Azâb
Allah’a îtâatin Fazileti
Şükür
Kibirin Kötülüğü
Tefekkür
Ölümün Dehşeti
Kabir ve Kabir Suâli
İlmelyakîn, Aynelyakîn
Allah’ı Zikretmenin Fazileti
Namazın Faziletleri
Namaz Kılmayanın Cezâsı
Cehennem ve Cehennem azâbı
Günahlardan Korkmanın Fazileti
Tevbenin Fazileti
Zulmün Kötülüğü
Yetime Zulmetmekten sakınmak
Kibirin Kötülüğü
Tevâzû ve Kanâatin Fazileti
Dünya’ya Mağrur olmak
Dünyâ’nm Kötülüğü ve ondan sakınma
Sadakanın Fazileti
Müslüman Kardeşinin ihtiyacını gidermek
Abdestin Fazileti
Namazın Fazileti
Kıyâmetın Korkunçlukları
Cehennem-Mizân
Kibir-Ucüb
Yetime iyilik etmek ve Zulümden Kaçınmak
Haram yemek
Fâiz
Kul Hakkı
Hevây-i nefse uymanın kötülüğü ve nefsânî arzuları Terketmek
Cennet ve Cennet ehlinin Dereceleri
Sabır, Rızâ, Kanâat
Tevekkülün Fazileti
Mescid ve Cami’erin Fazileti
Kerâmet ehlinin Faziletleri ve Riyâzat
İmân-Nifak
Gıybet-Nemime
Şeytanın Düşmanlığı
Muhabbet ve Nefs Muhâsebesi
Hakkı batılla karıştırmak
Cemâatle Namazın Fazileti
Gece Namazının Fazileti
Kötü Âlimlerin Cezâsı
Güzel Ahlâk
Gülmek, Ağlamak, Giyim
Kur’ân’ın, ilmin ve âlimlerin Fazileti
Namaz ve Zekâtın Fazileti
Anaya-Babaya iyilik ve evlâd Hakkı
Komşuluk Hakkı ve yoksullara yardım
Alkollü İçki içenlerin Cezâsı
Peygamberimizin Mirâcı
Cumanın Faziletleri
Kadının Kocası üzerindeki Hakkı
Erkeğin Karısı üzerindeki Hakkı
Cihâdın Fazileti
Şeytanın Hilesi
Çalgı Dinlemek
Bid’at ve Hevay-i nefse uymak
Recebin Faziletleri
Mübarek Şabanın Fazileti
Ramazanın Fazileti
Kadir gecesi
Bayramın Fazileti
Zilhiccenin Fazileti
Aşûre gününün Fazileti
Fukaraya ikram
Tabut-Kabir Cehennem azabı
Mizan Sırat
Peygamberimizin Vefatı

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
 1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürün faturası ürünle birlikte gönderilmeli ve faturanın arkasında gereken bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
2. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
3. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz"  ibaresinin bulunmaması
4. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
5. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır.
Gönderinizi Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve Satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.