x

Açıklamalı Avamil Ve İzhar-1936

Sağlam Yayınevi
Ürün Kodu : 9789759180485
Günümüz Baskı Tekniklerine Uygun Olarak Hazırlanmış Arapça Gramer Kitabıdır
125,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • AÇIKLAMALI AVAMİL VE İZHAR

  Çevirmen:Arif Erkan
  Yayın Tarihi2014-11-18
  ISBN

  9789759180485

  Baskı Sayısı3. Baskı
  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı272
  Cilt TipiKarton Kapak
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut13.5 x 19.5 cm
  Arabça ile az-çok ilgilenen herkes tarafından, değeri ve önemi bilinen. Açıklamalı Avamil Ve İzhar gibi kitâbları, türkçeye tercüme etmeyi bana nasîb eden ve bu işde beni muvaffak eyleyen Yüce Allâh’a hamd olsun. Hidâyet rehberimiz, şefâat kaynağımız, büyük peygamberimiz Hz. Muhammed'e de salât ve selâm olsun. Bu iki kitabı.Okuyucuların faydasına sunarken, kitâb ile ilgili bir-kaç söz söylemek isterim. Klasikleşmiş ve değeri herkesçe kabûl edilmiş olan bu arabça gramer kitâblarının baskı ve tertîbleri, zamânımızın teknik ve ilmi te-rakkisine göre, çok ibtidâî kaldığından, bilhâssa genç nesile, bu ki- tâbları okuyup anlamak çok zor gelmeye başlamıştı. Bundan dolayı bu konuda, zamânımızın ihtiyâcına uygun başka kitâblar hazırlandı. Ben ise. bu konuda yeni kitâblar hazırlamaktansa, bu eski kitâb- iardaki güçlükleri ortadan kaldırmak ve eksiklerini tamâmlayarak ye-nileştirmeyi daha faydalı gördüm. Bu kitâbları anlamakda güçlüğe sebeb olanlardan biri; arabça metnin, ibtidâî bir tertîb ile yazılmış olmasıdır. İşte bu güçlüğü or- tadan kaldırmak için, arabça metni yeni baştan, zamanımızın arayışına göre düzenledim.Meselâ satırbaşları yaptım. Bazı kâidelerin başına rakam koyarak, madde madde yazdım. Örnekleri ve bazı kelimeleri tırnak iç aldım. Metnin tamâmım harekeledim. Nokta, virgül, üniem ve sc işâreti gibi imlâ kâidelerini kullandım. Bunlar, arabça metni kola} anlamak için çok önemli ve faydalıdır.Bu kitâbların eski baskılarında, arabça metni anlatmak için, ğına soluna yazılmış bir çok kayd ve hâşiyeler ile yapılmak isten işi, ben, bir nokta veya virgül koyarak veya tırnak içine almakla h lettiğim için, bu kayd ve hâşiyelerin pek çoğuna lüzûm kalmadı.Bu kitâbların anlaşılmasını güçleştiren husûslardan biri de, it renin veciz ve mübhem (kapalı) oluşu, sanki kelime kıtlığı varn gibi, dâimâ hazifli ve muğlak ifâdeler kullanılmış olmasıdır. Tabiî güçlüğü yenmek için de bir çok kayd ve hâşiyeler yazılmasına Igzı duyulmuştur. Bunlardan bir kısmı, arabça metni anlamak için vaz ç çilmez bir ihtiyâçtır. Ben, bunlardan önemli olanları alıp, parant içinde, metnin arasına, uygun yerlere koydum. Böylece arabça m ni'. mübhem ve muğlak olmaktan kurtardım.Bu değerli arabça gramer kitâblarmı anlamakda güçlük ver husûslardan biri de, bu kitâblarda sanki bir dilbilgisi felsefesi yapmış olmasıdır. Her ilmin kendine mahsus terimleri (= ıstılahları) olduğu git arabça gramer ilminin de pek çok ıstılahları vardır. Tabiî ki bunlar arabçaiarını olduğu gibi öğrenmek gerekir. Ancak ben, bazıların türkçe karşılıklarını da parantez içinde ayrıca gösterdim.Metnin, türkçe tercümesini yaparken, mümkün olduğu kadar arabça aslına ve lafzına bağlı kalmaya çalıştım. Ancak bazı yerler: arabça metnin lafzına bağlı bir tercüme, iyi anlaşılmayabilir. O z mân lafza bağlı kalmayı terk edip, serbest hareket ederek, sâde: manâyı doğru nakletmekle yetindim.Bu kitâblardan azamî fayda elde etmek isteyenler, önce arabı metni okumaya çalışmalı, ancak anlıyamadıkları yerlerde, tercüme:ne bakmalıdırlar. Mezkûr kitâblar. tavsiye ettiğimiz bu şekle göre okunursa, büyük fayda sağlanır. Sâdece tercümeyi okuyup kaideleri öğrenmekte, tek yönlü fay-da vardır. Tercümeyi arabça metin ile karşılaştırarak okumakta ise,iki yönlü fayda vardır : ve mdash; Hem arabça cümleleri ve kelimeleri öğrenmek. ve mdash; Hem de kâideleri kolay ve kısa zamanda öğrenmek, #İnşâ-Allâh bundan sonra, bu arabça nahv kitâblarının devamı olan : İbn-i Hâcib'in "Kâfiye" adlı kitâbını da aynı şekilde tercüme etmeyi düşünüyorum. Başarı, Yüce Allâh'dandır.

  AÇIKLAMALI AVAMİL VE İZHAR

  İÇİNDEKİLER
  AV ve Acirc;MİL ve Acirc;mil ve kısımları 36
  Harf-i çerler 37
  İsmini nasb ve haberini ref eden harfler (edatlar) 40
  İsmini ref ve haberini nasb eden harfler (edatlar) 41
  Müzâri fiilin son harfini nasb eden harfler 42
  Müzâri fiilinin sonunu cezm eden harfler 43
  Kıyâsî âmil dokuz tanedir: (1-Mutlak fiil, 2-İsm-i fâil) 45
  İsm-i mefül,4 Sıfat-ı müşebbehe, 5- İsm-i tafdîl, 6- Masdar, 7- Muzâf isim, Tam mübhem isim, 9-Ma'nâ fii) 45
  Ma'nevî âmil iki tanedir: 48
  Mübtedâ ve haberi ref den gizli âmil, 2- Müzâri fiili ref eden gizli amil. Ma'mûl: 1-Asıl olarak ma'mûl, 2-Tâbî olarak ma'mûl 49
  Merfû1mâ'mûl: (1-Fâil, 2-Nâib-i fâil, 3-Mübtedâ, 4-Haber 49
  Kâne ve kardeşlerinin ismi, 6- Inne ve kardeşlerinin haberi, 7- Cins-i nefy için olan Lâ'nın haberi, 8-Leyse'ye benzeyen Mâ ve Lâ'nın ismi, 9-Başına nasb veya cezm harflerinden biri gelmeyen müzâri fiil) Mensûb ma'mûl (13) tânedir: (1-Mefûl mutlak, 2- Mefûl) 51
  'ün bih, 3- Mefûl'ün fîh, 4- Mef ûl’ün leh, 5-Mefûl'ün maah, 6- Hâl, 7- Temyîz, 8-Müstesnâ, 9-Kâne ve kardeşlerinin haberi, 10- Inne ve kardeşleri- . nin ismi, 11- Cinsi nefy için olan Lâ, 12- Leyse'ye benzeyen Mâ ve Lâ'nın ha-beri, 13- Başına nasb harflerinden biri gelen müzâri fiil.)
  Atıf harfleri 53
  l'râb ve çeşitleri: 56
  Sırf hareke ile i'rab 58
  Sırf harfler ile i'râb 59
  Hazif ile beraber harekeler ile i'râb 61
  Hazif ile beraber harflerle i'râb 61

  AÇIKLAMALI AVAMİL VE İZHAR

  İZH ve Acirc;R
  Fiilin ta'rifi ve özellikler 202
  İsmin ta'rifi ve özellikleri 203
  Harfin ta'rifi ve özellikleri ve Acirc;mil'm ta'rifi 203
  Amilin kısımları 205
  Bir isimde âmil (Harf-i çerler) 206
  Harf-i çerlerin müteallakı ve çeşitleri 207
  Harf-i çerlerin hazf edildiği yerler ve kısımları İki isimde âmil 216 "İnne" ve kardeşleri (benzerleri). "Elif-nûn" maddesinin esireli okunacağı yerler 217
  "Elif-nûri' maddesinin üstün okunacağı yerler 218
  "İnne " nin " İn " okunacağı yerler 220
  "Leyse" ye benzeyen "Mâ" ve "Lâ" 223
  MUzâri fiilde âmil: Nasb edenler ve cezm edenler. Fiil-i müzâriyi nasb edenler 224
  İki müzâri fiili cezm edenler 226
  Kıyâsî âmil: 227
  Fiil ve çeşitleri: Lâzım ve müteaddî 227
  Ef âl-i kulûb 229
  Ism-i mef Û1 236
  Sıfat-ı miişebbehe 237
  Ism-i tafdîl 237
  Masdar 238
  Muzâf ismi: (İzafet terkibi, yani isim tamlaması ve çeşitleri) 239
  Tam belirtisiz isim (Ism-i mübhem-i tâm) 241
  Sayıların temyizleri: (Aded ve ma'dûd) 242
  Ma'nâ fiil ve çeşitleri 243
  Ma'nevîâmil: 246
  Mübtedâ ve haberi ref eden amil. Fiil-i müzâri'yi ref eden âmil. Mâ'mûl: 247
  Ma'mûl'ün kısımları 254
  Merfû olan ma'mûl: 255
  Fâil ve nâib-i fâil. Fâil ve nâib-i fâilden her biri iki kısımdır: Zamir ve açık (zâhir) isim 256
  Açık (zâhlr) İsim 259
  Müennes ve çeşitleri 261
  Cem'i ve çeşitleri 262
  Cem-i mükesser Cem-i Müzekker-iSâlim. Cem-i Müennes-i Sâlim Tesniye ve açıklaması 263
  Mansûb olan ma’mûl önüçtür 270
  Mef ûl-ü mutlak, 2- Mef ûl'ün, 3- Mef Aül'ün fîh, 4- Mefûl’ün leh, 5- Mefûl'ün maah, 6- Hâl, 7-Temyîz, 8- Müstesnâ, 9- "Kâne" bâbmın haberi, "Inne" bâbının ismi, 11- Cinsi nefy için olan "Lâ’’mn ismi, 12- Leyse’ye benzeyen "Mâ" ve "Lâ"nın haberi, 13- Başına nasb harflerinden biri gelen müzâri fii.) İzâfet ile mecrûr (Izâfet terkibi ve çeşitleri) 283
  Sıfat terkibi (sıfat ve mevsûp 288
  Ma'rife ve nekre'nin ta'rifleri 289
  Zamirler: (Bunlar dört kısımdır) ; 290
  İşaret zamirleri (isimleri) Ism-i mevsûller ve çeşitleri 297
  Atıf harfleri (edatları) 300
  Te’kîd ve çeşitleri 301
  Bedel ve kısımları 302
  Atf-ı beyân 303
  îrâbın ta’rîfi ve kısımları 304

  AÇIKLAMALI AVAMİL VE İZHAR

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.