x

Açıklamalı Kadın İlmihali - Kasım Yayla - Merve Yayınları-1430

Merve Yayınları
Ürün Kodu : 9789758524174
Kadınlara Ait Özel Hallerin Hükümlerini Detaylarıyla Konu Alan İlmihal Kitabıdır
165,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • KADIN İLMİHALİ

  Kapak: Ciltli
  Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  Boyut: Normal
  Sayfa Sayısı: 496
  Basım: 2006
  Ebat: 17x245 cm

  ÖNSÖZ
  Yüce Allah (cc)’, İslâm dinini, en son ve en mükemmel bir din olarak insanlığa göndermiştir. Dinimizde renk, dil, ırk ve kabile ayırımı olmadığı gibi, cinsiyet ayırımı da yoktur. Allah (cc); "Ben cinleri ve insanlan ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" buyurmaktadır, ibadet etmek; kulluk borçlannı yerine getirmek, her yerde ve her şartta Allah (cc)’ın emir ve yasaklanna göre hareket etmek demektir.
  Allah (cc)’a kulluk içerisinde insan hayatının en önemli safhalanndan biri de evliliktir. Dinimiz, evliliğe büyük önem vermiştir. Mutlu bir evlilik kişilerin dünya ve ahiretlerinin mamur olup huzur ve saadet içinde günlerini geçirmelerine sebep olacaktır. Dolayısıyla huzurlu bir evlilik iki cihan saadetinin temelidir.
  "Erkek olsun, kadın olsun, kim bir mü’min olarak salih amel işlerse Biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve işlemekte oldukları amellerin daha güzeli ile mükâfatlarını mutlaka veririz." (Nahl, 16/97)
  Bunun içindir ki evlilik müessesesi, dinimizde kadını koruyan ve ona lâyık olduğu değer ve saygıyı kazandıran, Allah (cc)’m meşru kıldığı, müslümanlara emrettiği bir husus olmaktadır.
  Günümüz insanlarının en önemli meselelerinden biri evliliktir. Aile kurmak, evlenmek, çoluk çocuğunu yetiştirmek, ailede huzur ve saadetin gerçekleştirilmesi toplumlarm en önce ele aldıkları konulardan biridir. Her toplumun bilim adamlan, filozofları ve önde gelenleri bu hususun çözümü konusunda sürekli kafa yormuşlardır.

  KADIN İLMİHALİ


  Aile münasebetleri dengeli ve adil bir şekilde düzenlenmez ve bu konuda bozukluk baş gösterirse, insanlar bunun acısını uzun zaman çekerler.
  Kadın ve erkeğin tabiatı ve yaratılış gayesi, her yönüyle ve tüm incelikleriyle gözden geçirilmedikçe, bunun halledilmesi şöyle dursun, özünün anlaşılması bile mümkün değildir. Zira, vücut yapısı ve terkibiyle, ilgi ve alâkalarıyla, kuvvet ve kabiliyetleriyle, arzu ve ihtiyaçlarıyla, cazibe ve ihtiraslarıyla, kendi dışın ve not;daki sayısız unsurlarla sürekli olarak temas halinde bulunma zaruretiyle insan, kocaman ve muazzam bir kâinatın küçük bir örneğidir. Öyleyse insan, bizzat kendi varlığının hakikatini ve tabiatını doğru bir şekilde kavrayamazsa, elbette ki gerek hemcinsleriyle gerekse de dış dünya ile olan münasebetlerini dengeli ve adil bir biçimde kuramaz; problemlerin altından kalkamaz.
  Bunca bilimsel keşif ve icatlara rağmen, insanın hakikatini ve tabiatını kavramaktan aciz oldukları ve dolayısıyla insanın hemcinsleriyle ve kendi dışındaki varlıklarla olan münasebetini dengeli ve adil bir biçimde düzenleyemedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Bizzat Batıklar da bu gerçeği itiraf etmeye başlamışlardır.
  Bir eş ve anne olması hasebiyle insanlığın devamına sebep olan kadın, bir yandan köle ve hizmetçi durumuna düşürülmüş, değersiz bir eşya gibi alınıp satılmış, tüm hak ve hukukundan mahrum bırakılmış, günah ve rezaletin canlı timsali haline getirilmiş ve insanlık onuru çiğnenmiştir. Öte yandan ise aynı kadın, o kadar büyütülüp göklere çıkarılmış ki, onun yüzünden binbir türlü rezillikler, düzensizlikler, ahlâksızlıklar ortaya konulmuş; kadın cinsel isteklere, hayvan! arzulara alet edilmiştir. Her iki durumda da kadın aşağılanmış, hor görülmüş, kullanılıp istismar edilmiştir.
  Batı’da ilerleme devri başladığı zaman, kadınların da erkeklerle eşit olduğu, bundan ötürü de aynı haklara sahip olması gerektiği bahanesiyle birtakım hareketlerin ortaya çıktığına, bunun tabii netice olarak da kadının erkekleri 1 ilikte iş hayatına atılması fikrinin savunulduğuna şahit oluyoruz. Elbette ki asıl amaç bu değildi; bu da kadının kullanılıp istismar edilmesinin başka bir yoluydu. Sonunda kadın hürriyeti, feminizm iddiaları toplumun temelini oluşturan aile müessesesini kökünden sarstı. Kadınlarla erkeklerin serbestçe düşüp kalkması; fuhuşun iğrenç tezahürlerinin, hayvan! arzuların her çeşidinin toplum içinde yayılmasına, ahlâkî değerlerin ortadan kalkmasına sebep oldu.
  Avrupalı ve Batılı toplumlarm parlak, renkli, gösterişli, süslü-püslü, serbest ve hayvanca yaşantılarının, müslüman toplumlarm gözlerini kamaştırdığı herkesin malûmudur. Kendi dinî ve ahlâkî değerlerinden uzak yetişen, Batı’yı körü körüne taklit eden müslümanlar, bu yanıltıcı ve göz kamaştırıcı parlaklığın, şamatanın cazibesine kapıldılar.
  Bu asrın başlarından itibaren maddî ve manevî hayâsızlık, utanmazlık ve çıplaklık, Batı’da olduğu gibi müslüman dünyasında da her tarafa yayıldı; dinî ve millî gelenekleri neredeyse ortadan kaldırdı. Neticede, müslüman toplumlarda, kendi kültür ve değerlerine düşman, Batı hayranı ve taklitçisi nesiller yetişti. Bunlar da müslüman kadınların, Batılı kadınlar gibi olmasını savunmaya bu yönde birtakım çalışmalar ortaya koymaya başladılar.
  Son yıllarda dünyada görülen İslâmî uyanışın önüne geçebilmek için. İslâm dünyasının karşısında bulunan çevreler, fikir ve propaganda alanında kullanılan araçlardan biri olarak "Islâm’da kadının yeri, konumu ve hakları" meselesini gündeme getirdiler.
  Bu konuyu, İslâm’ın zaafı ve zayıf yanı zanneden Doğulu ve Batılı bazı yazarlar, meseleyi olabildiğince çarpıtarak çağın insanına sundular.
  Müslüman ülkelerde, medyada ve yazılı basında kalemlerini oynatan, fikirlerini açıklayan birçok kimsenin din! bilgileri olmamasına, bu hususta en ufak bir görüşlerinin bulunmamasına rağmen nasıl ahkâm kestiklerini, bazı kalem sahiplerinin en kolay kalem oynattıkları konunun dinî meseleler olduğunu sizler de her gün görmektesiniz. Birçok yazar şahsî fikirlerini hiç çekinmeden dinimizin emriymiş gibi ortaya koyabilmektedir.
  Bu görüşlere göre müslüman kadın; ezilen, itilip kakılan, hak ve hürriyetleri bulunmayan, hakkı olan mirasın ancak yarısını alan, örtü ve kafes arkasında mahpus bulunan, saçı uzun aklı kısa bir varlıktır. Yine onların batıl zanlarma göre, kadının bu kötü duruma düşmesinin tek sebebi de İslâm dinidir.
  İslâm dünyasının kıymetli birçok âlimi, bu iddialar karşısında kitap ve makaleler kaleme alarak müslümanları uyardılar. İslâm’da kadının gerçek mevkisini, değerini, hak ve hürriyetlerini ortaya koydular.
  Biz de aynı maksatla, bu hususta gerek müslümanlar ve gerekse de Batıklar tarafından yazılan kitapları gücümüz yettiği kadarıyla gözden geçirmeye gayret ederek meseleyi bütün yönleriyle ve delilleriyle ortaya koymaya çalıştık.
  Eğer bir nebze olsun müslümanlara faydalı olabileceksek, bunun mutluluğu bize yeter. Elimizden gelen çabayı göstermemize rağmen, elbette ki birtakım eksiklerimiz ve hatalarımız olmuştur.
  Hata ve günahlarımızı bağışlamasını Allah (cc)’dan niyaz ederiz. Gayret bizden, tevfik Allah (cc)’tan.

  İÇİNDEKİLER

  KADIN İLMİHALİ


  Önsöz 5
  1.BÖLÜM
  KADINLARIN FIKHI MESELELERİ ÖĞRENMELERİ 9
  Fıkhın Önemi ve Fazileti 10
  İnsanın Yaradılış Gayesi ve Hikmeti 10
  "Rabbin Kim?" Sorusu 11
  Allah (cc) ve Acirc;hirette Soracak 12
  İnsanın Yaradılışı . 13
  2.BÖLÜM
  İSLAMDAN ÖNCEKİ DEVİRLERDE KADIN,
  EVLİLİK ve AİLE HAYATI 15
  İslamdan Önce Kadın 15
  Eski İran’da Kadın 15
  Babil’de Kadın 16
  Eski Çin’de Kadın 16
  Yahudilerde Kadın 16
  Eski Hindistan’da Kadın 16
  Eski Yunan Medeniyeti’nde Kadın 17
  Roma Medeniyeti’nde Kadın 19
  Hristiyanlık’ta ve Hristiyan Avrupa’da Kadın 21
  Islâm Öncesi Arabistan’da Kadın 23
  Batı Medeniyetinde Kadın 23
  Kadın ile Erkeğin Eşitliği 24
  Kadının Ekonomik Bağımsızlığı 27
  Kadın-Erkek Arasında Serbest Münasebet 28
  3.BÖLÜM
  İSLAM’DA KADIN ve AİLE 31
  İslâm’da Aile 31
  İslâm’da Kadının Hakları 33
  Kadınlara Karşı Tatlı Dilli, Yumuşak Olmak 33
  Kadınlara Şiddet Uygulamamak 34
  Kadınlar da Kocalarına Eziyet Etmemeli 35
  İslâm’da Kadın ve Çocukları Öldürme Yasağı 35
  Kadın ve İlim 35
  Kadınların Eğitiminde İki Aşama İzlenmelidir 35
  Hz. Mulıammed’in Kadınlara Ayırdığı Dersler 36
  Mutluluğun Temeli Aile Yuvasıdır 37
  Evlenilecek Kadında Aranacak Şartlar 43
  Evlenilecek Erkekte Aranacak Şartlar 47
  Kadın ve Erkeğin Mükellefiyetlerinin Farklı Olduğu Konular 52
  Miras 52
  Şahitlik 53
  Günlük Yaşamda Karşılaştığımız Bazı Büyük Günahlar 54
  4.BÖLÜM
  AİLE FERTLERİNİN KARŞILIKLI GÖREVLERİ 57
  Anne ve Babanın Görevleri 57
  Çocuklarına İyi Bir Evlilik Sağlama 57
  Ev Kurmada Yardım Etmek 60
  Erkeğin Aile İçindeki Görevleri 61
  Kadının Aile İçindeki Görevleri 81
  Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Görevleri 90
  Akraba ve Komşulara Karşı Görevler 94
  5.BÖLÜM
  AİLEDE ÇOCUK ve EĞİTİMİ 101
  Çocuk Terbiyesinin Önemi 101
  Çocuk Terbiyesinin Safhaları 102
  Hamilelik Döneminde Çocuk Terbiyesi 102
  Doğumdan sonra çocuk terbiyesi 103
  İlk Gıda 103
  Güzel isim Koymak 104
  Çocuğun Kulağına Ezan Okumak 105
  Çocuk İçin Kurban Kesmek 105
  Süt Devresinden Sonra Çocuk Terbiyesi 106
  Çocuk Terbiyesinde Faydalı Davranışlar 109
  Anne ve Babanın Birlikte Hareket Etmesi 112
  Çocuğun Terbiyesinde Olumsuz Faktörler 112
  Kötü Çevre 112
  Disiplinsizlik 113
  Kız Çocuğu Yetiştirmenin Fazileti 114
  6. BÖLÜM
  EVLİLİK ve NETİCELERİ 115
  Evlilik Nedir? 115
  Evliliğe Teşvik 115
  İyi Geçinmek Hedef, Boşanma İse Son Çare 117
  Evlilik Akdi Öncesi 117
  Nişanlanma 118
  Evlenme Ehliyeti 118
  Evlenme Rüştü - Ergenlik 119
  Evlenmede Velayet 119
  Velinin Cebir Hakkı 120
  Taraflar Arasında Denklik 120
  Evlenilmesi Haram Olanlar (Muharremât) 121
  Evlenilmesi Ebediyyen Haram Olanlar 121
  Kan Bağından Ötürü Elaram Olan Erkekler 121
  Din ayrılığı 123
  Üç Talâkla Boşanmış Kadın 123
  Dörtten Fazla Evlenmek 124
  Başkasıyla Evli Olanlar 124
  İddeti Bitmemiş Kadın 124
  Kadını, Kızkardeşi, Halası veya Mahremlerinden
  Biriyle Bir Nikâhta Tutmak 124
  Evlenme Akdi 124
  Evlenme Akdi Sahihlik Şartları 125
  Şarta Bağlı Evlilik 125
  Taliki Şartlar 125
  Takyidi Şartlar 126
  Muteberlik Bakımından Evliliğin Çeşitleri 126
  Sahih Evlilik 126
  Kocanın Karısına Karşı Borçları 126
  Kadının Kocasına Karşı Borçları 127
  Hem kocayı, Hem de Karıyı İlgilendiren Sebepler 129
  Fasit Evlilik 129
  Batıl Evlilik 130
  Mevkuf ve Gayr-i Lazım Evlilik 130
  Sahih Halvet 130
  Mut’a Nikâhı 131
  Sahih Evliliğin Neticeleri 132
  Mehir 132
  Mehirin Sahibi ve Ödeme Zamanı 132
  Mehr-i Misil 132
  Mehr-i Müsemma 133
  Nafaka 133
  Nafakanın Şartları ve Düşmesi 134
  Halvetle ile İlgili Meseleler 134
  Halvetin Sahih Olacağı Yerin Niteliği 135
  Gelin Kız Adetli İken Nikâh Kıyılır mı? 135
  Kadın Evinde Kocası İçin Süslenmesi Sevaptır 135
  Süslenmenin Şartları 136
  Estetik Ameliyat 136
  Karı-Kocanın Farklı Mezheplerden Olmasında Nasıl Hareket Edilir? 137
  Nikâh Tazelemek 137
  Kadının Kocasından İzinsiz Evini Terketmesi Hali 138
  Kadın Evinden Dışarıya Nasıl ve Ne İçin Çıkar? , 138
  İsyankâr ve Serkeş Kadını Cezalandırma Şekli 139
  Döverek; Erkek Hanımını Hangi Hallerde Dövebilir 140
  Saliha Hanımlann Özellikleri 141
  Cennetlik ve Cehennemlik Kadınlar 142
  Kadınların Erkeklerden Sakınmaları 143
  Kadının, Yatakta Erkeğin Dâvetine İcabeti 143
  Kadınlarla Tokalaşmak ve El Öpmek 143
  Bir Kimse Baldızıyla veya Kardeşinin Hanımıyla Yolculuk
  Yapar veya Yalnız Kalabilir mi? 144
  Kadının Mahremlerine Gösterebileceği Zinet Yerleri Nereleridir? 144
  Kadının mahremi şunlardır 144
  7.BÖLÜM
  EVLİLİĞİN SONA ERMESİ 145
  Boşama (Talâk) 145

  KADIN İLMİHALİ


  Talâk Nedir? 145
  Talâk ile Fesih Arasındaki Farklar 145
  Boşamanın Dindeki Yeri 146
  Boşamaya İzin Verilmesinin Hikmeti 146
  Boşama Ehliyeti 148
  Zor ve Tehdit Altında Boşama 148
  Sarhoşken Boşama 148
  Hiddet ve Kızgınlık Halinde Boşama 149
  Hastanın Boşaması (Ölüm Döşeğindeki Hasta) 149
  Şaka ile Boşama 149
  Boşama Çeşitleri 149
  Muhâla’a 150
  Hakimin Evlilik Bağına Son Vermesi 151
  Hastalık ve Kusur 151
  Nafakayı Kesmek 152
  Kötü Davranma ve Geçimsizlik 152
  Evliliğin Sona Ermesinden Doğan Neticeler 153
  Evliliğin Sona Ermesi 153
  Dönüşümlü Boşamanın Neticeleri 153
  Dönüşsüz Boşamanın Neticeleri 154
  Hülle ve Tahlil 154
  îddet 155
  İddetin Sebep ve Hikmeti 155
  İddeti Gerektiren Durumlar 155
  Yas Tutmak 157
  8.Bölüm
  DOĞUM ve NETİCELERİ 159
  Neseb 159
  Nesebin Manası 159
  Nesebin Subutu 159
  Nesebin Subutunun Neticeleri 160
  Çocuğun Bakım ve Terbiyesi (Hidâne) 160
  Hidâne Ehliyeti 160
  Hidâne Hakkı 161
  Hidâne Müddeti 162
  Emzirme (Radâ) 162
  Emzirme Yükümlülüğü 162
  Nafaka 163
  Miras 163
  Mirasın Kaynakları 163
  Miras Dağılımı 164
  9.BÖLÜM
  ÖRTÜNME ve ÇIPLAKLIK 167
  Psikolojik Açıdan Örtünme ve Çıplaklık 167
  Giyimde Kayıtsızlık Cinsel Kayıtsızlığı Doğurur 167
  Açık Kadınla Tesettürlü Kadının Psikolojisi 169
  Kadının Güzelleşme İsteğinde Çevrenin Önemi 170
  Giysi İnsan Kişiliğini Yansıtır 171
  Müstehcenliğin Psikolojik Sonuçları 172
  Olduğu Gibi Görünmeme 173
  Güzelleşmede Ekonomik ve Sosyal Bunalım 174
  İnanç Sistemine Aykırı Kıyafet 175
  Cinsel Serbestliğin Sonuçları 176
  Sosyolojik Açıdan Örtünme ve Çıplaklık 177
  Giyim ile Kültür Arasındaki Bağlantı 177
  Çağımızda Batı Tarzı Giyim 178
  tslâmi Örtünme ile İslâm Kültürü ilişkisi 179
  Giysi Değişiminin Kültür Değişimini Getirmesi 180
  Eğitim Alanında Örtünme ve Çıplaklık 180
  Öğrenci Başırısının Düşmesi 181
  Karma Eğitimle Cinsel Suçların Artması 182
  İktisadi Açıdan Örtünme ve Çıplaklık 182
  Kapitalist Sistemde Kadının İstismarı 182
  Pazarlama ve Ürün Tanıtımı 185
  Sinema ve Televizyon . , 186
  Fuhuş Endüstrisinin Çıplaklığı Kamçılaması 188
  Çıplaklık ve Cinsel Serbestinin Sonuçları 189
  Çağdaşlık İçin Çıplaklık Şart mıdır? 189
  Batı Toplumunun Şehvet Tutsağı Olması 190
  Cinsel Serbesti Sonucu Toplumda Çöküş 191
  Fuhşun Tırmanışı 192
  Karışık Yaşamda Ailenin Geleceği 193
  Müstehcenlik Sonu Ahlâkî Çöküş 194
  Türkiye’de Kılık-Kıyafetin Batılılaşması 194
  Osmanlı Dünyasında Kıyafet Reformları 194
  Cumhuriyet Döneminde Kıyafet Reformları 196
  10.BÖLÜM
  İSL ve Acirc;M’DA ÖRTÜNME 199
  Tesettürün Dayandığı Hükümler 199
  İzin İsteme 201
  Kadının Mahremleri Yanında Örtünmesi 203
  Sokağa Çıkma Prensipleri 204
  Kadın ve Erkeğin Birarada Bulunması 204
  Örtüde Bulunması Gereken Özellikler 207
  Tesettürün Amaçları 209
  Tesettürün Faydaları 211
  Tesettür ve Hürriyet 217
  Tesettürden Uzaklaşan Müslümanlar 218
  Tesettürün Hedefi Unutuldu 218
  Utanma Duygusu Kayboldu 219
  11.Bölüm
  CİNSEL HAYAT , 221
  İslâm Nazarında Fuhuş 221
  Ahlâksızlık ve Fuhuş 223
  Eşler Arasındaki İlişki 227
  Yasak Olan Cinsel İlişkiler 227
  Zina 227
  Sevicilik 229
  Livata (Homoseksüellik) 230
  12.BÖLÜM
  GÜNÜMÜZDE ÇALIŞAN KADININ PROBLEMLERİ . 233
  Örtünme Problemi 233
  Kadının Vazifeleri ve Çalışan Kadının Problemleri 234
  Kadının Siyasi Hakları 236
  13.BÖLÜM
  TAADDÜD-İ ZEVCAT (ÇOK EVLİLİK) 239
  Birden Çok Kadınla Evlilik 239
  Çok evliliğin bireysel zaruretleri 240
  Çok evlilik ahlâki ve İnsanî bir sistemdir 245
  Taaddüt-i zevcat ve talâk hakkında
  14.BÖLÜM
  DOĞUM KONTROLÜ 257
  Doğum Kontrolünün Hükmü 257
  Doğum Kontrolünün Meşru Sebepleri 257
  Doğum Kontrolünün Çeşitli Yönleri 258
  Kadının Ekonomik Bağımsızlığı 259
  Doğum Kontrolünün Neticeleri 260
  Doğum Kontrolü Sonucunda Fuhuş ve Bulaşıcı Hastalıklar 262
  Doğum Kontrolüne Duyulan Tepki 265
  Doğum Kontrolünün Zararları 266
  Sosyal Hayata Etkileri 268
  Ahlâk Üzerindeki Etkileri 269
  Spiral Kullanmak ve Hükmü 270
  Kürtaj ve İlgili Hükümler 271
  Ceninin Ana Rahminden Ayrılmasına Sebep Olan Fiiller 272
  Mânevi Sebepler 272
  Cenini Düşürmesi İçin Kadına Verilen İlaç 274
  Kürtajla İlgili Ayetler 274
  Kürtajla İlgili Hadisler 275
  Anne Çocuğu Düşürdükten Sonra Ölürse 275
  Ceninin Düşürülmesinden Dolayı Gereken Diyet Kimlere Verilir? 276
  15.BÖLÜM
  İMAN ve İSL ve Acirc;M 277
  İman Nedir? 277
  İcmali ve Tafsili İman 278
  Islâm 278
  İnanç Yönünden İnsanlar 279
  İmanın Şartları^ (Esasları) 280
  Allah (cc)’a İman 281
  Allah (cc)’ın Zati Sıfatlan 281
  Allah (cc)’ın Subutî Sıfatları 282
  Meleklere İman 283
  Büyük Melekler ve# Görevleri 284
  Peygamberlere İman 285
  Peygamber Kime Denir? 285
  Peygamberlerin Sayısı 286
  Peygamberlerin Sıfatları 287
  Mucize. . . . 287
  Kitaplara İman 289
  İlâhî Kitap Nedir? 289
  Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri 291
  Ahirete İman 291
  Ahiret Alemi 291
  Kıyametin Oluşu 292
  Kıyamet Alâmetleri _ 292
  Kaza ve Kadere İman 295
  16.BÖLÜM
  Peygamberimiz (sav)’in Hayatı 297
  İslâmdan Önce Arabistan 297
  Peygamberimiz (sav)’in Doğumu 297
  Çocukluğu ve Gençliği 298
  Ficar Savaşlarına Katılması 299
  Hilfu’l-fudul a Katılması 299
  Evlenmesi 299
  Peygamber Oluşu 300
  Islâma Davet ve İlk Müslümanlar 301
  Müşriklerin Zulümleri 302
  Habeşistan’a Hicret 302
  Mekkelilerin Düşmanlık Sebepleri 303
  Müşriklerin Ebu Talib’e Şikâyetleri 303
  Hz. Ömer (ra)’in Müslüman Olması 304
  Taif Yolculuğu 305
  Akabe Biatları 306
  Isrâ ve Mi’rac Mucizesi 307
  Hicret 308
  Peygamberimiz (sav)’in Hicreti 308
  Medine’de Karşılanması 309
  Ensâr-Muhacir Kardeşliği 309
  Mescid-i Nebevî’nin İnşası 310
  Medine Dönemi 310
  Bedir savaşı 310
  Uhud savaşı 311
  Beni Nadir gazvesi 312
  Hendek savaşı 312
  Beni Kurayza gazvesi 313
  Hudeybiye antlaşması 313
  Hayber’in fethi 314
  Mûte savaşı 315
  Mekke’nin fethi 316
  Huneyn savaşı 317
  Evtas savaşı 317
  Tebük seferi 317
  Vedâ haccı 317
  Vedâ Hutbesi 318
  Hz. Peygamber (sav)’in hazırladığı son sefer 320
  Peygamberimiz (sav)’in vefatı 320
  17. BÖLÜM
  RESÛLULLAH (sav)’İN EVLİLİKLERİ 321
  Resûlullah (sav)’in Dörtten Çok Kadınla Evliliği 321
  Resûlullah (sav)’in Evlilikleri ve Hikmetleri 324
  Hz. Hatice (r.anh) ile Evlenmesi 325
  Hz. Şevde (r.anh) ile Evlenmesi 328
  Hz. Aişe (r.anh) ile Evlenmesi 329
  Hz. Hafsa (r.anh) ile Evlenmesi 332
  Hz. Ümmü Seleme (r.anh) ile Evlenmesi 333
  Hz. Ümmü Habibe (r.anh) ile Evlenmesi 336
  Hz. Zeyneb (r.anh) ile Evlenmesi 337
  Hz. Zeyneb bint Huzeyme (r.anh) ile Evlenmesi 343
  Hz. Cüveyriye bint el-haris (r.anh) ile Evlenmesi 343
  Hz. Safiyye bint huyey (r.anh) ile Evlenmesi 344
  Hz. Meymûne (r.anh) ile Evlenmesi 345
  Hz. Peygamber (sav), Eşleri Arasında
  Adaleti Nasıl Sağlıyordu? 346
  Hanımlarının yanında gecelemesi 346
  Yolculuklarındaki tavn 346
  Gerektiğinde hanımından izin alması 346
  18.BÖLÜM
  Hz. PEYGAMBER (sav)İN AİLE HAYATI 351
  19.BÖLÜM
  TAHARET (TEMİZLİK) 357
  Taharetin Çeşitleri 357
  İstinca 357
  Istinca ve Adabı 357
  Def-i Hacet Yapılacak Yerlerle İlgili Adâb 358
  20.BÖLÜM
  ABDEST 361
  Abdestin Farzları 361
  Abdestin Sünnetleri 362
  Abdestin Adabı 362
  Abdestin Mekruhlan 363
  Abdestin Sıhhatine Engel Olmayan Şeyler 363
  Abdesti Bozan Şeyler 363
  Abdesti Bozmayan Şeyler 364
  KADIN İLMİHALİ

  Mest Üzerine Mesh 365
  Meshin Suresi 365
  Sargı ve Yara Üzerine Mesh 365
  Meshi Bozan Şeyler 366
  Abdest ile Alakalı Kadınlara Mahsus Bazı Meseleler 366
  21.BÖLÜM
  GUSÜL (BOY ABDESTİ) 369
  Gusül ve GuslU Gerektiren Haller 369
  Guslün Kısımları 370
  Guslün Farzları 371
  Guslün Sünnetleri 372
  Gusletmesi Farz Olana Haram Olan Şeyler 372
  Gusletmeleri Farz Olan Kimseye Mekruh Olanlar 373
  Gusle Engel Olan Şeyler (Oje, boya, çamur, vs) 373
  Dolgu ve Kaplama ile Gusül 374
  22.BÖLÜM
  TEYEMMÜM 375
  Teyemmümün Farzları 375
  Teyemmümün Sünnetleri 375
  Teyemmümün Şartları 376
  Teyemmümü Mübah Kılan ve Kılmayan Haller 378
  Teyemmümü Bozan Haller 379
  23.BÖLÜM
  KADINLARA MAHSUS HALLER 381
  Hayız 381
  Büluğ Yaşı 381
  Hayız Müddeti 381
  NiÎas 383
  Nifasm Müddeti ve Nifasla İlgili Meseleler 383
  Hayızlı ve Nifaslı Kadına Yasak Olan Şeyler 384
  İstihâze 385
  Istihâzeye Ait Meseleler ve İlgili Hükümler 385
  Cünup Kimseye Yasak Olan Şeyler 386
  Yaşlı Kadınlarda Adet Bitimi, Belirtisi ve Bunun Tesbiti 386
  Hamile Kadın Adet Olur mu? 387
  Hayızlı ve Nifaslı Kadınlar Kabe’yi Tavaf Edemezler 387
  Hayızlı Kadın Hacc’da Safa ile Merve’yi Sa’yedebilir mi? 388
  Hacc’a Giden Hanımların Hayızı Önlemek İçin İlaç Kullanmaları 389
  Hayızlı ve Nifaslının Kanı Kesilince Gusletmesi Vaciptir 389
  Hayızlı Kadın Pis Değildir 390
  Hayızlı Kadın Cenaze Yıkayabilir mi? 390
  Ceninin Oluşmasında Islâm ve Tıp İlminin Bakış Açısı 391
  Hayızla Nifasm Hükmünün Farklı Olduğu Yerler 392
  24.BÖLÜM
  NAMAZ (SAL ve Acirc;T) 395
  Namazın hikmetleri 395
  Namazın Nevileri 396
  Namazın Farzları (Şartları, Rükünleri) 396
  Namazın Şartları 397
  Hadesten taharet 397
  Necasetten taharet 397
  Setr-i avret 397
  Avret 397
  Namazda avretin sınırı 397
  Istikbal-i kıble 397
  Vakit 399
  Niyet 399
  Namazın Rükünleri 401
  İftitah Tekbiri 401
  Kıyam 402
  Namazda Kıraat 404
  Ruk’û 405
  Ruk’ûnun Şartları 405
  Secde 405
  Secdenin Şartları 405
  Namazda Son Oturuş (Ka’de-i Ahire) 407
  Ta’dil-i Erkâna Riâyet Etmek 407
  Namazdan Kendi İradesiyle Çıkmak 408
  Namazın Vacipleri 408
  Namazın Sünnetleri 409
  Namazın Mekruhlan 411
  Namazı Bozan Şeyler 414
  Namazı Bozmayan Şeyler 415
  Namaz ve Temizlik 416
  İnce Çorapla Namaz Kılınır mı? 417
  Namazda Örtünme 417
  Cemaatle Namaz Kılmak 417
  Namaz Eiakkmda Bazı Meseleler 418
  Boyalı Dudakla Namaz Kılınır mı? 418
  Bulaşık Suyu Bulaşmış Elbiseyle Namaz Kılınır mı? 418
  Hamile Kadınların Namazları 419
  Kadınlar Tarlada Otutarak Namaz Kılabilirler mi? 419
  Alkollü Deodorantlar ve Kolonya ile Abdestli
  İken Kullanarak ibadet Yapılabilir mi? 419
  Kadınların Adetliyken Namazı Terk Etmeleri 419
  Beş Vakit Namaz Haricindeki Kılınan Diğer Namazlar 420
  Cuma Namazı 420
  Bayram Namazları 420
  Cenaze Namazı 420
  Teravih Namazı 420
  Kaza Namazları ve Edası 420
  Kaza Namazlarının Kılınışı 421
  Yolcu (Seferi) Namazı 421
  Tahiyyet’ül-Mescid Namazı 422
  Teheccüd (Gece) Namazı 422
  Teşbih Namazı 422
  Regaib Gecesi Namazı 423
  Mi’ıac Gecesi Namazı 423
  Berat Gecesi Namazı 423
  Kadir Gecesi Namazı 423
  Kadir Gecesi Dûası 423
  Kuşluk (Duha) Namazı 424
  Hacet Namazı 424
  Şükür Secdesi 424
  İstihare Namazı 424
  İstihare Namazının Kılmış Şekli 425
  Tevbe Namazı 425
  Yola Çıkarken ve Dönerken Kılınan Namaz 425
  Yeni Damat ve Gelinin Kılacağı Namaz 425
  Hacc’a Gidenin Evden Çıkarken Kılacağı Namaz 426
  İşrak Namazı 426
  Evvabin Namazı 426
  25.BÖLÜM
  NAMAZLARIN KILINMA ŞEKLİ 427
  Sabah Namazı 427
  Öğle Namazı 428
  İkindi Namazı 429
  Akşam Namazı 430
  Yatsı Namazı 430
  Vitir Namazı 431
  Hastaların Namazı 431
  Kadının Yolculuğu 431
  Sehiv Secdesi 432
  Nafile Namazlar 434
  Müekked ve gayr-i müekked sünnetler 434
  Müekked sünnetler 434
  Gayr-ı müekked sünnetler 434
  Namazın Mekruh Olduğu Vakitler 435
  26.BÖLÜM
  ORUÇ 437
  Orucun Tarifi 437
  Orucun Teşri Kılınması 437
  Orucun Hikmetleri ve Faydaları 437
  Orucun Farz Olmasının Şartları 438
  Orucun Vakti 439
  Orucu Bozan Şeyler 439
  Orucu Bozmayan Şeyler 440
  Oruç Tutmamayı veya Tuttuktan Sonra Bozmayı
  Mübah Kılan Şer i Hükümler 442
  Hastalık Özrü 442
  Can Tehlikesi. 442
  Gebelik ve Emzikli Kadın 442
  Oruca Dayanamamak 442
  Düşkünlük ve İhtiyarlık 442
  Fidye 443
  Oruçluyken Dudaklara Ruj Sürülebilir mi? Oruç Bozulur mu? 443
  Diş Çektirme, Doldurma, Dişleri Misvakla
  ya da Macunla Yıkama, İğne Yaptırma... Orucu Bozar mı? 443
  Kadının İ’tikaf Yapması 444
  27.BÖLÜM
  ZEK ve Acirc;T 445
  Zekâtın Manası 445
  Zekâtın Teşri Kılınması 445
  Zekâtın Hikmeti ve Faydaları 445
  Zekâtın Farz Olmasının Şartları 446
  Zekâta Tabi Olan Mallar 447
  Zekâta Tabi Olmayan Mallar 448
  Zekâta Tabi Olan Hayvanlar 449
  Develerin Zekâtı 449
  Sığırların Zekâtı 450
  Koyun ve Keçilerin Zekâtı 450
  Ticaret Mallarının Zekâtı 451
  Altın ve Gümüşün Zekâtı 452
  Kâğıt Paralarla Banknotların Zekâtı 453
  Arazi Ürünlerinin Zekâtı 454
  Madenlerin Zekâtı 454
  Definelerin Zekâtı 455
  Zekâtın Verileceği Yerler 456
  Zekât Verilmeyecek Kimseler 457
  28.BÖLÜM
  FETRE SADAKASI 459
  Fitre Nedir? 459
  Fitreyi Kim Verir? 459
  Fitre Kime Verilir? 460
  29. BÖLÜM
  HACC ve UMRE 461
  Hacc’m Manası 461
  Umrenin Manası 461
  Hacc ile Umre Arasındaki Fark 461
  Hacc ve Umrenin Hikmet ve Faydalan 462
  Hacc’ın Kısımları ve Çeşitleri 464
  Hacc-ı İfrad 464
  Hacc-ı Kemettu 464
  Hacc-ı Kıran 464
  Hacc’m Rûkunlan (Farzları) 464
  Arafat’ta Bir Müddet Beklemek 464
  Kabe’yi Tavaf Etmek 464
  Tavafın Mahiyeti 465
  Tavafın Çeşitleri 465
  Kudüm Tavafı 465
  Ziyaret Tavafı 465
  Sader Tavafı 465
  Nafile Tavaf 466
  Umre Tavafı 466
  Hacc’m Farz Olmasının Şartları 466
  Hacc’ın Edasını Farz Kılan Şartlar 466
  Hacc’m Sıhhatinin Şartları 467
  Hacc’ın Vacibleri 468
  Hacc’m Sünnetleri 469
  Farz Olan Hacc’m Yeniliş Şekli 470
  Umrenin Yapılış Şekli 472
  Temettü Haccınm Yapılışı 473
  Kıran Haccınm Yapılışı 474
  Hacc Farz Olan Kadına Kocası İzin Vermezse 474
  Kadının Hacc İçin Mahremi Bulunmadığı Takdirde Evlenmesi Caiz midir?. 475
  Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir mi? 475
  Vedâ Tavafı 476
  30. Bölüm
  KURBAN 477
  Kurban Nedir? 477
  Kurban Etinin Dağıtılması 47"
  Kurban Kesme Vakti 478
  Kim Kurban Keser 478
  Kurban Kesilecek Hayvanlar 478
  Kurbanın Hükmü 479
  Kurbana Mani Olan Haller 479
  Kurban Nasıl Kesilir 480
  Ölü İçin Kesilecek Kurban 480
  Kadının Kestiği Yenir mi? 480

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.