x

Altın Öğütler ''Rızkını Dert Etme'' - Abdülkadir Geylani-1529

Gelenek Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054810253

Altın Öğütler ''Rızkını Dert Etme'' - Abdülkadir Geylani

89,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Altın Öğütler ''Rızkını Dert Etme'' - Abdülkadir Geylani

  • 135 Sayfa
  • 1,Kalite Şamua Kağıt
  • Sert Karton Kapak
  • 20x12 Cm Ebatındadır

  Allah’ın insanlara açacağı bir rahmeti tutup /I hapseden olamaz. (Fâtır, 2)

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  Allahım! Ey zatını hamdetmekten âciz ol-duğumu bilen! Seni övenlerin en kamili olan, isim ve sıfatlannın hakikatini, zatının tecellile-rinin inceliklerini bildirdiğin, seni kemaline lâyık bir biçimde tanıyan, başkalanna ilham etmediğin hamd sözlerini kendisine ilham ettiğin ve ferdâ- niyetinin zuhur edeceği ve mazhariyetinin orta-ya çıkacağı günde de kat kat fazlasını ilham ede-ceğin zât hürmetine Ona, Onun enfes varlığına, mukaddes kemaline yaraşır biçimde, salat ü se-lam etmeni, edeceğin salat ü selamlan, onun his-si ve manevî varlık dairelerine ve bu ikisine bağ-lı olan halk ve emr âlemlerine tamim etmeni dili-yorum ki nebilerinden, resullerinden, meleklerin-den ve sâlih kullanndan kimseyi dışanda bırakma ve bu yüce lutfa onların hepsi mazhar olsunlar.

  Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed'dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan'a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat’a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek'in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânî’nin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefât etmiş ve orada defnedilmiştir. Eserlerinden bazılan şunlardır: Günyetü’t-tâlibîn, Fütûhu’l- Gayb, Hizbü’l-beşâiri’l-hayrât, Cüâü’l-hâtir, Melfuzât-ı Geylânî, Mektûbât, Sırru'l-esrar ve Mazharu’l-envar, es-Sirâcu'l-vehhâcJî Leyleti’l- mi’rac, el-Fethu’r-rabbânî, el-Fuyûzâtü’r- rabbâniyyeJî’l-Evrâdi’l-Kâdiriyye, Behçetü’l- esrâr, el-Mevâhibü'r-rahmâniye ve’l-Futühu’r- rabbâniyyefiMerâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l- Makâmâti’l-irfâniyye, Yevâkitü’l-hikem, Divânü

  Gavsi'l-a’zâm.

  İÇİNDEKİLER

  ON YEDİNCİ SOHBET 13

  ON SEKİZİNCİ SOHBET 21

  ON DOKUZUNCU SOHBET 31

  YİRMİNCİ SOHBET 37

  YİRMİ BİRİNCİ SOHBET 47

  YİRMİ İKİNCİ SOHBET 51

  YİRMİ ÜÇÜNCÜ SOHBET 63

  YİRMİ DÖRDÜNCÜ SOHBET 69

  YİRMİ BEŞİNCİ SOHBET 79

  YİRMİ ALTINCI SOHBET 85

  YİRMİ YEDİNCİ SOHBET 93

  YİRMİ SEKİZİNCİ SOHBET 97

  YİRMİ DOKUZUNCU SOHBET 105

  OTUZUNCU SOHBET 121

  OTUZ BİRİNCİ SOHBET 127

  OTUZ İKİNCİ SOHBET 133

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.