x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Hikmet Gonceleri - Beş Yüz Hadisi Şerif
  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Ravza Yayınları
  • Yazar : Ömer Nasuhi Bilmen
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua
  • Sayfa Sayısı : 450
  • Dil :Arapça - Türkçe
  • Ebat : 17 X 24 cm
  • Ağırlık : 768 gr
  • Barkod : 9786059261432

  ÖNSÖZ

  "Hikmet Gonceleri" ünvanını vermiş olduğumuz bu eser, beş yüz hadis-i şeriften müteşekkildir.
  Malûm olduğu üzere Resûl-i Ekrem sallâllahü teâlâ aleyhi vesellem Efendimizin mübarek sözleri "Sünen-i Kavliye" zât-ı risâletpenahilerine muhasses olmayan bir kısım fiillerine "sünen-i fiiliye" ve bazı şeyleri gördüğü halde men etmeyip de sükût buyurmuş olduğuna dair olan haberlerden, rivayetlerden her birine de "sünnet-i takririye" denilirdi. Sünnetin cem’i "sünen"dir.
  Sünnet-i kavliyeye "hadis-i şerif” de denir ki cem'i "ehâdîs-i şerîfe”dir. Maamâfih diğer sünen-i nebeviyeye de tağlib tarikile "ehâdîs-i şerife” denilmektedir.
  İslâmiyet’in Kur’an-ı Azîmüşşân’dan sonra en büyük esaslarından biri de ehâdîs-i şerifedir. İtikadiyata, ahlâkiyata, içtimâiyata ve bilcümle muamelata dair yüzbinlerce ehâdîs-i şerife vardır. İslâm âlimleri bu hususta fevkalâde bir himmet ve gayret göstermiş, şark ve garbe intişar etmiş olan mübarek hadisleri tasavvurların fevkinden bir itina ile toplamış, bunlardan en muteber hadis kitaplarını vücude getirmişlerdir. Hatta bir hadis-i şerifin ne sûretle ve kimler vasıtasile nakledildiğini anlamak için şehir şehir seyahatte bulunan birçok ilim ve irfan sahihleriyle görüşüp hakikati tesbite çalışan bir nice İslâm âlimleri, muhaddisleri İslâm tarihine şeref bahş olmuşlardır.
  Bu gibi faziletli zatlar sayesindedir ki, İslâm âleminde hadis ilmi fevkalâde bir inkişâfa mazhar olmuş, hafızalarını binlerce ehâdîs-i şerife ile tezyin etmiş olan birçok muhterem muhaddis yetişmiştir.
  İşte biz de bu mübarek zatların meydana getirmiş oldukları pek muteber hadis kitaplarından istifade ederek bir gonce-i hikmet, bir kevbeke-i fazilet ve marifet olan bu beş yüz hadis-i şerifi iktibas etmiş bulunmaktayız.
  Bu bapta birinci mehazımız Sahîh-i Buharı, Sahîh-i Müslim ile Sünen-i Ebu Davud ve sairedir. Mahaza bu mübarek hadislerin kısmı âzami, İmam Süyutî'nin el-Câmiu's-Sagîr ve İmam Münâvî’nin el-Künûzü'l-Hakâik ünvanlı hadis kitaplarında münderiç bulunmaktadır. İsteyen zatlar bu meşhur muhaddislerin hadis kitaplarına müracaat edebilirler.
  İktibas ettiğimiz bu beş yüz hadis-i şerif; bizim itiyadımıza, ibadetlerimize ahlâkiyatımıza, ictimâî varlığımıza, ruhumuzun itilâsına ait pek mükemmel birer rehber mahiyetinde bulunmaktadır. Bunlardan her biri bir hikmet ve hakikat gülkoncesidir ki, münkeşif oldukça bediî manzarasiyle, rûhânî letafetiyle bütün âfâkı tezyin ve tenvir eder.
  Bizim âciz kalemimiz, bu yüksek hadislerin ihtiva ettiği hakikatleri lâyıkiyle keşf ve izaha müstait değildir. Biz ancak bu mübarek hadislerin mealleri ve bunlardan mülhem olabildiğim bir kısım izahat ve mütaleatı kayd ile iktifa etmiş bulunmaktayız.
  Bununla beraber her hadis-i şerifin başlıca me'hazlerine işaret olunmuştur. Bir kısım me’hazler sarahaten gösterilmiş, bir kısım me'hazlere, nakillere de bir iki harf ile işaret edilmiştir.
  Maamâfih bu muazzam hadislerin izahı vesilesiyle bazı zihinleri işgal etmiş bulunan bir kısım meselelerin hakikî mahiyeti, hikmet-i diniyesi hakkında mütâlâalar serdedilmiş, bazı yanlış düşünceler mahsulü olup diyanet-i İslâmiyeye mugayir birtakım yazıların da tashihi cihetine gidilmiştir.
  Ömer Nasuhi BİLMEN

  İÇİNDEKİLER


  Ömer Nasûhî Bilmen (rh) ve Hayatı 5
  Sunuş 9
  Önsöz 11
  Bu Eserdeki Mübarek Hadislerin Me’hazlarına Ait İşaretler : 13
  İnsanların En Çok İbadet Edeni ve İbadetin En Faziletlisi 15
  Nefis En Büyük Düşmandır 16
  İnsanların En Acizi ve En Cimrisi 17
  En Hayırlı Kadın 17
  Bıyıkları Kısaltıp Sakalı Uzatmak 18
  Bilgiç Münafığın Tehlikesi 18
  Seher Vaktinde Görülen Rüya 19
  Ehil Olmayana İlim Öğretmek 20
  Adalet ve Zulüm 20
  Münafığın Üç Alameti 22
  Allah’ın En Hoşlanmadığı Helâl 22
  Allah Korkusu 23
  Abdesti Güzel Almak 24
  Fetva Vermek Sorumluluk Yüklenmektir 24
  Rızık Endişesi Yersizdir 27
  Amellerin En Sevimli Olanı 28
  Devamlı Yapılan İbadetin Üstünlüğü 28
  Kendin İçin İstediğini Başkası İçin de İste 29
  Temiz ve Tertipli Olmak 29
  Birleşen ve Ayrışan Ruhlar 30
  En Şiddetli Belâlara Uğrayanlar 31
  Her Sahabe Bir Yıldızdır 31
  Aranızda Selâmı Yayınız 32
  Vaktinde Kılman Namazın ve Ana-Babaya İyiliğin Sevabı 33
  Cuma Gününün Fazileti 35
  En Hayırlı Para 36
  Sadakanın En Faziletlisi 37
  Muharrem Orucu ve Teheccüd Namazı 38
  Kur’an’ı Yüzüne Bakarak Okumanın Fazileti 38
  Güzel Ahlâkın Fazileti 40
  Dilin Muhafazası 40
  Kelime-i Tevhid’in Fazileti 40
  Üstünlüğün Tek Ölçüsü Takvâ 41
  Hastalıklara Sabretmenin Fazileti 43
  Emanete Riâyet Rızkı Artırır 43
  Resûlullah’ın (s.a.v.) Üstünlüğü 44
  Peygamberlerin Rehberi 46
  Peygamberler Kabirlerinde Diridirler 48
  Nefsin Hakkını Vermek 49
  Kendisinden Kocası Razı Olan Kadın Cennetliktir 49
  İnsanlarla İyi Münasebet Kurmak 50
  Adil Olursanız İtaat Edilirsiniz 51
  Zulüm ve Hırs Helâk Sebebidir 51
  Mazlumun Bedduası 52
  Müminin Feraseti 53
  Hayır Cemaat Olmadadır 53
  İçki Kötülüklerin Anahtarıdır 54
  Helak Edici Yedi Günah 55
  İhsan 58
  Dilin Muhafazası 60
  Baba Dostlarına Hürmet 60
  Hadleri Düşürmeye Yol Aramak 61
  Kavmin Efendisine İkram 62
  Helâ Adabı 63
  Allah Teâlâ Sevdiği Kavmi Korur 63
  Zekât Malı Temizler 64
  Teenni İle Hareket 64
  İki Müslüman Karşılaştığında 65
  Ölen de Öldüren de Cehennemdedir 65
  İmam Olan Kişi Kıraati Hafif Tutsun 65
  Günahı Gizlemek 66
  Zalime Karşı Durmak 67
  Günah İşleme ve Dünya Nimeti Beraber Olunca 68
  Yolculuk Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 69
  Mü’min Kimdir? 70
  Şahitlik Ancak Çok Net Bilgi İle Olur 70
  Kızgınlığı Yenmenin Yolu 71
  Amel Defteri Kapanmayan Üç Kişi 71
  İşi Ehline Vermemek 72
  Yerdekilere Acıyın ki Merhamet Olunasınız 72
  En Yüce Olan İslâm’dır 73
  Yollardan Eziyet veren Şeyleri Gidermek 74
  Allah’ın Yardımı Salih Tüccarla Beraberdir 74
  Beş Şeyi Ganimet Bil 75
  Kadir Gecesi 76
  Allah Teâlâ Sevdiği Kavmi Belâlar İle İmtihan Eder 79
  Vesveseyi Konuşmamak 79
  Cennet ve Cehennem Yaratılmıştır 80
  Ümmetim Bütün Yeryüzüne Hakim Olacak 83
  Bütün Sanatkârların Sanatını Yaratan Allah Teâlâ’dır 84
  Her İşi Güzel Yapmak 86
  Çoğunluk Azınlığın İşlediği Günahlara Ses Çıkarmazsa Azab İner 89
  Ancak İhlasla Yapılan Ameller Kabul Edilir 91
  Allah Kalplere ve Amellere Bakar 91
  Hata, Unutma ve Zorlama İle Yapılanlar Affedilmiştir 93
  Nimetin Eseri Kulun Üzerinde Görülmelidir 94
  Kadınlara Karşı İyi Davranmak 95
  Ne Mutlu Garip Olanlara 95
  Bereket Yemeğin Ortasındadır 97
  Din Nasihattir 98
  Günahları Bağışlatan Bakışma 100
  Ahir Zamanda Zenginlik Saâdettir 100
  Meleklerin Girmediği Evler 102
  Nezir (Adak) Hakkında 103
  Müezzinliğin Fazileti 104
  Dil ve Kılıç İle Cihad 104
  Ahde Vefa İmandandır 106
  Kıyamet Gününde İnsanların En Şerlisi 107
  Deniz Şehitlerinin Üstünlüğü 108
  Namaz Uzun, Hutbe Kısa Olmalı 109
  Cuma Günü Duanın Kabul Olduğu Saat 110
  Ameller Niyetlere Göredir İH
  Ben Güzel Ahlâkı Tamamlamak İçin Gönderildim 113
  Kitapta İhtilaf Helak Sebebidir 115
  Haddi Aşmak Helâke Götürür 117
  Yalan İmana Aykırıdır 117
  Lüzumsuz Şakalardan Kaçınmak 118
  Hevâya Uymak Kör ve Sağır Eder 118
  İman Esasları 120
  Meddahlık 129
  Duayı Kabul Olacağına İnanarak Yapmak 130
  Ölünün Ardından Güzel Konuşmak 130
  Hayır ve İhsan Nerede Aranır? 132
  Bana Cevamiu’l-Kelim Verildi 132
  Misvak İle Emrolundum 133
  Fitne Gelmeden Önce Salih Ameller İşlemede Acele Edin 133
  Cimri, Salât-ü Selâm Getirmeyendir 134
  Anaya Hizmet Babanın İki Katıdır 134
  Salih Rüya 135
  Dilini Tutamayan Belâya Dûçar Olur 135
  İslâm Beş Şey Üzerine Kurulmuştur 136
  Tevbe Eden Hiç Günah İşlememiş Gibidir 138
  Ticaret ve Cesaret 139
  Dürüst Tüccar Peygamberle Beraberdir 139
  Dürüst Tüccara Cennetin Bütün Kapıları Açılır 140
  Rızkın Onda Dokuzu Ticarettedir 141
  Doğurgan Kadınlarla Evlenmek 142
  Allah Teâlâ’nın Sevmediği Erkek ve Kadın 144
  Bütün Din Mensuplarına Tasadduk 145
  Hac Farizasını Eda Etmede Acele Etmek 146
  Şiir ve Hikmetli Sözleri Öğrenmek 146
  Kötü Komşu 147
  Tefekkürün Önemi 148
  Yaratılan Hakkında Düşününüz 148
  Evleniniz, Çoğalınız 149
  Kadınla Dört Şey İçin Evlenilir 150
  Ahiret Amelinde Teenni Olmaz 150
  Hediyeleşmek 152
  Duaları Kabul Olunan Üç Zümre 152
  Güzel Ahlaktan Üç Haslet 155
  Duası Kabul Olunan Üç Kişi 155
  Üç Şey Dünya Saâdetindendir 156
  Üç Şey Peygamberlik Ahlâkındandır 157
  Cennet Bahçesi Üç Şehir 158
  Âlimlerle Oturunuz 158
  Aşikâre Kuran Okumak Sadakadır 159
  İnkârcılara Karşı Mal, Can ve Dil İle Cihad 160
  İmanlarınızı Tazeleyiniz 160
  Cennet Annelerin Ayakları Altındadır 161
  Makbul Haccın Mükâfatı Cennettir 161
  Had Cezasının Uygulanması Berekettir 162
  Şüpheli Şeylerden Kaçınmak 163
  Şükür Nimeti Korur 164
  Hayâ Kadında Çok Güzeldir 167
  Hayâ İmandandır 168
  Merhameti Olmayan Zelil Olur 169
  Bir Kavmin Hizmetçisi En Büyüğüdür 170
  Kocaya Hizmet Sadakadır 170
  Avret Yerlerinin Örtülmesi 170
  Hikmeti Alın 171
  Ruha Keder Veren Şeylerden Kaçınmak 172
  Cömertlik ve Güzel Ahlâk 172
  Cimrilik ve Kötü Huy 172
  Müslümanın Müslüman Üzerindeki Beş Hakkı 173
  İbadetten Sayılan Beş Şey 173
  Ümmetin Hayırlıları ve Cahilleri 174
  Ailesine Hayırlı Olanlar 175
  İnsanların En Hayırlısı 175
  Zikrin ve Rızkın En Hayırlısı 176
  Hayır Yolları Çoktur 177
  Kadın İçin En Hayırlı Mescid Evidir 177
  Hayır ve Bereket Atların Alınlarına Bağlıdır 178
  Kur’an’ı Öğrenmek ve Öğretmenin Fazileti 178
  Uzun Ömür ve Salih Amel 179
  En Hayırlı Gün Cuma 181
  Hayır ve Şerre Öncülük Eden 182
  Hastalarınız Sadaka İle Tedavi Ediniz 182
  Ezan ve Kamet Arasında Yapılan Dua Reddolunmaz 183
  Kardeşin Kardeşe Gıyabında Yaptığı Dua Müstecâbdır 183
  Şüphe Veren Şeyleri Terk Et 184
  Ashâb-ı Kirâm’ın Fazileti 184
  Mü’min ve Kâfir Açısından Dünya Hayatı 185
  Dünya Âhiretin Tarlasıdır 186
  Çekişmeden Uzak Durunuz 188
  Zikir Nimettir 188
  Altın ve İpek Hakkında 189
  Rüşvet 190
  İslam Devletinin Sınırlarını Beklemenin Fazileti 192
  Dilini Tutana Allah Rahmet Eder 192
  Herkesin Rızkı Peşinde Koşar 193
  Rıfk Dünyada da Ahirette de Kazandırır 194
  Gönülleri Dinlendirme 194
  Salih Rüya 195
  Ziyaret Çok Sık Yapılmamalıdır 195
  Zekât Günahları Temizlemeye Vesiledir 196
  Zina Fakirlik Getirir 197
  Kabir Ziyareti Ahireti Hatırlatır 198
  Güzel Sesle Kuran Okuma 200
  Seyahatta Sıhhat Vardır 202
  Ümmetim Dalâlette Birleşmez 202
  Saîd ve Şakı Olan Kimseler 203
  Önce Selam Sonra Kelâm 204
  Faydasız İlimden Allah’a Sığınmak 204
  Misvak Kullanmak Allah Teâlâ’yı Razı Eder 206
  Kavmin Efendisi Hizmet Edenidir 206
  İçki İçenler Lanetlenmiştir 206
  Gençlik Bir Miktar Deliliktir 207
  İnsanların En Şerlisi Şerlilere 207
  İkramda Bulunanlardır 207
  İnsanların En Şerlisi Dilinden ve Şerrinden Korkulanlardır 208
  Şiir Hakkında 208
  Şefaat Haktır 210
  Sevabı Bol Olan İki Ay 211
  Sabır Cennet Hazinelerindendir 212
  Namaz Mü’minin Nûrudur 212
  Cemaatle Kılman Namazın Fazileti 214
  Kişinin Evde Kıldığı Namaz O Ev İçin Nurdur 214
  Ömrü Artıran Üç Güzel Haslet 214
  Aşure Günü Orucu 215
  Arefe Günü Orucu ve Keffâret 215
  Haram Mal Ateşe Götürür 216
  Vasiyete Zarar Vermek Günahtır 216
  Müsafirlik Üç Gündür 217
  Cömerdin Yemeği Şifadır 217
  Helal Rızık Peşinde Koşmak Farzdır 217
  Tamahkârlık Âlimin Kalbindeki Hikmeti Yok Eder 222
  Ömrü Uzun Ameli Güzel Olana Müjdeler Olsun 223
  İlim, Amel, İnfak ve Sukut 224
  Mutlu Kimse 226
  Ağzı Misvaklamak 226
  Sadaka Kıyamet Gününde Mü’mine Gölge Olur 227
  Zulmün Üç Çeşidi 227
  Hasta Ziyaretinin Fazileti 229
  İdrar Sıçratmak Kabir Azabına Sebeb Olur 230
  Kabir Azabına İnanmayana Azab Olunur 230
  Mü’minin İzzeti Halktan Bir Şey Beklememesindedir 231
  İlim Mü’minin Yitik Malıdır 231
  Kanaat Tükenmez Bir Hazinedir 232
  Teheccüt Namazının Fazileti 232
  İlk Yerine Getirilecek Ahid Allah Teâlâ’ya Verilen Sözdür 233
  Göz Değmesi Hakktır 234
  Cihad İçin Yürümenin Fazileti 235
  Gıybetin Mahiyeti 235
  Deccâl Fitnesi 235
  Namus ve Haysiyete Riayet 236
  Veba 236
  Avret Mahallini Kapatmak 237
  Asıl Fazilet 238
  İyi Muamele İnsanı Korur 239
  Cemaatte Rahmet, İhtilâfta Azap Vardır 239
  Akîka Kurbanı Belaları Def Eder 241
  Salih Kullara Verilecek Nimetler 241
  Allah Teâlâ Kırık Kalplerle Beraberdir 242
  Allah Teâlâ Zikredenlerle Beraberdir 243
  Yüce Allah’ın Rahmeti Gazabım Geçmiştir 243
  Orucun Eşsiz Mükâfatı 244
  Ümmet Bozulduğunda Sünnete Riâyetin 245
  Mükâfatı Şehitliğe Denktir 245
  Borç Vermek Sadaka Vermekten Daha Faziletlidir 246
  Asıl Şifa Kur’an-ı Kerîm’dir 246
  Kur’an-ı Kerîm Bir Nûr ve Sırat-ı Müstakimdir 248
  Ana-Babaya İsyan ve Akraba İlişkilerini Koparmak 254
  Büyük Günahlardandır 254
  İhtiyarlıkta İki Şeye Karşı İlgi Artar 255
  Aile Fertlerinin Sayısı 256
  İhlas Sûresi Kur’an-ı Kerim’in Üçte Birine Denktir 256
  İstifade Edilen Az İlim Faydalanılmayan Çok İlimden Daha Hayırlıdır 257
  Kahkaha Şeytandan, Tebessüm ise Allah Teâlâ’dandır 257
  Kanaat Tükenmez Bir Hazinedir 258
  İlmi Yazı İle Koruyunuz 258
  Tedbir ve Tevekkül 259
  Yetime Bakan Kıyamette Resûlullah İle Birliktedir 261
  Aile Halkına Namazı Emretmek 262
  Resûlullah’ın Duası 263
  Müjdelemek ve Kolaylaştırmak 263
  En Büyük Günahlar 264
  Kur’an-ı Kerim Hablullah’tır 265
  Kerim İnsan Güçlü İken Affedendir 265
  Sorumlu Olduğu Kişilerin Nafakasını 266
  Temin Etmeyenler Günahkârdır 266
  Güvenilir Olmak En Büyük Mutluluktur 266
  Allah Korkusu En Büyük İlimdir 267
  Her İşitileni Söylemek Yalan Olarak Yeter 268
  Saçın, Sakalın Ağarması Vaiz Olarak Yeter 268
  Ölüm ve Tekrar Dirilme 269
  Hata Edenlerin En Hayırlısı 269
  Aleni Günah İşleyen ve İşlediği Günahı Yayanlar Affedilmez 270
  Besmelesiz Başlanan İşte Hayır Yoktur 271
  Sadaka 271
  Ana Babaya İsyankârların Cezası Acele İner 272
  Fâtiha’sız Namaz Yoktur 272
  Hıyanet ve Yalan Mü’minde Bulunmaz 273
  Sarhoşluk Veren Şeyin Azı da Çoğu da Haramdır 274
  Her İyilik Bir Sadakadır 275
  Aile İçin Yapılan Harcama Sadakadır 275
  Herkese Gittiği Yol Kolaylaştırılmıştır 276
  Hikmet Kelimesi Mü’minin Yitik Malıdır 276
  Bereket Cemaatle Beraberdir 277
  Yiyiniz İçiniz Fakat İsraf Etmeyiniz 277
  Her İnsan Değerlidir 278
  İnsanların Evveli ve Hâtemü’l-Enbiyâ 278
  Ben Yaratılışça İnsanların İlki, Peygamberlerin Sonuncusuyum 279
  Zayıfların Haklarını Korumayan Bir Kavim Yükselemez 280
  Emanete Riâyet Etmeyenin İmanı (Kâmil) Olmaz 281
  Sağlık Zenginlikten Hayırlıdır 282
  Kardeş Olunuz 282
  Ümmetim Dalâlet Üzere Birleşmez 285
  Mü’minde Cimrilik ve Yalan Bulunmaz 285
  İki Kişi Arasına İzinsiz Oturulmaz 286
  Önceki Milletlerden İbret Almak 286
  Ümmetimden Bir Grup Kıyamete Kadar 287
  Hak Üzere Kalacaktır 287
  Allah Teâlâ’nın Koruduğu Zümre 289
  Ölülere Kötü Söz Söylemek Dirileri Üzer 290
  Ancak Mü’minle Arkadaş Ol 290
  Yeryüzünde Allah Diyen Kaldıkça Kıyamet Kopmaz 291
  İnsanlar Camilerle Övünmedikçe Kıyamet Kopmaz 291
  Başkasının Kötülüğüne Sevinen 292
  Belaya Davetiye Çıkarır 292
  Hastaları Allah Teâlâ Yedirir 293
  Rahmet (Acıma Hissi) Ancak Şakilerin Kalbinden Sökülüp Alınır 293
  Hakiki Dostluk 294
  Allah’a İsyanda Mahluka İtaat Yoktur 294
  Günahta Israr 294
  İman Ancak Dile Sahip Olmakla Kemale Erer 295
  Müslüman Üç Günden Fazla Dargın Durmaz 295
  Koğuculuk Yapan Cennete Giremez 296
  İhtiyarlık ve İlim Tahsili 296
  Ölüm İstenmez 297
  Ölümün de Hayatın da Hayırlısını İstemek 298
  Namahremle Halvet Haramdır 299
  Kuşluk Namazı 300
  Mü’min Uyanık Olur 300
  Cimrilik ve Korkaklık Bir Mü’mine Yakışmaz 301
  Kâmil Mü’min 302
  Resûlullah’a Tâbi Olmak 302
  Resûlullah’ı (sav) Her Şeyden Çok Sevmek 305
  Müslümanlık En Büyük Şereftir 307
  Dilenmek Haramdır 308
  İnsanların Hidâyetine Vesile Olmak 309
  Kuran Hafızları İçin Kabul Edilmiş Bir Dua Vardır 310
  Her Hastalığın Bir İlacı Vardır 310
  Günahların İlacı İstiğfardır 312
  Zikir, Gönüllerin Şifasıdır 312
  Âlimin Ölümü 313
  Yöneticisi Kadın Olan Millet İflah Olmaz 313
  Doyumsuzluk 314
  Yalnız Yolculuk Tehlikelidir 315
  Salih Amel 315
  Asıl Zenginlik Gönül Zenginliğidir 316
  Komşuluk Haklarına Riâyet 317
  Müslümanı Aldatan Bizden Değildir 318
  Büyüğe Saygı, Küçüğe Sevgi 320
  Aile Fertlerine İkram Sadakadır 321
  Faiz Kıtlık Getirir 322
  En Hayırlı Kazanç El Emeği İle Kazanılandır 322
  En Büyük Eza ve Cefayı Allah Resulü Çekmiştir 323
  Fitne ve Kadınlar 326
  Allah Rızası İçin Feragat Etmenin Mükâfatı 326
  İstişare Eden Doğruyu Bulur 327
  Kalbine Şüphe Vereni Terk Et 327
  Vasiyetin Önemi 328
  Akıl Nimeti 328
  Müslümanların Güzel Gördüğü 329
  Mü’minin Dünyadan Ayrılmasının Misali 329
  Her Yerde İstikamet Üzere Ol 330
  Resûlullah’a Salât-ü Selâm Getirmek 331
  Ashâb-ı Kirâm Ümmet için Rehber ve Nurdur 332
  Zina Küfürden Sonra En Büyük Günahtır 332
  Mizanda En Ağır Gelecek Şey Güzel Ahlaktır 333
  Musibetler Günahlara Keffârettir 333
  Din Adına Koşmanın Sorumluluğu Büyüktür 334
  Allah Teâlâ’yı Zikredenleri İlahi Rahmet Kuşatır 334
  Ekip Dikmenin Sevabı 335
  Taziyenin Sevabı 336
  Sadaka Malı Eksiltmez 337
  Çocuk İzzettir 337
  Kızgınlık ve Öfke Hakkında 338
  Dilenmek ve Dilencilik Hakkında 338
  Musibetler Afva Vesiledir 339
  Ümmet Bozulduğunda Sünnete Uymanın Mükâfatı 339
  Ümmetim Yağmur Gibidir 340
  Salih Zatlar Gül Kokusu Satan Gibidir 340
  Beş Vakit Namaz Kılanın Misali 341
  Başkasına Nasihat Ederken Kendini Unutma 343
  Asıl Cihâd, Nefsle Mücâhededir 343
  İnsan Sevdiğiyle Beraberdir 344
  Çocuğa Yedi Yaşına Vardığında Namazı Emredin 344
  Müsteşar Emin Kimsedir 345
  Müslüman Müslümamn Kardeşidir 346
  Kâmil Müslüman Güvenilirdir 348
  Müslüman Sözüne Sâdıktır 349
  Müslümanlar Eşittir 349
  Allah Korkusu Her Korkuyu Bastırır 350
  Sıla-i Rahm Rızkı Artırır 351
  Karaborsacılık İflasa Götürür 352
  Kendisine Ait Olmayanı Sahiplenen Bizden Değildir 353
  Bidat Reddedilmiştir 354
  Yollar Üzerinde Müslümana Eziyet Etmek Haramdır 354
  Uykudan Önce Temizliğin Önemi 355
  Helâl Kazanç Peşinde Yorulmak 355
  Dünyada Mescid Yapana Cennette Ev Yapılır 357
  Ana-Babaya İyilik Ömrü Uzatır 358
  Tevazu Yükseltir, Kibir Alçaltır 359
  Üç Cuma Terk Edenin Durumu 361
  Kim Bir Kavme Benzerse Ondandır 361
  Camiye Gitmenin Fazileti 362
  Allah’ın Gazabı Kibirlenenler Üzerindedir 363
  İslam Ordusunu Teçhiz Edene Cennet Vardır 364
  Gazilere Yardım Hakkında 365
  Makbul Hac Günahları Siler 366
  Yeminden Ne Zaman Dönülür 368
  Bizi Aldatan Bizden Değildir 369
  Mü’minin, Mü’min Kardeşine Gıyabında 369
  Dua Etmesinin Mükâfatı 369
  Düğün Yemeğine İcâbet 370
  Allah Korkusundan Ağlamak 371
  Resûl-i Ekrem’i (sav) Rüyada Görmek 372
  Şeytan, Peygamberimizin Sûretine Bürünemez 372
  Kötülüğe Karşı Kayıtsız Kalmamak 374
  Şirk ve Uğursuzluk 374
  Müslümanın Namusuna Yapılan Saldırıyı 375
  Defedenden Cehennem Ateşi Defedilir 375
  Müslümanın Ayıbını Örtmek 376
  Para Kazandığın İşi Terk Etme 376
  Mü’mini Tekfir Etmek Onu Öldürmektir 377
  İlmi Gizleyene Ateşten Gem Vurulur 378
  İhtiyacı Olmadığı Halde Dileneni Ateş Yakar 378
  Kim Güzel Bir Çığır Açarsa 379
  Ramazan Orucu ve Fazileti 381
  Şevval Orucu 385
  Issız Yerde Kılman Nafile Namazın Mükâfatı 386
  Salavâtın Mükâfatı 386
  Bir Kişinin Cenaze Namazını Yüz Kişi Kılarsa 387
  Himaye Altındakilere Merhametli Davranmak 387
  Yetimi Doyurana Cennet Vacip Olur 390
  Aile ve Komşu Haklarına Riâyet Etmeyen Bizden Değildir 391
  Kur’an’ı Kendi Re’yine Göre Tefsir Edenin Hali 391
  Kur’an-ı Kerim ve Yorumu Hakkında 392
  Kimin Son Sözü Kelime-i Tevhid Olursa 393
  Allah’tan Başkası Adına Yemin Edilmez 395
  Komşuya ve Misafire İkram 395
  Hadis Uydurmanın Cezası 397
  Malı, Canı, Ailesi ve Dini Uğruna Öldürülen Şehittir 398
  İnsanlara Merhamet Etmeyene Allah Teâlâ Merhamet Etmez 398
  Küçüklere Acımak ve Büyüklerin Kıymetini Takdir Etmek 399
  Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz 399
  İnsanlardan Utanmayan Allah Teâlâ’dan Utanmaz 401
  İnsanlara Teşekkür Etmeyen Allah Teâlâ’ya Şükretmemiş olur 401
  Öldüğünüz Hal Üzere Diriltilirsiniz 402
  Müslümanların Velayetini Üzerine Alma Sorumluluğu 402
  Allah Teâlâ Kime Hayır Vermek İsterse Onu Dinde İnce Anlayış Sahibi Kılar 403
  Sıkıntıda Olana Kolayhk Sağlamak 404
  Kişi Yaptığı Fenalıkla Dünyada Karşılaşır 404
  Konuşanı Dinlemek Mürüvvettendir 407
  Malayaniyi Terk Etmek 408
  Salih Kişilerle Beraberlik 409
  Anlaşmalıların Hakkını Korumak 409
  Mü’min Mü’minin Aynasıdır 410
  Mü’min Mü’minin Menfaatini Korur 411
  Mü’minle Kolay İlişki Kurulur 411
  Mü’minler Tek Vücut Gibidir 412
  Allah Teâlâ Bazı Kavimleri Yüceltir Bazılarını da Alçaltır 413
  Kadere Razı Olmak 414
  Müslümanın İhtiyacını Giderenin Mükâfatı 415
  Herkes Yaratılış İtibariyle Eşittir 416
  Pişmanlık Tevbedir 417
  Muhabbet ve Şevk 418
  Sabır ve Dua 419
  Salih Kadın 419
  Kıymeti Bilinmeyen İki Değer 420
  Borç Esarettir 420
  Evlerinizi Namaz ve Kur’an İle Nurlandırınız 421
  Duvarları Kumaşlar İle Örtmekten Nehiy 422
  Setr-i Avret 423
  Bekâr Yaşamak Nehyedilmiştir 423
  Malda ve Aile Efradında Dağınıklıktan Nehiy 424
  Altın ve Gümüş Kap Kullanmaktan Nehiy 424
  Yalnız Yaşamaktan Nehiy 425
  Altın Yüzük Kullanmaktan Nehiy 425
  Sarhoşluk Veren Şeylerden Nehiy 426
  Adak 426
  Mescitlerle Övünmemek 427
  Amellerin En Sevgilisi 427
  İnsanların En Adili Resûlullah’tır 428
  Bir Kişinin Hidayetine Vesile Olmak 429
  Yalnızlık Kötü Arkadaşlıktan Hayırlıdır 430
  Musibetler Mü’min İçin Birer Keffârettir 430
  Abdest Küçük Günahlara Keffârettir 431
  Kendisinden İlim Öğrenilene Saygı 432
  Cimrilik En Büyük Hastalıktır 432
  Din Kardeşliği, Ülfet ve Muhabbet 433
  Siz Ancak İçinizdeki Zayıflar Sebebiyle Yardım Olunursunuz 433
  Siz Ancak Zayıflarınız Sayesinde Rızıklandırılırsınız 434
  Zikir ve Fikir Erbabı 434
  Zühd ve Takva Tevazu İle Elde Edilir 435
  Şahâdette Ölçü 435
  Sadık Dostlar Şefaatçidir 436
  Muhabbet, İkram ve Gece Namazı 437
  Cennet Kılıçların Gölgesi Altındadır 437
  Ölüm Gelmeden Önce Tevbe Etmek 439
  İnsanlar Niyetleri Üzerine Diriltilirler 441
  Ümmetin En Alt Tabakası da Söz Sahibidir 441
  Allah Teâlâ İşini Güzel Yapanı Sever 442
  Veren El Alan Elden Üstündür 443
  Duada Acele Edilmezse Kabul Olur 443
  Yalan Yemin Yurtları Yıkar 444
  İnsan Yaşlanırken İki Şey Gençleşir 445
  İkram ve Güzel Söz Cenneti Gerekli Kılar 446

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.