0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Seçkin Sahabeler-1720

Ürün Kodu:9789759180331

Hızlı Gözat

Seçkin Sahabeler

Stok Durumu : Stokta var

45,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Seçkin Sahabeler

  • Türkçe
  • 575 Sayfa
  • Kitap Kağıdı
  • Ciltli
  • 17 x 24,5 cm Ebatında

MÜTERCİMİN TAKDİMİ
Şüphesiz hamd yalnız Allah’a. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlü’dür.

“Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz.” (Ali İmran; 3/103)

“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.” (Nisâ; 4/1)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur.” (Ahzâb; 33/70-71)

Bundan sonra, şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın kelâm’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklıkta ateştedir.

Kimlerin sahabi olduklarının tespiti noktasında ilim ehli tarafından birçok çalışma yapılmıştır. Bunlar içerisinde en mühim olanı, ashabın isimlerini, terceme-i hâllerini ve rivayette tek kaldıkları hadisleri gösterebilmek için müstakil olarak telif edilen “Tabakat” eserleridir. Bu sahada ilk defa müstakil eser veren kişi ise Muhammed b. İsmail el-Buhârî’dir. Zamanla bu alanda geniş hacimli eserler vücut bulmuştur. Sonrakiler, öncekilerin eserlerini ikmal etmiştir. Muahhar muhaddislerden İbn Abdi’l-Berr’in, el-İs-tiab’mda 3500, İbn-ulEsir’in “Usdu 1-Ğabe”sinde 7554, İbn Hacer el-Askalanî’nin “el-İsabe”sinde ise 12279 sahabi mevcuttur. Ne var ki bu rakamlar ashabın tamamına nispetle oldukça azdır. Çünkü ashabın tamamı ile alâkalı 40 ila 120 bin arasında farklı rakamlar rivayet edilmektedir. Fakat Tabakat müelliflerinin gayretli çalışmalarıyla Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem’den tek bir tane de olsa hadis rivayet eden hiçbir sahabinin terceme-i hâli ihmal edilmemiştir.

Hadis alimleri binbir meşakkate göğüs gerip kimin sahabe olduğunu tespit ettiler ve eserlerinde gösterdiler. Öncelikli gayeleri ise, Reten el-Hindî gibi yalanda şöhret bulanların hezeyanlarını, sahabe kisvesi altında Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’e isnat etmelerine mani olmaktı.

Bir kimsenin sahabe olduğu şu esaslardan biriyle tespit edilmiştir:

Tevatür Yolu: Yalan üzerine birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir cemaatin kendilerinden önceki bir başka cemaatten yaptığı nakille kişinin sahabe olduğunu rivayet etmesidir. Bu, usuller içerisinde en kâmil olanıdır.

Istifâza Yolu: Kişinin sahabe olduğu tevatür derecesine ulaşmayan bir şöhretle bilinebilir.

Şehadet Yolu: “Şahs-ı vahidin tezkiyesi makbûldür” kaidesinden hareketle herhangi bir sahabi veya tâbiinin “falancanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile musahabesi vardır” demesi ile de kişinin sahabi olduğu tespit edilebilir. Mesela Ömer radıyallahu anh’ın hilafet devrinde Ebu Musa el-Eş’ari radıyallahu anh komutasındaki askerler içerisinde yer alan Hümeme b. Ebi Hüme- me ed-Devsi, Isfehan’da ishal hastalığından vefât etmişti. Ebu Musa el-Eş’ari, Hümeme hakkında;
“Vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve Humeme’nin şehit olacağını işitmiştim.” dedi. Bu ifadeden Hümeme’nin radıyallahu anh’ın sahabi olduğu anlaşılmıştır.

İkrar Yolu: Kişinin adaletinin sübutu ve Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı zamanda yaşama imkânının mevcudiyeti aşikâr olur, sonrada sahabi olduğu tarafından itiraf edilirse ikrarı kabul edilir. Yani bu durumdaki bir kişinin sahabi olduğuna hükmedilir. Buna örnek olarak Usame b. Umeyr Radıyallahu anh:
“Biz Huneyn günü Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberken yağmura yakalandık.” demiştir. İmam Buharî onun hakkında “Sahabidir” demiş ve hadislerini sünen sahipleri, Ahmed, Ebu Avane, İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hakim sahihlerinde rivayet etmişlerdir.

İkrarın kabûl edilebilmesi için kişinin en geç hicri 110 tarihinde vefât etmesi gerekir. Çünkü sahabe asrı hicri 110’da son bulmaktadır. Bu tarihin tespiti, vefâtmdan bir ay kadar önce Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in;
“İşte bu geceyi görüyorsunuz ya bundan sonra geçecek yüz senenin başında bu gün yeryüzünde olanlardan hiç kimse kalmayacaktır.” hadisinden hareketle belirlenmiştir.

Sahabelerin hâl tercemeleri hakkında en fazla sahabe ismi zikreden eser şüphesiz Hafız İbn Hacer nin  el-İsabe fi Temyizi’s-Sahabe adlı eseridir. Bu muhtasar çalışmamda el-İsa­be adlı eserde geçen sahabelerin en meşhurlarından ve kendilerinden en çok hadis rivayet edilen sahabelerden seçme yaptım. Bu konuda Hafız İbn Hibban’m Tarihüs-Sahabe, İbn Hazm’m Ceva-miu’s-Siyra gibi eserlerden faydalanarak, seçeceğim sahabelerin ismini tespit ettim. Sonra da tespit ettiğim bu isimlerin hâl tercemelerini, el-İsabe’den terceme ederek ekledim. Yer yer faydalı gördüğüm notlarla, İbn Kuteybe’nin el-Maarif adlı eserinde hâl tercemesi verilen sahabeleri de dipnot olarak ekledim. Çalışmamın giriş kısmında sahabenin tarifi ve dindeki yeri hususunda önemli açıklamalar ekledim.

Allah Azze ve Celle’den bu çalışmayı hayırlara vesile kılma­sını dilerim. Muvaffak kılacak olan Allah’tır.
Seyfullah Erdoğmuş

Mütercimin Takdimi 5
Sahabelerin Fazileti 8
Sahabenin Tarifi. „ 17
Ümmetin Selefinin Sahabeler Arasında Geçen
Fitneler Hakkındaki Akidesi: 28
Ümmetin Selefinin Sahabeler Hakkındaki Akidesi: 30
Sahabelerden Birine Dil Uzatan Hakkında
İmamların Görüşleri: 39
Hafız İbn HacePin Mukaddimesi 51
Erkek Sahabeler
 Ebu Bekir es-Sıddık Radıyallahu Anh 55
 Ömer b. El-Hattab Radıyallahu Anh: 64
 Osman b. Affan Radıyallahu Anh:   70
 Ali b. Ebi Talib Radıyallahu Anh 81
 Talha b. Ubeydullah Radıyallahu Anh 91
 Zübeyr b. el-Awam Radıyallahu Anh: 96
 Sa’d b. Ebi Vakkas Radıyallahu Anh: 102
 Said b. Zeyd Radıyallahu Anh:    107
 Abdurrahman b. Avf Radıyallahu Anh: 111
 Ebu Ubeyde b. el-Cerrah Radıyallahu Anh: 115
 Abbad b. Bişr Radıyallahu Anh: 120
 Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu Anh: 121
 Abdullah b. Ebi Hadred Radıyallahu Anh: 124
Abdullah b. Huzafe Radıyallahu Anh: 126
Abdullah b. Hanzale Radıyallahu Anh 129
 Abdullah b. Havale Radıyallahu Anh: 131
Abdullah b. Ravaha Radıyallahu Anh: 133
 Abdullah b. ez-Zubeyr b. el-Awam Radıyallahu Anh: 136
 Abdullah b. Selam Radıyallahu Anh: 141
 Abdullah b. Abbas Radıyallahu Anhuma: 144
Abdullah b. Ömer Radıyallahu Anhuma: 150
 Abdullah b. Amr b. el-Âs Radıyallahu Anhuma: 154
Abdullah b. Mes’ud Radıyallahu Anh: 157
 Addas Radıyallahu Anh:  161
 Adiy b. Hatim Radıyallahu Anh: 163
 Ammar b. Yasir Radıyallahu Anhuma: 167
 Amr b. Umm Mektum el-Kuraşi Radıyallahu Anh: 171
 Amr b. Sabit Radıyallahu Anh:   174
 Amr b. el-Cemuh Radıyallahu anh: 176
Amr b. el-As Radıyallahu Anh:    178
 Avf b. Malik b. Ebi Avf el-Eşcaî Radıyallahu Anh: 185
 Asım b. Sabit Radıyallahu anh:   187
 Bera b. Azib Radıyallahu Anh:    189
 Beşir b. el-Hasasiye Radıyallahu Anh: 191
 Bilal b. Rabah el-Habeşi Radıyallahu anh: 192
 Burayde b. el-Husayb el-Eslemî Radıyallahu anh: 193
 Cabir b. Abdillah Radıyallahu anhuma: 195
 Cabir b. Semura Radıyallahu anhuma: 197
 Ca’fer b. Ebi Talib Radıyallahu anh: 198
 Cerîr b. Abdillah el-Becelî Radıyallahu anh: 201
 Cubeyr b. Mut’im Radıyallahu anh: 204
 Cundub b. Abdillah b. Süfyân Radıyallahu anh: 206
 Dihye b. Halife Radıyallahu anh: 208
 Ebû Bekre Nufey’ b. el-Haris Radıyallahu anh: 210
 Ebû Berze Nadle b. Ubeyd el-Eslemî Radıyallahu anh: 212
 Ebû Cuhayfe Vehb b. Abdillah Radıyallahu anh: 215
 Ebû’d-Derdâ Uveymir Radıyallahu anh: 216
 Ebû Eyyûb Halid b. Zeyd el-Ensârî Radıyallahu anh: 218
 Ebû Humeyd es-Sa’îdî Radıyallahu anh: 221
 Ebu Hureyre Radıyallahu anh: 222
 Ebû Katâde b. Rib’î el-Ensarî Radıyallahu anh:           239
 Ebu. Mersed el-Ganevi Radıyallahu Anh:           243
 Ebû Mes’ûd Ukbe b. Amr el-Ensârî Radıyallahu anh:           245
 Ebû Mûsâ el-Eş’arî (Abdullah b. Kays) Radıyallahu anh:           247
 Ebû Rafi’ el-Kıbtî Radıyallahu anh:           251
 Ebu. Rafi Radıyallahu anh:           253
 Ebû Said el-Hudrî Radıyallahu anh:           255
 Ebû Sa’Iebe el-Huşenî Radıyallahu anh:           258
 Ebû. Talha Zeyd b. Sehl el-Ensârî Radıyallahu anh:           260
Seçkin Sahabeler
 Ebû Umâme Sudey b. Açlan el-Bahilî Radıyallahu anh:           263
 Ebû. Useyd Malik b. Rebîa es-Sa’îdî Radıyallahu anh:           265
Ebû Vakıd el-Leysî Radıyallahu anh: 266
 Ebû Zer Cundeb b. Cunade el-Ğıfârî Radıyallahu anh: 268
 Enes b. en-Nadr Radıyallahu Anh: 274
 Enes b. Malik Radıyallahu Anh: 275
 Enes b. Muaz Radıyallahu Anh: 279
 Enes b. Malik el-Ka’bî Radıyallahu Anh: 280
 Esad b. Zürare Radıyallahu Anh: 281
 Esved b. Sürey’ Radıyallahu Anh: 283
 Esved b. Esram el-Muharibî Radıyallahu Anh: 285
 Esved b. Halef b. Abdiyegus el-Kuraşi Radıyallahu Anh: 287
 Evs b. Şurahbil Radıyallahu Anh: 289
 Evs b. es-Samit b. Kays Radıyallahu Anh: 290
 Evs b. Havlî Radıyallahu Anh:      291
 Evs b. el-Hadesan Radıyallahu Anh: 293
 Evs b. Evs es-Sekafî Radıyallahu anh: 294
 Fadale b. Ubeyd Radıyallahu anh: 296
 Habbâb b. el-Eret Radıyallahu anh: 298
 Hâlid b. el-Velîd Radıyallahu anh:   301
 Hamza b. Abdilmuttalib Radıyallahu anh: 308
 Hasen b. Ali Radıyallahu anhuma: 310
 Huseyn b. Ali Radıyallahu anhuma: 317
 Hakim b. Hizam Radıyallahu anh: 324
 Huzeyfe b. el-Yemân el-Absî Radıyallahu anhuma: 327
 Huzeyfe b. Esîd el-Gıfârî Radıyallahu anh: 329
 Huzeyme b. Sabit Radıyallahu anh: 330
 Irbad b. Sâriye Radıyallahu anh: 332
 İmrân b. Husayn Radıyallahu anh: 333
 Itban b. Mâlik Radıyallahu anh: 335
 İyaz b. Himâr el-Mucaşi’î Radıyallahu anh: 336
 Ka’b b. Mâlik Radıyallahu anh:   337
Ka’b b. Ücra Radıyallahu anh: 345
 Ma’kil b. Yesar Radıyallahu anh: 347
 Mâlik b. el-Huveyris el-Leysî Radıyallahu anh: 349
 El-Mikdâm b. Ma’dikerb Radıyallahu anh: 351
 Mikdâd b. el-Esved el-Kindî Radıyallahu anh: 353
 Mu’âviye b. Ebî Süfyân Radıyallahu anhuma: 356
 Mu’âviye b. Hayde Radıyallahu anh: 370
 Mu’âz b. Cebel Radıyallahu anh: 372
 Muğîre b. Şu’be Radıyallahu anh: 375
 Muhammed b. Mesleme Radıyallahu anh: 379
 Nu’mân b. Beşir Radıyallahu anhuma: 382
 Nu’mân b. Amr b. Mukarrin Radıyallahu anh: 384
 Osman b. Maz’un Radıyallahu anh: 385
 Osman b. Ebi’l-As es-Sakafî Radıyallahu anh: 387
 Rafi’b. Hadîc Radıyallahu anh:   389
 Sehl b. Ebî Hasme Radıyallahu anh: 391
 Sehl b. Huneyf Radıyallahu anh: 392
 Sehl b. Sa’d Radıyallahu anh:      394
 Sa’d b. Muaz Radıyallahu anh:     395
 Sa’d b. Ubade Radıyallahu anh:   397
 Sefine Radıyallahu anh:    400
 Safvân b. Assâl Radıyallahu anh: 401
 Selmân Ebu Abdillah el-Fârisî Radıyallahu anh: 402
 Sevbân Radıyallahu anh:  405
 Suheyb b. Sinan er-Rumi Radıyallahu anh: 406
 Şeddâd b. Evs Radıyallahu anhuma: 410
 Temim ed-Dârî Radıyallahu anh: 413
 Ubâde b. es-Sâmıt Radıyallahu anh: 415
 Ukkaşe b. Mihsan Radıyallahu anh: 418
 Ukbe b. Amir el-Cuhenî Radıyallahu anh: 420
 Usame b. Zeyd b. Harise Radıyallahu Anh: 422
 Usame b. Şüreyk es-Sa’lebî Radıyallahu Anh: 423
 Sahr b. Harb Ebu Sufyan Radıyallahu Anh: 424
 Usame b. Ahderî et-Temimî eş-Şakrî Radıyallahu Anh: 430
 Ubeyy b. Ka’b Radıyallahu Anh:  431
 Ubeyy b. Malik el-Kuşeyrî Radıyallahu Anh: 434
 Utbe b. Gazvan Radıyallahu Anh: 436
 Useyd b. el-Hudayr Radıyallahu Anh: 437
 Üneys b. Ebi Mersed el-Ensari Radıyallahu Anh: 439
 Uneys el-Eslemî Radıyallahu Anh: 440
 Uneys b. Katade b. Rebia Radıyallahu Anh: 442
 Uneys b. Cunade Radıyallahu Anh: 443
 Utbe b. Abd Radıyallahu anh:  444
 Vâil b. Hucr Radıyallahu anh: 446
 Vâsile b. el-Eska’ Radıyallahu anh: 447
 Ya’la b. Mürre Radıyallahu anh: 449
 Ya’la b.Ümeyye Radıyallahu anh:   450
 Zeyd b. Erkâm el-Ensârî Radıyallahu anh: 452
 Zeyd b. Sabit Radıyallahu anh:   454
 Zeyd b. Hâlid Radıyallahu anh:  458
Hanım Sahabeler
 Âişe Radıyallahu anha:    459
 Cüveyriyye Bintu’l-Haris Radıyallahu anha: 468
 Esma bint Ebî Bekir Radıyallahu anhuma: 473
 Esma bint Umeys Radıyallahu anha: 476
 Esma bint Yezîd b. es-Seken Radıyallahu anha: 479
 Fâtımatu’z-Zehra Radıyallahu anha: 481
 Fâtıma bint Kays (Ebu Hubeyş) Radıyallahu anha: 490
 Hadice bint Huveylid radıyallahu anha: 491
 Hafsa Radıyallahu anha:  498
 Havle bint Hekim Radıyallahu anha: 501
 Meymûne bintu’l-Haris Radıyallahu anha: 503
 Rubeyyi’ bint Mu’avviz Radıyallahu anhuma: 507
 Safiyye Radıyallahu anha: 509
 Şevde bint Zem’a Radıyallahu anha: 514
 Subey’a bint El-Haris el-Eslemiyye Radıyallahu anha: 516
 Şifâ bint Abdillah el-Adeviyye Radıyallahu anha: 518
 Ümmü Atıyye Radıyallahu anha: 521
 Ümmü’d-Derdâ Hayre bint Ebi Hadred Radıyallahu anha: 523
 Ümmü Eymen Radıyallahu anha: 525
 Ümmü’l-Fadl bint el-Hâris Radıyallahu anha: 530
 Ümmü Habîbe bint Ebi Sufyan Radıyallahu anhuma: 532
 Ümmü Hâni bint Ebî Tâlib Radıyallahu anha: 536
 Ümmü Haram bint Milhan Radıyallahu anha: 538
 Ümmü Humeyd es-Saidiyye Radıyallahu anha: 540
 Ümmü Kays bint Mihsan el-Esediyye Radıyallahu anha: 542
 Ümmü Seleme Radıyallahu anha: 544
 Ümmü Süleym bint Milhan Radıyallahu anha: 549
 Ümmü Umare Radıyallahu anha: 562
 Zeyneb bint Cahş Radıyallahu anha: 565
 Zeyneb bint Huzeyme Radıyallahu anha: 569
İçindekiler 571

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 45,00 ₺
1 Taksit 45,00 ₺ 45,00 ₺
2 Taksit 23,93 ₺ 47,87 ₺
3 Taksit 16,20 ₺ 48,59 ₺
4 Taksit 12,34 ₺ 49,38 ₺
5 Taksit 10,02 ₺ 50,09 ₺
6 Taksit 8,47 ₺ 50,81 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 45,00 ₺
1 Taksit 45,00 ₺ 45,00 ₺
2 Taksit 23,93 ₺ 47,87 ₺
3 Taksit 16,20 ₺ 48,59 ₺
4 Taksit 12,34 ₺ 49,38 ₺
5 Taksit 10,02 ₺ 50,09 ₺
6 Taksit 8,47 ₺ 50,81 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 45,00 ₺
1 Taksit 45,00 ₺ 45,00 ₺
2 Taksit 23,93 ₺ 47,87 ₺
3 Taksit 16,20 ₺ 48,59 ₺
4 Taksit 12,34 ₺ 49,38 ₺
5 Taksit 10,02 ₺ 50,09 ₺
6 Taksit 8,47 ₺ 50,81 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 45,00 ₺
1 Taksit 45,00 ₺ 45,00 ₺
2 Taksit 23,93 ₺ 47,87 ₺
3 Taksit 16,20 ₺ 48,59 ₺
4 Taksit 12,34 ₺ 49,38 ₺
5 Taksit 10,02 ₺ 50,09 ₺
6 Taksit 8,47 ₺ 50,81 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 45,00 ₺
1 Taksit 45,00 ₺ 45,00 ₺
2 Taksit 23,93 ₺ 47,87 ₺
3 Taksit 16,20 ₺ 48,59 ₺
4 Taksit 12,34 ₺ 49,38 ₺
5 Taksit 10,02 ₺ 50,09 ₺
6 Taksit 8,47 ₺ 50,81 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 45,00 ₺
1 Taksit 45,00 ₺ 45,00 ₺
2 Taksit 23,93 ₺ 47,87 ₺
3 Taksit 16,20 ₺ 48,59 ₺
4 Taksit 12,34 ₺ 49,38 ₺
5 Taksit 10,02 ₺ 50,09 ₺
6 Taksit 8,47 ₺ 50,81 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA