x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İstanbul ve Anadolu Evliyaları - M. Necati Bursalı
  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Muallim
  • Yazar : M. Necati Bursalı
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 1024
  • Ebat : 14 x24 cm
  • Ağırlık : 1550 gr
  • Dil : Türkçe
  • Barkod : 9786054709236  ÖNSÖZ

  Hamd, âlemlerin Rabbı Allah’a mahsustur. (Ona Hamd olsun ki, Kadri yüce Kur’ânın bereketiyle ve âlemlere Rahmet alarak gönderdiği Resûlü ile bizi hidâyete erdirdi, gönüllerimizi nice irfan nuruyla doldurdu, akılla bezedi, îmanla süsledi.)
  Rahmet ve selâmet, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e, onun Ehl-i Beytine ve bütün ashabı üzerine olsun...
  Bu eser, Ay meşâlesinin aydınlattığı cihan köşkünde sultanlık makamına eren Velîlerden bir demettir... Nice zühre gibi parlak Velîlerin hayatından pırıltılar sunmaktadır... O Velîler ki, onların eli cennetten gül toplayan bir el; O velîler ki, onlar en nadide çiçekten daha güzel... O Velîler ki, zamanın ve mekânın incileri, Allah ve kemâl yolunun en büyük ve eşsiz kahramanı... O Velîler ki, Kâh Kâbe mumu gibi yanar, kâh yaralı Keklikler gibi çırpınır, kâh gözyaşı ırmağını dünyanın çorak topraklarına döküp gam Yakubu gibi inler... O Velîler ki, Hızır’ın kutlu çeşmesi gibi ölü gönüllere hayat bahşeder, dünyanın kara derelerini irfan incileriyle doldurur, iman dudaklarına muhabbet balı değdirerek insanı Rabbına erdirir...
  O Velîler ki, onların ufkuna ne şiir, ne sanat, ne fikir, ne tılsım, ne ilim, ne fen ulaşabilir... Akıl dişi bu lokmaya katiyyen işlemez. Ten gözü, bu ufkun ötesini göremez... Ruh lâzım... Tamamiyle ruh iklimlerine ve ruhanîler âlemine dalmak gerek...
  Kendini aşmanın, fânilikten sıçramanın, gerçek insanı bulmanın, büyük oluşa ermenin tek kapısı ve tek çâresi onların eteğine tutunmaktır... îman, ahlâk, güzellik, iyilik, doğruluk, zevk, safâ, hayâ, edep, iş, dâvâ, gâye. kaide... Topyekûn ne arayıp da bulamamışsak hepsi ve her şartiyle onların âleminde mevcut...
  Hüsranlarının hakikatini görmek isteyenler bir kerre baksın yeter... Fakat insana göz gerek, kafa gözü, akıl gözü değil; can gözü lâzım...
  Bir damlasında denizlerin gizlendiği o büyük Peygamberin ruhâniyet seması, Velîlerin gönül toprağına inciler yağdırıp durmadadır.. Hazret-i Mevlânâ, o coşkun âşık ne güzel söyler:
  Akl kurban kün be pişi Mustafa “Hasbiyallah” gû ki Allahümme kefâ Ehli dînra bâzdân ez ehli kin Hemnişîni Hak bicû ba o nişin
  Aklı, Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nın önüne kurban et!
  “Hasbiyallah” de ki; Allahım yeter.
  Ehli dîni, ehli kinden ayrı bil:
  Hak’la oturanı ara; onunla otur!...
  İşte bu eser, Hak'la oturanların, Hak’la beraber olanların, Hak aşkiyle yananların destanıdır...
  Eserimiz altı bölümden ibarettir:
  •Birinci Bölüm: Dünyadaki Büyük Evliyalar
  •İkinci Bölüm: Anadolu ve İstanbul Evliyaları
  •Üçüncü Bölüm: Cumhuriyet Devri İslâm Büyükleri
  •Dördüncü Bölüm: İstanbul’daki Sahabe Kabirleri
  •Beşinci Bölüm: İstanbul ve Anadolu Evliyâları
  •Altıncı Bölüm: Türkistan - Horasan Hindistan ve Dünya'daki Sultan Velîler
  Gönlünde bir nebze îman çırpınışı olan niçin yaratıldığını düşünür, hüsran tarlasına kamış dikmeye kalkışmaz... İşte bütün hüsranımızı görebilmek için Velîler âleminde gezinmeyi diledik... Ve istedik ki, bu denizden sizler de birer inci elde edin... Kim, ruhuyla Arş’a uçmak isterse Velîlerin eteğine tutunsun...
  Söz zincirine şu mısralarla kilit vuralım:
  Cıva gibi titreyen bir gönül iste Hak’tan,
  Yoksa aşkın dumam hiç çıkmaz bu ocaktan!..
  15/12/1982 MUSTAFA NECATİ BURSALI Yeniköy /İstanbul


  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 11
  Birinci Bölüm/13
  DÜNYADAKİ BÜYÜK EVLİYALAR
  •Haşan Basrî Hazretleri 15
  •Arifler Sultam Bayezid-i Bestamî 28
  •Velîler Başbuğu Nakşibend Muhammed Bahaüddin Hazretleri 38
  •Zünnun Mısrî 53
  •Seyyid Abdülkadir Geylanî 59
  •İbrahim bin Edhem 80
  •Seyyid Ahmed Rufai 95
  •Süfyan-ı Sevri 99
  •Muhiddin-i Arabi 104
  •Cüneyd-i Bağdadi 108
  •Şeyh İmam-i Şibli 114
  •Şeyh Maruf Kerhi 121
  •Abdullah bin Zeyd 124
  •Bişr-i Hafi 127
  •Şeyh Hatem-i Esam 131
  •Şeyh Habib-i Acem 138
  •Davud Taî Hazretleri 145
  •Hace Alaeddin Attar 148
  •Seyyid Ahmed Bedevi 152
  •İmam-ı Rabbani 155
  •Mevlana Halid-i Bağdadî 161
  İkinci Bölüm/165
  •Hazret-i Halid bin Zeyd (Eyyüb Sultan) 167
  •Aşk Denizinin İncisi Hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumî 183
  •Emir Sultan 219
  •Şeyh Ebül Hasanül - Harkanî 229
  Hacı Bayram-ı Velî 236
  Akşemseddin 244
  Şeyh Yahya Efendi 255
  Sümbül Efendi 266
  Merkez Efendi 276
  Kutbu 1-Arifîn Seyyid Kutbul Arifin Aziz Mahmud Hüdayî 284
  Şeyh Vefa 304
  Laleli Baba 314
  Sine - Çak Yusuf Baba 320
  Şeyh Galib 325
  Üçüncü Bölüm / 339
  CUMHURİYET DEVRİ İSLÂM BÜYÜKLERİ
  İskilipli Âtıf Hoca 341
  Şeyh Muhammed Esad Efendi 368
  Bediüzzaman 388
  Süleyman Efendi 414
  Abdülhakim Arvasî 419
  Mehmed Zahid Kotku 427
  Sami Efendi Hazrederi 431
  Ali Haydar Efendi 454
  Muzaffer Özak. 459
  Dördüncü Bölüm/465
  İSTANBUL'DAKİ SAHABE KABİRLERİ
  Ebû Zer Hazrederi 469
  EbûDerdâ 475
  Ebû Said el-Hudrî 482
  Câbir bin Abdullah el-Ensâri 487
  Câbir bin Semure 493
  Kâ’b Hazrederi 494
  Ebû Şeybetu 1-Hudrî 495
  Hamidullah el-Ensârî 496
  Abdullah İbni Hişâm 497
  Hafir 498
  Cafer el-Ensârî 499
  Edhem 500
  Şube 501
  Muhammed el-Ensârî 502
  Abdullah el-Ensârî 503
  Abdüssâdık bin Amir 504
  Abdullah el-Ensârî 505
  Dâye Hatun 506
  AmrbinÂs 507
  Süfyan bin Üyeyne 511
  Vehb bin Huşeyre 514
  Abdurrahmân-ı Şâmî 515
  Hazreti Hüseyin’in Kızı Hazreti Fatıma 517
  Hazreti Hüseyin’in Kızı Hazreti Sükeyne 520
  Beşinci Bölüm / 523
  Hazret-i Ca’fer-i Sâdık 525
  Somuncu Baba 539
  Derya Ali Baba 543
  Ömer Sükeyni Dede 546
  Yunus Emre 549
  Şaban Veli 559
  Şeyh Salâhaddin Zerkübî 568
  Abdullah Şeyh-i 572
  Geyikli Baba 575
  Şems-i Tebrizi 578
  Çelebi Hüsameddin 593
  Mehmed Muhyiddin (Üftâde) 600
  Şeyh Sadreddin Konevî 613
  Molla Fenâri 619
  Seyyid Burhâneddin Muhakkik Tirmizî 623
  Şeyh Edebâli 629
  Kemal Ahmed Dede 636
  İbrahim Hakkı Erzurumlu 641
  Eşrefoğlu Rûmî 650
  Haşan Hüsâmeddin Uşşaki 654
  Hacı Bektaş-ı Velî 659
  Abdürrahim bin Emir Merzifoni 668
  Sultan Behâeddin Veled 670
  Ulu Ârif Çelebi 677
  Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Velî) 685
  •Ali Semerkandî 689
  •Süleyman Çelebi 697
  •Cemaleddin Mahmud Hulvî 700
  •Hâşimî Emir Osman 703
  •Çelebi Halîfe 706
  •Abdülehad Nuri 713
  •Ebü Sa’îd bin Sunullah 719
  •Salih Efendi 722
  •Seyyid Seyfullah Kâsım 724
  •Ramazan Mahfî 726
  •Şeyh Himmet Efendi 728
  •Muhyiddîn-i İskilîbî 731
  •Şeyh Beşir Ağa 735
  •Ganem Dede 738
  •İbrahim (bin Sarraf) 741
  •İsmail Rusühî Dede 743
  •Akbıyık Sultan 744
  •Habîb Ömerî Karamam 746
  •Kuşadalı İbrahim Halveti 749
  •Mesnevihan Rıza Efendi 753
  •Emir Ahmed-i Buhârî 756
  •Seyyid M. Şefik Arvâsî 763
  •Lâdikli Ahmed Ağa 765
  Altıncı Bölüm / 769
  TÜRKİSTAN - HORASAN HİNDİSTAN VE DÜNYA'DAKİ SULTAN VELÎLER
  •Şakik Belhî 769
  •Yusuf-i Hemedânî 779
  •Abdülhâlık Gücdüvânî 786
  •Evliya-yı Kebir 793
  •Süleyman Hakim Ata 795
  •Ebu 1-Hasen Şâzelî 801
  •Mevlâna Sadeddin Kaşgari 809
  •Ebû Hafs Haddâd 817
  •Selh bin Abdullah Tüsterî 824
  •Ferîdüddîn-i Attar 832
  •Mâlik bin Dinar 841
  •Ebu Bekir Varrak 851
  •Fudayl bin İyad 856
  Ahmed Yesevî 871
  İnci Sultan Râbiatü’l-Adeviyye 879
  Hallâc-ı Mansur 898
  Sırrı Sakatı 907
  Ebu Müslim Havlânî 911
  Mevlâna Yakup Cerhi 917
  Müslim bin Yesâr 921
  Ahmed bin Hadraveyh 926
  Ahmed bin Harb 932
  Behlül Dânâ Hazretleri 937
  Said bin Cübeyr 950
  Yahya bin Muâz 960
  Beka bin Batû 966
  Osman bin Merzuk el-Kureşi 969
  Rislan ed-Dımeşki 972
  Musa bin Mâhîn el-Mardinî ez-Zûlî 975
  Ebû Ali Fârmedî 977
  Mevlânâ Abdurrahman Câmî 981
  Mu’inüddin-i Çeştî 996
  Ebû Ali Dekkak 1012
  Ebû Osman Mağribi 1016
  Abdullah bin Abdülazîz el-Yuneynî 1019
  Bir Dilim Sohbet 1024
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.