x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi - Prof. Dr. Ziya Kazıcı
  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : İFAV
  • Yazar : Prof. Dr. Ziya Kazıcı
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 529
  • Dil : Türkçe
  • Ebat : 16 X 23.5 cm
  • Ağırlık : 650 gr
  • Barkod : 9789755482057
  ÖNSÖZ
  Medeniyetin, maddî ve mânevi bütün unsurlarını bünyesinde toplayıp geliştiren İslâm, ilahi bir sistemdir. Bu sebeple Müslümanlar, İlahî vahyin, tedricî bir surette geliştirmeye çalıştığı medenî anlayışı, bir hayat nizamı olarak kabul ettiler.
  Siyasî bir çevre içinde ortaya çıkan İslâm, nev-i şahsına münhasır bir özellik taşır. Tabir caizse o, İlahî bir medeniyettir. Bu, onun birçok müessesesinin temelinde İlahî hükümlerin bulunduğu mânâsına gelmektedir.
  Bilindiği gibi "İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi", Hz. Peygam-berden bu yana geçen, bütün Müslüman toplumların yaşayış tarzını, ekonomik, sosyal, dinî, İdarî, fikrî, teknik vs. gibi müesseselerini incelemektedir. Bu sayede biz, ilk Müslüman toplumlardan başlayıp günümüze kadar gelen ve değişik zaman ile mekân içindeki toplumun nasıl yaşadığını, nasıl dü-şündüğünü, neler yapmak istediğini, neyi başarıp neyi başaramadığını tesbit etme imkânını bulmaktayız. Bu bakımdan müesseseleri, "toplum ve devletlerin tarih sahnesinde kuruluş, gelişme, aldıkları şekil ve geçirdikleri merhaleleri gözler önüne seren canlı örnekler yekûnu" diye tarif etmek mümkündür. Bununla beraber İslâm müesseselerini ve dolayısıyla İslâm medeniyetini tanıyıp, onun insanlığın hizmetine sunduğu imkânları tedkik edip gün ışığına çıkarmak sanıldığı kadar kolay bir şey değildir.
  Bu araştırmamızda konuları "dinî", "İdarî", "İktisadî" "adlî" "teknik", "fennî", "İlmî" ve siyasî" gibi bölümlere ayırmadık. Zira İslâm medeniyet ve teşkilâtlarını, yukarıda belirtilen bir kategoride mütalaa etmek, kanaatimizce konunun başka yönlerini eksik bırakmak olurdu. Mesela Şeyhülislâm, günümüz Milli Eğitim ve Adâlet Bakanlıkları ile Diyânet İşleri Başkanlığı'nın bütün görevlerini üstlenmiş bir yetkilidir. Bu bakımdan onun faaliyet ve yetki alanını sadece bir görevle sınırlamak mümkün değildir. Aynı şekilde günümüz uygulamasına göre malî bir mükellefiyet olarak kabul edilmesi gereken zekât ve öşür, aynı zamanda dinî birer vecibedirler. Keza kadı, bulunduğu şehrin hem adlî, hem askerî, hem de beledî yöneticisidir. Bu sebeple kadılığı bu üç bölümden hangisine koyarsanız koyun öbür bölümlerde bir eksiklik meydana gelecektir. Medeniyetin gelişmesinde gerekli olan ilim ve vasıtaları bakımından da durum böyledir. Sözgelimi tıb, hem insanların ıstırabım dindirmeye yönelik bir faaliyet alanı, hem de insanlara hizmet sebebiyle Allah rızasını kazanma vesilesi olan bir alandır. Bu sebeple biz, müesseseleri bir ayırıma tabi tutmadan müstakil bölümler olarak ele almayı uygun bulduk.
  Günümüz İslâm dünyasında İslâm medeniyeti ve müesseseleri ile ilgili birçok eserin yazıldığı ve araştırmanın yapıldığı bilinmektedir. Fakat bütün bu araşürma ve eserlerde dikkati çeken husus, hemen hemen hepsinin, Müslüman Arap dünyasında kurulmuş devletlerin medeniyet ve müesseselerine ağırlık vermiş olmasıdır. Sadece Abbâsîlerle olan münasebetlerinden dolayı Büyük Selçuklulardan biraz bahsedilir. Bununla beraber İslâm dünyasının diğer devletleri (Osmanlılar gibi) tarafından geliştirilen ve âdeta başlı başına bir medeniyet olan Osmanlı medeniyet ve müesseselerine ya hiç veya çok az temas edilir. Gördüğümüz kadarı ile bu durum, dil ve kaynaklara ulaşılamamasmdan doğmaktadır.
  Bu çalışmamızda, Hz. Peygamber döneminden başlamak üzere, Müslüman Arap dünyasının medeniyet ve müesseseleri yanında, tarihî seyri içinde diğer Müslüman ve Müslüman-Türk Devletleri'nin müesseselerine de yer verildi. Özellikle, bir kıta görünümündeki geniş topraklar üzerinde hakimiyetini tesis etmiş bulunan ve farklı din, dil, ırk, örf ve âdetlere sahip toplulukları asırlarca adil bir şekilde idare etmiş olan Osmanlı Devleti teşkilâtına yeterince yer verdik. Müslüman devletlerin hayatiyet sırlarını teşkil eden bu müesseseler, arşiv belgeleri ile temel kaynakların ışığı altında değerlendirildi. Bu sebeple, araştırmamızın büyük bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz.
  Dr. Ziya KAZICI

  İÇİNDEKİLER


  Önsöz 9
  Giriş 11
  BİRİNCİ BÖLÜM
  MEDENİYET
  Medeniyet 17
  Kültür 19
  İslâm Medeniyeti 23
  İslâm Medeniyetinin Kaynakları 40
  Kur'ân 41
  Sünnet 42
  İslâm Medeniyetinin Batı'ya geçiş yollan 44
  İslâm Medeniyetinin Bazı Değerleri 50
  1-Adâlet 50
  2-Hoşgörü 58
  İKİNCİ BÖLÜM
  İSLÂM MÜESSESELERİ
  İslâm Müesseseleri 83
  İslâm Müesseselerinin Kaynakları 87
  Arşiv Belgeleri 88
  Vakfiyeler 91
  Tarihler 93
  Tabakat ve Biyografi Kitapları 94
  Seyahatnâmeler 96
  Yapı ve Konaklama Yerleri 99
  Paralar 100
  Hilâfet 103
  Emevîler Döneminde Halifelik 118
  Emevî Halifeleri 122
  Abbasîler Döneminde Halifelik 122
  Abbasî Halifeleri 126
  Fâtımîlerde Halifelik 127
  Fâtımî Halifeleri 129
  Endülüs Emevî Halifeliği 130
  Endülüs Emevî Halifeleri 132
  Mısır'da Abbasî Halifeliği 132
  OsmanlIlar Döneminde Halifelik 134
  Osmanlı Halifeleri 140
  Vezirlik 149
  Divân 168
  Selçuklu Dönemi 179
  Osmanlılar Döneminde Divân 182
  Divân Çeşitleri 184
  Adlî Teşkilat 189
  Kadılık 190
  Kadi'l-Kudatlık 200
  Osmanlılar Döneminde Kadılık 205
  Kadıaskerlik 212
  Mezâlim 216
  Hisbe 225
  Muhtesibliğe Tayin İçin Aranan Şartlar 230
  Şeyhülislâmlık 239
  Şeyhülislâm Tabiri 239
  Şeyhülislâmlığın Zuhuru 241
  İlk Şeyhülislâm 243
  Şeyhülislâmlığın Ehemmiyet Kazanması 244
  Şeyhülislâmlığın Sona Ermesi 247
  Şeyhülislâmın Tayin ve Azli 250
  Şeyhülislâmın Vazife ve Selahiyeti 252
  Şeyhülislâmın Maiyyeti 255
  Şeyhülislâm Maaşı 261
  Osmanlı Şeyhülislâmları 264
  NakibüT-Eşraflık 267
  İmamlık 272
  Vakıf 280
  A.Vâkıfta Aranan Şartlar 281
  B.Vakfedilen Malda Aranan Şartlar 282
  Vakfiye 284
  Vakfın Tarihçesi 287
  Vakıfların Menşei 295
  Vakıfların İdaresi 298
  Vakıfların Hizmet Sahaları 302
  Cami 303
  Tekke 305
  İmâret 309
  Medrese 311
  Kervansaray 312
  Hastahane 317
  Hamam 319
  Çarşı, Arasta ve Bedesten 323
  Çeşme 326
  Eğitim ve Öğretim 330
  Medrese Öncesi Eğitim 335
  1.Küttâb 335
  2.Kur'ân ve İslâm Dini Esaslarının Öğretildiği Küttâb 337
  3.Cami 338
  Saraylar 343
  Kitapçı Dükkânları 344
  Bilginlerin Evleri 345
  Edebî Salonlar 345
  Bâdiye (Çöl) 349
  Medrese Dönemi 350
  A.Osmanlı Öncesi 353
  a.Dâru'l-Hadis 364
  b.Dâru't-Tıb 365
  c.Dâru'l-Kurrâ 367
  B.Osmanlı Dönemi 371
  İhtisas Medreseleri 382
  1.Dâru'l-Hadis 382
  2.Dâru't-Tıb 383
  3.Dâru'l-Kurrâ 386
  1.Medresenin Diğer Müesseselerle Olan İlgisi 389
  2.Medreselerin Bina ve Müştemilatı 391
  3.Medrese Öğretim Kadrosu 395
  a.Müderris (Profesör) 395
  b.Muid (Asistan) 396
  c.Müfîd (Doçent) 398
  d.Talebe 398
  Ahilik 401
  Haberleşme (Berid) 418
  Vergi ve Toprak 441
  A.Arazi-i Öşriyye 443
  B.Arazi-i Haraciyye 443
  OsmanlIlarda Tımar 448
  Vergi 450
  A.Müslümanlarla İlgili Vergiler 450
  1.Zekât 450
  2.Öşür 452
  B.Gayr-i Müslimlerle İlgili Vergiler 453
  1.Cizye 453
  2.Haraç 458
  Vergi Çeşitleri 461
  Beytü'l-Mal 465
  Askeri Teşkilat 467
  Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin Döneminde Askerî Teşkilat 474
  Emevîler Döneminde Askerî Teşkilat 482
  Abbâsîler Döneminde Askerî Teşkilat 483
  Selçuklularda Askerî Teşkilat 486
  OsmanlIlarda Askerî Teşkilat 487
  A.Yaya ve Müsellemler 488
  B.Osmanlı Kara Ordusu 490
  a.Kapıkulu Askerleri 490
  1.Kapıkulu Piyadesi 491
  a.Acemi Ocağı 491
  b.Yeniçeri Ocağı 497
  2.Kapıkulu Süvarisi 500
  C.Eyalet Askerleri 501
  a.Yerli Kulu 501
  b.Serhad Kulu 501
  c.Tımarlı Sipahiler 501
  D.Osmanlı Donanması 502
  BİBLİYOGRAFYA
  Arşiv Belgeleri 505
  Kanunnâmeler 506
  Tarih ve Tabakatlar 506
  Umumi Kaynaklar 507
  Araştırmalar 508
  İndeks 515
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.