x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • TEZKİRETÜL EVLİYA

  Okuyucularımıza;

  "Tezkiretü’l-Evliyâ", 513/1119-617/1220 tarihlerinde İran- Nişabur’da yaşayan meşhur mutasavvıf-şâir Ferîdüddîn Attâr’ın şiir olmayan; mensur olarak yazılan yegâne eseridir. Ferîdüddîn Attâr, Anadolu Selçukluları devrinden itibaren eserleri memleketimizde zevkle okunan bir müelliftir. Eserlerinden "Esrâr-nâme", "Muhtâr- nâme", "Musibet-nâme","İlâhî-nâme", "Pend-nâme", "Mantı- ku’t-Tayr" ve "Tezkiretü ’I-Evliyâ", muhtelif zamanlarda Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkiye’de en meşhur eserleri ise son üçüdür. "Tezkiretü’l-Evliyâ",ayrıca 1889’da Fransızca’ya, 1966’da İngilizce’ye tercüme ile neşredilmiştir.

  Allah dostlarının hayatlarını menkıbe, nasihat, ahlâkî öğüt ve kıssadan hisseler tarzında anlatan Tezkiretü’l-Evliyâ’nın -araların-da Sinan Paşaya ait olanının da yeraldığı- dört kadar değişik ter-cümesi vardır. Ancak Türk okuyucusu tarafından çok sevilen bu eserin tercümeleri, zamanla tamamen halka mâlolarak anonim bir hal almıştır. Elinizdeki bu tercüme, Merhûm Ramazanoğlu Mahmûd Sâmî -kaddesallahu sırrahu’l-âli- Hazretleri tarafından yazma, aslî bir nüshadan aynen istinsâh edilmiştir. Miladî Onbeşinci Asır Anadolu Türkçesini andıran ve merhûm Ustâz Hazretleri tarafın-dan sohbetlerde ihvân-ı dine okunan ve okunması tavsiye olunan bu tercümenin dilini bugünkü dile çok yakın bulduğumuzdan hemen hiç sadeleştirme yoluna gitmeden üslûbu aynen muhafazaya çalıştık. Yalnız günümüz Türkçesinde kullanılmayan bazı kelimelerin karşı-lıklarını dipnotlar halinde göstermekle iktifa ettik.

  TEZKİRETÜL EVLİYA

  Merhûmun hâtırâsına ithâfen neşrettiğimiz bu eserin sonuna, O’nun elyazısıyla yazılmış defterden bir sahifenin fotokopisini teberrüken koyduk. Merhûma rahmet, ihvân-ı din’e meded ü inâyet, bilvesile hâlisâne duâmızdır.

  Ferîdüddîn Hâce Attâr -kuddise sirruh- bu-yurur ki:

  "Hazret-i Kur’ân-ı Azîmüş-şân’dan ve Hazret-i Muhammed Mustafa -sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem- hadîslerinden sonra meşâyıh ve evliyâ-yı izâm -kaddesallâhu esrârahüm-sözlerinden daha güzel hiç söz yoktur. Bun-ların sözü derûnî ve ilm-i ledünnîdir, kesbî de-ğildir. Bunlar verese-i enbiyâ, mukarrebân-ı dergâh-ı kibriyâdır.

  Erenler sözünü işidenin gönlü rûşen olur. Himmetini kavî eder. Şeytan vesvesesini, dünyâ hırsım ve muhabbetini kalbinden çıka-rır. Evliyânın bir nicesi Hazret-i ve Acirc;dem sıfatlı, bir nicesi Hazret-i İbrâhim, bir nicesi Hazret-i Mûsâ, bir nicesi Hazret-i Isâ sıfatlı ve bir nicesi de Hazret-i Muhammed sıfatlıdır, -salevât’ullâhi Teâlâ ve selâmühü aleyhim ecmâin- Meşâyih-i izâmın bir nicesi ma’rifet eh-lidir. Bir nicesi muhabbet ehlidir. Bir nicesi muâmele ehli, bir nicesi tevhîd ehlidir ve bir nicesi de bîsıfattır, şerheylemeğe gelmez."

  İÇİNDEKİLER

  Okuyucularımıza 5

  İmam Ca’fer-i Sâdık (k.s.) 11

  Veysel Karânî (k.s.) 17

  Haşan Basrî (k.s.) 33

  Mâlik bin Dinar (k.s.) 38

  İbrâhîm bin Edhem (k.s.) 41

  Bişr Hâfî (k.s.) 51

  Zünnûn Mısrî (k.s.) 57

  Bâyezid Bistâmî (k.s.) 62

  Abdullah ibni Mübârek (k.s.) 78

  Süfyân Sevrî (k.s.) 80

  Şakîk Belhî (k.s.) 83

  İmam Ebû Hanîfe (k.s.) 86

  İmam Şâfiî (k.s.) 92

  İmam Ahmed bin Hanbel (k.s.) 95

  Dâvud Tâî (k.s.) 98

  Haris Muhâsibî (k.s.) 101

  Ebû Süleyman Dârânî (k.s.) 103

  Muhammed bin Semmâk (k.s.) 105

  Muhammed bin Eşlem Tûsî (k.s.) 107

  Ahmed Harb (k.s.) 109

  Hâtim-i Esam (k.s.) 113

  Sehl bin Abdullah Tüsterî (k.s.) 117

  Ma’rûf Kerhî (k.s.) 124

  Seriy Sakatî (k.s.) 129

  Feth Mevsılî (k.s.) 132

  Ahmed bin Ebi’l-Havârî (k.s.) 134

  Ahmed bin Hadraveyh (k.s.) 136

  Ebû Türâb Nahşebî (k.s.) 139

  Yahya bin Muaz (k.s.) 141

  Şah Şücâ Kirmânî (k.s.) 145

  Yûsuf bin Hüseyin (k.s.) 149

  Ebû Hafs Haddâd (k.s.) 155

  Hamdûn Kassar (k.s.) 161

  Mansûr bin Ammâr (k.s.) 163

  Ahmed bin ve Acirc;sim (k.s.) 166

  Abdullah bin Hubeyk (k.s.) 168

  Cüneyd Bağdadi (k.s.) 169

  Amr bin Osman Mekkî (k.s.) 182

  Ebû Saîd Harraz (k.s.) 184

  Ebu’l-Hüseyin Nûrî (k.s.) 186

  Ebû Osman Hîrî (k.s.) 188

  Abdullah bin Cellâ (k.s.) 191

  Ebû Muhammed Ruveym (k.s.) 193

  İbn Atâ (k.s.) 195

  İbrahim bin Dâvud Rakkî (k.s.) 198

  Yûsuf-ı Esbât (k.s.) 199

  İshak Nehrcûrî (k.s.) 201

  Sümnûn-ı ve Acirc;şık (k.s.) 203

  Ebû Muhammed Murtaiş (k.s.) 205

  Ebû Abdullah Muhammed Fadl (k.s.) 206

  Ebu’l-Hasen Pûşenci (k.s.) 207

  Hakim Tirmizî (k.s.) 208

  Ebû Bekir Varrak (k.s.) 212

  Abdullah Münâzil (k.s.) 215

  Ali bin Sehl (k.s.) 217

  Hayr Nessâc (k.s.) 218

  Ebû Hamza Horasânî (k.s.) 220

  Ahmed Mesrûk (k.s.) 221

  Ahmed Mağribî (k.s.) 222

  Ebû Ali Cürcânî (k.s.) 224

  Ebû Bekr Kettânî (k.s.) 225

  Abdullah Hafif (k.s.) 227

  Ebû Muhammed Cerîrî (k.s.) 229

  Hüseyin Mansûr Hallaç (k.s.) 230

  Habîb Acemî (k.s.) 238

  Ebû Hazım Medenî (k.s.) 244

  Utbe el-Gulâm (k.s.) 246

  Râbia El- Adaviyye (k.s.) 248

  Fudayl ibn Iyâd (k.s.) 258

  Ferîdüddîn Attâr (k.s.) 265

  TEZKİRETÜL EVLİYA

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.