0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Ziynet-ül Kulüp - Kalplerin Ziyneti-1451

Ürün Kodu:9280000001011

Hızlı Gözat

İlmihal Bilgilerini Geniş Şekilde ele Alan Bilgi Dolu Bir Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

55,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Allah celle hazretlerinin izni ve inayetiyle, mâ’nevi fikir hayatımıza armağan ettiğimiz hu nâçiz risalemiz; mahiyyet ve muhtevası bakımın­dan büyük bir iddia mahsulü değildir. Zira, bu konuda büyüklerimiz tarafından Arabi, Farisî ve diğer lisanlarda yazılmış, otunmuş ve oku­tulmuş veya yazılmış fakat halka sunulmamış bir çok değerli eserler mevcuttur. Havas ve Havassül-havas tâbir olunan ve herbiri birer gö­nül sultanı olan bu zevat-1 âli-kadrin te’lif buyurdukları çok kıymetli esereler yanında, bir hiç mesâbesinde olan bu risâleciği kaleme almaktan muradımız; nasipleri bizden olacak ıhvan-ı din-i mübiyne hizmet ede­bilmektir. Böylece, Cenabı-Hakkm bize ilham ve ihsan buyurduğu kadar, dilimizin söyleme gayreti ve kalemimizin yazma kudreti ile, aziz mille­timize ve muhterem din kardeşlerimize,Elinizdeki bu Eserle yani Ziynet-ül Kulüp - Kalplerin Ziyneti Kitabıyla Hak yoldaşlarımıza hayırlı ve faydalı olabileceğimizi düşündük.

Allahu azim-üş-şânm rizasım, Resûl-ü zişânm şefaat-i uzmâsım ve Evliyâullahm himem-i ruhaniyyetleri muktezasını tahsil niyyet-i hâlisa- nesiyle hazırladığımız bu risalemizde; halkımızın çoğunlukla bu konu­lardaki müşkillerini, elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar hal­letmeğe ve meçhullerine ışık tutmağa çalıştık. Bilindiği gibi, bu çok önem­li bahis İÇ ÂLEMİ ile ilgili bulunduğundan bu yol üzerinde yol kesenler, şeytan aleyh-ül-lâ’neye hizmet edenler ve Rahman suretinde görünen iblisler sayılamayacak kadar çoktur.

Bu risale; Hakka talip ve rizaya râgıp olanlarla, kendi özünü bil­mek murad edenlere ve insan doğup insan yaşamak ve insan olarak öl­mek isteyenlere ve nasipleri bizden olanlaraİnşa’ali ahiyi bir reh­ber olacaktır.

Bütün gayret ve hüsn-ü-niyyetimize rağmen kusurlarımız olmuşsa, hata ve noksanlarımızın samimiyyetimize bağışlanmasını ehl-i irfanın iz’an ve vicdanlarından bekler, günahları, affetmesini ve örtmesini se­ven Allah celle hazretlerinden, kasten irtikâp etmediğimiz zühul ve nis- yanlanmızm af buyurulmasım tazarrû ve niyaz eyler, rühaniyyet-i Mu- hammediyye ve himmet-i Evliyâullahtan bize yardımcı olmalarını di­leriz.

Bu risalemizin; indi-ilâhiyyede, indi-Resûlullahta ve indi-Evliyâ- üllahta mergup ve mahbup olmasını ve Ummet-i Muhammed’e faydalar sağlamasını temenni ve ümit ederiz.

Tevfik, Allah’tandır...

Kutb-ül-ârifiyn, Gavs-ül-vâsıliyn, Hâtem- ül-müctehidiyn Pir Sultan Muhammed Nureddin Cerrahi fahri türbedan, muk- bil-i-akdâm-ül-Evliyâ
Bu esere  Fıkıh Ve İlmihal Kitapları  Kategorinden Ulaşabilirsiniz.

FİHRİST

A

Abdest Bahsi 80

Abdülkadir-i Geylanî Hz. Hal Tercümesi 115

Âdab-ı tarikat 38

Ahbab-ı tarikat 39

Ahmed-er-Rufai Hz. Hal tercü­mesi 139

Ahkâm-ı tarikat 39

Allah sevgisi ve korkusu 8

Aliyyül Hemedani Hz. Hal Tercümesi  179

Âlemler 47

Âşıkanın günlük vazifeleri 66

Avrad şeyhlerinin sıfatları 26

Azamet-i Hudâ tekbiri 114

B

Baha’üddin-i Nakşibendi Hz.

Hal Tercümesi 233

Binâyı tarikat 39

D

Dervişlerin elli dört sıfatları nelerdir? 58

Dervişlerin günlük vazifeleri     58

Devranın sırrı 53

Duaların kabul buyurulduğu Bazı makamlar 372

E

Ehlullah’a tâbi olmak 16

Elli dört farz 91

Emmâre nefis sahipleri ve sıfatları 30

Erkân-ı tarikat 39

Esmâ'ya mü’ekkel melekler 46

Etvar-ı seb'a 40

Etvar-ı seb'ada esmâ-i İlâhi renkleri 41

Evrâd şeyhlerinin sıfatları 26

Evrâd-ı Kadiriyye ve okunuşu 117

Evrâd-ı Kadiriyye şerhli tercemesi 127

Evrâd-ı Rüfa'iyye ve okunuşu 141

Evrâd-ı Rüfa’iyye şerhli Tercemesi 165

Evrâd-ı Fethiyye ve okunuşu 181

Evrvâd-ı Fethiyye Tercemesi 215

Evrâd-ı Bahaiyye ve okunuşu 235

Evrâd-ı Bahaiyye tercemesi 269

Evrâd-ı Virdi settâr ve okunuşu 288

E -râd-ı Virdi Settâr Şerhi ve Tercemesi 305

Evrâd-ı Cerrahiyye ve okunu­şu 319

Evrâd-ı Cerrahiyye Şerhli Tercemesi 339

G

Gusül Bahsi 80

Gülbank-ı Muhammedi 114

H

Hac Bahsi 81

Hak mürşidi nasıl tanınır? 19

Hak mürşidinin vasıfları 19

Hakikatin yedi mertebesi 42

Hak velilerinin meşhurları 69

Hâletiyyat 46

Hikâye: Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri 16

Hikâye: Sivas kadısının başına gelenler 16

Hikâye: Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 108

I

ihvana hediyelerim 109

lymanın şartları 79

ilim tahsili farzdır 5

llm-i hal 75

İnsan halife'tullahtır 8

lymansız âhirete gitme sebep­leri 95

İstihare etmenin usul ve âdabı 109

Islâmın şartları 80

K

Kabir hediyyeieri 105

Kabile şeyhlerinin sıfatları 26

Kadeh nedir?' 50

Kal şeyhlerinin sıfatları 24

Keramet-i evliya haktır 69

Kürsi şeyhinin sıfatları 26

Kutub kimlerden olur? 45

Kutb-ül-aktâb 45

Kutbiyyetin yedi mertebesi 42

Kur’an-ı kerimin hassaları 97

L

Levvâme nefis sahipleri ve sıfatları 33

M

Mahalliyât 46

Makamat-ı tarikat 40

Merdiyye nefis ve sıfatları 37

Mârifetin yedi mertebesi 42

Meşhur veliler 69

Mey nedir (Tasavvufta) 50

Meyhane nedir? (Tasavvufta) 50

Meydan nedir? (Tasavvufta) 50

Meratib-i tarikat 41

Muhtasar ilm-i hal 75

Mutma’inne nefis've sıfatları 35

Mülhime nefis ve sıfatları 34

Münacat ve dua 110

Mürşid-i kâmil nasıl tanınır? 19

Mürşid-I kâmilin vasıfları 19

Mürşit kimlerden olur? 49

N

Namaz Bahsi 32

Nefs ve ruh 28

Nefsin sıfatları 30

Nefs-i emmâre ve sıfatları 30

Nefs-i Levvâme ve sıfatları 33

Nefs-i Mülhime ve sıfatları 34

Nefs-i Mutmainne ve sıfatları 35

Nefs-i Râdiyye ve sıfatları 36

Nefs-i Merdiyye ve sıfatları 37

Nefs-i Sâfiyye ve sıfatları 38

Nureddin-i Cerrahi Hz. Hal Tercümesi 315

O

Oruç Bahsi 81

ö

Önsöz 3

P

Postun rümuzatı 51

Post serilirken okunacak dua 52

R

Râdiyye nefis ve sıfatları 36

Resûl-ü zişâna tâbi olmak 10

Rütbe-î tarikat 40

S

Sâfiyye nefis ve sıfatları 38

Sâki nedir (Tasavvufta) 50

Seyriyyat 46

Seyyid Yahya Şirvani Hz. Hal tercemesi 285

Sofi kime derler? 47

Sırrı devran 53

Ş

Şefaat 15

Şeri’atın yedi mertebesi 41

Şeyh kime derler? 22

Şiirler 375

T

Tarikat âdabı 38

Tarikatın tarifi 38

Tarikat hükümleri 39

Tarikat erkânı 39

Tarikat binası 39

Tarikat ahbabı 39

Tarikat rütbeleri 40

Tarikat makamları 40

Tarikat mertebeleri 41

Tarikatın yedi mertebesi 42

Takke şeyhlerinin sıfatları 25

Tekkelerde yemekten sonra okunan Hamdiyye 56

Tasavvuf 46

Tasavvuftan gaye nedir? 49

Tefekkürün kıymet ve ehemmiyeti 7

Tekke şeyhlerinin sıfatları 25

Tevhid 47

Teyemmüm Bahsi 81

Telli Baba ziyaretgâhı 349

U

Ubudiyyetin yedi mertebesi 42

V

Vasıta ve şefaat 15

Velilerin meşhurları 69

Velilerin sıfatları 69

Y

Yal şeyhlerinin sıfatları 24

Yedi tavır 40

Yedi tavırda esmâ-i ilâhi renkleri 41

Yemeklerden sonra okunan Hamdiye, dua ve gülbenk 56

Z

Zekât Bahsi 82

Ziyaret adabı 373

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 55,00 ₺
1 Taksit 55,00 ₺ 55,00 ₺
2 Taksit 29,25 ₺ 58,50 ₺
3 Taksit 19,80 ₺ 59,39 ₺
4 Taksit 15,09 ₺ 60,35 ₺
5 Taksit 12,24 ₺ 61,22 ₺
6 Taksit 10,35 ₺ 62,10 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 55,00 ₺
1 Taksit 55,00 ₺ 55,00 ₺
2 Taksit 29,25 ₺ 58,50 ₺
3 Taksit 19,80 ₺ 59,39 ₺
4 Taksit 15,09 ₺ 60,35 ₺
5 Taksit 12,24 ₺ 61,22 ₺
6 Taksit 10,35 ₺ 62,10 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 55,00 ₺
1 Taksit 55,00 ₺ 55,00 ₺
2 Taksit 29,25 ₺ 58,50 ₺
3 Taksit 19,80 ₺ 59,39 ₺
4 Taksit 15,09 ₺ 60,35 ₺
5 Taksit 12,24 ₺ 61,22 ₺
6 Taksit 10,35 ₺ 62,10 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 55,00 ₺
1 Taksit 55,00 ₺ 55,00 ₺
2 Taksit 29,25 ₺ 58,50 ₺
3 Taksit 19,80 ₺ 59,39 ₺
4 Taksit 15,09 ₺ 60,35 ₺
5 Taksit 12,24 ₺ 61,22 ₺
6 Taksit 10,35 ₺ 62,10 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 55,00 ₺
1 Taksit 55,00 ₺ 55,00 ₺
2 Taksit 29,25 ₺ 58,50 ₺
3 Taksit 19,80 ₺ 59,39 ₺
4 Taksit 15,09 ₺ 60,35 ₺
5 Taksit 12,24 ₺ 61,22 ₺
6 Taksit 10,35 ₺ 62,10 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 55,00 ₺
1 Taksit 55,00 ₺ 55,00 ₺
2 Taksit 29,25 ₺ 58,50 ₺
3 Taksit 19,80 ₺ 59,39 ₺
4 Taksit 15,09 ₺ 60,35 ₺
5 Taksit 12,24 ₺ 61,22 ₺
6 Taksit 10,35 ₺ 62,10 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA