x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Cennet Cehennem  Ölüm ve Sonrası

  • Kitap Adı: Cennet - Cehennem Ölüm ve Sonrası
  • Sayfa Sayısı: 480
  • Yazar:İmam Gazali
  • Tercüme: Ahmet Yılmaz , Mahmut Coşkun
  • Montaj:Ahmet Kahramanoğlu
  • Tashih:Abdullah Taşkıran
  • Yayınevi: Merve Yayınları
  • İlk Baskı Yılı: 2000
  • Dil: Türkçe
  • Barkod: 9789758524068
  Ölümle ceberrût sahiplerinin boynunu koparan, kisraların belini kıran, kayserlerin emelini kısaltan Allah'a hamdolsun! Onların kalpleri, hak olan va'd (ölüm) gelip çatıncaya ve onları çukura atmcaya kadar ölümün anılmasından ürker. Bubakım-dan onlar saraylardan kabirlere, fenerlerin ışığından lahidlerin karanlığına, cariye ve gılmanların cilvesinden, haşerat ve böcek-lerin hücumuna, leziz yemekler ve içkilerden, toprakta sürün-meye mahkum olurlar. İşretin ünsiyetinden tenhalığın vahşeti-ne, yumuşak yataktan korkunç düşüş yerine nakledilirler. Aca-ba onlar ölümden koruyucu bir kale ve sığınak buldular mı? Ölümün önüne bir perde ve koruyucu bir set çekebildiler mi? Dikkat et! Onların herhangi birinden bir kıpırtıveya gizli bir ses duyuyor musunuz? Öyleyse tek başına kahr ve istila sahibi olan Allah, eksiklikten münezzehtir! Bâkî kalma özelliği olan ve mahlukâtı hükmüyle ezen, sonra ölümü muttakiler için kurtu-luş ve onlar hakkında mülâkat yapan, kabri günahkarlar için kı-yamet gününe kadar daracık bir tutukevi yapan Allah, ortaklar-dan münezzehtir. Aralıksız nimetlerle nimet etmek, kahredici azaplarla intikam almak O'na mahsustur. Göklerde ve yerde şü-kür, geçmişte ve gelecekte hamd O'na mahsustur.

  Salât, apaçık mu'cizeler ve görünür burhanlar sahibi Hz. Peygamberin âlinin ve ashamnın üzerine olsun! Onlara çokça selâm et(yârabî).

  O kimse ki ölüm onun mesrâb, toprak onun yatağı, böcek onun enîsi, münker ve nekir onun celisi, kabir onun karar yeri, kıyamet onun va'dedilen yurdu, cennet veya cehennem onun varacağı yeri olursa, o no en uygun olanı ölüm için hazırlanmaktır. Sadece ölüm için tedbir almalıdır. Sadece ölüme bakıp ölüm üzerinde durup düşünmelidir. Ölüme ihtimam gösterip onun et-rafında dönmeli, onu beklemelidir. İnsan için en uygun olan nef-sini ölülerden sayması, kabir sahiplerinden görmesidir. Çünkü her gelecek olan yakındır. Uzak olan gelmeyecek olandır. Nite-kim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur;

  Akıllı odur ki nefsini hesaba çekmiş ve ölümden sonrası için çalışmıştır.^)

  Herhangi bir şey için hazırlanmak ancak onun kalpte za-man zaman anılmasıyla mümkün olur. O şeyin zikri ancak ha-tırlatan hükümlere kulak vermek ve ona dikkat çekenlere bak-mak suretiyle yenilenir. O halde biz ölümün mukaddime ve la-hikalarından, ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem hallerinden, kul için zaman zaman hatırlanması ve düşünmek suretiyle ay-rılmaması gereken şeyleri zikredeceğiz ki hazırlık hususunda teşvik edici olsun. Ölümden sonraki aleme göç etmekyaklaşmış ve ömürden az bir şey kalmıştır. Oysa halk bu hususta gafildir;

  İnsanların hesap vakti (kıyamet günü) yaklaştı. Fakat

  onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirmektedirler. (Enbiya/l)

  Bu, ölümle ilgili olan şeyi iki bölümde zikredeceğiz.

  Birinci bölüm; ölümün mukaddimeleri ve sûr'un üfürülüşü- ne kadar olan şeyler hakkındadır. Bu bölümde sekiz kısım vardır:

  -Ölümü anmanın fazileti ve bu husustaki teşvikler

  -Tul-i emel ve kasr-ı emel (emelin uzunluğu ve kısalığı)

  -Ölümün dehşeti ve ölüm anında karşılaşılan haller

  -Hz. Peygamberin ve ondan sonra Hulefâ-i Râşidîn'in vefatı

  -Ölüme hazırlanmış halife, emir ve sâlihlerin sözleri

  -Ariflerin cenaze, mezar ve kabir ziyareti hakkmdaki sözleri

  -Ölümün hakikati, ölünün kabirde surun iifürülüşüne ka-dar karşı karşıya kaldığı şeyler

  -Uyku halinde mükâşefe yoluyla ölülerin hallerinden bili-nen şeyler.

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ BÖLÜM

  ECEL KIYAMET ÖLÜM VE SONRASI

  ÖLÜMÜN MUKADDİMELERİ VE SÛR'UN ÜFÜRÜLÜŞÜNE KADAR ÖLÜMDEN SONRAKİ AHVAL

  BİRİNCİ KISIM 9

  Ölümü Hatırlamanın Fazileti ve Bu Husustaki Teşvikler 9

  Her Durumda Ölümü Anmanın Fazileti 11

  Ashab'm ve Alimlerin Sözleri 13

  Ölümü Anmayı Kalbe Yerleştirmenin Yolu 15

  İKİNCİ KISIM 17

  Kısa Emel'in Fazileti 17

  Ashab'mve ve Acirc;limlerin Sözleri 21

  Uzun Emel'in Sebebi ve Çaresi 28

  -Dünya Sevgisi 28

  -Cehalet 29

  Uzun Emel ile Kısa Emel Hususunda İnsanların Durumları 31

  Amel Hususunda Acele Etmek, Gecikme Afetinden Sakınmak 34

  ÜÇÜNCÜ KISIM 40

  Can Çekişmenin Şiddeti ve Ölüm Anında Müstehab Olan Durumlar...40

  Ölüm Esnasında Kişiye Müstehab Olan Durumlar 51

  Lisan-i Halin Belirttiği Hikayelerle Ölüm Meleğinin

  Mülakatı Anında Çekilen Hasret 54

  DÖRDÜNCÜ KISIM 60

  Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin'in Vefatları 60

  Hz. Peygamberin Vefatı 60

  Hz. Ebubekir'in (r.a.) Vefatı 99

  Hz. Örneğin (r.a.) Vefatı 82

  Hz. Osman'ın (r.a.) Vefatı 87

  Hz. Ali'nin (r.a.) Vefatı 89

  BEŞİNCİ KISIM 90

  Halifelerin, Emirlerin ve Salihlerin Ölüm Döşeğindeki Sözleri 90

  Sahabe, Tabiîn ve Onlardan Sonra Gelen

  Ehl-i Tasavvuf dan Bazı Kimselerin Sözleri 95

  ALTINCI KISIM 103

  Cenazeler,Mezarlar ve Mezarları Ziyaret Hususunda

  Ariflerin Sözleri 103

  Mezarın Hali ve Selefin Mezar Başlarındaki Sözleri 107

  Mezar Taşları Üzerinde Yazılı Beyitler 113

  Çocukları Vefat Ettiğinde Selefin Sözleri 115

  Kabir Ziyareti, Ölüye Dua ve Bununla İlgili Hükümler 118

  YEDİNCİ KISIM 128

  Ölümün Hakikati, Kab. Kalkıncaya Kadar Ölü. Kabirdeki Ahvali 128

  Ölümün Hakikati 128

  Kabrin Ölüye Hitap Etmesi 140

  Kabir Azabı ve Münker-Nekifin Sorgusu 142

  Münker ve Nekif in Sorgusu, Sûretleri, Kabrin Sıkması ve

  Kabir Azabı ile İlgili Diğer Durumlar ; 152

  SEKİZİNCİ KISIM ..155

  Rüyada Mükâşefe Yolu ile Ölülerin Bilinen Ahvâli 155

  Ölülerin Ahvâlini ve Ahirette Fayda Veren Amelleri

  GösterenRüyaların İzahı 163

  Şeyhlerin Rüyaları 166

  İKİNCİ BÖLÜM

  SÛR'UN ÜFÜRÜLMESINDEN İTİBAREN CENNET VEYA CEHENNEM'DE YERİNİ ALINCAYA KADAR ÖLÜNÜN HALLE-Rİ, ÖNÜNDEKİ DEHŞETİN VE TEHLİKELERİN TAFSİLATI

  Sûr' a Üfürülmenin Keyfiyeti 181

  Mahşer Yeri ve Mahşer Halkının Durumu 186

  Terlemenin Keyfiyeti 189

  Kıyamet Gününün Uzunluğu 191

  Kıyamet Günü, Dehşeti ve İsimleri 193

  Sorgu-Sual 198

  Mizan 206

  Hasımlar ve Hakların İadesi 209

  Sırat 218

  Şefaat 223

  Kevser Havuzu 230

  Cehennem Dehşeti ve Azabı 233

  Cennet ve Çeşitli Nimetleri 250

  Cennet'in Duvarları, Toprağı Ağaç ve Nehirleri 258

  CennetEhlinin Elbiseleri, Yatak., Sergileri, Koltukları ve Köşkleri .260

  Cennet Ehlinin Yiyecekleri 262

  Cennet'teki Hûriler ve Vildanlar 264

  Cennet Ehlinin Vasıfları Hakkında Hadislerde

  Vârid Olan Kısmî Haberler 267

  Allah'ın Cemâline Bakmak 271

  Allah'ın Rahmetinin Genişliği 272

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  KİTAB'UL-FİKR

  Giriş 285

  Tefekkür'ün Fazileti 287

  Tefekkürün Hakikati ve Semeresi293

  ECEL KIYAMET ÖLÜM VE SONRASI

  Tefekkür'ün Yolları : 298

  BİRİNCÎ KISIM 299

  -Günahlar 300

  -İbadetler 302

  -Helâk Edici Sıfatlar 303

  -Kurtarıcı Sıfatlar 305

  İKİNCİ KISIM 315

  Birinci Makam 315

  İkinci Makam 317

  Allah'ın Mahlukatı Hakkında Tefekkür 319

  Sıdk, Sıdk'ın Fazileti ve Hakikati 355

  Sıdk'm Fazileti 355

  Sıdk’m Hakikati, Mânâsı ve Mertebeleri 359

  Dilin Sıdk'ı 359

  Niyet'in ve İrade’nin Sıdk'ı 363

  Azm’iıı Sıdk'ı 363

  Azm'de Vefa 365

  Amelin Sıdk'ı 368

  Dinî Mertebelerde Sıdk 370

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KİTAB'UL MURAKABE VEL-MUHASEBE

  Giriş 379

  Murabete'nin Birinci Makamı Olan MÜŞARETE 383

  Göz 386

  Dil 387

  Mide 388

  Murabete'nin İkinci Makamı Olan MURAKABE 392

  Murakabe’nin Fazileti 392

  Mıırakabe'nin Hakikati ve Dereceleri 396

  Murabete'ninÜçüncü Makamı Olan MUHASEBE-İ NEFS 415

  Nefsi Hesaba Çekmenin Fazileti 415

  Amelden Sonra Muhasebe-i Nefsin Flakikati 419

  Murabete'nin Dördüncü Makamı Olan KUSURLARINDAN

  ÖTÜRÜ NEFSİ KINAMAK 222

  Murabete'nin Beşinci Makamı Olan MÜCAHEDE 429

  Murabete'nin Altıncı Makamı Olan NEFSİN KINANMASI ....458

  İçindekiler 477

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.