x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • ADAB

  Sayfa Sayısı: 120

  Cilt Durumu: Ciltli

  Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a; salât ü selâm da Peygamberimiz, Efen-dimiz ve mürşidimiz Muhammed aleyhisselâtü ve’sselâm’a, O’nun âl ü as- hâbına.

  Ey Hak yolunun yolcusu,

  Bu yüce tarikat üzerinde pek çok kitaplar yazılmıştır. Fakat büyükleri-miz, "her asırda, insanlara bir asır önceki irfânı o devir insanlarının anlaya-cakları şekilde ifâde edip anlatacak bir mütercime ihtiyaç vardır" buyurmuş-lar. Böyle bir ihtiyaç bulunmasa idi kitap tasnifleri bu kadar çoğalmazdı. Çünkü Kur’ân-ı Kerim ve hadîs-i şerifler bizim için gerekli bütün ahkâm ve âdâbı en güzel şekilde açıklamaktadır.

  Tarîkat-ı aliyye-i Nakşbendiyye âdâbı üzerinde te’lîf edilen en güzel eser, seyyidim allâme şeyh Muhammed bin Süleyman el-Bağdâdî’nin te’lîf ettiği "el-Hadîkatü’n-Nediyye"W{abdr.Mevlâna Hâlid Bağdâdî efendimiz bu eseri hayatta iken te’lif etmişlerdir.

  Bunu kendileri şöyle anlatırlar:

  ADAB

  "Bir gün mürşidim Mevlânâ Hâlid hazretleri bana:

  - Sohbetlerde ıhvâna ne okuyorsun? diye sordular.

  "el-Hadîkatü’n-Nediyye"Wabru okuyorum" dedim.

  Bana: "İbâresi fasih mi?" diye sordular.

  "Bu sâhada yazılmış en açık ifâdeli eserdir" dedim. Bunun üzerine Mev-lânâ Hâlid kuddise sirruh hazretleri: "Eser baştan sona benim ifâdelerimdir" buyurdular."

  Bundan anladım ki, Mevlânâ Hâlid hazretleri eserin ibâresini söylemiş-ler, Muhammed bin Süleyman el-Bağdâdî de yazmışlardır.

  "el-Hadîkatü’n-Nediyye"kitabı, bâtın ilminin öğrenilmesinin gerekli oldu-ğunun isbatı, Nakşbendiyye tarikatının en sağlam ve en üstün tarik olduğu ve bu yolun münkirlerinin susturulmasını hedef alarak te’lif edilmişdir. Kitab neşrolunduktan sonra Allah’ın tevfîki ve yardımıyla inadçıların, hasedcilerin ve mü’minlerin zihinlerini karıştıranların sesleri kesildi.

  Eserin içinden tarîkat âdâbı ile alâkalı bahisleri seçip öğrenmek yeni sâlikler için çok zor oluyordu. Bu sebebten biz bu yolun sâliklerinin kolaylık-la istifade edebilmeleri için "el-Hadîkatü’n-Nediyye" kitabını özetledik ve ec-rini Allah’dan bekleyerek hepimiz için gerekli bulunan zâhirî ve batınî âdâbı tanzim ve tertib ederek bazı ilâveler yaptık ve esere "el-Behcetü’s -Seniy- ye" ismini verdik.

  Bu mübarek yolun neş'esine ve feyzine ererek yaşamaya muvaffak kıl-masını Cenab-ı Hak’dan niyaz ederiz.

  Başarıya ulaştıran, doğru yola kavuşturan ancak Allah’dır.

  Muhammed bin Abdullah el-Hânî

  içindekiler

  ADAB

  Müellifin Takdimi 5

  BİRİNCİ BÖLÜM

  İKİNCİ BÖLÜM

  Mânevî Neseb 23

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.) 28

  Ebû Bekir Sıddıyk (r.a.) 34

  Selmân-ı Fârisî (r.a.) 37

  Kasım bin Muhammed (k.s.) 40

  Ca’fer-i Sâdık (k.s.) 42

  Bâyezid Bistâmî (k.s.) 45

  EbüT-Hasen Harakanî (k.s.) 48

  Ebû Ali Farmedî (k.s.) 50

  Yûsuf Hemedânî (k.s.) 52

  Abdülhâlık Gucdüvânî (k.s.) 54

  Hâce ve Acirc;rif Rivegerî (k.s.) 59

  Hace Mahmûd Fağnevî (k.s.) 61

  Hâce Ali Râmitenî (k.s.) 63

  Muhammed Baba Semmasî (k.s.) 65

  Seyyid Emir Külâl (k.s.) 68

  Hâce Muhammed Bahâuddin Nakşbend (k.s.) 71

  Hâce Alâuddin Attâr (k.s.) 77

  Hâce Yakub Çerhî (k.s.) 80

  Hâce Ubeydullah Ahrâr (k.s.) 82

  Hâce Muhammed Zâhid (k.s.) 86

  Derviş Muhammed (k.s.) 88

  Hâcegi Muhammed İmkenegî (k.s.) 90

  Hâce Muhammed Bâkî (k.s.) 91

  İmam Rabbânî Ahmed Farûk Serhindî (k.s.) 93

  El-Urvetül-Vüskâ Muhammed Ma’sum (k.s.) 96

  Şeyh Seyfüddîn (k.s.) 98

  Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (k.s.) 100

  Habîbullah Mazhar Cân-ı Cânan Şemsüddin (k.s.) 102

  Şah Abdullah Dehlevî (k.s.) 104

  Mevlânâ Hâlid Ziyâuddîn Bağdâdî (k.s.) 107

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Abdülkerim Ciylî Hazretlerinin Mühim Tavsiyeleri 110

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  ve Acirc;DAB KISMI 113

  Müridin Kendi Kendisiyle Olan ve Acirc;dâbı 114

  Sûfîlerin Dereceleri 134

  Mürşidle Beraber Olmanın ve Acirc;dâbı 138

  Müridin Bilmesi Gereken Hususlar 142

  Müridin İhvanıyla Olan ve Acirc;dâbı 147

  Müridin Ailesi İçindeki ve Acirc;dâbı 153

  İhvan Hanımların Tarikata Sülûkü 158

  Meşihat ve ve Acirc;dâbı 160

  ALTINCI BÖLÜM Zikir 175

  YEDİNCİ BÖLÜM Kalb 179

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Tarikata Sülük Etmek 181

  Zikir Telkini 185

  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Sohbet 187

  Râbıta 190

  Rabıtanın ve Acirc;dabı 196

  Tenbih 197

  Tam Bir İcâzetnâme Sûreti 199

  Râbıtanın Delili 202

  Şeyhin Telkin Ettiği Zikre Devam 208

  Zikrin ve Acirc;dâbı 211

  Letâif Hakkında Bilgiler 214

  Nefy ti İsbât 215

  Teveccüh ve Murâkabe 218

  ONUNCU BÖLÜM

  BAZI TERİMLER

  1. Vukûf-i Zemânî 220

  2-Vukûf-i Adedî 221

  3-Vukûf-i Kalbî 222

  4-Hûş Der-Dem 222

  ADAB

  5-Nazar Ber-Kadem 223

  6-Sefer Der-Vatan 224

  7-Halvet Der-Encümen 225

  8-Yâd-Kerd 226

  9-Bâz-Geşt 227

  10-Nigâh-Dâşt 227

  11-Yâd-Dâşt 228

  Tefrika - Vesvese - Kabz 229

  Kerâmetler ve Hârikalar 235

  Fenâ ve Bekâ 242

  Müridin Batınında Şeyhin Tasarrufta Bulunup

  Hastalığı Tedavi Etmesi 245

  ONBİRİNCİ BÖLÜM

  Allah Teâlâ’ya Karşı Zâhirî ve Acirc;dab 247

  Bâtınî Edebler 248

  Hazreti Şâh-ı Nakşbend (k.s.) 250

  İmam Rabbâni (k.s.) 266

  Mevlânâ Hâlid Zıyâuddin Bağdâdî (k.s.) 273

  Mevlânâ Hâlid Hazretlerinin Bir Mektubu 280

  Mevlânâ Hâlid Hazretlerinin Vasiyyeti 283

  Duâ 284

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.