x

Büyük Şafii İlmihali - Yasin Yayınları-1980

YASİN YAYINEVİ
Ürün Kodu : 9789944356381
Şafi Mezhebi İçin Ahlak İtikat Fıkıh Konularını İçeren İlmihal Kitabıdır
74,90 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ

  Yazar Adı Halil Günenç
  Kapak Kağıt Türü Ciltli Kağıt Cinsi
  Dili: Türkçe
  Sayfa Sayısı: 629 Sayfa

  BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ

  Allah’ın indinde en yüce makam sahibi ve insanlık için çı-karılan en hayırlı ümmet Muhammed S.A.V.’in ümmetidir. Kur’an-ı Kerim bu gerçeği serahaten beyan ettiği gibi, daha önce inzal buyrulmuş semavi kitaplarda bu hususa yer vermiştir.

  Bu ümmet, Kur’an-ı Kerim ile Sünneti Resulüllahın ışığı altında doğruluk, fazilet ve ilim kapısını açarak, cehalet ve gaflet uykusuna dalmış insanlığı uyandırmış, adeta beşeriyete can vermiştir. İnsana yeryüzünde hilafete layık biricik varlık oldu-ğunu göstermiştir.

  Bu ümmet İslama, İslamın ebedi hakikatlerine sarıldığı sürece ruh ve ahlak yönünden ilerlediği ve bu konuda hayranlık uyandıran örnekler verdiği gibi, insan hayatını dengeleyen maddi sahada da ilerlemiş ve bu hususta beşeriyete göz ka-maştırıcı ışıklar saçmıştır.

  Bu ışığın aydınlığında mesafe kateden batı alemi bugün hepimizin müşahede ettiği gibi ilim ve fende terakki göstermiştir. Beyan ettiğimiz gibi bu ilerlemede İslam alimlerinin ve aleminin büyük bir payı bulunmaktadır. Bir çok AvrupalI ilim adamı En-dülüs medreselerinde müslüman alimlerden ders okuyarak içinde bulundukları karanlıklardan kurtulabildiler.

  Düne bakarak bugün İslam aleminin içine düştüğü içler acısı durum karşısında sarsılmamak, maddi, manevi sahalar-daki esef verici bu duruma bakarak derin bir hüzne kapılmamak mümkün değildir. Asırlardan beri sömürgeci ve emperyalistlerin boyunduruğu altında hiçbir canlılık belirtisi gösteremeyen müslümanların günümüzde yer yer bu esaret zincirini kırdıkları intibaını veren çırpınışları oluyorsa da hakikatte durum bu şekil-de değildir. Henüz müşrik dünyasının kafasıyla düşünüyor, onların bakış açılarıyla bakıyoruz hayata. Ekonomik bağım-sızlığın işlendiği günümüzde müslümanların en büyük bağımsizlik mücadelesinin ruh ve akıl gibi hayati öneme haiz saha-larda cereyan edeceği belli bir telakkinin sınırlarını aşar ciddi-yettedir.

  İslam aleminde büyük tahribatlar meydana gelmiştir. Ru-hi ve ahlaki değerlerini kaybeden müslümanların batıdan ve batı medeniyetinden neş'et eden ilhad dalgası karşısında kayda değer bir mukavemet göstermeleri oldukça zordur. Ancak bu mücadele sona ermiş değildir. Hak ile batıl arasındaki savaş, hakikati savunan ve batıla sahip çıkan insanlar varoldukça sürecektir. Bu menfi duruma ve ümit kırıcı gidişe rağmen günü-müzde Allah’ın dinine sarılan, onun doğru dediğini doğru belle-yen, yanlış dediğine de sırt çeviren insanlar bulunmaktadır. Az da olsa muvahhit insanların safları giderek çoğalmaktadır.

  Söz konusu etmeye çalıştığımız çabaların içinde hususi bir önemi bulunan Kitap faaliyetlerinin günümüzde giderek se-vindirici bir noktaya geldiği söylenebilir. Daha bundan kısa bir süre önce ülkemizde müslümanlar, dini hayatlarının icaplarını yerine getirebilmek için başvuracakları kitaplara sahip değillerdi. Bugün birçok temel kitap tercüme edildiği gibi sevindirici te'lifat çalışmaları da dikkat çekmektedir. Henüz emekleme devresin-deki bu faaliyetlerin gelecekte daha da gelişip büyüyeceği ümidindeyiz.

  Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf alanlarında yazılmış çe-şitli temel eserler hemen hemen her evin kitaplığını süslemek-tedir. Ülkemizde toplumun kitap okuma alışkanlığı arzu edilir bir seviyede olmamakla birlikte, birçok insan karşılaştığı mesele-lerle ilgili olarak kitaplara başvurulması gerektiğini idrak etmiş bulunmaktadır.

  İşte bütün bu gelişmeler dolayısıyladır ki, geleceğin müslümanların lehine olduğunu söyleyebiliyoruz. Müslümanlar, İslama dört elle sarıldıkça sahip bulundukları şeylerin önemini kavrayacaklardır. Bu kavrayış onlara maddi ve manevi saha-larda terakki fırsatını verecektir. Resulüllah bir hadisi şerifle-rinde; "Bu ümmetin sonu ancak ilk müslümanların düzeldikleri şeyle düzelebilir." buyurmuşlardır. Yani ancak İslama sarılmak ve onun icaplarını yerine getirmekle bu millet İslah olacaktır.

  Bilindiği gibi Büyük Şaafi İlmihali isimli kitabımız, müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve neti-cede bir çok defa basılmıştır. Şafii mezhebi mensuplarının dini hayatlarını ilgilendiren bir çok konuyu havi bu eser, aynı za-manda bir kıyas ve muhakeme imkanı tanıması bakımından da gerektiği yerde Hanefi mezhebinin görüşünü de beyan etmiş bulunmaktadır.

  Kitabın elinizdeki baskısında ise yüz sayfayı aşkın bir ila-vede bulunarak, bazı meseleler daha teferruatlı bir şekilde be-yan edilmiş bulunmaktadır. Kitaba alınmamış bazı mevzular da bu ilavenin içinde yerini almıştır. Kısacası yeniden gözden ge-çirdiğim bu kitabın daha önce müşahade ettiğim bazı teknik hatalardan arındırıldığını ümid ediyorum.

  Müslümanların istifadesine sunduğumuz bu kitabın bir fı-kıh kitabı olması dolayısı ile bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bilindiği gibi hak mezheplerin kaynakları birdir, ancak mevzuba-his kaynaklardan hüküm istinbadı yapılan ictihadlar dolayısıyla farklı farklıdır. İctihad sahasına giren mevzulardaki bu farklılık bir ihtilaf konusu olarak ele alınmamalı, aksine İslam hukukunun ictihadi meselelerdeki zenginliği olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu farklı görüşler temel kabul edilerek ortaya çıka-rılan ihtilaflara da fazla itibar edilmemesi gerektiği inancındayız. Mezhepler herhangi bir hususla ilgili olarak bir davranış şekli önerirler. Bu öneriler konusunda lüzumsuz tartışmalara girme-nin hiç kimseye fayda sağlıyacağı kanaatinde değiliz.

  Allah bizi bu tür fayda sağlamayan meşgalelerden koru-sun.

  Çalışmak bizden muvaffakiyet Allahtandır.

  BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ

  İÇİNDEKİLER

  Birinci bölüm 9

  Akâid 9

  İkinci bölüm 35

  İbadet ve öncüleri 35

  Namaz 99

  Ezan 107

  Namazın mekruhları 163

  Cuma namazı 187

  Nafile namazı 205

  Misafir namazı 221

  Seferi namazi kilmanin şartlari 222

  Kefaret 235

  Cenaze namazı ve onunla ilgili hükümler 237

  Cenaze namazının rükünleri 245

  Zekât 265

  Oruç 301

  Hac 325

  Haccın sahih olmasının şart ve rükünleri 333

  Hac ve umrenin keyfiyeti 360

  Hacci temettû’un keyfiyeti 385

  Hacci kiran’in keyfiyeti 386

  Tavaful veda 387

  Cinayet 389

  Birinci mebhas 389

  ikinci mebhas: av ve onunla ilgili meseleler 392

  Üçüncü mebhas: cinsi mukarenet ve öncüleri 393

  Cinsi mukarenetin öncüleri 394

  Dördüncü mebhas: vacibi terk 394

  Ihsar ve fevat 396

  "fevat" 397

  Hedy 397

  Hedy’in şartlari 399

  Hedy’in şartlari 400

  Hedy’in kesilme zamani 400

  Hedy’in kesilme yeri 400

  Hacc-i bedel 401

  Hacc-i bedelin şartlari 401

  Resûlü ekrem (s.a.v.) Efendimizi ziyaret 402

  Cennetül-baki’in ziyareti 406

  Uhud şehidlerini ziyaret 406

  Muamelât 409

  Aliş-veriş 411

  Alici ile saticinin ihtilafı 419

  Ağaçlarin satişi 420

  Satiş meselesi 421

  Resûlüllah’in nehy ettiği şeyler 422

  Riba 425

  Hiyar meselesi 427

  Selem 430

  Karz (ödünç) 433

  Rehin 434

  Hacr 439

  Sulh 442

  Zamân ve kefalet 444

  Vekâlet 446

  Havale 450

  Ariyet 452

  ikrar 455

  Şüf a 456

  Musakat, muhabere ve muzaraâ 458

  İcare 459

  Ce’alet 464

  Ihyaül mevat 465

  Şirket 469

  Kiraz (müdarebe) 471

  Gasp 474

  Vakif 477

  Hibe 479

  Lukata 482

  Vasiyet 484

  Emanet 487

  Ferâiz 491

  Varis olmanin dört sebebi vardir 491

  Irs’e mani haller 492

  Erkeklerden on sinif varistir: 492

  Kadinlardan da yedi sinif varistir: 493

  Kur’an-i kerim’de belirtilmiş paylar 494

  Dede 500

  Anne 501

  Nine 501

  Anne bir kardeş 502

  Asabe 502

  Hacb 504

  Miras meselesine ait hesaplar 508

  Avliye ve reddiye 511

  Meselelerin tashihi 513

  Fey’ ve ganimet 519

  Nikâh 521

  Nikâh’in rükünleri 527

  Karı koca olmağa namzet olanların birbirine denk olmaları 532

  Mehir 533

  Mehri misil ne demektir 533

  Nikâhi fesh etmek 535

  Kadınların haram ve helal olanları 536

  Velime 538

  Yemeğin adabi 539

  Mevlût 540

  Kari kocanin irtidadlari 541

  Radâ (emzirme) 543

  Kan verme ve satmanin hükmü 544

  Kari ile kocanin karşilikli haklari 545

  Hul’ 546

  Talâk 548

  Talâkin rükünleri 550

  Sünni ve bid’i talâk 551

  Talâki bir şeye ta’lik etmek 552

  Talâk-i ric’i ve talâk-i bain 554

  Iddet 555

  Zevce ve akrabalar’in nafakalari 556

  ila 558

  iftira ve liân 559

  Zihar 560

  Ziharin keffareti 561

  Hizane 562

  Katil ve yaralama 565

  Gayrı müslimlerin durumu ve cizye 571

  Dâr-i İslâm ile dar-i harb 574

  Zina ve kazf 574

  Hirsizlik ve cezasi 575

  içki içmenin cezasi 577

  Hilafet ve ona karşı gelmek 579

  Riddet 581

  Farz’i ayn ve farz’i kifaye 582

  Boğazlamak 585

  Avlanmak 588

  Eti yenilip yenilmeyen hayvanlar 590

  Udhiye (kurban) 591

  Kurban kesmenin şartlari 591

  Akika 593

  Nezir (adak) 594

  Yemin 596

  Dava ve şahitlik 599

  Mali itlaf 601

  Trafik kazalari 602

  İmam şafii 605


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.