x

En Güzel Dini Hikayeler-1812

Pamuk Yayınevi
Ürün Kodu : 9789752940871
En Güzel Dini Hikayelerin Yer Aldığı Hikaye Kitabıdır
23,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • EN GÜZEL DİNİ HİKAYELER

  En Güzel Dini Hikayeler Kitabının Yazarı Kalyub’nin Hal Tercemesi

  Zamanın en iyi yetişmiş, geniş ufuklu, engin anlayışlı, vakar ve fazilet sahibi olan Şeyh Ahmed b. Selame, Mısır’ın Kalyub köyünde doğmuştur. Kendisi Şafii mezhebinden olup, hadis ve fıkıh ilimlerinde ihti-sas sahibi idi ve devrinin ünlü alimlerinin başında bulu-nurdu.

  Fıkıh ve hadis ilmini, devrinin alimlerinden olan Şems er-Remlî’den okudu. Üç sene müddetle hoca-sından ders alan Ahmed,evine çekilip ilimle iştigal etti. Nur ez-Zeyyadî, Salim eş-Şibşiri, Ali el-Halebi, Sibki ve bunlardan başka devrinin meşhur alimlerden de ders almıştır.

  Kendisinden, Mansur et-Tuhî, İbrahim el- Bermavî, Şaban el-Feyyumi ve bunlardan başka bir çok meşhur alimler ders almışlardır. Çok heybetli olduğu için, yanında kimse konuşamazdı. Kendisi başını eğip daima yere bakardı. İleri gelen ve eşraftan olanlara hiç önem vermez; fakirleri çok severdi. Hiçbir kimseden asla sadaka kabul etmezdi. Bilakis kendisi çok defalar fakirlere sadaka verirken görülürdü.

  Hiçbir vazife almamış olduğu halde, fevkalade yaşayışı vardı. İbadete düşkün olmakla beraber, halkı irşad etmeyi de ihmal etmezdi. İslâmî ilimlerin yanı sıra, müsbet ilimlerin her dalında bilgi sahibi idi. Ders anlat-ması gayet başarılı olup, öğretmek istediği meseleleriörnekleriyle canlandırırdı. Kendisini dikkatle ve zevkle dinlerlerdi.

  Bütün insanlara faydalı bir çok eserleri vardır. Onlardan bazıları şunlardır:

  Haşiye alâ Şerhil Minhâc, Hâşiye alâ Şerhit Tahrîr, Hâşiye alâ Şerhi Ebi Şuca’, Hâşiye alâ Şerhil Ezberiyye, Hâşiye alâ Şerhi el-Ecrumiyye, Hâşiye alâ Şerhi İsaguci, Risale fî Ma’rifetil Kıble, Kitâb fit Tıb, Menasık’ül Hac.

  Hicri 1069 senesi Şevval ayının son günlerinde vefat etmiştir. Allah ona rahmet eylesin. Ondan razı olsun.

  Hamd ü sena, kullarından muvaffak kıldığını, kendi Zatı’nı insanlara anlatmaya memur kılan ve ona şerbet kâselerinden ünsiyetin tadını tattıran Allah’a mahsustur.

  Salat ü selam bütün isim ve sıfatlar dairesinin kutbu olan ve kemalat çeşitlerinin tümü ile muttasıf olan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallellâhü aleyhi ve selleme, âline, ashabına, ensar ve dostlarına, tabiilerine olsun ki, onlar kendisine uymakla, gizli olan kıymetli bilgileri ortaya çıkardılar. Faydalı ve nadir bu-lunan latifeleri korudular. Her vakit ve devirde ashab-ı kirama tabi olanlara da selam olsun.w

  Bundan sonra, bilinsin ki bu kitap, hacmi kü-çük olmakla beraber, ilmi çok, anlaşılması kolay olan bir kitaptır. Bu kitabın güzel satırlarının semasında kıy-metli yazılar serpilmiştir. Parlak yerlerinden gönüllere ışık saçılmıştır.

  Bu kitap, faydalı ibareleri, üstün ve güzel hika-yeleri, kıymetli ve benzeri bulunmayan nükteleri ihtiva etmektedir. Bu kitabın yazarı ilimde, anlayışta zirveye ulaşan, benzeri bulunmayan ve çeşitli faziletleri kendi-sinde toplayan, meselelerde beliren zorlukları kolaylıkla çözmekte mahir olan Ahmed Şihabüddin el-Kalyubî’dir.

  Kendisi sayılamayacak derecede faziletlere ulaşmış, tahkik edilmesi, derinliğine inilmesi güç olan meseleleri çok güzel açıklamıştır. Allahü Teala, ona olan fazl ü ihsanıyla, onu bitmez tükenmez iyi ve güzel işle-rinde daim, muvaffak eylesin. O’nu cennetinin en güzel ve geniş yerinde yerleştirsin. O’nun bereketleri altında da bizi gölgelendirsin. Amin...

  Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir. Gidilecek yer ancak O’dur.

  İÇİNDEKİLER

  Kitabın yazarı Kalyûbî’nin hal tercemesi 5

  Önsöz 7

  Besmele’nin fazileti 9

  Teheccüd namazının fazileti 10

  İbadetin hakkının verilmesi 12

  Salihlerin ibadeti 13

  İstikamet (Doğruluk) 14

  Doğru ve güzel görüş 15

  Cömertlik hakkında 16

  Kocaya itaatin fazileti 17

  Kerâmetler 19

  Birmukâyesea 22

  Yine kerâmetler 22

  Kazaya teslim olma 24

  Seciye sahibi olmak ve sebat etmenin fazileti 25

  Şa’bân-ı Şerifin on beşinci gecesinin fazileti 27

  Hükmün çeşitleri 28

  Şevvâl-i Şerifte oruç tutmanın fazileti 29

  ibadet etmek için bir yere çekilmenin fazileti 30

  İhlasın fazileti 31

  Allah’a tevekkül etmenin fazileti 32

  Resulüllah Efendimiz’in çocuk sevgisi 32

  Allah’a dönmenin fazileti 34

  Zühd hakkında 36

  Sevgide ihlaslı olmanın fazileti 36

  Allah’ın zikrinden gafil olmak 38

  Allahü Teâla’ya sığınmanın fazileti 38

  Soyguncuların tevbekâr olmalarının hikayesi 40

  Cennetin kapısı ve anahtarı 41

  İtaatli, sabırlı ve güçlü olmak 43

  Allah’a isyanın kötülüğü 45

  Nefsi haramlardan korumak 45

  Beyt-i Makdis’in kapısı 49

  Süleyman Aleyhisselam’ın kürsüsünün vasıfları hakkında 50

  Ana ve baba duası almanın mükâfâtı 52

  Süleyman Aleyhisselam’ın mülkü 53

  Gururun kötülüğü 55

  İlimle birlikte af ve hilim 55

  İslamın adalet ve ahlakım gösteren parlak bir misal 56

  Adaletli olmak 57

  Cuma günü gusletmenin fazileti 57

  Cuma günü ölüler için verilen sadakanın fazileti 58

  Allah’a tevekkül etmek ve görüşünü keskinleştirmek 59

  Allah’la ticaret etmek 62

  Ölülere ait olan sadakanın semeresi 64

  Az ile kanaat etmek 65

  Yaptığı ibadetle gururlanmanın kötülüğü 66

  Ana ve babaya asi olmanın sonu 68

  İnsan sabırlı ve kanaatkâr olmalı 68

  Büyük laf etmenin cezası 69

  Resulü Ekrem (s.a.v.)’in bazı mucizeleri 70

  Kul hakkı yenmişse helallik almalı 73

  İslamda ticaret ahlakı 73

  Dünyada hayırlı evladı olmanın faydası 74

  Yahudi aliminin müslüman oluşu 74

  Mizan gününü düşünmek 75

  Kendimizi haramdan korumalıyız 76

  Şeytana uyanın vay haline! 78

  Allah’ın kendisini seçtiği ve razı olduğu kimsenin ahvâli 79

  Öğüt vermek ve öğütü kabul etmenin yolu 81

  Allah’a tevekkül etmek ve kazasına sabretmek 82

  Allahü Teâla’ya vasıl olanların halleri 83

  İlim ve ilim enlini sevmenin fazileti 85

  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ın fazileti 86

  Allah’ı görmeyi sevmenin fazileti 88

  Allah’ın mağfiretini dilemekten başka çare olmadığı hakkında 89

  Özür dilemeyi kabul etmemenin kötülüğü 90

  Düşünmeden güzel cevap vermek 90

  Hızır Aleyhisselam’ın başından geçenler 91

  Allah korkusundan ağlamanın fazileti 93

  İbadeti dünya işlerinden üstün tutmak 94

  Allah’a tevbe edenlerin kerametleri 95

  Allahü Teâla’nın isimlerinden bazılarının fazileti 96

  Şehidlerin kerametleri 96

  Zilhicce’nin ilk on günü oruç tutmanın fazileti 99

  Besmele’nin kuvveti 100

  Receb ayının fazileti 101

  Rabia el-Adeviyye’nin başına gelen hadise 101

  Şer’i hükümlere dikkatle riayet etmenin fazileti 102

  Soruda mugalata etmek ve ağzının payını almak 103

  Emellerini Allah’tan başkasına değil, Allah’a bağlayan kimse 103

  Aşure günü’nün fazileti 106

  Nefsi terbiye etmek ve salihlerin ahvali 108

  Kötü kimselerin, iyi ve seçkin kimselere kurdukları tuzaklar 110

  Allah’ın rızasını istemeyi, insanlar üzerine tercih etmek 113

  Harama bakmaktan sakınmak 116

  Azgınlığın sonu 116

  Peygamber (s.a.v.)’in mucizelerinden bazıları 117

  Isa Aleyhisselam’ın mucizesi ve bir kadının ihaneti 119

  Geyiklerin şahitliği 121

  Başkası için kuyu kazanlara ders olsun 122

  Her durumda Allah’a teslim olmak 123

  Zina eden bir kadının, suçunu hile ile kocasından gizlemesi 123

  Nefsinin arzusuna uymamak 125

  İyilik, nankörlükle karşılansa bile Allah katında zayi olmaz 126

  Dinini dünya için alet eden adamın domuz haline gelmesi 128

  Allah’ın her yarattığında bir hikmet vardır 129

  Rızıkta Allah a güvenmek 130

  Coha’nın başına gelenler hakkında 131

  Akıllı ayı 132

  Aptal ayı 132

  Allah’ın verdiği nimetlere şükretmemenin sonu133

  Cömertlik, cimrilik ve her şeyin aslına rücu etmesi 134

  Salihlerden bazılarının menkibeleri 135

  Allah’tan bağışlanma istenmedikçe yapılan iyilikler günahları silemez 139

  Abdülmelik’in yöneticileri teftiş etmesi 140

  Salihlerin dualarının kabul olunması 141

  Şeyh İsa’nın menkibeleri 142

  Nimetin değerini bilememek 143

  Hayvana haram yedirmenin sonu 144

  Bir sahabinin başından geçenler 145

  Bazı sahabilerin ıslamdan önceki ve sonraki faaliyetleri 147

  Ömer b. Abdülaziz’e gökten müjde inmesi 148

  Hükümdar Nuşirvan’ın bir çocuktan öğrendiği gerçek 149

  Kralın çobandan aldığı ders 150

  Yalancı elçinin dilinin kesilmesi 152

  İffet ve nefsin jerefi 153

  Abdullah b. Mübarek ve babasının eski durumu 153

  İbadete öncelik vermenin mükafatı 157

  Kaderi ile savaşıp yenilen adam 158

  Ümmü Cafer ile iki kör arasında geçen olay 160

  Ya susmalı veya konuşunca Rabbi zikretmeli 161

  Allah’ın kullarına olan merhameti 162

  Allah’ın takdirine kulun aklı ermez 163

  Belaya karşı sabretmek 164

  Kazaya razı olmak ve sabretmek konusunda bir olayın hikayesi 165

  Sabır ve tevekkül etme 167

  Gerçekleri açıkça söylemek suretiyle emirleri Hakk’a tabi olmaya sevketmek 167

  Muaviye’nin annesine yapılan iftira ve gerçeğin ortaya çıkması169

  Boşboğazlığın kötülüğü 171

  Mütemmenat binti Heysem’in haberi 174

  Fesahat ve idrak etme 175

  Allah’a sığınmak ve bunun üzerine bir misal 177

  Ölümden kaçmanın hiçbir faydasının olmadığı 177

  İbrahim Aleyhisselam’ın yeryüzünde dolaşarak acayip şeyler görmesi 179

  Me’mun’un, amcası İbrahim’le olan hadisesi 181

  Fesahat ve cömertlik 190

  Sadakanın fazileti ve hac yerine geçmesi 193

  Rasulü Ekrem’in dünyaya teşrif etmesinden önce, muhterem validesinin karşılaştığı olağanüstü haller 194

  Hızır Aleyhisselam’ın gördüğü acayip olaylar 196

  İsa Aleyhisselam’ın bazı mucizeleri 196

  Acemistan’da bulundn kokulu otun tarihçesi 197

  Sadakanın fazileti 197

  Yine sadakanın fazileti 198

  Bir velinin kerameti 199

  Ölüler için sadaka vermenin fazileti hakkında 200

  Men edilmesi helal olmayan şeyler 202

  Musa Aleyhisselam’a vahyedılen üç önemli nokta 203

  Kötü ticaret 203

  Adaletin fazileti ve meliklerin iffeti 204

  Binbir gece masallarının aslı 205

  Allah’ın rızasını isteyerek yapılan işteki ihlas 205

  Misafire ikram etmek 206

  Hayır işlemenin mükafatına dair 207

  Süleyman Aleyhisselam ile karınca arasında geçen görüşme 208

  Arşın sıfatı 210

  Levh’in sıfatı 212

  Kürsü’nün sıfatı 212

  Beyt-i Ma’mur’un sıfatı 213

  Kevser’in sıfatı 213

  İsrafil’in sur’unun sıfatı 214

  Firavun’un kulesi ve onu nasıl yaptığına dair 220

  Tuzun bulunmasının aslı hakkında 222

  Rızıkların çeşitli olması hakkında 223

  Besmele’ye ihtimam etmek hakkında 223

  Aşure gününün fazileti hakkında 224

  Cuma günü Peygamber Aleyhisselam’a salatü selam getirmenin fazileti 225

  Alimlerin fazileti hakkında 226

  Cennetteki ziyaret hakkında 226

  Irak halkının şikak ve nifakı 227

  Çürümeyen cesetler hakkında 227

  Her şeyden dört şeyin seçilip güzel görülmesi 228

  Her şeyden yedi şeyi güzel görmek hakkında 229

  Ademoğlunun muhafaza edip, yıkmaması gerektiği yedi kaleye sahipolduğu hakkında 230

  Kötü huylu kadın ve komşu hakkında 231

  Peygamberlik alametleri 231

  Bazı büyük velilerin kerametleri hakkında 231

  Susturucu cevap 232

  Güzel cevap verme 233

  Bazı acaip sorular 234

  Allahü Teala’nın kudreti 234

  Cinlerin ve insanların çeşitli yaratılışları 235

  İnsanların üç sınıfa ayrılmaları 236

  İsa Aleyhisselam’ın elbisesi hakkında 236

  Mütenebbi’nin öldürülmesinin sebebi 236

  Hocalıktan talabeliğe dönüş 237

  Atın Adem Aleyhisselam’dan önce mi yoksa sonra mı yaratıldığı hakkında 237

  Sabırlı olmak ve olgunluk göstermek 238

  Faydalı bazı kısa bilgiler 239

  Kendini beğenme 240

  Hilm ve cömertlik 240

  Postacılık yapan kedi 240

  Hem en iyi hem de en kötü olan şeyler 241

  A’meş’le ilgili birkaç fıkra 241

  Acaip bir hadise ; 243

  Cafer-i Sadık’ın oğlu Musa Kazım’a vasiyeti 243

  Cafer-i Sadık ile Ebu Hanife arasında geçtiği rivayet edilen bir görüşme 244

  Elçiye ve elçiyi gönderene vacip olan hususlar 246

  Satranç ve tavla oyununu asıl icad edenler 247

  Dua etmenin incelikleri 247

  İnsanların kısımlara ayrılması 248

  Allahü Teala’nın kullarına olan rahmet ve merhametinin isbatı için delil getirmek 249

  Zünnun-ı Mısrî’nin tevbesi hakkında 249

  Ehl-i Beytin zeka üstünlükleri 250

  Emredenin sözünün ancak kendisi yaptığı zaman yerine getirileceği 254

  Müslümanın, müslüman kardeşi üzerinde bulunan otuz çeşit hakkı 254

  Buni’nin tecrübe ettiği bazı şeyler 256

  Zeki ve akıllı kimselerin güzel içleri 256

  Ebu Bekir Sıddık’ın rüyasında gördükleri 257

  Ahiret gününün ahvalini düşünmek 258

  Sincapla ilgili hikayeler 259

  Her şey dengi dengine 260

  İki kumanın çocukları ile iftihar etmeleri ve hayırlı bir tesadüf 261

  Bir kuşun adama verdiği ders 261

  Evlenirken müşavere etmek 262

  Muhafaza edimesi gereken bazı hasletler 263

  Cimri ile alay edilmesi 264

  Kimsenin kimseye kızmaya hakkı olmadığı hakkında 264

  Güzel hasletlere sahip olmak hakkında 265

  Allah’a tevekkül eden adamın alametleri 266

  İnsanların tabiatlarının ayrı ayrı olması 266

  Yolculuktan döneni ziyaret etmenin adabı 267

  Buğday ve etin faydaları 267

  Hediye kabul etmek 267

  Ahvali iyi düşünmek 268

  Eğer tevbe edilirse kabul edileceği hakkında 268

  Kim işini Allah’a havale ederse Allah ona kâfidir 269

  Bir çocuğun, şair Ebül A’lâ el-Maari’yi mat etmesi 269

  Bir delinin yaptığı latife 270

  Mülkün fanı olması, ibadetin baki olup kıyamet günü sahibinin kendisinden faydalanması 270

  Mi’rac gecesinde peygamberlerin Allah’ı sena etmeleri 271

  Bir kadının vefası : 272

  Allah’ın taksimine rıza gösteren ve sabırlı olup şükreden kimseler 272

  Bir şeye yemin etmek ve o yeminden keffaretsız kurtulmak 273

  Velilerin kerameti hakkında 274

  Allahü Teala’nın seçtikleri 279

  Alacaklının hapsedilmesi ve borçlunun serbest bırakılması 279

  İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin ikna kudretini gösteren bir olay 280

  Nuh Aleyhisselam’ın gemiyi nasıl yaptığı ve hayvanları gemiye nasil aldığı 281

  Duanın kabul olduğu vakitler 283

  Duanın kabul olduğu vakitler 289

  Hapisten kurtulmalı için okunan dua 290

  İbretli hikayeler 291

  Bir melik ile âbidin görüşmesi 292

  Bazı bilginlerin görüşleri 292

  Mülk (Tebârake) suresinin fazileti 293

  Cebrail Aleyhisselam’ın Peygamber Efendimiz’e öğrettiği ilaç 294

  Velilerin yerleştiği yerler 295

  Faydalı bazı dualar 295

  Rasulü Ekrem kaç kere haccetmişler? 300

  Ateşin yakmadığı ölü 301

  İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin hamama girerken başından geçen olay 301

  Halife Me’mun zamanında peygamberlik iddiasında bulunan deliler 301

  Sultan Kamil’e şamdandan çıkıp hizmet eden hizmetçiler 303

  Sultan Müeyyed’e yapılan topraktan ibrik 303

  Yahya b. Halid el-Bermekî’nin asilahe cevabı 303

  İslam’ın şerefi 304

  Süleyman Aleyhisselam’ın zengin olması ve bir unutkanlığı 304

  Allahü Teala ya iyi tevekkül etmek ve onun kaderine razı olmak 306

  Emanetin fazileti ve bulunan herhangi bir şeyin sahibinin araştırılması hakkında 307

  Bir kadının hile ile ahlaksızlığını gizlemesi 309

  Melekler hangi evlere girmezler? 310

  Örümceğin üzerine ağ ördüğü kişiler 310

  Allah’ın yarattıklarına şefkat etmek 311

  Büyük konuşan biri 312

  İnsanların en efdali kimmiş? 312

  Aklın önemi 313

  Sükut etmenin faydaları 313

  Gammazlığın kötülüğü 314

  Latife 315

  Rivayet 315

  Büyük günahlar 315

  Beş türlü karanlık 316

  Cenneti dünya gözü ile gören adam 316

  Dört şehir ve dört nehir 317

  Beyt-ı Makdis’in faziletleri 318

  Kenzül Arş duası 320

  Son söz 329

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.