x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Fıkh-ı Ekber; Aliyyül-Kârî Şerhi (Büyük Boy, Ciltli) Çevirmen : Yunus Vehbi Yavuz Yazar : İmam-ı Azam Ebu Hanife

  Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı ve Acirc;zam'ın, ehl-i sünnet vel-cemaat inancını anlattığı Fıkh-ı Ekber adlı kitabının Aliyyül-Kârî şerhi dilimize hiçbir yorum katılmadan, sade ve akıcı bir dille Yunus Vehbi Yavuz tarafından çevrilmiştir. Eser, ehl-i sünnet yolunu sağlam şekilde yeni baştan öğrenmek isteyenler için başucu kitabı mahiyetindedir.

  • Barkod - ISBN : 9789754540031
  • Yayın Tarihi : 2016-06-15
  • Yayın Dili : Türkçe
  • Orjinal Adı : Fıkh-ı Ekber; Aliyyül-Kârî Şerhi (büyük boy, ciltli)
  • Baskı Sayısı : 8. Baskı
  • Sayfa Sayısı : 392
  • Kapak : Ciltli
  • Kağıt : 2. Hamur
  • Boyut : 175 X 245
  • Basım Yeri : İstanbul

  ÖNSÖZ

  İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan iba-detlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah kendilerinden razı olsun, Selef alimleri tâ İslâm’ m ilk devirlerinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in üzerinde bulunduğu inanç yolunu tesbit etmişler ve bozuk inançları reddederek tertemiz ve sağlam bir inanç yolunu, Ehl-i Sünnet vel-Cemaat yolunu bizlere kadar intikal ettirmişlerdir.

  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in, kurtulduğunu müj-delediği fırka bu Ehl-i Sünnet vel-cemaat inancına bağlı bulunan-lardır. İnanç bakımından Ehl-i Sünnet’in dışında kalanlara "bid‘at ehl-i" tâbiri kullanılır. Bid‘at ehlini bütünü ile kâfirlik, yahut sapıklık-la itham etmeğe Ehl-i Sünnet vel-cemaat inancı müsaade etmemekle beraber, Hz. Peygamber’in izinden yürüyebilmek, inanç sahalarında tehlikeli gediklerle karşılaşmamak ve imanı bir bütün halinde muhafaza edebilmek için bu bid‘at ehlinin inançlarından kendimizi korumak zorundayız.

  Hanefî Mezhebi’nin kurucusu olan ve aynı zamanda bugünkü manada İslâm Fıkhı’nın da babası sayılan İmam ve Acirc;zam Hazretleri, Ehl-i Sünnet vel-cemaat inancının da ilk kurucusu olarak tanınmaktadır.

  İmam ve Acirc;zam, fıkha intisap etmeden evvel bir müddet mesaisini bid‘at ehline karşı mücadele etmek, kelâma ait meselelerle meşgul ol-makla geçirmiş ve muarızlarını deha derecesindeki zekâsı, aklî muha-kemesi, kuvvetli mantığı ve cedelci üslûbu ile her yerde takip ederek reddetmiş, hatta bu sebeple İran ve Irak’ta bazı seyahatler tertip etmiş; Mûtezile, Hariciler ve Şiîlerle yaptığı münazaralarda onları susturmayı başarmıştır. Aynı zamanda devrinin dinsizlik propagandasını yaparak İslâm inançlarını sarsmak isteyen Dehrîlerle de münazara ederek kendilerini susturmuş ve müslümanların inançlarını sarsılmaktan kurtarmıştır. Bu münazaraları meşhurdur.

  Başlangıcında inançların korunması için kelâm meseleleri ile meşgul olan İmam ve Acirc;zam Hazretleri tehlikeyi bertaraf ettikten son-ra Selef âlimlerinin ve Sahabe’nin yolundan yürümeye karar vermiş; onun bu bid‘at ehli ile mücadelesi yerini Hadis ve Fıkıh çalışmaları-na terk etmiştir. Böylece inançları sağlam temellere oturttuktan sonra İmam ve Acirc;zam, Fıkıh ve Hadîs ilmine yönelmiş, bu meşguliyetin devrinde ve devrini tâkip eden asırlardaki müslümanlar için zaruret derecesinde lüzumlu olduğuna inanarak kendine has üslûbu ile ve zengin kültürü ile çalışmalarına aralıksız devam etmiştir. Kendine has metodu ile hadislerin sağlamını zayıfından ayırmış ve buna "Hadis Fıkhı" adını vermiştir. Fıkıhta ise dünya çapında rey ve içtihad metodunu geniş çapta kullanarak kendinden sonrakilere içtihadın kapısını açmıştır. Bu sebeple kendisine "Fıkhın Babası" adı da verilmiştir. Eğer İmam ve Acirc;zam’ın açtığı bu çığırla ortaya koyduğu binlerce içtihadı olmasa müslümanlar nasıl davranacaklarını bilemezler, sapmaktan kurtulamazlardı. Onun en büyük eserleri açtığı bu çığır ile yetiştirdiği talebeleri ve kendinden sonra gelen müçtehitlere tesirleridir. O, kitap yazmakla meşgul olamamış, ancak bazı risalelerin yazarı olmakla bilinmektedir. O, bilgilerini ve içtihatlarını talebelerinin kafalarına yazmayı başarmış, böylece asırlardan beri ilmin canlı olarak yaşamasını sağlamıştır. Daha sonra talebeleri tarafından onun tüm içtihatları ve kendinden rivayet edilen bütün bilgiler kitaplara aktarılmıştır.

  İmam ve Acirc;zam, gerek kendi yaşadığı devirde, gerekse kendinden sonraki devirlerde yaşayan Fıkıh âlimleri üzerinde büyük çapta tesir icra etmiş olup, Kitap ve Sünnet’te bulunmayan hükümler hakkında büyük bir cesaretle kendi reyini ortaya koyabilmiş, içtihad konusunda büyük bir çığır açmıştır. İmam ve Acirc;zam sadece olmuş olaylar hakkında değil olmamış, yahut olması ihtimal içinde bulunan ve asırlarca sonra lâzım olan meseleler hakkında da fikir yürüterek içtihâdda bulunmuştur. İslâm dünyası gücünü bu içtihatlardan almıştır. Günümüze kadar yaşamış bulunan İslâm devletlerinin güçlerini İmam ve Acirc;zam’m İlmî faaliyetlerine ve içtihadlarına borçlu bulunduklarını, fikrî yapılarını onun ictihadlarından aldıklarını söyleyebiliriz. Ve eğer İslâm dünyası bundan sonra da hukukî, İktisadî, İçtimaî ve İdarî sahalarda bir varlık gösterecekse, bunun tek şartının mazide olduğu gibi günümüz şartlarına göre o büyük önderin metodunun kullanılmasına, İlmî faaliyetlerinin devam ettirilmesine bağlı bulunduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yine İmam ve Acirc;zam’ın düşünce tarihi açısından düşünce sisteminin gereğince araştırılmadığını, bugünün insanma gereği gibi tanıtılmadığını da burada kaydetmek isterim.

  Burada yeri gelmişken önemli bir noktaya da değinmek istiyo-rum. Son zamanlarda maalesef İmam ve Acirc;zam’ın İlmî ve fikrî çalışmaları yanında onun kurduğu Ehl-i Sünnet yolu da büsbütün unutulmuş, inançlar bozulmuş, düşünceler sapmıştır. İşin en garibi dinî sahada yetki sahibi olmayan bazı kimseler, meslekleri askerlik, gazetecilik, idarecilik de olsa büyük önder İmam ve Acirc;zam’ın kurduğu Ehl-i Sünnet yolundan habersiz oldukları halde, onun inanç ve düşünce yoluna karşı bilerek veya bilmeyerek ihanette bulunuyorlar, kendilerini tanımadıkları bu yolun yani Ehl-i Sünnet yolunun himayecisi, kurtarıcısı ve idarecisi sanıyorlar; İmam ve Acirc;zam’ın düşünceleri yerine kendi kafalarındaki düşünceleri Ehl-i Sünnet inancı olarak takdim ediyorlar; üstelik bu düşüncelerine itiraz eden Teri küfürle, sapıklıkla ve türlü kulplar takarak itham ediyorlar; dolayısıyla Ehl-i Sünnet’i inhisarları altına almak istiyorlar. Böylece bu temiz inanç yolunu da bir ticaret metaı haline getirip istismara kalkışıyorlar. Fakat bunu yapmalarına asla müsaade edilmeyecektir.

  İşte elinizdeki bu kitap, İmam ve Acirc;zam Hazretleri’nin "Fıkh-ı Ekber" adlı kitabının şerhidir. Nâ ehillerin kendilerini kurtarıcı ilân ettiği devrimizde Ehl-i Sünnet vel-cemaat inancını yeni baştan öğrenmek istiyenler için büyük bir kaynak teşkil ediyor. Bu kitap istismarcılara, tefrikacılara ve kendini bilmezlere haddini bildirecektir.

  "Fıkh-ı Ekber"in metni ( ) içindeki siyah yazılardır. Bu yazılar konuların başında bulunmaktadır. Kitabı değerli ilim adamı Aliyyü’l-Kârî; İmam ve Acirc;zam’ın "el-Vasıyye" adlı kitabı ile diğer kitaplarda bulunan İmam ve Acirc;zam’a ait düşünceleri bir araya getirerek ve Razî, Taftazanî, Konevî gibi Ehl-i Sünnet’çe tanınmış âlimlerin fikirlerinden de istifade ederek şerh etmiştir.

  Tercümede elden geldiği kadar sade bir dil kullanmaya çalıştım. Şârihin söyledikleri dışında kendimden bir ilâvede bulunmadım. An-cak âyetlerin numaralan ile hadislerin kaynaklarını bularak dipnotlar halinde gösterdim.

  Aliyyü’l-Kârî, kitabın sonunda inanç esaslanna ilâve edilen diğer görüşleri de zikretmiş ve küfür sözleri ile ilgili bütün fetvalan bir araya getirerek bugün müslümanlar için inanç bakımından tehlike arzeden söz, düşünce ve davranışları kaynaklanndan naklederek bir araya getirmiştir.

  İtikatların korunması bir ölçüde ahlâkî diyebileceğimiz bu esas-lara da bağlı bulunmaktadır. Ahlakın inançlarla ilgisini bu bölümü okuduktan sonra daha güzel anlamak mümkün olacaktır. Günümüzde bunun misallerini bol miktarda bulabiliriz. Maksadımız müslüman kardeşlerimize faydalı olmak, hem ahlâkî bakımdan, hem de inanç yönünden sağlam bir yol tutup müslümanların birlik ve beraberliğini devam ettirmek, tefrikaya meydan vermemek, müslümanları ayırmak isteyenleri uyarmaktır.

  İlmî değeri çok büyük olan bu inanç kitabını Ehl-i Sünnet yolunu sağlam olarak yeni baştan öğrenmek isteyenlere faydalı olması, kısır çekişmelerin, tefrikacılık ve istismarcılığın kapısına kilit vurması ümidi ile okuyuculara takdim eder, bizleri Ehl-i Sünnet vel-cemaat inancından ayırmamasını Yüce Allah’ın katından niyaz ederim. 12.4.1978.

  Y. Vehbi Yavuz Muradiye - Bursa

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz XI

  îmam ve Acirc;zam’ın Hayatından Bir Özetleme XV

  I- Doğumu ve Yetişmesi XV

  II- Nesebi XV

  III- İlme İntisab Etmesi XV

  IV- Hocaları XVII

  V- Fıkıh İlminde Temayüzü XVIII

  VI- Ebû Hanîfe’ye Övgü Söyleyenler XIX

  VII- Akaidde Mezhebi XIX

  VIII- Hazırcevaplılığı XX

  IX- Keremi, Ahlâkı, Zühd ve Takvası XXIII

  X- Kadılıktan Kaçınması XXV

  XI- Hapsedilmesi ve Vefatı XXVI

  Giriş 1

  Selef’in Kelâm İlmine Karşı Çıkmalarının Sebepleri 6

  Netice 7

  İman Esasları 13

  Allah’a İman 13

  Tevhidin Esasları 13

  Tevhidin Çeşitleri 14

  Tevhidden Bahseden ve Acirc;yetler 15

  Meleklere İman 20

  Kitaplara İman 21

  Peygamberlere İman 21

  Öldükten Sonra Dirilmeye İman 21

  Kadere İman 24

  Öldükten Sonra Hesap Gününe İman 24

  Allah’ın Birliği 25

  Burhan-ı Temânü 26

  Allah’ın Eşsizliği 27

  Zatî ve Fiîlî Sıfatlar 29

  Zatî Sıfatlar 30

  Allah’ın Konuşması Nasıl Olur? 33

  Görme ve İşitme Sıfatları 35

  İrade 35

  Fiîlî Sıfatlar 39

  Sıfatların İsimlendirilmesi 39

  Allah’ın İsim ve Sıfatları 44

  Bütün Sıfatlar Ezelîdir 45

  Allah’ın Sıfatları Yaratılmış Değildir 46

  Kur’ân-ı Kerm Allah Kelâmıdır, Yaratılmış Değildir 46

  Kur’ân’daki Kıssalar Allah Kelâmıdır 51

  Kur’ân’da Geçen Yaratıklara Ait Sözler Yaratılmıştır 52

  Musa (A.S.)’ m Allah ile Konuşması 53

  Hiçbir Varlık Allah’a Benzemez 55

  Allah’ın Sıfatları Kullar Gibi Vasıtalı Değildir 57

  Kelâm Meselesindeki Görüşler 59

  Allah Teâlâ Bir Şeydir 65

  Allah Teâlâ Cisimsiz Cevhersiz Var Olan Bir Şeydir 66

  Allah Teâlâ Sınırlı Değildir ve bdquo; 67

  El-Yüz Gibi Sıfatlar Allah’ın Keyfiyetsiz Sıfatlarıdır 68

  Müteşabih ve Acirc;yetler Tevil Edilemez 70

  Allah Her Şeyi Yoktan Var Etmiştir 73

  Allah Ezelde Her Şeyi Bilendir 74

  Her Seyî Takdir Eden Yüce Allah’tır 74

  Hayır ve Şer Allah’ın Takdiri ile Var Olur 75

  Allah Her Şeyi Önceden Yazı ile Yaratır 77

  Kaza ile Kader Allah’ın Sıfatlarıdır 77

  Kulun İşi Kendi İradesi ile Meydana Gelir 79

  Kader Hakkındaki Münakaşalar 82

  Allah Teâlâ Her Şeyi Olduğu Gibi Bilir 85

  Küfür de İman da Kulun Kendi Kazancıdır 86

  ve Acirc;dem (A.S.)’m Zürriyetinin Yaratılması 87

  Allah’a Verilen Ezelî Sözü Bozmak 88

  Allah Kulları Küfre Zorlamaz 91

  Kul İşinin Yaratıcısı Değildir 92

  Allah Kötülüğü de İyiliği de Murad Eder 98

  Peygamberler Masumdur 104

  Bazı Peygamberler Kusur İşlemiştir 106

  Hz. Peygamber’in Vasıfları 111

  Hz. Peygamber Büyük-Küçük Hiçbir Günah İşlememiştir 113

  Hz. Peygamber’den Sonra İnsanların En Faziletlisi 114

  Hz. Peygamber’in Ebû Bekir’i Yazılı Bir Ahit ile Halife Nasb

  Etmekten Vazgeçmesi 114

  Hz. Ömer’in Fazileti 116

  Hz. Osman’ın Fazileti 117

  Hz. Ali’nin Fazileti 117

  Dört Halife Gerçek Halifedir 119

  Sahabileri Hayırla Anmak 121

  Büyük Günah İşlemekle Mümin Kâfir Olmaz 122

  Günahkar Kimse de Gerçek Mümindir 122

  Mûtezile’nin Ehl-i Sünnet’ten Ayrılması 122

  Mestler Üzerine Mesh Etmek 126

  Fâsıkın Arkasında Namaz Kılmak 127

  İmanla Ölen Cehennem’de Ebedî Kalmayacaktır 129

  Müminin Ameli Zayi Olmaz 130

  Peygamberlerde Mûcize 133

  Velilerin Kerametleri 133

  Kâfirlerde Görülen Hârikalar, Mûcize Değildir 136

  Kâfirlerin Elindeki Hârikalar İsyan ve Küfürlerini Artırır 137

  Allah Ezelde Yaratıcı Ve Rızık Verendir 139

  Allah’ı Görmek 140

  Rüyada Allah’ı Görmek 142

  Yok Olan Bir şey midir? 143

  İmanın Kısımları 145

  İman Artmaz - Eksilmez 148

  Müminlerin İmanda Eşitliği 151

  İslam’ın Hakikati 153

  Dinin Hakikati 153

  Allah’ı Tanımak 154

  Allah’a Hakkıyla Kulluk Etmek 156

  Müminlerin Eşitliği 157

  Allah Fazlı ile İhsan Eder Adaleti ile Ceza Verir 160

  Peygamberlerin Şefaati 161

  Amellerin Tartılması 162

  Kıyamet’te Hasımlaşma 166

  Havz-ı Kevser Haktır 167

  Cennet ve Cehennem Hayatının Ebedîliği 172

  Allah’ın Hidayet Vermesi ve Saptırması 173

  Kabirde Soru Sorulması 174

  Kabir Azabı ve Ruhların İadesi 175

  Allah’ın Sıfatlarını Farsça Söylemek 182

  Allah’a Yakınlık-Uzaklık Keyfiyetsizdir 182

  Kur’ân-ı Kerim Mushaflarda Yazılı Olan Allah Kelâmıdır 184

  Peygamberlerin İman Üzerinde Öldüğü Kesindir 187

  Ebû Tâlib’in Kâfir Olarak Ölmesi 188

  Hz. Peygamberin Çocukları 189

  Hz. Peygamberin Hanımları 192

  İnançtaki Şüpheleri Gidermek 192

  Mirâc’a İnanmak t 193

  Deccal, Ye’cüc-Me’cüc’ün Çıkması ve

  Hz. İsa (a.s.)’ın İnmesi 194

  Mirâç ve Allah’a Mekân İsnadı 198

  Hz. Peygamber’den Sonra En Üstün Peygamber 201

  Meleklerin İnsanlardan Üstünlüğü 206

  Sahabe’nin En Üstünü 208

  Müçtehitlerin Üstünü 209

  Kadınların Üstünü 210

  Sahabe Çocuklarının Üstünlüğü 212

  Hiçbir Veli, Peygamber Derecesine Ulaşamaz 213

  Kuldan Hiçbir Suretle Teklifler Düşmez 214

  Naslar Zâhirî Manalarına Alınır 215

  Allah’ı Görmek Hakkındaki İhtilâflar 216

  Rüyada Allah’ı Görmek 218

  Öldürülen Eceli ile Ölür 219

  Ruh Yaratılmıştır 222

  Rızkın Taksimi 223

  Kul İçin Yararlı Olanı Yapnjak Allah Üzerine Gerekli Değildir. 224

  Haram da Rızıktır 224

  Allah Vaadinden Dönmez, Vaidinden Dönebilir 227

  Küçük Günahlardan Dolayı Azap Caizdir 227

  Ölüler İçin Yapılan İyilikler Onlara Fayda Verir 229

  Kâfirlerin Duaları Kabul Değildir 234

  Cinlerin Kâfirleri İçin Cehennem Azabı Vardır 235

  Şeytanların İnsanlar Üzerindeki Tasarrufu 236

  Müctehid Hata da İsabet de Edebilir 237

  İman Artma Ve Eksilme Kabul Etmez 239

  İman ile İslam Birdir 242

  Allah’ı Akıl ile Bulmak Herkese Farzdır 245

  Allah Teâlâ Zulme Gücü Yetmekle Vasıflanmaz 246

  İmanda İtibar Sonucadır 250

  Allah, Kula Gücünün Yetmediğini Teklif Etmez 252

  Taklitçinin İmanı Sahihtir 255

  Sihir ve Nazar Haktır 259

  Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek Küfürdür 261

  Kâhinlerin Haberlerine İnanmak 261

  Kur’ân, Söz ve Manaya Birlikte Verilen İsimdir 266

  Kötülüğü Helal Kabul Etmek 266

  Kıble Ehline Kâfir Denmez 270

  Tevbeleri Kabul Etmek Allah’ın Bir Lütfudur 272

  Dedikodu ve İftiranın Tevbesi 279

  Bütün Günahlardan Tevbe Etmek 281

  İstikamet Kerametten Üstündür 283

  Kıble Ehlinin Tekfiri Caiz Değildir 283

  Kendi İsteği ile Küfür Kelimesini Söylemek Küfürdür 284

  Hz. Ebû Bekir’in Hilafetini ve Sahabiliğini İnkâr 284

  Dinden Dönmenin Hükmü 285

  Bîd’atçılar Birbirine Kâfir Derler 285

  Mürted Kişiye İslam’ın Arzedilmesi 287

  Küfrü Gerektiren Düşünceyi Akla Getirmek 288

  Hadisleri İnkâr Etmek 289

  Zorla Hz. Peygamber’e Sövmek 290

  Kıraat ve Namazla İlgili Küfür Sözleri 291

  Kur’ân Okumakla Alay Etmek 292

  Kur’ân’ın Sözlerini Kendi Sözü ile Karıştırmak 292

  Kur’ân’dan Ücret Alma ile İlgili Sözler 294

  Haram İşlerken Bismillah Demek 294

  Namazla İlgili Küfür Sözleri 295

  Farzları İnkâr Etmekle İlgili Sözler 297

  Abdestsiz Olarak Kıbleye Yönelmek 297

  İlim ve ve Acirc;limler Hakkındaki Küfür Sözleri 298

  Kıyafetle İlgili Sözler 299

  Kur’ân Öğretenlerle, Vaizlerle ve İlim Meclisi ile Alay Etmek 299

  Boşanma ve ve Acirc;limlere Hakaretle İlgili Sözler 300

  Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmekle İlgili Sözler 301

  Şeriat’la İlgili Küfür Sözleri 302

  Açık ve Kapalı Küfür Sözleri 303

  Minhacu’l-Mûsallin Adlı Kitaptan Bazı Meseleler....,, 319

  Hastalık, Ölüm ve Kıyametle İlgili Küfür Sözleri 321

  Kıyamet, Cennet ve Cehennem Te İlgili Küfür Sözleri 322

  Kişi, Yer ve İsimler Dizini 325

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.