x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İzahlı Kadın İlmihali


  Kadınlarla ilgili iman, ibadet, abdest, gusül, hayız, nifas, özür kanı, tesettür gibi diğer dini hükümleri, evli veya evlenecek her erkeğin öğrenmesi ve ailesine de öğretmesi dini bir görevdir. Herkese soramıyacağınız özel ve ailevi meselelerinizi bu kitapta soru-cevap şeklinde çok akıcı ve sade bir dil ile okuyabilirsiniz. ...

  • Derleyici: Mürşide Uysal
  • Derleyici: Asım Uysal
  • Yayın Tarihi: 01.2001
  • ISBN: 9789752622463
  • Baskı Sayısı: Baskı
  • Dil: TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 670
  • Cilt Tipi: Ciltli
  • Kağıt Cinsi: Hm. Kağıt
  • Boyut: 14 x 19.5 cm

  ÖNSÖZ

  Hâmd, âlemlerin Rabbine, salât ve selâm O'nun elçisine, rahmet ise, Rasûlü'nün ümmetine olsun...

  İslam hukuk ilmi, ucu bucağı bulunmayan öyle bir okyanustur ki, bu ilim deryâsında incileri bulup devşirmek ve istifade etmek en büyük nimet ve fazilettir. Bugün bu incileri takdim eden nice fıkıh kitapları hazırlanmış ve arz edilmiştir. İslam hukukunun incilerinden biri de (Ahvâli Nîsâ) "Kadınlara ait (özel) haller" başlığıyla belirtilmiştir.

  Kısaca "Davranım Bilgisi" demek olan "İlmihâl" isimli kitaplar, kişi-nin Rabbine, kendisine, çevresinde ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinde ona yardımcı olacak, kılavuzluk yapacak derli toplu bilgileri içerir. Elinizdeki ilmihâl de, kadın ile ilgili dinî ve hukukî konuları temel kaynaklara ve Hanefî mezhebinin gö-rüşlerine göre olmakla birlikte bazen de diğer mezheb görüşleri de be-lirtilerek hazırlanmıştır.

  Kadın ile erkek arasında, yaratılışları itibariyle bazı fiziksel ve ruhsal farklar görülür. Bunun neticesi olarak bağlı bulundukları hükümler hu-susunda da farklar vardır. Kadın şekil, biçim ve ruh halleri itibariyle er-kekten farklıdır.

  Kadının özelliklerindendir ki, bülûğ (ergenlik) zamanında başlayıp, nihayet elli veya ellibeş yaşında çocuk doğurmaktan kesilinceye kadar her ay mûtad (belirli) şekilde devam eden hayz (âdet) görmesi vardır.

  Kadınların fizyolojik yapıları gereği rahimlerinden gelen kan, na-maz, oruç, cinsel ilişki, hac, Kur'an okuma, boşanma ve iddet gibi pekçok konuyla yakından ilgilidir ve erkeklerden farklı bazı hükümlerin konulmasına neden olmuştur.

  İbadetleri bile yakından ilgilendiren bu haller öteden beri fıkıh (İs-lam hukuk) kitaplarında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle ha-nımların ayrıntılı bir biçimde öğrenmeleri gereken bu haller, ilmihal ki-taplarında da doğal olarak yerini almıştır.

  Kadının rahminden gelen kan genelde şu üç halden birinin göster-gesidir; âdet (hayız), lohusalık (nifas), hastalık (istihaza).

  İbadetlerin doğru bir biçimde yerine getirilebilmesi için kadınları il-gilendiren konuların ayrıntılı bir biçimde bilinmesi gerekir.

  Kadınların Fıkhî Mes'elelerini Öğrenmeleri:

  Fıkıh: Lügatte "bir şeyi bilmek" demektir. Daha sonra İslam huku-kuna fıkıh ilmi denmiştir.

  Fıkhın Mevzûu: Mükellefin fiilleridir. Mükelleften maksat; âkil ve balîğ olan müslüman kimsedir.

  Fıkhın Kaynağı: Kitap, Sünnet, İcmâi Ümmet ve Kıyas'tır.

  Fıkhın Gayesi: İnsanı iki cihanda saâdete erdirmektir.

  Fıkhın Hükmü ve Fazileti: Her müslümanın ihtiyacı miktarı fıkhı öğrenmesi farzı ayn'dır. (2). Bir kimse Kur'ân'ın bir kısmını öğrense, ka-lanı için vakit bulamasa dahi, efdal olan fıkıhla meşgul olmasıdır. Çün-kü Kur’ân'ı ezberlemek farzı kifaye (3), fıkhın lazım olan miktarını öğ-renmek ise Farzı ayn'dır. (4).

  Fıkıh ilminde kadın halleri çok önemli yer işgal ettiğinden ve kadın-ların bülûğa ermek, tahâret (temizlik), abdest, gusül, namaz, oruç, cinsi münâsebetin helâl olma şekilleri v.s. gibi daha birçok önemli ve dînî mes'eleleri vardır. Bu mühim konuları, elimizden geldiğince kay-nak eserlerin ışığında ve anlaşılır şekilde müslüman kızlara, kadınlara ve hattâ erkeklere arz etmeye gayret edeceğiz. Bu mes'eleler fıkhın, bilinmesi Farzı ayn olan konularındandır.

  Bu konuları öğrenmek kadınlara ve kızlara vacip olduğu gibi, aynı zamanda onların analarına, babalarına, kocalarına ve velîlerine de öğ-retmek vaciptir.

  Eğer bir kadın bu konuları bilmezse, kocası bildiği kadar öğretecek-tir. Çünkü bu kocasının vazifesidir, şâyet kocası da bilmezse gidip öğ-renecek ve karısına öğretecektir. Eğer kocasının vakti müsâit değilse, karısına izin verecek, kadın gidip öğrenmesi farz olan mes'eleleri eh linden yani âlimlerden edebi dairesinde sorup öğrenecek, yahut bu gi-bi eserleri alıp okuyacaktır.

  şâyet kocası cahilliğinden dolayı izin vermezse, kadın izinsiz gider, bu gibi kendisine farz olan dini mes'eleleri ilim sahiplerinden öğrenir gelir. Bu suretle kendisini mes'uliyetten kurtarmış olur. Zira, Hz. Pey-gamber (s.a.v.) "ilim öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farzdır." buyurmuştur. (5)

  Kadın hallerini bilmeyen bir kadın, namazını, orucunu kendisine ya-sak olan vakitlerde bilmeden yapar ve günâhkar olur. Hele âdet anın-da aîlevi münâsebette bulunmak pek büyük bir günâh ve tehlikelidir ki, her nesil için dinî, tıbbî, İçtimaî (sosyal) bir âfettir. Zamanımızdaki bazı gençlerimiz, bu fıkhî mes'eleleri bilmiyorlar, sormuyorlar, bilme-diklerini dahi bilmiyorlar.

  Halbuki kadınlara ait hallerden hayız (âdet) hakkında 'İmamı Mu- hammed müstakil bir kitap yazmıştır. (6).

  Kadınlar ve kızların değil erkeklerin bile okuyup öğrenmesi zaruri ve mecburi olan dinî mes'eleler, utanma bahanesiyle ihmâl edilemez.

  Kadın ve erkek hastalandığında, zaruret halinde en mahrem yerle-rini bile doktora göstermiyor mu? Göstermesi de câizdir.

  Bu konular İslâm Fıkhı'nda "Temizlik" mevzûudur ve taharet -te-mizlik- bâbında bu konular zikredilmektedir.

  İslâm'ın binâsı ise temizlik üzerine kurulmuştur. Temizlenmeden Al-lah'a (c.c.) kulluk yapılamaz, kulluk ve ibâdet için bu konuları iyi öğ-renmek ve temizlenmek farzdır. Temizlik ibâdetin şartıdır. (7).

  Bu mes'eleleri herkesin bilmediği, bilenden sorulduğu zaman da is-tendiği şekilde açıklamasına her zaman durum müsâit olmadığı için, herkesin muhtaç olduğu bu önemli bahisleri kitap halinde ve herkesin anlayabileceği şekilde mü'min ve mü'mine kardeşlerimize sunmayı ar-zu ettik. Faydalı olabilirsek gâyemize ulaşmış olacağız.

  İslâm düşmanı Siyonist ve emperyalistler, bir milleti yıkmak, çürüt mek ve İslâm'ı bozmak için daima kadını en güçlü silah olarak kullan-mış ve halen de kullanmaktadırlar. İslâm'ı ve müslümanları maddi güç ve silahlarla yok edemeyen sinsi düşman; çağdaş silah olarak müslü-man kadınımızın ahlâkını bozmayı ve ona İslam'ın kazandırdığı kutsal ve yüce değerini yitirtip, şehvetperestlerin metâı haline getirtip, so-kaklara dökmüş, kişiliğini, ahlakını ve namusunu kaybettirmiştir. Düş-man, kadınımızı modanın ve şehvetin kölesi haline getirip, istediği şek-le ve maskaralığa sokabilmekte ve soyabilmektedir.

  İngiliz sömürü ajanlarından Hampher, "İslamı Nasıl Yok Edelim" adlı hatıratında anlattığına göre, İngiliz Sömürgeler Bakanı Hampher'i İslam Ülkelerine gönderirken kendisine sıkı sıkı şu telkinatta bulun-muştur:

  "Biz Ispanya'ya kafirlerden (maksadı müslümandır) fuhuş ve içki sayesinde aldık, diğer toprakların a bu iki güçlü araç vesilesi ile ele geçirmeliyiz." (8).

  Biz de düşmanın yıktığı ve halen yıkmaya devam ettiği bu yerden başlayarak müslüman kadınlarımıza kendi kimliğini, kişiliğini ve dini kültürünü özetle elimizden geldiğince sunmaya çalıştık.

  Bu çalışmalarımızı kortrol ve tetkik eden muhterem "CELAL YILDI-RIM, İSMAİL KAYA, ABDULLAH BÜYÜK hocalarımıza ve tıbbî konular-daki inceleme ve yardımlarından dolayı Doç. Dr. Cemalettin AKYÜREK" beye ve emeği geçen diğer kardeşlerimize de şükranlarımızı arzetmeyi bir borç biliriz.

  Gayret bizden, tevfik Allah (c.c.) dendir.

  ASIM UYSAL - MÜRŞİDE UYSAL 1985 - KONYA

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ 10

  İNSANIN YARADILIŞ GAYESİ VE HİKMETİ 16

  "RABBIN KİM?" SORUSU 17

  ALLAH (c.c.) AHİRETTE SORACAK 19

  İNSANIN YARATILIŞI 19

  Kitabı Mukadde’e Göre İnsanın ve Kadının Yaratılışı 20

  Yahudilikte Kadının Yeri 20

  TARİHTE KADININ YERİ 21

  A- İLK ÇAĞDA KADIN 21

  B- ORTA ÇAĞDA KADIN 21

  C- Cahiliye Araplannda Sosyal Durum 23

  D-İSLAM'DA KADININ YERİ, DEĞERİ ve HAKLARI 25

  1) Yaratılışta Kadm-Erkek Eşitliği ve Kur'an-ı Kerim'de İnsanın

  Yaratılışı 26

  Manevî Mükâfat ve Cezada Kadın-Erkek Eşitliği 30

  a- Türler Arasında Bedensel, Ruhsal vb. Farklılıklar 33

  b- Anatomik ve Fizyolojik Farklar 34

  Zihinsel Farklılıklar 35

  Kadın ile Erkeğin Vücut Teşekkülleri ve Ruhî Kabiliyetleri 37

  2) Evlenme Hakkı 44

  3) Kadınlara karşı iyi davranmak 45

  4) Annelik-Emzirme Hakkı 46

  5) Kadının Namusunun Korunması 47

  6) Mehir: 47

  7) Kadınları dövmemek 50

  8) Kadınların kocalarına eziyet etmemeleri emredilmiştir: 55

  İslâm'da kadın ve çocukları öldürme yasağı 55

  9) Kadın ve İlim Öğrenme Hakki: 56

  10) Kadınların Nafaka ve Geçim Hakkı: 58

  12 - İslama Göre, Saygı ve Hürmette Kadın, Erkekten Öncedir . .59 13- Evde hanımıyla şakalaşmak, eğlenmek, onu eğlendirmek

  ve cinsel yönden tatmin etmek kocanın görevlerindendir: 61

  14 - Kadının Çalışması ve İş Hayati: 62

  Kadının Çalışma Şartları 63

  Kadının Aslî ve Kutsal Vazifeleri İle Çalışan KadınınSorunlari: . . .63

  Kadın ve Erkeğe Verilen İlahî Görevler: 64

  Çocuğun Doğumundan Önce Annenin Yapacağı Ruhsal

  Terbiyenin Önemini Anlatan Bir Kıssa 66

  İş Yerinde ve İmalathanede Kadını İşçi, Müstahdem ve Sekreter

  Olarak Çalıştırmak Caiz midir? 69

  İslam Hukukunda Kadının Siyasî Hakları 76

  B- KOCANIN KADIN ÜZERİNDEKİ HAKLARI VE

  KADININ SORUMLULUKLARI 79

  C- KADIN VE ERKEĞİN YARATILIŞTAKİ FARKLILIKLARININ SONUCU SORUMLULUKLARININ FARKLI OLDUĞU YERLER 82 Kadın ve Erkeğin Sorumluluklarının Farklı Olduğu

  Yerlerden Birincisi: ÇOK EVLİLİK 84

  İslamda Taaddüdi Zevcât (Çok Evlilik): 85

  Taaddüd un Fıtrî, Fizikî ve Sosyal Sebepleri 87

  Taaddüdi Zevcat Hakkında Batılı Sosyoloğların Teklifleri 90

  Kadın ve Erkeğin Sorumluluklarının Farklı Olduğu Yerlerden

  İkincisi: MİRAS 91

  İslam Miras Hukukunda Kadın: 91

  Kadın ve Erkeğin Sorumluluklarının Farklı Olduğu Yerlerden

  Üçüncüsü: ŞAHİTLİK 96

  Erkeğin Şahitliğinin Kabul Edilmediği Yerler 99

  Hz. Peygamber (s.a.v.) eşi Sevde’nin Görüşünü Uygulaması

  Hakkında Tarihî Bir Olay: 100

  Kadının Şahitliğinin Tam Kabul Edildiğine Örnek

  Tarihî Bir Olay 102

  KADININ HÜRRİYETİ MES’ELESİ ve SÖMÜRÜLMESİ 104

  DİN 107

  RASULÜLLAHIN HANIMLARINA SEVGİSİ, SAYGISI, AD ve Acirc;LETİ

  VE HAKLARINA SAYGI GÖSTERMESİ 108

  ALLAH'IN (c.c.) RAZI OLDUĞU KADINLAR 110

  ALLAH’IN RAZI OLDUĞU ERKEKLER 111

  ÇOCUĞUNA SÖZ GEÇİREMEYEN ANNE VE BABALARA . . .112 Çocuğun Doğumundan Önceki Annenin Yapacağı Ruhsal

  Terbiyenin Önemi 113

  MÜKELLEF İNSAN VE GÖREVLERİ 115

  MÜKELLEFLERİN İŞLERİ 116

  İSLAM DİNİNİN KAYNAKLARI (Şer'i Deliller): 118

  HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN FARZLARDAN

  SEÇİLEN 32 VE 54 FARZLAR 119

  54 FARZ 121

  Allah (c. c.) Yolunda Cihadın Fazileti 124

  CİHAD METODLARI: 124

  İMAN 127

  ALLAHTAN KORKAN BİR KADININ NEFSİNE HAKİM

  OLMASI 128

  MÜSLÜMAN KADININ, KENDİSİYLE EVLENMEK

  İSTEYEN ERKEĞİ İSLAM'A DAVETİ 129

  İMAN ESASLARI (AMENTÜ) 130

  KELİME-İ TEVHİD ve KELİME-İ ŞAHADET 132

  Kelime-i Şehâdete İnanan Kimsenin Allah (c. c. ) ile Yaptığı Sözleşme 133

  Kadının Kestiği Yenir mi? 541

  Gelinlik Giymek İsraf Olur mu ve Günah mıdır? 541

  İpek Başörtüsü Giymek: 544

  Kadının Kocasının Koluna Girmesi: 544

  Dünyada İki veya Üç Defa Evlenen Kadın Kıyamette Hangisiyle

  Birlikte Olacak? 545

  Cennette Hanımlanmızla Cinsel İlişkide Bulunacak mıyız? 545

  Cennettekiler Evlenirler mi? 546

  Cennetteki Hûru'l-în'in Özellikleri Nelerdir? 546

  Dünya Kadınları mı Daha Üstün Hûru'l-în mi? 547

  MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIMIZA TAVSİYELERİMİZ 548

  NİKAH, TALAK ve MEHİR 553

  ÇEHİZ 554

  Evliliğin Amacı 556

  NİKAH 557

  Belediye Nikahı: 559

  Nişanlılıkta Dini Nikahın Zararlarını Gösteren Bir Olay: 561

  Resmi Nikahsız ve de Düğün yapılmadan Dinî Nikah Kıydıran

  Kızların Başına Gelen Bir Olay 562

  NİKAHIN HÜKÜMLERİ: 563

  NİKAHI HARAM OLAN KADINLAR: 564

  11) Nesep (soy) Cihetiyle Haram Olan Kadınlar: 564

  12) Sıhriyet (evlenmeden meydana gelen) Kadın Akrabalar: 564

  13) Zina Ettiği Kadının Anası ve Kızları: 564

  14) Süt Emme Sebebiyle Nikahı Haram Olan Kadınlar: 565

  Süt Bankalarından Alınan Sütle Süt Akrabalığı Oluşur mu? 565

  Süt Akrabalığı, Mirasçılık Hakkı Oluşturur mu? 565

  Organ Nakli, Doku Nakli ve Kan Nakli Evlenmeye Engel mi? 565

  15) Başkasının Hakkı Olan Kadınla Nikahlanmak: 566

  16) Haram Evlilik (Mut'a Evlilik): 566

  17) Yurtdışında İş Bulmak ve Oturum Almak İçin Anlaşmalı Yapılan

  18) Nikahın Hükmü Nedir? 566

  19) Yakın Akraba Evlilikleri: 567

  20) Küçükken Nikahı Kıyılanlar, Ergen Olunca Nikahı

  21) Feshedilebilir mi? 569

  22) Kızın Velisi İzin İstemeden Nikah Yaptınrsa: 569

  23) Evlilikte Kefâet: Denklik 569

  24) Sözlü veya Nişanlı Kıza Verilen Hediye, Söz veya Nişan Bozulunca

  25) Geri Alınabilir mi? 570

  26) Gelin Kız ve Acirc;detli İken Nikah Kıyılır mı? 570

  27) Nikah Tazelemek: 571

  28) MEHİR 572

  29) Mehrin Aile Hayatındaki Yeri ve Önemi: 572

  30) Mehir İle İlgili Ayet: 573

  31) Mehir Olabilen Şeyler: 573

  32) Mehrin En Az Miktan: 573

  33) Mehir Olarak Ayrılan Malın Bir Kısmı Noksanlaşırsa: 574

  34) Mehir Vermemek Şartıyla Yapılan Nikah Akdi: 574

  35) Mehir Verilmesi Gerekmeyen Durumlar: 575

  36) Mehri Misil Nasıl Takdir Edilir? 586

  37) Kız Evlendikten Sonra Kocası Onun Mehrini Noksan Verirse: 586

  38) Belirlenen Mehir Telef Olursa: 577

  39) Kadın Mehrini Bağışlayabilir mi? 577

  40) Mehri Almadan Kadın Kendini Teslim Etmezse: 577

  41) Mehrin Ne Kadar Olduğunda İhtilaf Olursa: 577

  42) NAFAKA 578

  43) Verilen Çehiz Geri Alınır mı? 579

  44) Ayrılan Karı-Koca Ev Eşyası Hakkında İhtilaf Ederse : 580

  45) Fasit Nikah ve Hükümleri 580

  46) Bâtıl Nikah ve Hükümleri 581

  47) Karı Kocadan Biri İslam’dan Çıkarsa 581

  48) Hanımlar Arasında Adalet ve Eşit Muameleye Riayet Etmek . . . .581

  49) Erkek Hanımını İhmal Edip Gece Gündüz İbâdet Ederse: 582

  50) Birkaç Kadını Aynı Evde Birarada Bulundurmak Caiz mi? 582

  51) KADININ KOCASINA İTAATİ 583

  52) CENNETLİK VE CEHENNEMLİK KADINLAR 585

  53) Kadınların Erkeklerden Sakınmaları: 587

  54) Kadının, Yatakta Erkeğin Dâvetine İcabeti: 587

  55) Kadınlara Sabretmek Hakkında Bir Kıssa 587

  56) İSYANK ve Acirc;R VE SERKEŞ KADINI CEZALANDIRMA ŞEKLİ 591

  57) DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ 599

  58) Tıbbî Açıdan Spiral: 602

  59) Spiralin Zararları: 603

  60) Kürtaj İle İlgili Hükümler 605

  61) Ceninin Ana Rahminden Ayrılmasına Sebep Olan Fiiller: 606

  62) Çocuğun Düşmesine Sebep Olan Fiiller: 607

  63) Çocuğun Diri Bir Vaziyette Düşmesi: 609

  64) İmamların Ölü Veya Diri Düşen Çocuk Hakkındaki Görüşleri: . . .609

  65) Çocuğun Düşmesini Sağlayan Fiilin Kasde Yakın Bulunması: 610

  66) Ana Rahmindeki Çocuğu Düşürmeye Sebep Olana Gereken Cezâ: 610 Ceninin Düşürülmesinden Dolayı Gereken Diyet Kimlere Verilir? .611

  67) Anne Çocuğu Düşürdükten Sonra Ölürse: 611

  68) Kürtajla İlgili Ayetlere Gelince: 613

  69) Kürtajla İlgili Hadisler: 614

  70) Çocuk Düşürmek İçin Rahmi Kurcalamanın Sakıncaları: 615

  71) Rasûlüllahın (s.a.v.) Kadınlarla Çocuklarını Öldürmemeler iİçin

  72) Yaptığı Antlaşma 615

  73) TAL ve Acirc;K 616

  74) Kadının boşanmak amacıyla mahkemeye baş vurabileceği haller: .622 Sünnetin Öğrettiği Boşama Biçimi Hiçbir Sistemde Bulunmayan Birleştirici ve Yapıcı Özellikler Taşır: 623

  75) Haram Olan Başama Türleri: 624

  76) Talakın (Boşamanın) Şartları: 629

  77) Sarhoş iken boşama; 630

  78) Sinir Krizi Geçirenin Boşaması; 630

  79) TALAKİ RIC'İ (DÖNÜLEBİLEN TALAK) 631

  80) Rıcî Talak ile Bâin Talak Arasındaki Farklar: 631

  81) Yurtdışında İş Bulmak ve Oturum Almak İçin Resmi Nikahtan Geçici Bir

  82) Süre İçin Vazgeçilebilir mi? 633

  83) Talâkın Hükmü 634

  84) Kadın, Ayhali Görmüyorsa Nasıl Boşanır ? 635

  85) Talak Şekilleri: 635

  86) "Kannı üç talakla boşadın mı?" diye sorarsa: 636

  87) Kinaye Sözler 636

  88) Niyete muhtaç olmaksızın söylendiği takdirde bir talakı ric'i vaki' olan

  89) sözler: 638

  90) Talakı Bâin Sayılan Kinai Sözler: 638

  91) Niyet Edildiği Takdirde Rıc'î Talak Sayılan Kinâî Sözler: 638

  92) Niyet edildiği takdirde bain talak meydana gelen kinai sözler: 639

  93) Talâka niyet edilse bile talak sayılmayan sözler: 640

  94) Yazılı Boşama 640

  95) Tehdit Edilerek Kansını Boşadığını Yazan Kimsenin Durumu: 640

  96) Hastalık Halinde, Miras Kaçırma Kasdiyle Boşama Meydana

  97) Gelirse: 641

  98) İDDET: ŞER'İ BEKLEME SÜRESİ 642

  99) İddet beklemenin sebebi ve hikmetleri; 642

  100) Cinsel ilişki ve halveti sahihadan sonra boşanan kadının iddeti üç

  101) şekildedir 643

  102) Erkekler Ne Zaman İddet Beklerler? 644

  103) MÜSLÜMAN BİR ANNENİN GELİN OLAN KIZINA NASİHATİ .645

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.