x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Kalplerin Keşfi - Mükâşefetü'l-Kulüb

  İmam-ı Gazâlî

  MUALLİM NEŞRİYAT

  • Yazar: İmam Gazâlî
  • Çevirmen: Muhammed Taha
  • Yayınevi: Muallim Neşriyat
  • Kategori: Tasavvuf Kitapları
  • Sayfa Sayısı: 656
  • Boyut: 16.5x23.5 cm
  • Basım Yeri: İstanbul - 2017
  • Kapak Türü: Ciltli
  • Kağıt Türü: 2. Hamur
  • Dili: Türkçe

  Önsöz
  Resûl-i Ekrem (SallAllahu Aleyhi Vesellem), "Din nasihattir" buyurmuştur. Allah katında makbul tek din ve ilahi olan nizam ise İslam’dır. Müslüman olmak, yeryüzündeki saadetlerin ve erdemlerin en mükemmelidir. Diğerleri sadece dünyevi saadeti temin ederken İslam hem dünyevî hem de uhrevî saâdeti temin eder. Müslüman olmak ancak Allah ve Resûlü Hz. Muhammed’in (SallAllahu Aleyhi Vesellem) tasdiki; emrettiklerinin ifası ve nehyettiklerinin de uzak durulmasıyla mümkün olur. Nasihatin temelinde bu vardır. Hadis-i şerifin devamında Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesellem), bu nasihatin Allah için, Resulü için ve ümmet-i Muhammed’in tamamı için olduğunu vurgulamışlardır.

  Peygamber Efendimiz veda haccında "nasihat" emrini, "Size tebliğ ettim mi?" diyerek şahitliğini istemiş ve kendisinden sonra gelen ümmetinin tüm fertlerine örnek olmuştur. Sahabe-i kiram, selef-i salihin, mütekaddimun ve muteahhirun bütün ulema dini, Allah ve Resulü ile bütün müminler için öğrenmişler, yaşamışlar ve öğretmişlerdir. Dolayısıyla dinin en önemli önceliklerinden biri tebliğ ve irşat vazifesi olmuştur.

  İslam ulemasının bizlere her defasında verdiği öğütlerden biri de ilimden gayenin ihlas, samimiyet ve muhabbetullah olduğudur. İmam Gazâlî bu âlimlerden biridir. Hemen hemen bütün İslami ilimlerde otorite olmasına ve vaktiyle Nizamiye Medreseleri'nde baş müderrislik görevini yürütmüş olmasına rağmen, ahir ömründe batın amellere yönelmiş; sufîlerin amellerini, onların yolunu takdir etmiştir. Ömrünün sonlarına doğru yazdığı İhyâu Ulûmi'd-Dîn adlı eser de bunun göstergesidir.

  Özde, ilmin amel ve irfana dönüştürülmesi ve ancak ihlas ile yapılan amellerin hasenat olarak kabul edileceği vurgusunu defalarca yapan İmam Gazâlî kendi selefleri gibi bunu başta İhya adlı eseri olmak üzere pek çok eserinde dile getirmiş; tebliğ görevinin bir basamağı olan nasihati bu eserlerinde detaylıca anlatmıştır.

  İmam Gazâlî’nin eserlerinin çoğu günümüze kadar ulaşabilmiştir. Onun İhya'da ya da ondan özetleyerek kaleme aldığı eserlerden biri de, Kalplerin Keşfi olarak çevrisini sunduğumuz; orijinal ismiyle Mükâşefetü'l-Kulüb'dür. Bu eser, dinin bir nasihatler bütünü olduğu düsturuyla kaleme alınmıştır. Eser bir vaaz, ahlak, zühd ve nasihat kitabıdır. Yüzyıllarca İslam coğrafyalarında, Arapça aslının yanında Farsça, Özbekçe, Osmanlıca gibi diğer dillerce çevrilerek basılmış, okunmuş ve okutulmuştur. Günümüzde bu eserin el-yazması ve taşbaskı nüs-halarının çok bulunabiliyor olması, eserin Osmanlı döneminde halkın bir başucu kitabı olarak okunduğunun bir işaretidir.

  Biz de muallim neşriyat olarak, selefin üstün gayretlerine bir nebze de olsa katkı olması temennisiyle, Mükaşefetü’l-Kulûb’un yeni bir çevirisini sizlerin istifadesine sunduk.
  Gayret bizden inayet Allah’tandır.

  İslam dünyasının Huccetü'l-İslam olarak tanıdığı Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî, hicri 450 (m. 1058) yılında Horasan civarındaki Tus şehrinde dünya gelmiştir. İslâmî ilimlerin her sahasında eser veren İmam Gazâlî ardından pek çok eser bırakarak hicri 505 (m. 1111) tarihinde vefat etmiştir. Onun en önemli eserlerinden biri, İhyâu Ulûmi'd-Dîn'dir. Zühd ve ahlaka dair olan bu eserini daha sonraları farklı eserlerinde ihtisar etmiştir.

  Bu eserleri arasında halk arasında elden ele dolaşanlardan biri de elinizdeki Mükâşefetü'l-Kulûb adlı eserdir. Eserde, Allah korkusu, sabır ve hastalık, nefsi yenmek ve şeytana karşı koymak, gaflet, fasıklık ve nifak, tevbe, sevgi, Allah'a itaat, O'nu sevmek, Resulü'nü sevmek, emanet, namaz, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker, şeytanın düşmanlığı, emanet ve tevbe, merhametli olmak, dedikodu, koğuculuk, zekat, sıla-i rahim ve ana baba hakkı, ibadete devam ve haramı terketmek, ölümü hatırlamak, kanaatin fazileti, ameller mizan ve cehennem azabı, Allah'ı (c.c) zikretmenin fazileti, abdestin fazileti, namazın fazileti, haram yemek, faizin yasak oluşu, kul hakları gibi konular işlenmiştir.

  İçindekiler
  Önsöz 9
  Allah Korkusu 11
  Allah’tan Korkmak 15
  Sabır ve Hastalık 21
  Riyazet ve Nefsanî Arzular 26
  Nefse Galip Gelmek ve Şeytanı Düşman Bilmek 30
  Gaflet 34
  Allah’ı Unutmak, Fısk ve Nifak 39
  Tövbe 44
  Efendimiz’e Muhabbet ve Ona Salât Getirmek 49
  Aşk 53
  Allah'a İtaat, Allah ve Resûlünü Sevmek 60
  Şeytan ve Azabı 67
  Emanet 72
  Namazı Huşû İle Kılmak 78
  İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymak 83
  Şeytanın Düşmanlığı 90
  Emanet ve Tevbe 105
  Merhametli Olmanın Fazileti 116
  Namazda Huşû 123
  Gıybet ve Koğuculuk 130
  Zekât 136
  Zina 139
  Sıla-i Rahim ve Anne-Baba Hakkı 143
  Anne-Babaya İyilik 155
  Zekât ve Cimrilik 164
  Uzun Emel 168
  İbadete Devam Etmek ve Haramları Terk 172
  Ölümü Hatırlamak 181
  Göklerin ve Muhtelif Cinslerin Yaratılışı 188
  Kürsü, Arş, Mukarreb Melekler, Rızık ve Tevekkül 191
  Dünyayı Terketmek ve Dünyanın Yerilmesi 196
  Dünyanın Kötülenmesi 220
  Kanaatin Fazileti. 227
  Fakirlerin Fazileti 235
  Allah’tan Başkasını Dost Edinmek ve Arasat 250
  Sûr'a Üflenilmesi ve Kabirlerden Haşrolma 255
  Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm 261
  Dünya Malının Yerilmesi 268
  Ameller, Mizan ve Cehennem Azabı 274
  İbadetin Fazileti 290
  Şükür 298
  Kibrin Yerilmesi 304
  Günleri ve Diğer Şeyleri Tefekkür 313
  Ölümün Zorluğu 319
  Kabir ve Suali 325
  İlme’l Yakîn, Ayne’l-Yakîn ve Arz Günü Hesap 332
  Zikrullah’ın Fazileti 336
  Namazın Faziletleri. 344
  Namazı Terk Edenin Cezası 350
  Cehennem Meydanı ve Azabı 368
  Cehennem Azabı 371
  Günahtan Korkmak 380
  Tövbenin Fazileti 386
  Zulümden Sakınmak 395
  Yetime Zulmetmekten Sakınmak 400
  Kibrin Yerilmesi 404
  Tevazu ve Kanaatin Fazileti 409
  Dünyanın Aldatıcılığı 414
  Dünyanın Yerilmesi ve Ondan Sakındırma 417
  Sadakanın Fazileti 424
  Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Gidermek 430
  Abdestin Fazileti 433
  Namazın Fazileti 436
  Kıyametin Korkunç Halleri 442
  Cehennem ve Mizan’ın Sıfatları 446
  Kibir ve Ucbun Yerilmesi 450
  Yetime İyilik Yapmak ve Zulümden Kaçınmak 454
  Haram Yemek 458
  Faizin Yasaklanması 464
  Kul Hakları 470
  Hevaya Uymanın Kötülüğü ve Zühd 475
  Cennet ve Cennet Ehlinin Dereceleri 481
  Sabır, Rıza ve Kanaat 488
  Tevekkülün Fazileti 495
  Mescidin Fazileti 498
  Riyazet ve Keramet Ehlinin Fazileti 501
  İman ve Nifak 508
  Gıybet ve Koğuculuğun Yasaklanması 513
  Şeytanın Düşmanlığı 520
  Muhabbet ve Nefis Muhasebesi 524
  Hakk’ı Batıl İle Karıştırmak 529
  Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 532
  Gece (Teheccüd) Namazının Fazileti. 535
  Dünya ve Acirc;limlerin Sonu 540
  Güzel Ahlakın Fazileti 544
  Gülmek, Ağlamak ve Giyim-Kuşam 549
  Kur’ân-ı Kerîm, İlim ve ve Acirc;limlerin Fazileti 553
  Namaz ve Zekatın Fazileti 557
  Anne-Babaya İyilik ve Çocukların Hakları 561
  Komşu Hakkı ve Yoksullara İyilik 567
  İçki İçenin Cezası 572
  Resûlullah’ın Mirâcı 576
  Cuma Gününün Faziletleri 580
  Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 583
  Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 589
  Cihadın Fazileti 594
  Şeytanın Tuzağı 597
  Musiki ve Semâ 600
  Bidattan ve Hevaya Uymaktan Kaçınmak 604
  Receb Ayının Fazileti 609
  Şaban Ayının Fazileti 612
  Ramazan Ayının Fazileti 615
  Kadir Gecesinin Fazileti 618
  Bayramın Fazileti 621
  Zilhiccenin İlk On Gününün Fazileti 624
  Aşure Gününün Fazileti 628
  Fakirlere Ziyafet Vermenin Fazileti 631
  Cenaze ve Kabir 635
  Cehennem Azabından Korkmak 639
  Mizan ve Sırat 643
  Resûlullah'ın Vefatı 646
  Alfabetik Fihrist 655

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.