x

Mektubat-ı Rabbani (2 Cilt) Merve Yayınları-1516

Merve Yayınları
Ürün Kodu : 9789758524358
Asırlardır ilgiyle okunan Kur’an-ı Kerim ve sünnetten süzülen İman, İslam, Ahlak Fazileti ve Tasavvuf Deryası Olan bu Eser yeniden Tercüme Edilmiştir
399,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • MEKTUBAT-I RABBANİ

  • Çevirmen: Kasım Yayla
  • Baskı Sayısı 1. Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 1544
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi 2. Hamur Kitap Kağıdı
  • Boyut 16.5 x 24.5 cm
  • 2,166 gr.
  Asırlardır ilgiyle okunan Kur’an-ı Kerim ve sünnetten süzülen İman, İslam, Ahlak Fazileti ve Tasavvuf Deryasıdır. Mektûbat-ı Rabbani; yeniden tercüme edilerek titiz bir çalışma sonucu sade bir dilde günümüz türkçesine kazandırılmıştı.
  2. Hamur Kağıt, Lüks Cilt, Ofset Baskı, Büyük Boy, 2 Cilt, 1544 Sayfa.
  MEKTUPLAR (1 - 313)

  1.MEKTUP: a) Yüce Allah'ın Zâhir ismi ile münasebeti olan hallerin beyanı, b)

  Tevhid babında has kısmın zuhuru beyanı, c) Arşın üstündeki derecelere yükselmenin beyanı, d) Cennet derecelerinin aşikâr olması, e) Özellikle bazı velîlere ait mertebelerin meydana çıkması. D Molla Kasım Ali'nin hali ve diğer müridler 40

  2.MEKTUP: Yükselişlerin olması ve Yüce Hakk'ın yardımları ile övünmek 44

  3.MEKTUP: Yarenlerin, belli bir makamda durakladıkları ve bu mânâda bazı

  MEKTUBAT-I RABBANİ  meseleler 46

  4.MEKTUP: a)Mübârek Ramazan ayının faziletleri, b) Hakikat-ı Muhammediye’nin

  (kabiliyet-i ulâ) beyanı. Ona ve aline, salât, selâm ve saygılar, c)Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi 47

  5.MEKTUP: Hâce Bürhan’ın Muhammed Bâkîbillah’a gönderilmesi ve bazı

  hallerinin beyanı. Ki o ihlâs sahiplerinden biri idi 49

  6.MEKTUP: a) Cezbe ve sülük husulünün beyanı, b) Celâl ve Cemal sıfatları ile

  terbiye almak, c) Fenânın ve Bekânın beyanı, d) Nakşibendi tarikatına mensup olmanın üstünlüğü, e) Belâ ve musibet için dua 50

  7.MEKTUP: İMAM-I RABB ve Acirc;NÎ Hz.leri bazı garip hallerini beyan etmekte ve bazı

  zarurî işlerini sormaktadır 53

  8.MEKTUP: a)Bekâ ve sahv (ayrılık) mertebeleri ile ilgili hallerin beyanı, b)

  İtikada dair bazı meseleler 56www.ihvan.com.tr

  9.MEKTUP: a) Nüzul makamına münasip hallerin beyanı, b) Hayır-şer. c) Cezbe-

  sülûk. d) Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'e tâbî olmak 60

  10.MEKTUP: a)Kurb (yakınlık) ve Bu’dün (uzaklığın) husulü, b) Farkın ve vaslın,

  (ayrılığın ve birliğin) alışılmamış şekilde .mânâlandırılması. c) Üstteki mevzular, bu makama münasip ilimlerle anlatılacaktır 63www.ihvan.com.trwww.ihvan.com.tr

  11.MEKTUP: a) Bazı keşiflerin beyanı, nefsin kusurlarını görme makamının husulü

  ve bütün hallerde onu itham etmek, b) Ebülhayr Şeyh Ebû Said Harraz’a ait üç cümlenin mânâsı ve sırrı, c) Arkadaşlarından bazısına ait hallerin beyanı 65

  12.MEKTUP: a)Fenâ ve Bekânın elde edilmesi, b) Her şeyde has yüzün ortaya

  çıkması, c) Seyr-i fillâhın hakikati, d) Zat-ı berki tecellîsi ve diğerleri 73

  13.MEKTUP: a) Bu yolun nihayetsiz olduğu, b) Hakikat ilimlerinin, şeriat ilimlerine

  mutabık bulunduğu 74www.ihvan.com.tr

  MEKTUBAT-I RABBANİ  14.MEKTUP: a) Bu tarikatta iken, arız olan bazı vâkıalar. b) İrşad olma talebinde

  olanlardan bazılarının hallerini beyan 76

  15.MEKTUP: Bazı saklı sırlarla, hübut ve nüzul (iniş ve düşüş) makamı ile bağlantısı

  olan hallerin beyanı 79www.ihvan.com.tr

  16.MEKTUP: Uruc (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı 81

  17.MEKTUP: Uruc (çıkış), nüzul (iniş) ile ilgili haller hakkındadır 84

  18.MEKTUP: a) Telvinden sonra hasıl olan temkin, b) Üç velâyet mertebesinin

  beyanı, c) VâcibTaâlâ’nın varlığının zatından ayrı olduğu ve daha başka hususlar 85

  19.MEKTUP: İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerini ısmarlamaya dair 93

  20.MEKTUP: İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerine dairdir. 94

  21.MEKTUP: a) Velâyet-i Muhammediye başta olmak üzere, velâyet dereceleri. O

  velâyet sahibine salât ü selâm ve saygılar, b) Nakşibendi tarikatının medhi, şâir tarikatlara nazaran üstünlük nisbeti. Allahü Teâlâ, bu yol ehlinin sırlarının kudsiyetini artırsın 95

  22.MEKTUP: a) Ruhla nefis arasındaki ilişki şeklinin ve bunların urûcu (yükselişi)

  ile inişlerinin beyanı, b) Ruha ve cesede dair fenâ beyanı ile bunların bekâsı. c) Devlet makamının beyanı ve evliyâdan istihlâke (yok olmaya) varanlarla davete dönenler arasındaki fark 98www.ihvan.com.tr

  23.MEKTUP: a)Nâkıs vasıflı olanlardan tarikat almaya mani olmak ve böylesinin

  mazarratı, b) Küfür ehlininkine benzeyen lâkapları almayı engellemek 101

  24.MEKTUP: a) Sofi, kâin-bain’dir (Mânâları anlatılacak), b) Kalb birden fazla şeyle

  bağ kuramaz, c) Zati muhabbetin zuhuru, mahbubdan gelen elemle nimetin, aynı seviyede olmasını gerektirir.d) Mukarreblerleebrarınibâdeti arasındaki fark, e) İstihlâke dalıp kalan evliyâ ile halkı davete dönen evliyâ arasındaki fark 104www.ihvan.com.tr

  25.MEKTUP: Seyyidü’l-mürselînResûlüllahEfendimiz'e, Hülefâ-i Râşidîne tâbî

  olmaya teşvik. ResûlüllahEfendimiz'e ve diğerlerine salevâtın ekmeli, selâmların en tamamı olsun 106www.ihvan.com.tr

  26.MEKTUP: Şevk halinin ebrar için olduğu; mukarrebler için olmadığının beyanı.

  Ayrıca, bu makama uygun ilimler 107

  27.MEKTUP: Nakşibendî tarikatının medhi ve o büyüklere bağlanmanın üstünlüğü

  beyanındadır. Allahü Teâlâ onların sırlarının kudsiyetini artırsın. 110

  28.MEKTUP: Üstün hal beyanındadır; lâkin tenezzül ve tebaud (iniş ve uzaklaşış)

  vehmini veren bir ibare ile 112www.ihvan.com.tr

  29.MEKTUP: a) Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik ve sünnetlere, edeplere göre

  hareket etmek, b) Farz ibâdetler yanında nâfileibâdetlere fazla önem vermemek, c) Yatsı namazını gecenin sonuna bırakmayı men etmek, d) Abdestle kullanılmış (müsta’mel) suyun içilmesinin cevazına engel olmak, e) Müridlerin, şeyhlerine olan, başkalarına olsun secde etme yoluna engel olmak 113www.ihvan.com.tr

  30.MEKTUP: a) ve Acirc;fâkî ve enfüsî şühudun beyanı ve enfüsî şühudlasûrîtecellî

  arasındaki fark, b) Ubudiyet makamına ait yüksek şanın beyanı ve bu makama ait ilimlerin şer’i ilimlere uygunluğu, c) Ayrıca bunlara dair

  bazı hususlar 117www.ihvan.com.tr

  31.MEKTUP: a)Tevhid-i vücud hakikatinin zuhuru. (Tek varlık gerçeğinin meydana

  çıkması.) b) Yüce Hakk'ın yakınlığı, zatiyyin ile maiyeti (özle bağlantı kuranlarla beraberliği) ve bu makamı aşmak. Ayrıca, bu makama dair sualler ve cevaplar 122

  32.MEKTUP: Ashab-ı kirama mahsus kemâl (yükseklik, olgun eksiksiz) derecesinin

  beyanına dairdir. Allah onlardan razı olsun. İşbu kemâl derecesine evliyâdan pek azı nazil olmuştur. Bu münasebetle daha başka şeyler de yazılmıştır 129

  33.MEKTUP: Dünya sevgisine esir olan uygunsuz âlimleri zemmetmek ve zâhid

  gönüllü olup dünyadan kaçan âlimleri medhetmek beyanındadır 134

  34.MEKTUP: Cevâhir-i hamse-i emriyenin açık bir şekilde tafsilâtı ile, imkân

  nisbetinde beyanı 137www.ihvan.com.tr

  35.MEKTUP: Zatî muhabbet beyanındadır. Bu makamda elem ve nimet bir olur 140

  36.MEKTUP: a) Şeriatın, din ve dünyaya ait saâdetlerin tümünü tekeffül ettiğinin

  beyanı, b) Tarikat ve hakikatin, şeriata hâdim (şeriatın hizmetinde) oldukları. Ayrıca, bu mânâlara uygun bazı şeyler. 141www.ihvan.com.tr

  37.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyyeyemütâbaata teşvik. Onun sahibine salât, selâm ve

  tahiyyat. b) Nakşibendiye-i Aliyye’ye bağlılık bulmaya rağbet 143

  38.MEKTUP: a) İsim, sıfat, şüun (fiil) ve itibarlardan münezzeh olan yüce mukaddes

  Zat-ı Buht’le alâkanın beyanı, b) Misilden münezzehliği, misli olmak; keyfiyetsizliği keyfî sayıp bağlandıktan sonra fitneye düşenleri zemmetmek, c) Çeşitli ilimlerin ve maarifin üzerine kurulan fenâ halinin değişik kademelerinin beyanı. Bunlar gibi daha başka şeyler 144

  39.MEKTUP: İşin aslı kalbe dayanır; kalb de, sûrette yapılan amellerin, zâhirî

  ibâdetlerin ve bunlar benzeri işlerin mücerred durumu ile açılmaz.. 149

  40.MEKTUP: a) Şeriat-ı garrânın üç cüz’ünden biri olan ihlâsın tahsil edilmesinin

  beyanı, b) Tarikat ve hakikat, bu cüz’ün tekmili zımnında şeriata yardımcıdırlar. Bunlar gibi daha başka şeyler 150www.ihvan.com.tr

  41.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyye-i Mustafaviye’ye tâbî olmaya teşvik. Ona salât,

  selâm ve tahiyyat. b) Tarikat ve hakikatin şeriatın tamamlayıcısı olduklarının beyanı. Bunlara münasip bazı şeyler 151

  42.MEKTUP: Parlatmaların en faziletlisi: Yüce Hakk'ın zatından gayrına karşı

  duyulan sevgi pasını Resûlüllah’ın sünnetine tâbî olmak suretiyle hakikat-ı câmia-ı kalbiyeden gidermektir. Ona salât ve selâm 155www.ihvan.com.tr

  43.MEKTUP: Tevhidin şühûdî ve vücûdî olarak iki kısım olduğu; bunun da, fenâya

  bağlışühudî olanının mutlaka lâzım olduğu; bunun dahi aynelyakin mertebesinde bulunduğu; bundan üstün olanın da hakkalyakin olduğunun beyanı. Bu münasebetle sualler, cevaplar ve açıklayıcı misaller 156

  44.MEKTUP: a)HayrülbeşerResûlüllah’ı övmek. Ona ve âline salât ü selâm, b)

  Resûlüllah’ı tasdik edenin, ümmetlerin hayırlısı; onu tekzib edenlerin de ümmetlerin şerlisi olduğunun beyanı, c)Resûlüllah’ın sünnet-i seniyesine tâbî olmaya rağbet ettirmek. Ona ve onun âline salât, selâm, tahiyyat 161www.ihvan.com.tr

  45.MEKTUP: a) Şeyhinin vefatından sonra, Hânigahm fukarasına (tekkenin

  dervişlerine) zâhirî destek olması dolayısiyle teşekkür izharı, b) Camiiyet-i însan, (insanda her şeyin topluca var olması) onun kemâline sebep olduğu gibi; noksan kalmasının da sebebi olduğunun beyanı, c) Ramazan ayının faziletleri ve buna münasib bazı şeyler 165

  46.MEKTUP: a) Yüce mukaddes Vâcib Allah’ın varlığı ve vahdaniyeti, b) Muhammed

  Resûlüllah’ın nübüvveti ve risaleti. Allahü Teâlâ, ona salât ve selâm eylesin. Onun Allah katından getirdiklerinin her biri açıktır; fikre, delile, uzun uzun anlatılmaya muhtaç değildir. İşbu mânânın izahında geniş bir mukaddime 169

  47.MEKTUP: a)Elıl-i İslâmın zaafı ve küffarın galebesinden şikâyet, b) İslâm

  dininin tervici ve Müslümanların takviyesi için sultanları teşvik... 171

  48.MEKTUP: Hamele-i Şeriat-ı Garrâ (şeriat emirlerini taşıyan) âlimlere ve ilim

  talebelerine tazim edilmesine teşvik 173www.ihvan.com.tr

  49.MEKTUP: Zâhirî durumu, şeriat ahkâmını yerine getirmekle süslemek, yüce

  Hakk'ın zatından gayrı şeyden bâtınîmânâyı temizlemek devletlerini bir arada bulmaya teşvik 175

  50.MEKTUP: Bu düşük dünyayı kötülemek hakkında 176

  51.MEKTUP: Şeriat-ı Garrâ’nın tervicine (üstün tutulmasına) rağbetli kılmak. Onun

  kurucusuna salât ve selâm 177

  52.MEKTUP: Nefs-i emmâreyi zemmetmek; onun zatî hastalığının, bu hastalığın

  giderilmesine dair ilâcın beyanı 178www.ihvan.com.tr

  53.MEKTUP: Kötü âlimlerin ihtilâfları, bu âlemin fesadını gerektirdiği ve buna

  münasip bazı şeyler 181

  54.MEKTUP: a)Bid’atçı (kendine göre, dinde yeni icad çıkarmaya kalkan kimse) ile

  sohbetten kaçınmanın lâzım olduğu; böyleleri ile sohbetin zararı, küffarla sohbet zararından çok olduğunun beyanı, b) Şeni bid’atçışîa fırkalarının şerri ve bunlarla münasebeti olan bazı bilginler 182

  55.MEKTUP: Muhabbet izharı 185

  56.MEKTUP: Sâdâttan bir şahsı tavsiyedir 185

  57.MEKTUP: Nasihatten ibarettir 186

  58.MEKTUP: a) Bu tarikatın tümünün yedi adımdan ibaret olduğunun beyanı, b)

  Nakşibendiyemeşâyihinin diğer silsileler hilâfına ilk seyirlerine âlem-i emirden başlamayı tercih ettikleri, c) Bu büyüklerin yollarının, ashab-ı kiramın yolu olduğu. Ve bu münasebetle bazı şeyler 187

  59.MEKTUP: a) Necatın husulü için, üç şeyin olması mutlaka lâzımdır, b) Keza

  necatınehl-i sünnet vel-cemaate uymadan tasavvur edilemeyeceği, c) İlimle amel, şeriatle alâkalı iki şeydir, d) İhlâs, sofiye tarikatı sülûkü ile bağlantılıdır. Ve bunlarla münasebetleri olan bazı şeyler 190

  60.MEKTUP: Kalbe gelen uygunsuz hatıraları atmak, vesveselerin tümünü def etmek

  ve bu münasebetle anlatılan bazı şeyler 193www.ihvan.com.tr

  61.MEKTUP: a) Kâmil mükemmil şeyhin sohbetine girmeye teşvik, b) Noksan

  kimsenin sohbetinden kaçınmak. Ve bu münasebetle bazı bilgiler.... 195

  62.MEKTUP: Sülük (tarikatta yapılması gereken ön işler) öncesi gelen cezbenin esas

  maksad olmadığı, belki de, sülük menzillerinin sühûletle kat edilmesine bir vesile olduğunun beyanı. Asıl maksud olan cezbe, sülükten sonrakidir. Bu münasebetle bazı şeylerin beyanı 198

  63.MEKTUP: Enbiyâaleyhissalâtüvesselâmın, dinî esaslarda ittifak halinde

  oldukları; değişik durumlarının ancak teferruatta olduğunun beyanı ile, ittifak halinde oldukları bazı hususların beyanı 199

  64.MEKTUP: a) Cismanî ve rûhânî olan elemlerin beyanı, b) Cismanî elemlere ve

  musibetlere tahammül etmeye teşvik. Bu münasebette bazı şeyler 202

  65.MEKTUP: a) İslâm'ın zaafına ve Müslümanların aczine üzülüp kederlenmek, b)

  Ehl-i İslâm’ı güçlendirmeye teşvik, c) Din ahkâmının icrâsına davet 204

  66.MEKTUP: a) Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye’ninmedhi. b) Bu yolun, ashab-ı

  kiramın yolu ile münasebetinin beyanı, c) Diğerlerine nazaran, ashâb-ı kiramın fazileti. İsterse bu diğerleri Veys’el-Karanî veya Ömer b.

  AbdilazizMervanî olsun 207www.ihvan.com.tr

  67.MEKTUP: Muhtaçların durumu anlatılıyor 209

  68.MEKTUP: Tevazuun zenginlerde, istiğnanın ise fakirlerde güzel olduğunun

  beyanı. Ve bunlara münasip bazı şeyler 210

  69.MEKTUP: a) Tevazuun, iki cihanda rifatımucib olduğunun beyanı, b) Necat,

  fırka-i nâciye olan ehl-i sünnet vel-cemaate tâbî olmaya bağlıdır 211

  70.MEKTUP: İnsanın camiiyet durumu; yakınlık bulmasına sebeb olduğu gibi

  uzaklığına da sebebdir 213

  71.MEKTUP: a) Nimet ihsan eden zata, kendisine nimet verilenin şükretmesi vâcib

  olduğunun beyanı, b) Şükrün husûlünün, ancak şeriat hükümlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğu 215

  72.MEKTUP: Din ile dünyanın birarada tutulmasının zorluğu ve bu münasebetle bazı

  hususların beyanı 217

  73.MEKTUP: a) Dünyanın ve dünya adamlarının zemmi. b) Faydasız ilimlerin

  tahsilini bırakmak, c) Fuzulî mübahlardan kaçınmak, d) Hayırlı işlere ve yararlı ameller işlemeye teşvik. Anlatılanlara uygun bazı hususlar 218

  74.MEKTUP: a)FUKARA'ya karşı muhabbete teşvik ve onlara teveccüh, b) Sahib-i

  şeriata tâbî olmaya teşvik 226

  75.MEKTUP: a)Seyyid’ül-kevneynResûlüllah'amütâbaate teşvik. Ona ve âline salât

  ü selâm, b) Öncelikle itikadı düzeltmek; ikinci olarak, zarurî olan fıkha dair hükümleri öğrenmek. Bu münasebetle bazı bilgiler. 228

  76.MEKTUP: a) Terakkinin vera’a ve takvaya bağlı olduğunun beyanı, b) Fuzulî

  sayılanmübahları terk etmeye teşvik. Ve. bu münasebetle bazı hususların beyanı 229

  77.MEKTUP: "Onun misli gibi bir şey yoktur." (42/11) meâlindekiâyet-i

  kerîme ile şanı yüce Allah'a ibâdetin, ne zaman müyesser olacağının beyanı. Ve. bu mevzuda bazı hususlar 233

  78.MEKTUP: a) - Vatanda sefer; (Sefer dervatan.) cümlesinin mânâsı, b) ve Acirc;fâkî ve

  enfüsî seyr. (Dıştan ve içten.) c) Bu devletin husulü, Resûlüllah'a tâbî olmaya bağlıdır. Ona salât ve selâm 235

  79.MEKTUP: a) Bu şeriat-ı garrâ, kadim şeriatları dahi câmîdir. b) Bu şeriatın iktiza

  ettiği şekilde hareket etmek, diğer şeriatların dahi iktizasına göre hareket sayılır. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 238

  80.MEKTUP: a) Yetmiş üç fırka arasındaki fırka-i nâciyenin; ehl-i sünnet vel-cemaat

  fırkası olduğunun beyanı, b) Bid'atçı fırkalara iltifatı ve onların arasına karışmayı engellemek. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 240

  81.MEKTUP: a) İslâm dininin revaçta tutulmasına teşvik.b) İslâm'a ve

  müslümanlara zaaf ve gevşeklik düştüğü.c) Şerli küffarın ve onların ağır basmaları 246

  82.MEKTUP: Kalbin selâmeti, yüce Hakk'ın gayrı sayılanları unutmadan tasavvur

  edilemez. Bu unutmak ise, fenâ halinden ibarettir. 247www.ihvan.com.tr

  83.MEKTUP: Şeriat ve hakikat üzere istikamet sahibi olduktan sonra; zâhiri ve bâtını

  birleştirmeye teşvik 248

  84.MEKTUP: a) Şeriat ve hakikattan her birinin, diğerinin aynı olduğunun beyanı, b)

  Hakkal-yakin mertebesine ermenin alâmeti odur ki, bu makamın ilimleri ve maarifi, şeriatın ilimlerine ve maarifine mutabık buluna. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 249

  85.MEKTUP: Yararlı amelleri işlemeye; bilhassa, namazları cemaatle kılmaya

  teşvik etmek. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 251

  86.MEKTUP: Yüce Hakk'ın zatının gayrı şeylerden kalbi selâmete çıkarmak 253

  87.MEKTUP: Allahü Teâlâ'nın velî kullarını kabul eden kimsenin saâdeti 253

  88.MEKTUP: a) İmanı ve salâh (yararlı amel) içinde saç ağartmanın fazileti, b)

  Gençlik çağında, korkunun ağır basmasının lüzumu, c) Yaşlılıkta ümitvar ol 254

  89.MEKTUP: Taziye hakkındadır 255

  90.MEKTUP: a) Her bakımdan Sübhan Hakk'a yönelmeye teşvik, b) Üstte anlatılan

  devletin Lu zamanda husulü, bu tâife-i aliye-i Nakşibendiyeye ihlâsla yönelmeye bağlıdır. Allah onların sırlarının kudsiyetini artırsın.... 256

  91.MEKTUP: a) İtikadı düzeltmek, amel-i sâlih işlemek. Her ikisi de alem-i kudse

  uçmaya iki kanattır, b) Şeriat amellerinden ve hakikat hallerinden maksad nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesidir. 257www.ihvan.com.tr

  92.MEKTUP: Kalbitmi’nânının, nazar ve istidlâl ile değil; zikirle olacağının

  beyanı 259

  93.MEKTUP: Vakitleri, yüce Sübhaıı Allah'ın zikrine harcamaya teşvik 260

  94.MEKTUP: İnsan için gerekli olan şu işlerin beyanı: a) İtikadını tashih edip

  sağlığa kavuşturmak, b) Yararlı sâlih amelleri işlemek. Bu iki kanattır ki, Hak yolcusunun hakikat âlemine uçmasına sebep olur 260

  95.MEKTUP: a) İnsanın, her mânâyı özünde toplayan nüsha-i câmia olduğu; onun

  kalbi dahi bu camiiyet vasfına göre yaratıldığı, b) Bazı meşayihin, sekir halinde söyledikleri sözlerin tevelii yönleri olduğu. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 261

  96.MEKTUP: a) Ertelemeyi ve tehir etmeyi engellemek, b) Şeriata tâbî olmaya teşvik.

  O şeriatın sahibine salât ve selâm. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 265

  97.MEKTUP: İbâdettenmaksad, yakin halinin hâsıl olmasıdır. Ve buna münasip

  şeyler 268

  98.MEKTUP: Yumuşak davranmaya teşvik edip sert davranmayı, hadis-i şerifler

  getirerek terk ettirmek 269www.ihvan.com.tr

  99.MEKTUP: a) Huzurun devam keyfiyeti; (şekli), b) Gaflet kaynağı uykusunda

  onunla (Yüce Allah'ın varlık tecellîsi ile) olduğuna dair sorulara cevap mahiyetindedir 274

  100.MEKTUP: Şeyh Abdülkerim Yemenî'nin: Sübhan Hak gaybi bilmez sözüne

  cevab 278

  101.MEKTUP: Kemâl ehli zatlara sataşan ve onlara çeşitli sözlerle dil uzatan bir

  cemaate reddiye 281

  102.MEKTUP: Faizli borcun, faizi ile birlikte haram olduğunun beyanı. Yani para

  miktarının tamamı; yalnız borçtan ziyadesi değil. Bununla ilgili bazı meseleler 282

  103.MEKTUP: a) Afiyetin mânâsını beyan: b) Serhend beldesi için kadı talebi 286

  104.MEKTUP: Tâziye hakkındadır 287

  105.MEKTUP: Hasta, sağlığını bulup hastalıktan beri olmayınca; asla gıdanın ona

  faydası olmaz 288

  106.MEKTUP: Bu tâife-i aliyyeyi (sofiyeyi, velîleri, tarikata bağlananları) marifet

  hallerindeki değişik durumlarına göre sevmek; şanı büyük Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir 289

  107.MEKTUP: a) Kendisine sorulan suallere cevaplar, b) Bu tâifeye teslimde zarurî

  olark bazı faydaların bulunduğu 290

  108.MEKTUP: Velâyet, nübüvvetten daha faziletli; diyenlerin aksine; nübüvvet,

  velâyetten daha faziletlidir 296

  109.MEKTUP: Kalbin selâmeti, Sübhan Hakk'ın (zatından) gayrını unutması 297

  110.MEKTUP: İnsanın yaratılmasından gaye: a) Sülük vazifelerini eda. b) Yüce

  Sübhan Hakk'ın zatına tam mânâsı ile ikbal olduğunun beyanı 298

  111.MEKTUP: Tevhid, kalbi yüce Hakk'ın zatından gayrı şeylerden halâs etmekten

  ibaret olduğunun beyanı. Buna münasip bazı şeyler 299

  112.MEKTUP: Asıl mesele, ehl-i sünnet vel-cemaat (fırka-i nâciye-kurtulan zümre)

  itikadı üzerinde tahakkuk etmiş olmaktır 301

  113.MEKTUP: a) Müptedînincezebsiile, müntehinin cezbesi arasındaki farkın beyanı.

  b) Meczupların müşahede ettiği, önceleri kalbin üstünde bulunan ruhtur. Halbuki onlar, bu müşahedeyi Hakk'ın müşahedesi olarak hayal ederler 302

  114.MEKTUP: Seyyid’il-mürselînResûlüllah'a tâbî olmaya teşvik. Ona ve âline

  salâtlar ve selâmlar 304

  115.MEKTUP: Bizim katetmekte (aşmakta) olduğumuz bu tarikatın hepsi yedi

  adımdır 306

  116.MEKTUP: a) Kalbin selâmeti, Yüce Hakk’ın zatından gayrını unutmaya ve tam

  olarakkalbden gidermeye kaldığının beyanı, b) Bu düşük dünya ile meşgul olmayı engellemeli ki; ona rağbet hâsıl olmaya 307

  117.MEKTUP: a) Başta iken, kalbin hisse tâbî (uymuş) olduğu; nihayette (sonda bu tâbî

  olmanın (uymanın) kalmayacağının beyanı 308

  118.MEKTUP: Ehlullaha itiraz eden cemaatın ziyanı 309

  119.MEKTUP: a)İktida edilen (uyulan) şeyhin sohbetine devam etmeye teşvik, b)

  Kâmil zatlar bazı nâkıs (noksan halli) müridlerine; iyi niyet ve doğru gaye ile, zaman zaman tarikat talimi yapmalarına cevaz verirler.... 309www.ihvan.com.tr

  120.MEKTUP: Gönül birliği bulan zatlarla sohbete teşvik 311

  121.MEKTUP: a) Bu tarikatın yedi adım üzere olduğu takarrür ettiğinin

  (kararlaştırıldığının); b)Müridlerinden bazılarının, altıncı adımda vâsıl olduğunun beyanı 312

  122.MEKTUP: Üstün himmet sahibi olmaya, her kolay gelen işle yetinmeyi bırakmaya

  teşvik 313

  123.MEKTUP: Nâfileibâdetlerin edası hac dahi olsa (aşırısı) mâlâyânî sınıfına

  dahildir. Farzlardan herhangi bir farz kaçırılabilir 314

  324. MEKTUP: a)Haccmvücubu için, güç yetmesinin şart olduğu, b) Güç yeteneği

  olmadan hacca gidişin, vakti boşa harcamak olduğunun beyanı. Bilhassa matlub olanı elde etmek şanında 315www.ihvan.com.tr

  125.MEKTUP: a) ve Acirc;lemin büyüğü ve küçüğü İlâhî isimlerin ve sıfatların

  ır.azharlarıdır, b) ve Acirc;lemin mahluk olma ve mazhariyetten başka Allahü Teâlâ ile hiçbir münasebeti yoktur 316

  126.MEKTUP: Hak yoluna tâlib olan bir kimsenin: a) ve Acirc;fâkî olsun, enfüsî olsun; (içte

  ve dışta) bâtıl ilâhları nefyetmeye. (Atmaya), b) Hak mabudu isbat etmeye. İhtimam göstermesinin gerekli olduğunun beyanıdır. Ve buna münasip bazı hususlar 318

  127.MEKTUP: Ana babaya hizmet, her ne kadar hasenattan sayılır ise de; hakikî

  matlubun tahsili yanında sırf hiçbir şey olmamaktan ileri gidemez, b) Buna münasip bazı hususların beyanı 320

  128.MEKTUP: Üstün hizmet sahibi olmaya, hakikî matlubun gayrı ile yetinmemeye

  teşvik 321

  124.MEKTUP: İnsanın camiiyet (her şeye sahih olma) durumu; mânâ olarak derlenip

  toparlanmasına sebep olduğu gibi, dağınık kalmasına da sebep olur. Bu durum, mahbub (sevilen) zatlara bir nâiliyet olmakla beraber, aynı zamanda mahcuplara bir belâdır 322

  125.MEKTUP: Hallerin telvinatına itibar edilemeyeceği; mutlaka misilden ve

  benzerden münezzeh matlubun tahsili gerektiğinin beyanıdır 323

  126.MEKTUP: a)Hâcegân hazretleri tarikatının yüce şanını beyan, b) Bu tarikatta yeni

  icatlar çıkaran, bu çıkardıklarını da, bu tarikatı tekmil sayan cemaattan şikâyet 324

  127.MEKTUP: a) Zenginlerle sohbetten sakındırmak, b) Fukara ile sohbete teşvik... 327

  128.MEKTUP: Fırsatı ganimet bilip vakti boşa geçirmemek 328

  129.MEKTUP: Ertelemeye engel olmak 329www.ihvan.com.tr

  130.MEKTUP: Bazı hususiyetleri ile, umumî ve hususî mânâda velâyet mertebelerinin

  beyanı 330

  131.MEKTUP: Hakikî matlubu elde etmek için, tehiri ve ertelemeyi men etmek 331

  132.MEKTUP: Namazın üstün şanı ve kemâlinin, nihayetin nihayetine kavuşmakla

  olacağının beyanı 332

  133.MEKTUP: Dünyayı kötülemek ve dünya erbabı ile sohbetten sakındırmak 333

  134.MEKTUP: Ehlüllahataan eden (kötü söyleyen) kimseleri hicvetmenin cevazı ve

  onları zemmetmenin iyiliği beyanındadır 335

  135.MEKTUP: Elem ve mihnetin, muhabbet levazimi arasında olduğunun beyanı.

  (Yani sevginin ayrılmaz parçaları olduğunu açıklamak.) 336

  136.MEKTUP: Bu işte esas dayanak; muhabbet ve ihlâs olduğunun beyanı 337

  137.MEKTUP: Bu büyüklere az mensubiyeti çok saymanın beyanıdır 338

  138.MEKTUP: Gençlik mevsimini ganimet bilip, onu lüzumsuz olan oyun oyuncak

  işlere harcamamanın beyanı 339www.ihvan.com.tr

  139.MEKTUP: a)Seyr ü sülûkun beyanı, b) Seyr-i ilellah, seyr-i fillah ve diğer iki

  seyrin beyanı 340

  140.MEKTUP: a)Nakşi'oendiye tarikatı meşayihiiptidâ seyre âlem-i emirden

  başlamayı tercih ettiklerinin beyanı. Allah sırlarının kudsiyetini artırsın, b) Bu yolun müptedilerinin, sür’atle tesir alamayışlarının beyanı 341

  141.MEKTUP: Zikrin tekrarı için nasihat 343

  142.MEKTUP: İnkıta (ayrılmak), ittisalden (birleşmeden) önce midir yoksa sonra

  mıdır? Bunun beyanı 344

  143.MEKTUP: a) Gösteriş meraklısını zemmetmek, (kötülemek), b) Meşâyihin

  rûhânîyeti ve imdadları sebebi ile aldanmamak 345

  144.MEKTUP: Nazarı muayyen bir sebebe bağlamamak 346

  145.MEKTUP: Yüce mukaddes Hak'tan başka matlub olmaya hakkı olan yoktur.... 347

  146.MEKTUP: a)Nakşibendiye tarikatının üstün şanını beyandır. Allah, bu tarikat

  ehlinin sırlarının kudsiyetini artırsın, b) Yaddaşt'ınmânâsı 348

  147.MEKTUP: Resule itaatin, aynıyle Hakka itaat olduğunun beyanıdır 349

  148.MEKTUP: Yüce Hakk’ın zatından gayrı sayılan şeylerden tam mânâsı ile halâs

  bulmak, mutlak fenâya bağlı olduğunun beyanı 351www.ihvan.com.tr

  149.MEKTUP: Nefsi bırakmanın ve ona yürümenin zarurî olduğunun beyanı 352

  150.MEKTUP: Aslına dönmeye teşvik 353

  151.MEKTUP: Ehlüllah ile sohbete teşvik 354

  152.MEKTUP: a) Büyüklerin yanında tevazu ve ihtiyaç izharının lüzumu, b) İtikadı

  düzeltmenin gerekli olduğunun beyanı 355

  153.MEKTUP: Kemâl mertebelerinin değişik olması, istîdâtların değişik olmasına

  bağlıdır 357

  154.MEKTUP: Taziye 358
  MEKTUBAT-I RABBANİ


  155.MEKTUP: Tarikat meşayihinin üç tâife olduğunun beyanı ve bunlardan her birine

  ait hallerin kemâli ve noksanı ile şerhi 359www.ihvan.com.tr

  156.MEKTUP: Sülük menzillerini dürüp geçsmekten maksadın, nefsin itmi’nânına

  mevkuf olan hakikî imanın husulü olduğunun beyanı 366

  157.MEKTUP: Ramazan ayının fazileti ve bu ayın Kur'ân-ı Mecid ile münasebeti. Ve..

  bu münasebetle bazı hususların beyanı 366

  158.MEKTUP: İslâm ve küfür birbirinin zıddı olmuştur. İkisinin biraraya gelmesi

  muhaldir. Birini ağırlamak, öbürünü küçük düşürmektir 369

  159.MEKTUP: Noksan sıfatlardan münezzeh Yüce Hakk'ın feyzi avama da, havasa da

  devamlı olarak gelir. Onun değişik olması; ancak kul tarafından kabul edilip edilmemesinde olduğunun beyanı 374

  160.MEKTUP: a) Şeriat sahibi Resûlüllah (s.a.v) Efendimiz'e tâbî olmaya teşvik, b)

  Şeriat düşmanlarına buğzetmek, onlara adâvet edip kendilerine sert

  çıkışmak 375

  168. MEKTUP: o) Bu kısa hayata aldanmamak, b) Çok zikirle kalb marazının

  (hastalığının) giderilmesine çalışmak 377

  129.MEKTUP: Allah'a ibâdet etmeye teşvik ve bâtıl putlara tapmaktan

  sakındırmak 379

  130.MEKTUP: a) Tarikat-ı Nakşibendiyeninmedhi. b) Tarikat-ı Nakşibendiye'de

  olmayan şeyleri ihdas edenlerin zemmi 381

  131.MEKTUP: Bir kimsenin, şeyhine: ve mdash; Eğer Sübhan Allah ile arama girersen,

  bilhassa benim onunla olduğum sırada; senin boynunu keserim demesi

  ve şeyhinin dahi bunu iyi karşılaması hususunu sormasına

  cevaptır 384

  132.MEKTUP: Halkın haklarına riayetin ve onlarla iyi geçinmenin lüzumu, Yüce

  Allah'ın haklarına riayet lüzumu gibidir 385

  133.MEKTUP: a) Züllü ve inkisarı tercih, b) Kulluk vazifelerini eda. c) Şeriat

  sınırlarını muhafaza, d) Sünnet-i seniyyeyeittibâ. e) Allah korkusu. Faziletlerinin beyanı ve buna münasip bazı hususlar. 386

  134.MEKTUP: Bazı hususî sırların beyanı ile buna münasip meseleler. 388

  135.MEKTUP: Nefy ve isbatla (kelimo-i tevhidle) alâkalı olarak duyulmamış sırların

  beyanı zımnında kendisine sorulan suâle cevap 391

  136.MEKTUP: a) Bu yola dalan kimsenin, bu maiyetle (beraberlikle) teselli bulacağı;

  bu yakınlığa benzeyen uzaklıkla tatmin olamayacağı; buna mukabil uzaklığa benzeyen bir yakınlık ve ayrılığa benzeyen bir vuslat (buluşma) talep edeceğinin beyanı, b) Gördüğü bir rüyanın tabiri 394

  161.MEKTUP: a) Hallerin telvinatı ve temkin husulünün beyanı, b) ve mdash; "Benim Allah

  ile bir vaktim vardır." hadis-i şerifinin mânâsı 395www.ihvan.com.tr

  162.MEKTUP: Vakitleri korumak, bu tarikatın zarurî görülen işlerindendir 397

  163.MEKTUP: İtikadı, ehl-i sünnet vel-cemaatın isabetli görüşüne göre düzeltmeye

  teşvik 398

  164.MEKTUP: a) Bir şahsın tavsiyesi, b) Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'e tâbî olmaya

  teşvik 399

  165.MEKTUP: Nasihat 400

  166.MEKTUP: Üzerinde tereddüdvâkî olan bazı meşayihin sorulan isimleri 400

  167.MEKTUP: Meşayihten bazılarının, kendi makamlarından daha yüksekte;

  bazılarının ise, kendi makamlarının altında olmaları sebebinin sorulması 402

  168.MEKTUP: Bir hadis-i şerifte anlatıldığı üzere; hatıraların ve vesveselerin imanın

  kemâlinden gelişinin beyanı 404

  169.MEKTUP: Nasihat 406

  170.MEKTUP: Seyyid’ül-mürselînResûlüllah'a tâbî olmaya teşvik. Allahü Teâlâ, ona

  salât ve selâm eylesin 406

  171.MEKTUP: Bir şahsın işini ısmarlamak 407

  172.MEKTUP: Sünnete tâbî olmaya ve bid’attan kaçınmaya teşvik. Zira, her bid’at

  dalâlettir 408

  173.MEKTUP: Müride göre, rabıta yolunun zikre nazaran daha faziletli olduğu 411

  174.MEKTUP: Sorulan müşkil soruların halli 412

  175.MEKTUP: a) Birçok meşguliyet içinde fukarayı (ehlüllahı, velîleri, dervişleri)

  hatırlamanın fazileti, b) Dünya metaına kanmaktan sakındırmak.c) Kalb zikrine tazim 413

  176.MEKTUP: a) Zikre devama teşvik, b) Tarikat-ı Nakşibendiyeyi tercih, c) Zikir

  keyfiyetinin (şeklinin) beyanı 414

  177.MEKTUP: a) Peygamberlere tâbî olmaya teşvik. Onlara selâm olsun, b)Şer’î

  tekliflerde bir zorluk bulunmadığı 417

  178.MEKTUP: Sorulara cevaplar 419

  179.MEKTUP: a)Ehl-i sünnet vel-cemaat görüşüne göre, itikadi düzeltmek, b) Fıkha

  dair hükümleri öğrenmek, c) İslâm'ın garipliğinden şikâyet ve onun tervicine, teyidine (üstün gelip güçlenmesine, yardıma) teşvik 420

  180.MEKTUP: Şer’î hükümlerin tervici, dinin teyidi ve bunlarla alâkalı meseleler. 424

  181.MEKTUP: a) Şeriatın tervicine (üstün tutulmasına) teşvik 425

  182.MEKTUP: Kat etmek sadedinde (yolunu aşmakta) olduğumuz bu TARİKATIN yedi

  adım olduğunun beyanıdır 427www.ihvan.com.tr

  183.MEKTUP: Kalbini dünyadan soğutan ve onda Sübhan Hakk'ın sevgisini bırakan

  kimseninmedhi (övülmesi) 428

  184.MEKTUP: Bu zamanda, fakirlerle zenginler arasında sevgi olmasının zorluğunun

  beyanı 430

  185.MEKTUP: Arzu ettiği virdin kabulü 431

  186.MEKTUP: Nefahat'ta şerhi taleb edilen bazı ibarelerin halli. Yani: İMAM-I

  RABB ve Acirc;NÎ Hz.den. Allah sırrının kudsiyetini artırsın 431

  187.MEKTUP: İlimler üzerine sorulan bir suâlin cevabıdır 437

  188.MEKTUP: Bu tarikata girdikten sonra, sebepsiz yere bundan çıkanların zemmidir

  438

  189.MEKTUP: a) Bu tâifeye karşı muhabbet (tarikat mensuplarına sevgi) beslemeye

  teşvik, b) Bir nebze o zatların medhi 440

  190.MEKTUP: a)Muannidlerin, hâsidlerin (çekemeyenlerin) taarruzundan müteessir

  olmamak, b) Meşgul olduğu şeye devam etmeye teşvik 443

  191.MEKTUP: a) İşin esasının, Resûlüllah'amütâbaat olduğunun beyanı. Allahü

  Teâlâ, ona salât ve selâm eylesin 444

  192.MEKTUP: a) Dünyayı zemmetmek ve onun geçici nimetlerine iltifat etmemek. 445

  193.MEKTUP: a) Cismanî yakınlığın, ruhanî yakınlığa tesiri, b) Şeriata muvafık

  olmayan hallerin zemmi 446

  194.MEKTUP: Sâlik olan bir kimsenin bazan kendisini peygamberlerin

  makamlarında, bazan da, daha yukarıda gördüğü suâline verilen cevap 448

  195.MEKTUP: a) EL-RİSALET’ÜL-MEBDEÜ VEL-MAAD adlı eserde geçen bazı muğlak

  ibarelerin halli, b) Mektubuna cevap olarak, başka ibareler, c) Tarikatın zarurî işlerini beyan 451

  196.MEKTUP: a)Nefehat adlı eserdeki bazı ibarelerin halli, b) İstediği bazı zarurî

  nasihatler 459

  197.MEKTUP: a)Suâle cevap, b) Tekmil ve irşad makamının bazı levazimi (gerekli

  işlerinin) beyanı 465

  198.MEKTUP: a) Bazı sorulara cevap, b) Görülen bir rüyanın yorumu 466

  199.MEKTUP: a)Ehl-i sünnet vel-cemaat ulemâsınaittibâ hususunda rağbet için, vaaz

  ve nasihatler, b) Kötü âlimlerle müsâhabetten sakındırmak 468

  200.MEKTUP: a) Dünyanın, âhiretin ekim yeri olduğu, b) Küffarın azabındaki teyidin

  mânâsı, c) İhtiyaç sahiplerinden birinin işini ısmarlamak 470

  201.MEKTUP: Dünyanın zemmi (kötülenmesi) 472

  202.MEKTUP: a)Evliyânın bazısından harika kerametlerin çok, bazısından ise az

  zuhur ettiklerinin sırrı, b) Tekmil ve irşad (olgunlaştırıp doğru yolu buldurması) makamının ehemmiyetinin beyanı. Ve buna münasip bazı hususlar 473

  203.MEKTUP: a)Bâtınînisbet, her ne miktar cehalete ve hayrete müncer olursa da. o

  miktar güzel olur, b) Bazı keşiflerde, galat vukuu sebebinin beyanı, c) Kaza-i muallak ile kaza-i mübrem arasındaki fark ve bu hususta kitap ve sünnete itimad edilmesi, d) Tarikat talimi icazetinin mutlak sûrette kemâle ve tekmile delâlet edemeyeceği 477

  204.MEKTUP: Tarikat şeyhine karşı edeplere riayet etmek 483www.ihvan.com.tr

  205.MEKTUP: Bir insanın, kendisine lâzım olan şeyleri bırakıp lâzım olmayan

  şeylerle uğraşması onun cehaletinden ve gafletindendir 484

  206.MEKTUP: Söfiyyenin bazı galatları ve bu galatların (mana dalgınlığı sonunda

  yanılmaları) menşeinin beyanı 486

  207.MEKTUP: a)Nakşibendiye Tarikatının hususiyetleri ve şâir tarikatlara nazaran

  daha faziletli olduğu, b) Ona mensub olanların medhi. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 492

  208.MEKTUP: a) Kötü hallerin beyanı, b) Amellerde kusurları görmek, c) İyilik

  işlerinde niyetleri töhmet altında tutmak 503

  209.MEKTUP: Halleri şeyhine açıklamayı tavsiye 505

  210.MEKTUP: a) Edeplere riayetin beyanı, b) Tevehlıümü def etmek, c) Tarikat

  taliminde ihtiyatı emretmek ve sıkıntılara tahammül etmek, d) Bu mektubun arkasına, Yar Muiıammed Kadim e yazılan bazı nasihatler ve tenbilıler 506

  211.MEKTUP: Nihayetin hidayete dere edilmiş olması yolu ile;şâir tarikatların

  nihayetinde hâsıl olan bu tarikat-ı aliyyenin başında hâsıl olur 509

  212.MEKTUP: Fırsatı ganimet bilmek beyanındadır 510

  213.MEKTUP: Şeyhlik makamı üzerine bazı nasihatlar öğütler 512

  214.MEKTUP: Tekmil (olgunlaştırmak) ve tarikat talimi ile alâkalı bazı nasihatler.

  Ve buna münasip bazı şeyler 513

  215.MEKTUP: Darb-ı mesellerle, bu tarikatı değiştirmek vehmini def etmek 515

  216.MEKTUP: a) Üstün himmet sahibi olmak, b) Hâsıl olan her şeyle yetinmemek, c)

  Terakkiye (yükselmeye) çalışmak. Bunlara münasip bazı hususlar. 517

  217.MEKTUP: a)Vüsul ve husul arasındaki fark, b) Peygamberlerin taayyün

  mebde’lerivelîlerin de taayyün mebde’leri olur mu? c) Cehrî zikirle diğer zikirler arasındaki fark. Bu yeniliklerden birincisine engel olunur; İkincisine değil 519

  218.MEKTUP: Dünyanın hakikati onun süslerinin çirkinliği ve bu düşük dünya

  muhabbetinin izale çaresi. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.... 521

  219.MEKTUP: Hüsn-ii edalı (hoş yollu) bazı nasihatler 523www.ihvan.com.tr

  220.MEKTUP: a)Vâcibül-vücud'un hakikati, b) Mümkinatın hakikatleri, c) "Nefsini

  bilen Rabbini bilir." hadis-i şerifinin ifade ettiği, mânâ, d) Zatî tecellîninmânâsı, e) "Allah semaların ve yerin nurudur." (24/35) âyet-i kerîmesinin ifade ettiği mânâ. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 524

  221.MEKTUP: Bu tâifeye karşı sevgi, dünya ve âhiret sevgisinin başıdır. Bu

  münasebetle bazı hususların beyanı 539

  222.MEKTUP: Bazı sırların beyanıdır 540

  223.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyeye tâbî olmaya teşvik, b) Tarikat-ı Aliyye-i

  Nakşibendiye'ninmedhi 541

  224.MEKTUP: a) İhvanı artırmaya teşvik, b) Müridlerin hallerinden dolayı ucubden

  sakındırmak ve ucbün zararını beyan. Ve bunlara münasip bazı hususlar 543

  225.MEKTUP: Bazı sorulara cevaplar mahniyetindedir 544

  226.MEKTUP: a) Bu tarikat-ı aliyyenin nihayeti olmadığı., b) L ve Acirc; İL ve Acirc;HE İLLALLAH

  kelime-i tevhidinin bazı faydaları 547

  227.MEKTUP: Bazı arkadaşların terakki ettiği beyanındadır 548

  228.MEKTUP: Suâllere cevap mahiyetindedir 549

  229.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye'ye rağbeti artırmak 550

  230.MEKTUP: Yazılan bir mektuba cevap mahiyetindedir 553

  231.MEKTUP: Sorulara cevap mahiyetindedir 554

  232.MEKTUP: a) Gözetilen ve elde edilmeye çalışılan makamın husulü, b) Kemâl ve

  tekmil mertebeleri, c) Bazı vakitlerde gelen başarısızlık yönü 556

  233.MEKTUP: Sübhan Hakk'ın varlığına delil, Sübhan Hakk'ın varlığının aynıdır.

  Başkası değil 557

  234.MEKTUP: a) Kâmil mânâda, peygamberlere tâbî olanlara, onların bütün

  kemâlâtında nasip vardır. Amma, tebaiyet sebebi ile. b) Hiçbir velî peygamberlerden bir peygamberin derecesine ulaşamaz, c) ve mdash; Zatî tecellîResûlüllahEfendimiz'e aittir. Cümlenin mânâsı. Ona salât ve selâm olsun 558

  235.MEKTUP: Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'eittibâ etmenin faziletleri ve buna terettüb

  eden 561

  236.MEKTUP: Kendisine sorulan bazı müşkil soruların halli 563

  237.MEKTUP: a)Hulefâ-i Râşidîn'in faziletleri. Bilhassa, Hazret-i Ebû Bekir ve

  Hazret-i Ömer, b) Sair ashab-ı kirama tazim. Ve onların kötülüğüne söz etmekten çekinmek. Allah onlardan razı olsun 564

  238.MEKTUP: Bazı soruların cevabı mahiyetindedir 576

  239.MEKTUP: a)Suâllere cevap, b) Remz ve icmal yollu tarikat menzilleri ile tarikatın

  bazı makamlarının tafsîlî (ayrıntıları) 577www.ihvan.com.tr

  240.MEKTUP: Bazı soruların cevabı mahiyetindedir 579

  241.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyyeninihyâsına teşvik, b) Hoşnut olunmayan bid’atın

  kaldırılması 581

  242.MEKTUP: Kutub, Kutb’ül-Aktab, Gavs ve Halife sorularının cevabı. Ve bununla

  alâkalı bazı hususlar 582

  243.MEKTUP: İcmal yollu tarikat beyanı yapılmaktadır 587

  244.MEKTUP: Yüce mukaddes Hakk'ın yakınlığı beyanındadır 589

  245.MEKTUP: a)Resûllerin gönderilmesindeki faydalar, b) Allah'ı bilmekte aklın

  müstakil olmadığı, c) Dağ başında yetişenin hükmü, d) Dâr-ı harpte bulunan müşriklerin çocukları, e) Daha önce, Hindistan'da Hind arzında peygamber geldiğinin tahkiki. Ve bu münasebetle bazı hususlar 590

  246.MEKTUP: a) Kendisine tahsis edilen tarikatın beyanı, b) Suğrâ, kübrâ, ulyâ olarak

  anlatılan üç velâyet. c) Mutlaka mübüvvetin velâyetten daha faziletli olduğu, d) İnsanda bulunan on letâif. Bunun beşi âlem-i emirde; beşi de âlem-i halkta olduğu. Bunlara mahsus olan ayrı ayrı kemâlâtın beyanı, e) ve Acirc;lem-i halkın, âlem-i emirden daha faziletli olduğu. Bu arada toprak unsuruna has kemâlâtın beyanı, f) Her makama münasip ilimlerin ve maarifin beyanı 596

  247.MEKTUP: a) Namazın faziletleri, b) Bazı yüksek maarif ve üstün hakikatler

  zımnında namaza mahsus kemâlât 625

  248.MEKTUP: Nakşibendiye irtibatı muhabbet, onlara bağlılık dahi in’ikâsyollu

  olduğunun beyanıdır 630

  249.MEKTUP: a) Kâbe-i Rabbaniye ile alâkalı bilgiler, b) Namaza dair bazı faziletlerin

  beyanı 630

  250.MEKTUP: a) Muameleyi hayret ve cehalet tarafına çekmek, b) Hallere ve keşiflere

  itimad etmemek, c) Kendisine anlatılan, çevredeki bazı meşayihevâki olan hal ve bu arada onun tabiri 633

  251.MEKTUP: a) Uzlet sebebi ile, Müslümanların haklarını zayi etmemek, b) Riayet

  edilmesi gereken hakların beyanı 635

  252.MEKTUP: a)Ehl-i sünnet vel-cemaatm görüşlerine göre, bazı mesail-i kelâmiyenin

  beyanı. Ki bunlar, kendisine keşif ve ilham yolu ile zâhir olmuştur; zan ve vehim yolu ile değil, b) Felsefecileri, felsefecilere tâbî olanları, zındıkları, söfiyeye benzeyen mülhidlerired. c) Namazla alâkalı bazı meselelerin boyanı, d) Tarikat-ı Nakşibendiye'ninmedhi. e) Şarkı-çalgı dinlemeyi, raks meclisinde bulunmayı men etmek. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 637

  253.MEKTUP: Kendisinin imtiyazlı bulunduğu sırlar ve incelikleri. Bunların izharı

  mümkün olmadığı gibi; remz ve işaret yollu anlatmak dahi mümkün değildir. Kaldı ki bunlar, nübüvvet kandilinden iktibas edilmiş olup mcle-i âlâ dahi onlarda müşterektir. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 682www.ihvan.com.tr

  254.MEKTUP: a) Peygamberlerden veraset yollu gelen ilmin beyanı, b) "Ümmetimin

  âlimleri, Benî İsrail'in enbiyâsı (İsrailoğulları'nm peygamberleridir) gibidir" ıneâline gelen hadis-i şeriften murad. c) Enbiyâdanmevrus olan (peygamberlerden kalan) ilmi; evliyânın konuştuğu tevhid-i vücudî, ihâta, sereyan olmayıp bundan başkasıdır 684

  255.MEKTUP: a) Din düşmanlarına ihanet etmeye teşvik, b) Onların bâtıl putlarını

  tahrip edip düşürmeye çalışmak, c) Anlatılan bu üstün işi, temenni etmeyi açıklamak 688

  256.MEKTUP: Bazı sohbeti, uzlete tercih etmenin beyanı 689

  257.MEKTUP: Görüp tabiri sorulan bir rüyanın yorumu 690

  258.MEKTUP: a) İman-ı gaybî ile iman-ı şühudînin beyanı, b) Tevhid-i vücudî ile

  tevhid-i şühudînin beyanı, c)Fenâ tahakkukunda zarurî olan şühudî olandır, d) Tevhid-i vücudîyi ilk açıklayan Fütûhat-ı Mekkiye sahibidir. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 690

  259.MEKTUP: Sâlike lâzım olan odur ki: a) Başka tarikatlara iltifat etmeden, şeyhinin

  yolunda sabit ve müstakim buluna, b) Hilâfı zuhur eden rüyalara itibar etmemeli ki; onlar düşman Şeytan'dandır. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 710

  260.MEKTUP: a) Üstün himmetli (gayretli) olmaya teşvik, b) Kesret aynalarında

  görülen süflî müşahedelere iltifat etmemek 716

  261.MEKTUP: a) Bazı sorulara cevap, b) Şe>'’î ilimleri öğrenmeye, fıkhî hükümleri

  yaymaya teşrik. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 718

  262.MEKTUP: a)Kur'âr.-ı Kerîm in muhkem âyetleri ile müteşabihâyetleri, b)

  Ulemânın ve kemâlâtının beyanı. Bu münasebetle bazı hususlar 720

  263.MEKTUP: a)İlmel-yakin, aynel-yakin, hakkal-yakin. b) Burada anlatılacakların

  orta hale münasip ilimlerden olduğu, c) Burada şühudun nihayeti enfüsî şiihuddur. Belki de, enfüs ötesinin şühududur. Belki de, vüsulenisbetleşühudun bir şey olmadığı. Bu anlatılanlar, şâir mektup ve risalelerde dahi açıklanmıştır 726

  264.MEKTUP: a) İtikadı tashih ettikten ve şeriat hükümlerinin muktezasına göre amel

  işledikten sonra; her insana lâzımdır ki, yüce Hakk'ın zatından gayrı şeylerden yana kalp temizliğini tahsile çalışa, b) Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyyeninmedhi. c) Ölülere imdad ve yardıma teşvik. Bunlara münasip bazı hususlar 729

  265.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'ye delâlet etmenin şükrünü eda. Bu

  münasebetle bazı hususların beyanı 732

  266.MEKTUP: Bu tâifeye muhabbetin, saâdet sermayesi olduğu 733

  267.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'yeintisab etmenin şükrünü beyan, b)

  Bu tarikat-ı aliyyenin bazı hususiyetlerini beyan ve onda lâzım olan edep hareketleri 734

  268.MEKTUP: Hızır ve İlyas'm mülâkatı ile, bir nebze onların halinden beyan. Onlara

  selâm 736

  269.MEKTUP: Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'in rabbini görmesi, âhiret yerinde

  olmuştur; dünya yerinde değil 737

  270.MEKTUP: a) Haller ve vecidlerin, emir âleminin nasibi olduğu, b) Hallere dair

  ilmin, halk âleminin nasibi olduğu, c) Bu marifetlerin maarif-i

  sâbıkadan olduğu ve muamelenin hakikati odur ki, tarikat beyanında

  Merhum Merhum-u Ekber için sudur eden mektuba yazdım 738

  271.MEKTUP: a)Semağ, vecd, raks ahkâmı beyanındadır. b) Ruha mütallik bazı

  maarif 740

  272.MEKTUP: a) Sahih itikad, ehl-i sünnet vel-cemaatın görüşlerine uygun olarak,

  Kur'ân'dan ve hadisten alınmış olandır, b)Ehl-i sünnet vel-cemaatın hilâfına olarak Kur'ân ve hadisten hüküm çıkaranın veya keşif yollu bir şey elde etmeye çalışanın reddi 749

  273.MEKTUP: Cezbe, sülük ve bu iki makama münasip maarif beyanındadır 758

  274.MEKTUP: Aşura, beraet ve bunlardan başka nâfile namazların cemaatle

  kılınmasını men etmeye dairdir 785

  275.MEKTUP: Kaza ve kader sırları ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 788

  276.MEKTUP: a)Allahü Teâlâ'nın, ilk hallerinde kendisine mahsus kıldığı yolun

  beyanı ve talipleri o yola almaktaki başarısı, b) Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye’nin beyanı, c) Nihayetin bidayete dere edilişinin beyanı, d) Bu tarikat-ı aliyyenin büyükleri katında: ve mdash; NakşibendiyeNisbeti. diye tabir edilen muteber huzurun beyanı, e) Tarikat-ı Nakşibendiye'de kendisine hâsıl olan haller, zevkler, maarif ve daha başka şeyler, f) Bu büyüklerin cezbelerinin beyanı, g) Bu münasebetle bazı hususların beyanı 796

  277.MEKTUP: Tevhid-i vücudî ve şühudînin beyanı ve bunlara mütaallik maarif... 816

  278.MEKTUP: Müridlere zarurî olan edeplerin beyanı ve bazı şüphelerin defi 824

  279.MEKTUP: a)Resûlüllah (s.a.v.) Efendimizin buyurduğu: "Benim Allah ile bir

  vaktim olur ki." hadis-i şerifin mânâsı. Ebû Zer-i Gıffarî dahi aynısını söylemiştir, b) Abdülkadir GeylânîHz.nin söylediği: Şu ayağım her velînin boynundadır cümlesinin mânâsı. Ki bu cümleyi başkası dahi söylemiştir. Bu cümle ile murad, asrında bulunan bütün velîler midir, yoksa mutlak her velî midir?. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 830

  280.MEKTUP: a)SübhanHakkın sekiz sıfatı ile alâkalı hususlar, b) Peygamberlerin

  taayyünatınınmebde’leri ve şâir halkın taayyünatmebde’leri ve bunlara taalluk eden hususlar, c) Peygamberlerin tecellîleri ile evliyânıntecellîleri ve şühudları arasındaki fark, d) Peygamberlerin vasıtalığı ile kâmil olan tabilere hâsıl olan vasl-ı üryanın tahkiki, e) Meşayihin ibarelerinde vâkî olan mahiv ve izmihlâl lafzının tahkiki. Allah, onların sırlarının kudsiyetini artırsın 836www.ihvan.com.tr

  281.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyyenin esasları olan NAZAR BERKADEM

  - HOŞ DERDEM - SEFER DERVATAN - HALVET DERENCÜMEN tabirlerinin beyanı üzerinedir 844

  282.MEKTUP: Yüce Hakk'ın sıfatlarının yayıldığının beyanı ile eşyaya taalluku

  taaddüdünü nefyetmek 847
  MEKTUBAT-I RABBANİ


  283.MEKTUP: a)SübhanHakkınihâta ve sereyanının tahkiki ile bunun misallerle

  izahı, b) Vücubiyet ve imkâniyet mertebelerini korumaya riayetin beyanı 849

  284.MEKTUP: İrşad yollu ve latif ibare ile işin nihayetini vüsul beyanında olup bu

  muammanın sırrına büyük mahdumdan başka hiç kimsenin muttali olmadığı. Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun 851

  285.MEKTUP: a) Taziye, b) Kazaya razı olmaya delâlet, c) Taun hastalığı sonunda,

  ölümün faziletini beyan. Bundan kaçmanın dahi, askerden kaçmak gibi büyük bir günah olduğu 851

  286.MEKTUP: a) Anlaşılması zor sırlar ve remz ü işaretle anlatılan duyulmamış

  maarif, b) Bu mektupta: "İki yayın birleşimi veya daha yakın." (53/9) meâline gelen âyetmânâsına dahi bir nebze îmâ eylemiştir 853www.ihvan.com.tr

  287.MEKTUP: Kurb-u nübüvvet, kurb-u velâyet ve kurb-u nübüvvete ulaştıran

  yollar 856

  288.MEKTUP: a) Üç velâyetin farkı, b) Nübüvvetin velâyetten daha faziletli olduğu, c)

  Nübüvvet makamının bazı hususiyetleri. Ve bunlara münasip bazı

  bilgiler 859

  289.MEKTUP: Ezan kelimelerinin mânâları 866

  290.MEKTUP: a)Kur’ânâyetlerinin pek çoğunda; cennete girme vaadinin şartı

  bulunan yararlı ameller, b) Şükür eda etmek, c) Namazın bazı mânâları ve sırları 868

  291.MEKTUP: a) Namazın sırları, b) Avam müptedi ile, müntehinin kıldığı namaz

  arasındaki fark 870

  292.MEKTUP: a) Büyük Mahdum Hâce Muhammed Sadık'ın menkıbeleri, kemâlâtı ve

  en küçük mahdumlar Hâce Muhammed Ferruh ve Muhammed îsa. b) Velâyet erbabının fenâsı ve kurb-ü nübüvvette ona ihtiyaç olmadığı. Ve bunlara münasip bazı hususlar 872

  293.MEKTUP: "Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; ona hamd olsun."

  (Siibhanellahi ve bihamdihi). mânâsına gelen kelime-i tayyibenin

  açıklaması. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 875www.ihvan.com.tr

  294.MEKTUP: Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'in şu mânâya gelen hadis-i şerifi

  üzerinedir: "İki kelime var ki dile kolay, mizanda ağır,

  Rahmân'a sevimli gelir. Şudur: Allah sübhandır ona hamd olsun. Azim Allah sübhandır" 877

  295.MEKTUP: "Hesaba çekilmeden önce hesaplaşınız" hadis-i şerifindeki

  mânâ icabı olarak, geceli gündüzlü hesaplaşmak beyanı 879

  296.MEKTUP: Bu makama taalluk eden sırlarla insanın camiiyet durumu

  beyanındadır. Bu münasebetle bazı hususlar 881

  297.MEKTUP: Huruf-u mukattaatla alâkalı nadirattan hakikatlar, derin sırlar

  beyanındadır. Bunlar Kur'ân-ı Kerîm'de bulunan müteşâbihâttan olup remz ve işaret yollu râsihûnulemânın onlara ıttılaı vardır 883

  298.MEKTUP: Bazı suâllere cevaptır. Bu cümleden olarak Hanefi Mezhebine göre,

  teşehhüdde işaret parmağının kaldırılmasının tahkiki

  sorulmuştur ı 885

  299.MEKTUP: a) Kendisine sorulan yedi suâli
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.