x

Müzekkin Nufus - Eşrefoğlu Rumi - Merve Yayınları-1518

Merve Yayınları
Ürün Kodu : 9789758524303
Eşrefoğlu Rumi'nin Kaleminden Beşeri Hayata Güzel Ahlaka Dair Çeşitli Konuları Edep ve Adabı Anlatan Kitaptır
165,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • MÜZEKKİN NUFUS

  17x24 cm. ebat

  524 sayfa

  ithal 2. hamur kitap kağıdı

  ciltli

  Eser Hakkında Denilen 7


  Abdülkadir Geylâni Hazretleri 9

  Geylâni’nin Sözlerinden 20

  RûfaîHazretleri 27

  Hakkında Söylenenler 32

  Ahmed Bedevi Hazretleri 35

  Düsûkî Hazretleri 39

  Ebul-Hasan eş-Şazeli 43

  Şazeli’ninbazı sözleri 45

  Kitaba Giriş 47

  Amel-i sâlih nedir? 54

  1-Nefs-i emmâre 55

  2-Nefs-i Levvâme 55

  3-Nefs-i Mülhime 60

  BİRİNCİ FASIL

  MÜZEKKİN NUFUS  1- Dünyayı terk nasıl olur? 95

  İbrahim Peygamberin (a.s.) kıssası 101

  Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın bir kıssası 102

  Cimrilik ve Cömertlik 124

  Büyük Günahlar (Günahı Kebâir) 213

  Tevekkül 237

  Gadaplandığmda sabretmek 273

  İkinci Bab 283

  Açlığın faydaları 302

  İKİNCİ FASIL

  Az Söylemenin Faydaları 309

  Evliyâullah dört kısımdır 314

  Yalancılık ve yalancılar iki türlüdür 321

  Gıybet dört türlüdür 333

  Üçüncü Fasıl 337

  Dördüncü Fasıl 355

  BEŞİNCİ FASIL

  Allah-u Teâlâ’yı Zikretmek 381

  ALTINCI FASIL

  Şeyhi Kâmil’in Müridi Olmak Hakkındadır 407

  Şeyhlik Mertebesi 415

  YEDİNCİ FASIL

  Bu Kısım, Tevbe, Telkin ve İrade Hakkındadır 435

  Teslimiyetin Beyanı 463

  GüzelAhlâkın Mertebeleri 494

  Nasihat 519

  Hulâsa 523

  Önsöz

  Hamd, âlemlerin Rabbi ve yaradam olan Allah (c.c.)’a mahsustur. Salât-u selâm, O'nun habibi Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.), o’nun âl ve ashabına olsun.

  Muhterem okuyucu!

  Elinizdeki bu kitap, hicret-i nebevi'nin sekiz yüz elli ikinci sene-sinde yazılmış bir eserdir. Beşyüz otuz dokuz sene evvel yazılan bu mübarek eser, o günkü lehçe ile yazılmıştır. Yayınevimiz, mânaya sadık kalmak şartıyla eseri bugünkü lehçeye çevirip muhterem oku-yucusuna takdim etmeyi vazife telâkki eder. Çünkü yeni nesle ec-dadının klâsik eserlerini vermek, uygun düşen hareketlerden biri, belki başta gelenidir.

  Müslüman dünyasında hele tasavvuf âleminde "Eşref Oğlu Rumi" diye tanınan bir zâtın kaleminden çıkan bu eser, cidden okunmaya ve tedkik etmeye değer bir eserdir...

  Bu eserin içindeki zayıf kavillerin yanında binlerce Islâmi ve in-sani hakikatler yer almaktadır. Hele cana can katan ve olduğu gibi o günkü lehçe ile verilen Beyitve şiirleri...

  Eser Hakkında Denilen

  Keşfüz-Zünûn sahibi; Müzekkin-Nüfûs adlı eser, Eş-Şeyh Ab-dullah bin Eşref bin Muhammed (s.a.v.) el-Mısriyir-Rumi’nin ese-ridir, der.

  Eser ilk defa Sultan Reşad zamanında Osmanlı Kütüphanesi sa-hibi Muhammed (s.a.v.) Emin ile Kırımlı Yusuf Ziya Efendiler tarafın-dan Şirketi Sahâfe-i Osmaniye Matbaasında bin üç yüz yirmi iki se-nesinin Şaban ayında İstanbul'da basılmıştır. Halk tarafından, ısrar ve şiddetle aranan bu eseri, Arslan Yayınevi bir yetkiliye bugünkü lehçeye çevirterek yeniden neşrediyor. Tevfık Allah (c.c.)’tan...

  Kitabın içinde geçen ıstılahlardan bâzısı hakkında izah:

  Meşayih:

  ve Acirc;lim, fâzıl olup ilmiyle amel eden kimseler. Amelsiz ilmin faidesiz olduğu malûm.. "Allah (c.c.) câhil olanı veli ittihaz etmez" hâdisiyle ilimsiz amelin de ne demek olduğu anlaşılır kanaatındayız.

  Mürid:

  Kur'an ve Sünnet ışığı altında Allah'a (c.c.) ibadet eden kimse. Müridin, riyâ, gösteriş, ihlâssızlık ve şeriatsızlıkla uzaktan ve yakın-dan zerre kadar alâkası yoktur ve olamaz.

  Talip:

  Hakkı arayan, hedefi Allah (c.c.) rızası olan ve onun dışında art bir düşüncesi olmayan kimse demektir.

  Matlup:

  Allah (c.c.) ve O’nun rızası. Murad:

  MÜZEKKİN NUFUS


  Allah (c.c.) ve O’nun rızası. Sofi:

  Şeriatınen inceliklerini bilip tatbik eden, her hâl-u kârında gaf-letten uzak bulunan, riya ve şöhretten yılandan kaçtığı gibi kaçan müslüman demektir.

  Sofuluk, sadece elbise ve zahiri görünüşünü sofulara benzet-mekle olmaz. Ancak Sünnete tam riayet etmek sofulukta başta ge-len hususlardan biridir.

  Veli:

  Allah'a (c.c.) şeksiz ve şüphesiz İman eden, mütteki bulunan müslüman demektir. Her velide ille keramet bulunsun veya kera-met göstersin diye, bir mecburiyet yoktur. Kitap ince bir tedkikden geçirildiği zaman bu hususlar daha da iyi anlaşılacaktır. Tevfik Allah’dandır.

  Din Roman Edebiyat Dini Roman Konulu Kitap Çeşitlerimizi Görmek Ve İncelemek
  İçin Sitemizin Dini Eserler Kategorisinden Tasavvuf Kitapları Bölümüne Bakabilirsiniz.Dini Eserler Güncel Kitaplar Her Türlü Tesettür Giyim ihvan online satış Mağazalarımızda Bulunmaktadır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.