x

Nimet-i İslam Büyük İslam İlmihali - Özgü Yayınevi-1452

özgü yayınları
Ürün Kodu : 2880000059288
Eser, sünnet ehlinin itikatta ve amelde en doğru esaslarını ihtiva eden muteber bir kitapdır.
325,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Nimet-i İslam Büyük İslam İlmihali Mehmet Zihni Efendi Tarafından Kaleme Alınmış Eserdir.Hanefi Fıkhının Temel Kaynaklarından Faydalanılarak Yazılmış Bir Kitaptır. İlmî birikim ve faziletiyle son dönem Osmanlı uleması arasında seçkin bir yere sahip bulunan Mehmed Zihni Efendi'nin, Hanefî fıkhının temel kaynaklarına dayanarak hazırladığı ve Nimet-i İslâm adını verdiği bu eser, yazıldığı tarihten bugüne önemli bir boşluğu doldurmuştur. İlmihal geleneğinin ilki sayılabilecek eser, kendisinden sonra yazılan ilmihal kitaplarına kaynaklık etmesi bakımından da önemlidir.
  Eser, Osmanlı dönemindeki fetva kitaplarından yapılan alıntıların konu içerisinde kullanımıyla zenginleştirilip daha faydalı bir hale getirilmiştir. Ayrıca müellif, konuların anlaşılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla, kelime ve kavramları açıklayıcı bazı şiirlere de yer vermiştir.
  Klasik ilmihal geleneğinin bütün unsurlarını içermesinin yanı sıra; kullandığı üslup, konularla ilgili detaylı bilgiler sunması, yazılmasının üzerinden yüz yıl gibi bir süre geçmesine rağmen önemini hala koruyor olması gibi özellikleri bu eseri benzerlerinden farklı kılmaktadır.Bu esere Fıkıh Ve İlmihal Kitapları Kategorinden Ulaşabilirsiniz
  Sayfa Sayısı: 891
  Cilt Durumu: Ciltli

  SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ

  Sözlerime Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla başlarım.

  Hamd Allah'a, salât-ü selâm âhir zaman peygamberi Muhammed aley- hisselâma ve O'nun âl-ü ashâbına olsun.

  Nimet-i İslâm, müellifi Mehmed Zihni Efendi tarafından 1309 (H.) 1892 (M.) yılında yazılmaya başlanmış, 1323/24 (H.) 1905/6 (M.) yıllarında bası-larak yayınlanmıştır.

  Müellifin de ifade ettiği gibi esere vücut veren kitaplar, Şürünbilâlî'nin Nûru'l îzâh isimli kitabı ile, onun şerhi için yazılmış olan Meraku'l-Felâhve Tahtâvî Haşiyesi'dir.

  Bu kitaplardan alınan meseleler, müellif tarafından, metin şeklinde dü-zenlenmiş, bunlara ilâveten dipnotlar halinde pek çok fıkhî kaynaklardan nakiller yapılmıştır.

  Bilindiği üzere eserin aslı Osmanlıcadır. Fakat pek çok dipnotta, Arapça olarak çeşitli meseleler hakkında izahatta bulunulmuştur, ilk bakışta, Os-manlIca bilen herkesin, kitabın aslını anlayabileceği kanaati uyanırsa da, hem az önce kaydettiğimiz özellik, hem de eserin tamamen ihtisas isteyen bir konuda yazılmış olması sebebiyle, özellikle günümüzde bu kitabın anla-şılabilmesinin himmete muhtaç olduğu bir gerçektir.

  Müellifin bu eseri yazmaya başlarken giriş mahiyetinde kaleme aldığı 28 sahifelik kısmın sonundaki ifadelerden kitabı yazmaya nasıl başladığını öğ-reniyoruz:

  "Allah'ın hamdi ile 1309 (H.) 1892 (M.) yılı Zilhicce ayının 28. günü cuma-dan sonra bu kısmın yazılması tamamlanmıştır.

  Cenab-ı Flak bana, bu kısmı yaz günlerinden 4,5 günde yazmayı lütfetti. Çalışmamı, Üsküdar'a bağlı Kızıltoprak mescidi karşısında kiraladığım, siv-risinek çokluğundan kurduğum güzel cibinliğin bulunduğu yazlıkta yaptım. Ben günahkâr; çok zengin olan Rabbime muhtaç olan Mehmed Zihni, dile-rim ki Allah (c.c) ona yardımcı olsun ve zenginleştirici nimetleriyle onun velîsi olsun. Efendimiz Muhammed (s.a.) 'e ve bütün peygamberlere Allah salât ve selâm etsin.

  Hamd âlemlerin Rabbinedir."<1)

  [1] Müellifin bu ifadelerini buraya aldığımızdan, tekrara meydan vermemek için ayrıca akaidle ilgili kısmın sonunda almadık.

  Müellifin İlmî Şahsiyeti:

  Merhum M. Zihni Efendi'nin İlmî şahsiyetini ortaya koyabilmek için ayrı bir araştırmaya ve müstakil bir yazıya ihtiyaç vardır. Ancak şunu ifade etmeli-yim ki, onun sadece Nimet-i İslâm'ını mütalâa edenler, kudretli bir âlim ile karşı karşıya bulunduklarını anlamakta gecikmezler.

  Fanî insanların, haklarında en iyi şehâdet edecek şeyler, arkalarında bı-raktıkları eserleridir.

  Merhumun çeşitli sahalarda Türkçe ve Arapça değerli eserleri olduğu gi-bi, Buhârî ve Müslim'in Sahîh'i gibi ebedileşen kitapların basımı sırasında tashih ve notlar eklemek şeklindeki unutulmaz hizmetleri de bulunmaktadır.

  Bu gün ilim çevrelerinin elinde bulunan 1315 (H.) tarihinde, İstanbul Mat- baa-i ve Acirc;mirede basılan Sahîh-i Buhârî ve aynı yerde 1331 (H.) tarihinde bası-lan Sahîh-i Müslim nüshaları tashih ve haşiye olarak merhumun yâdigârıdırlar.

  Mehmet Zihni Efendi'nin dînî ilimler sahasında pek değerli hizmetler ifâ ettiğinde şüphe yoktur. Bu hizmetlerden biri de Nimet-i İslâm vasıtası ile ya-pılmış bulunmaktadır.

  Nimet-i İslâm'ın ilk basılışından bu yana 80 sene geçmiş bulunuyor. Ese-rin Kur’ân harfleri ile baskısı bir kaç kere tekrarlanmıştır. Eserin ilk basılışın-dan bugüne kadar geçen zaman içerisinde meydana gelen kültür hareketle-ri sonunda öyle bir durum ortaya çıkmıştır ki, kitabın orjinalini lâyıkı veçhile anlayabilen kimselerin bulunması şöyle dursun, okuyabilenler bile yok de-necek kadar azalmıştır.

  Müellifin ifadesi ve İlmî seviyesi ile günümüz neslinin, hatta dînî ilimlerle uğraşanlardan bazılarının seviyesi arasındaki açıklık, uçurum denecek ka-dar fazladır.

  Zaman olarak ömürden yaşanan 25 yıl bir nesil hesap edilirse, müelliften günümüze kadar, üç nesil geçmiş, dördüncü nesil oluşmaya başlamıştır.

  Hele bu süre içerisinde konuşulan dilin uğradığı değişiklikler dikkate alı-nırsa, bu kıymetli eserin bugün konuşulan dilde bir düzenlemeye, sadeleş-tirmeye tâbi tutulması âdetâ bir zaruret olmuştur.

  Bu kitabın tarafımızdan sadeleştirmesine başlanmazdan önce piyasada üç adet ayrı ayrı kimseler tarafından sadeleştirilmiş Nimet-i İslâm kitabı bu-lunuyordu. Ayrıca çalışmamızın devamı sırasında bir sadeleştirme çalış-masının daha basılması ile bu sayı dörde yükselmiş oldu.

  Bu durumda; o hâlde bir kere daha niçin aynı şey yapılıyor, tarzında bir soru hatıra gelebilir. Böyle bir soruya cevap vermek için ifade etmek isterim ki, sadeleştirilerek basılmış Nimet-i İslâm nüshalarının hepsinde bir takım eksiklikler vardır.

  Şüphe yok ki bizden önce yapılmış bulunan çalışmaları teşekkürle karşı-lıyor, emeği geçenleri takdir ve tebrikle anıyoruz. Ancak ifade etmeliyizki ta-rih sırasına göre bunlardan birinci ve ikinci olarak yayınlananlarda Arapça notların tercemesi yapılmadığı için bir hayli eksiklik vardır. Üçüncü olarak 1978 yılında yayımlanan da sadeleştirenin eksiksiz ve tam olma iddiasına rağmen yukarıdaki özelliği taşımaktadır. Bir fikir vermek bakımından şu hu-susu söylemek yetecektir: Orijinalde Tilâvet Secdesi ve Cuma'nın Edepleri bahislerinde 55 adet dipnot varken sadeleştirmedeki dipnot sayısı 40 adet-tir.

  Yine 1980 yılında basılanda da orjinalde bulunduğu hâlde sadeleştirme-de yer almayan ibareler vardır.

  Bunları zikretmekten maksadımız, en mükemmelin, en iyisinin bizim ta-rafımızdan yapıldığını iddia etmek değildir. Burada H. Basri Çantay mer- hûmun dile getirdiği bir gerçeği tekrarlamak faydalı olacaktır. Üstad diyor ki: "İlmî eserler ve hele dindaşlarımızı ilgilendiren bu gibi eserler müşterektir. Onlarda her bilgin'in şâyi hissesi, hakkı vardır. Binâenaleyh, göze çarpacak yanılmaların ve yanlışların örtülmesini değil, kardeşçe insanca ihtar buyu- rulmasını samimiyetle reca ederim. Eserler ancak bu sayede olgunlaşır-lar."*2)

  Üstadımızın bu dileğini tekrarlıyor, ilim erbabından ve meselelere ilgi du-yan kardeşlerimizden gelecek yapıcı tenkitlere açık olduğumuzu ifade edi-yorum.

  Sadeleştirerek sunduğumuz bu Nimet-i İslâm, şu özellikleri ihtiva etmek-tedir:

  1- Kitapta geçen âyetlerin tamamının ve bir kaçı dışında hadislerin hepsi-nin kaynağı gösterilmiştir.

  2- Kitaptaki Arapça şiirler terceme edilirken, şiir özelliği bozulmadan ter- ceme edilmiştir.

  3- Dil olarak mümkün mertebe herkesin anlayacağı sadelikte ifadeler kul-lanılmış, eserden istifadenin azamî derecede olmasına gayret edilmiştir.

  inanıyorum ki, bu çalışmamız M. Zihni merhumun bu değerli eserini mümkün olduğu kadar yeni nesle aktarmış olacaktır.

  Okuyuculara Hatırlatılması Gereken Hususlar:

  a- Sadeleştirmeye esas aldığımız nüsha 1398 (H.) 1978 (M.) tarihinde İs-tanbul'da fotokopi yoluyla basılan nüshadır. Daha önce Kur'ân harfi ile bası-lan nüshalarda her kitap (bölüm) başlı başına numaralanmıştır. Bizim sadeleştirdiğimiz nüsha baştan sona aralıksız numaralanmış olup, eserin tama-mı 1466 sahifedir.

  Kitabın tamamında orjinalde parantez içinde olan yerleri, sadeleştirme-de de öylece aldık, bizim tarafımızdan parantez içinde ifade edilen yerlerle karışmasını önlemek için orjinaldeki parantezlerin sonuna M.Z.; diğer pa-rantezlerin sonuna S. işaretini koyduk!*).

  Müellif bazı kelimelerin Arapçasını cümle arasında kullanmış, Türkçe karşılığını da parantez içinde vermiştir. Meselâ orjinalde (s. 800, dipnot 1) pas/'/dedikten sonra parantez içinde (yıkanmış) ifadesine yer vermiştir. Bu kabil örnekler çoktur. Biz de bu usûlü yer yer kullandık. Bu durumda, paren- tez içindeki ifade, tek kelimeden ibaret bulunduğu ve çoğunlukla parantez öncesi geçen kelimenin manası olduğu için, o kelimenin müellif tarafından mı yoksa sadeleştiren tarafından mı kullanıldığını gösteren işareti koymaya lüzum görmedik.

  b- Kitabın aslında bazı âyetlerin hangi sûrede olduğu söylenmek ve bazı hadislerin, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvut gibi kitaplarda olduğu işaret edil-mekle yetinilmiştir.

  Biz eseri sadeleştirirken baştan sona kadar; eserde geçen âyetlerin bu-lunduğu sûreleri ve sûre içindeki âyet numaralarını gösterdik. Ayrıca kitapta geçen hadis-i şeriflerin cilt ve sahife numaralarını belirtmek suretiyle kay-naklardaki yerine işaret ettik.

  Buhârî ve Müslim'in Sahîh'inde bulunan hadislerin yerini belirtirken bas-kılardaki farkı dikkate alarak çok kere kitâb ve bâb numaralarını da verdik. Ancak hadis olarak ifade edilen delillerden üç-dört tanesinin kaynağını eli-mizde yeterli imkân olmadığından gösteremedik. Yine bu sebepledir ki bazı hadislerin yerini gösterirken fıkhî kaynaklara başvurmak zorunda kaldık.

  c- Müelif, Arap dilini ve edebiyatını iyi bilen bir kimse olduğundan çoğun-lukla bölümlerin başında veya münasebet düştükçe dil hususunda (lüğavî) açıklamalarda bulunmuş, bu suretle kitabında pek çok şiire yer vermiştir.

  Biz bu şiirlerin tamamını terceme ederek sadeleştirmede muhafaza ettik. Üzülerek belirtmeliyiz ki, şimdiye kadar basılmış bulunan Nimet-i İslâm'ın sadeleştirilmiş nüshalarından hiçbirisinde bu şiirlerin ve dipnotların tamamı-nı bulmak mümkün değildir.

  Şiirlerin tercemesinde tuttuğumuz yol, şiirlerin düz yazı şeklinde değil, şi-ir olarak terceme edilmesi olmuştur. Ne tercemede, ne de şiirde bir iddia sa-hibi değiliz. Böyle yapmaktan maksadımız, orjinaldeki şiir zevkini mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye aktarmak idi. Şu bir gerçektir ki, nesir de olsa bir dildeki ifade gücünü ve zevkini, çevrildiği bir başka dilde aynen korumak

  güç bir iştir. Hele bu terceme, Arapça gibi pek zengin bir dilden yapılırsa ve bir de terceme edilen parça şiir olursa durum bir kat daha güçleşir.

  Bu şiirlerin müellif tarafından kitapta zikredilmesinden maksat, çoğu kere Arapça asıllı bir kelimenin kullanılış tarzına veya manasına işaret olmuştur. Terceme hâlinde kelimenin Arapça aslının bulunmaması tabiî olacağı cihet-le bu maksat yok olmuş gibidir. Bununla beraber eserin eksiksiz sadeleştiril-mesini sağlamak için bir zaruret ve gerekçe olmaksızın sadeleştirilmemiş bir yer bırakılmamıştır.

  d- Burada bir noktaya dikkati çekmeyi vazife sayıyorum. Şöyle ki: Kitabın bazı yerlerinde, hükümlerin ifadesi sırasında "Zâhirürrivâye bu- dud," Zâhirürrivâye böylediı11 gibi ifadeler geçmektedir. Bu, fıkhî bir tabirdir, terceme edilmez. Sadeleştirmek maksadiyle terceme edilirse hata olur? Ni-tekim daha önce sadeleştirilerek yayımlanan bir nüshada bu tabir için bir yerde "Rivayetin zahiri", bir yerde de "Açık rivayet" denmiştir.

  Fıkıh ilmi ile meşgul olanlarca malumdur ki İmam Azam Ebû Hanîfe haz-retlerinin fıkhî görüşleri, fetvaları, hulâsa İlmî serveti, daha çok talebelerin den imam Muhammed vasıtasiyle ilim âlemine yayılmıştır.

  İmam Muhammed'in; Mebsût (Asi), Câmiu's-Sağîr, Câmiu'l-Kebîr, Si- yerru's-Sağîr, Siyeru'l-Kebîrve Ziyâdât isimli eserlerinde zikrettiği mesele-ler imam Azam'dan rivayet edilmiştir. İşte bu kitaplardaki meselelere "Zâhirürrivâye" denir.

  Hanefî mezhebinde bir mesele için bu tabir kullanılmış ise bunun manası, o mesele imam Muhammed tarafından adı geçen kitaplardan birinde imam Azam'dan rivayet edilmiş demektir.

  Bu kitaplar, el-Hâkim Muhammed b. Ahmed b. Abdullah Ebu'l-Fadl el- Mervezî tarafından el-Kâfî isimli bir eserde toplanmış, daha sonra Şem- sü'l-Eimme Serahsî tarafından 30 cüz halinde şerhedilmiştir.

  e- Yer yer kullanılan "müellif" sözünden maksat, M. Zihni Efendiye ait ifa-delerde Şürünbilâlî, bizim ifadelerimizde M. Zihni merhumun kendisidir.

  f- Fıkıhta yaygın bir kaide vardır. Bugünkü dil ile ifade edersek bu kaide "Bir şey hakkında hüküm vermek, o şeyi zihinde tasavvur edip şekillendir-menin bir parçasıdır." şeklindedir.

  Çalışmamızda hep bu kaide hakim olmuş, bu kitabı okuyanların mesele-leri zihinlerinde düşünebilmeleri imkânı hedef alınmıştır.

  Nitekim pek az çetrefilli mesele hariç tutulursa, kitabın tamamı anlaşılabi-lir hâle gelmiştir, diyebiliriz.

  Yine de herkesin fıkhî meselelerle meşgul olmadığı, dolayısiyle fıkıh me-selelerinin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılamayacağı düşüncesinden hareket ederek, okuyucularımızın bazı meseleleri kavrayamamaları hâlinde fıkıh ile meşgul olan zevât-ı kirâma başvurmalarını tavsiye ederiz.

  Nimet-i İslâm isimli eserin sadeleştirilmesi işini bana nasib edip, bunu müyesser kılan Rabbime sayısız hamd-ü senâlar ederim. Okuyucularımı eserle başbaşa bırakırken müellife Cenab-ı Haktan rahmetler niyaz eder, kendim ve bütün müslüman kardeşlerim için Cenab-ı Hakkın rızasını taleb ederim.

  16.10.1988 Dr. Mustafa Özcan (Aksekili)

  İÇİNDEKİLER

  HACI MEHMET ZİHNİ EFENDİ 17

  Künyesi ve Ailesi 20

  Görev Hayatı 20

  Ahlakî Yapısı 22

  Büyük Üstad Hacı Zihni Efendi’nin Vefat Haberi 23

  Eserleri 24

  SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ 32

  GİRİŞ

  İSL ve Acirc;M İNANÇLARI 41

  İMAN’IN RÜKÜNLERİ 41

  4- Allah'a iman 42

  5- Meleklere İman 42

  6- Kitaplara İman 42

  7- Peygamberlere İman 43

  8- ve Acirc;hirete iman 44

  9- Kadere İman 44

  İSL ve Acirc;M’IN BİNASI 45

  1- Namaz Kılmak 45

  2- Oruç Tutmak 49

  3- Zekât 49

  4- Hac 50

  MÜSLÜMAN OLMANIN FAYDALARI 51

  AHK ve Acirc;M-I TEKLİFİYYE 53

  10- Farz 54

  11- Vacib 55

  12- Sünnet 56

  13- Müstehab 56

  14- Mübah 56

  15- Haram 57

  16- Mekruh 57

  17- Müfsid 58

  TEMİZLİK KİTABI

  SULAR; KISIMLARI VE HÜKÜMLERİ 63

  Mutlak Suyun kısımları 64

  5- Temiz ve Temizleyici Olan Su 64

  6- Temiz, Temizleyici Fakat Mekruh Olan Su 65

  7- Temiz Fakat Temizleyici Olmayan Su 65

  8- Temiz Olmayan Su 66

  9- Meşkûk (Temiz ve Temizleyici Olduğu Şüpheli) Su 69

  Mukayyed Suyun Kısımları 69

  a) Aslında Mukayyed Su 69

  b) Aslında Mukayyed Olmayan Su 69

  1) Tam Olarak Karışan su 70

  2) Yabancı Madde Sudan Fazla (Suya galip) Olmak

  Üzere Karışan Su 70

  Artıklar 72

  1) Hem Temiz Hem Temizleyici Oian Artık 72

  2) Pis Olan Artık 72

  3) Temiz ve Temizleyici Fakat Mekruh Olan Artık 72

  4) Meşkûk (Şüpheli) Olan Artık 73

  Taharri / Araştırma 74

  Kuyular ve bdquo; 76

  Pis Olması ve Temizlenmesi 76

  İstinca, Istibra, İstinkâ 83

  Tuvalet Edebi 84

  ABDESTİN HÜKÜMLERİ 85

  Abdestin Şartları 86

  Abdestin Rükünleri 87

  Abdestle ilgili Tamamlayıcı Hükümler 92

  Abdestin sünnetleri 94

  Abdestin Edebleri 102

  Abdestin Mekruhları 106

  Abdestin Vasıfları (Özellikleri) 107

  A- Farz Olan Abdest 107

  B- Vacip Olan Abdest 108

  O- mendup Olan Abdest 108

  Abdesti Bozan Şeyler 110

  Abdesti Bozmayan Şeyler 114

  GUSÜL 116

  Farz Olan Gusül 116

  Guslün Sünnetleri 119

  Guslün Edebleri 120

  Guslün Mekruhları 121

  Sünnet ve Müstehap Olan Gusül 121

  TEYEMMÜM 124

  Teyemmümün sünnetleri 132

  Teyemmümü Bozan Şeyler 137

  MESTLER ÜZERİNE MESH 138

  Meshin Şartları 141

  Meshi Bozan Şeyler 144

  Tahta ve Bez Sargılarla Benzerleri Üzerine Meshetmek 146

  KADINLARIN ÖZEL DURUMLARI 148

  Hayız 148

  Nifas 149

  istihâza 160

  Hayız ve Nifas Halinde Haram Olan Şeyler 151

  Cünüp ve Abdestsize Haram Olan Şeyler 157

  ÖZÜR VE ÖZÜRLÜNÜN HÜKÜMLERİ 158

  PİS ŞEYLER VE TEMİZLEME YOLLARI 161

  Necis (Pis) Şeyler 161

  Temizleyiciler 169

  18- Yıkamakla Temizleme 170

  19- Silmekle Temizleme 174

  20- Kurumakla Temizleme 175

  21- Yontmakla Temizleme 176

  22- Başka bir Şeye Dönüşmekle Temizleme 176

  23- Kazmakla Temizleme 177

  24- Tabaklamak (Dibâğat) Yoluyla Temizeleme 177

  25- Sirkeleştirmek Veya Sirkeleşmek Yoluyla Temizleme 178

  26- Boğazlama İle Temizleme 178

  27- Ovalamakla Temizleme 179

  28- Sürtmekle Temizleme 180

  29- Girmekle Temizleme 180

  30- Su Kaybolup Çekilmekle Temizleme 181

  31- Bir Kısmında Bir işlem (Tasarruf) Yaparak Temizleme 181

  32- Pamuk Atmakla Temizleme 182

  33- Kuyunun Suyunu Çekmekle Temizleme 182

  34- Ateşle Temizleme 182

  35- Kaynamak İle Temizleme 182

  36- Bir Kısmını Yıkamakla Temizleme 183

  37- Oymakla Temizleme 184

  Temizleme İle ilgili Bazı Meseleler 184

  Hayvanlarda Temiz Sayılan ve Temiz Sayılmayan Şeyler 186

  NAMAZ KİTABI

  FARZ NAMAZLAR 191

  Namaz Vakitleri 196

  Müstehap Vakitler 205

  Mekruh Vakitler 211

  EZAN VE İKAMET 217

  NAMAZIN ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ 230

  Namazın Şartları İle İlgili Ayrıntılar 256

  Avret Mahalli Neresidir? 259

  NAMAZIN VACİPLERİ 265

  NAMAZIN SÜNNETLERİ 279

  NAMAZIN EDEBLERİ 290

  UYGULAMALI OLARAK NAMAZIN KILINIŞI 292

  İMAMLIK, YANİ CEMAAT NAMAZI 300

  İmama Uymanın Sahih Olmasının Şartları 304

  Cemaatle Katılmayı Engelleyen Haller 315

  imam Olmaya En Lâyık Olanlar Ve Safların Düzenlenmesi 317

  Safların Düzenlenmesi 324

  Cemaatin İmama Uyup Uymayacağı Meseleler 326

  Farz Namazdan Sonra Yapılan Duaların Fazileti

  ve Nasıl Olduğu Hakkında 328

  Namazda Abdestin Bozulması 331

  istihlâf 336

  İstidrâd 337

  Müdrik 337

  Lâhik 337

  Mesbuk 338

  İsnâ Aşeriyye Meseleleri 340

  NAMAZI BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER 342

  Namazı Bozan Şeyler 34 2

  Zelletü’l - Kârî 361

  Namazı Bozmayan Şeyler 363

  Namazın Mekruhları 365

  Namaz Kılan Kimse İçin Mekruh Olmayan Şeyler 381

  Sütre ve Namaz Kılanın Önünden Geçene Engel Olması 383

  Namazı Bırakmayı Gerektiren, Caiz Kılan Şeyler

  ve Namazı Geciktirmenin Caiz Olması 384

  Namaz Kılmayanın Hükmü 386

  VİTR NAMAZI 388

  Kunut Duasının Tefsiri 389

  Vitrin Cemaatle Kılınması 392

  NAFİLE NAMAZLAR 395

  Müekked ve Gayr-ı Müekked Sünnetler 395

  Diğer Nafile Namazlar 401

  a- Tahiyyetü’l-Mescid Namazı 401

  b- Abdest Şükrü için Kılınan Namaz 402

  e- kuşluk Namazı 402

  d-Teheccüd Namazı 402

  e- istihare Namazı 403

  f- Hacet Namazı 404

  g- Teşbih Namazı 405

  h- Geceleri İhyâ (Değerlendirmek) için Kılınan Namazlar.... 4 06

  Nafile Namazı Oturarak veya Binek Üzerinde Kılmak 409

  Farz ve Vacibi Binek ve Mahmil Üzerinde Kılmak 412

  Gemi İçinde Namaz Kılmak 414

  Teravih namazı 416

  Teravihin Rekât Sayısı Ve Kılınışı 418

  Kâbe’nin İçinde Ve Üstünde Namaz Kılmak 420

  YOLCUNUN NAMAZI 422

  Yolculuğun Hükümleri 425

  Vatan ve Çeşitleri 429

  38- Vatan-ı Aslî 429

  39- Vatan-ı İkâmet 429

  40- Vatan-ı Süknâ 429

  HASTANIN NAMAZI 433

  Namazın ‘Iskatına Dair 438

  GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI 441

  İDR ve Acirc;K-I FARİZA-FARZAYETİŞMEK 452

  SEHV SECDESİ 463

  Namaz İçinde Şüphe Etmek 475

  TİLAVET SECDESİ 477

  Şükür Secdesi 484

  CUMA NAMAZI 485

  Cumanın Vacip Olmasının Şartları 487

  Cumanın Sahih Olmasının Şartları 488

  Hutbe 490

  A- Hutbenin Şartları 491

  B- Hutbenin Sünnetleri 4 9 2

  C- Cumanın Edepleri 493

  BAYRAMLARIN HÜKÜMLERİ 498

  Bayramların Vacipleri 498

  Bayramların Mendupları 498

  Bayram Namazı 500

  KÜSÜF NAMAZI 504

  YAĞMUR DUASI 505

  KORKU NAMAZI 507

  CENAZELERİN HÜKÜMLERİ 509

  Ölmek Üzere Olan Kimseye Yapılacak İşlem 509

  Ölünün Yıkanması 511

  Ölünün Kefenlenmesi 515

  Cenaze Namazı 517

  Cenazenin Gömülmesi 526

  Kabir 529

  Telkin 534

  Telkin’in Yapılışı 534

  Ta’ziyet 535

  Gemide Ölen Kimseye Ne Yapılır? 537

  Kabir Ziyareti 537

  ŞEHİDİN HÜKÜMLERİ 539

  ORUÇ KİTABI

  GİRİŞ 543

  Orucun Mânası 543

  Orucun Sebebi 544

  Orucun Rüknü 545

  Orucun Hükmü 545

  Orucun Sıfatı 549

  ORUÇTA NİYET 552

  Niyetin Geceden Yapılması, Belirlenmesi ve

  Kendisinden Niyet Şart Olup Olmayan Oruçlar 552

  RAMAZAN VE ŞEVVAL AYININ GİRDİĞİNİN BELİRLENMESİ 555

  Şek Günü 562

  Şek Günü Oruç Tutmak 562

  ORUÇ HALİNE SON VEREN ŞEYLER VE ONLARIN

  GEREKTİRDİĞİ 565

  ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER 566

  ORUCU BOZAN VE KAZ ve Acirc;YI GEREKTİREN ŞEYLER 570

  ORUCU BOZAN VE HEM KAZ ve Acirc; HEM DE KEFF ve Acirc;RETİ GEREKTİREN ŞEYLER 577

  KEFF ve Acirc;RET VE ONU DÜŞÜREN ŞEYLER 581

  Keffâret 581

  KEFF ve Acirc;RETİ DÜŞÜREN ŞEYLER 584

  ORUÇLUYA MEKRUH OLUP OLMAYAN ŞEYLER 586

  Oruçluya Mekruh Olan Şeyler 586

  Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler 586

  Oruçluya Müstehap Olan Şeyler 587

  ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN ÖZÜRLER 589

  Elğaz-ı Fıkhiyye isimli Eserimizden Oruçla İlgili Meseleler 595

  Orucun İskatı 596

  ORUÇ VE İTİK ve Acirc;F GİBİ KULUN KENDİSİNİN VACİP KILMASI İLE

  L ve Acirc;ZIM GELEN ŞEYLER 598

  Nezrin Hükümleri 601

  Elğaz-ı Fıkhiyye’mizden 603

  ÎTİK ve Acirc;F 604

  FITIR SADAKASI 612

  ZEKAT KİTABI

  GİRİŞ 617

  PARALARIN ZEK ve Acirc;TI 625

  TİCARET MALLARININ ZEK ve Acirc;TI 626

  HAYVANLARIN ZEK ve Acirc;TI 629

  Develerin Zekâtı 631

  Sığ ırların Zekâtı 632

  Koyun ve Keçilerin Zekâtı 632

  ZEK ve Acirc;TIN VERİLECEĞİ YERLER 635

  Elgâz-ı Fıkhiyye’mizden 641

  Fetva Kitaplarından Örnekler 641

  HAC KİTABI

  GİRİŞ 645

  Hac ile İlgili Tabirler 645

  41- Hac ve Umre 645

  42- Mekkî- ve Acirc;fâkî 646

  43- Haccın Çeşitleri: Kıran, Temettü’, ifrâd 646

  44- İhram-Halk-Taksir 647

  45- Telbiye 647

  46- Mevâkît 648

  47- Beyt-i Muazzam Yahut Kâbe-i Mükerreme 649

  48- Tavaf ve Metâf 650

  49- Idtıba’, istilam, Remel 652

  50- Sa’y 652

  51- Hervele 653

  52- Vukû 653

  53- Remy-i Cimâr 655

  54- Eyyâm 655

  55- HıllveHare m 656

  56- Meş'ar-i Haram 656

  HACCIN MESELELERİ 657

  HACCIN VACİPLERİ 664

  HACCIN SÜNNETLERİ 666

  Haccın Edebleri 668

  Haccın Yasakları.. 669

  HACCIN FAZİLETLERİ 669

  HACDA YAPILACAK İŞLERE TOPLUCA BAKIŞ 671

  Kıran Haccı Ve Temettü’ 678

  Umre 680

  Fevat-Fesâd-ihsâr ve Hükümleri 681

  HACCIN CİNAYETLERİ 682

  HACDA KESİLEN KURBAN (HEDY) 687

  BAŞKASININ YERİNE HACCETMEK 689

  MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ 697

  HAC KİTABINA EK KİTAPLAR 707

  AV KİTABI 707

  Mülkün Gerçekleşmesi 708

  Yemenin Helâl Olması 708

  ZEB ve Acirc;İH KİTABI 715

  Boğazlanacak Hayvanlar 715

  Eti Yenmeyen Hayvanlar 717

  UHDİYE KİTABI (KURBAN) 718

  AKÎKA MESELESİ (KURBAN) 723

  NİK ve Acirc;H KİTABI

  GİRİŞ 725

  MÜN ve Acirc;KEHAT VE MÜF ve Acirc;RAKAT EVLENME VE BOŞANMA 725

  Birden Fazla Evlilik ve Boşanma 728

  KİT ve Acirc;BU’N-NİK ve Acirc;H EVLENME KİTABI 731

  NİK ve Acirc;HTA VEK ve Acirc;LET VE FUZÛLİNİN AKDİ 737

  MUHARREM ve Acirc;T (Kendileriyle Nikahlanmak Haram Olan Kadınlar) 740

  VİL ve Acirc;YET 750

  BÜLÛG VE ve Acirc;ZAD OLMA MUHAYYERLİĞİ 754

  Bulûğ Muhayyerliği 754

  ve Acirc;zad Olma Muhayyerliği 755

  KEF ve Acirc;ET 757

  MEHR 760

  Mehr-i Misil ve Mehr-i Müssemmâ 761

  Peşin ve Ertelenmiş Mehr 763

  Dühûl ve Halvet 766

  Mehirde Müvûzaa - Tekrar ve Tasarruf 769

  FASİD NİKAH VE ONUN HÜKMÜ 772

  RAKÎKİN NİK ve Acirc;HI 775

  K ve Acirc;FİRLERİN NİK ve Acirc;HLARI 779

  KAS M 786

  KARI KOCA HAKLARI 789

  İslâm’da Örtünme 790

  NAFAKA 792

  BOŞANMA (TAL ve Acirc;K) 798

  BOŞAMANIN ÇEŞİTLERİ 802

  A- Sünnî ve Bid’î Boşama 802

  B- Ric’î-Bâin-Sarîh ve Kinâye Boşama 802

  57- Sarih Kelimeler ve Onların Hükümleri 805

  58- Kinâye Kelimeler ve Onların Hükümleri 806

  C- Ric’î Boşama ve Onun Hükmü 809

  D- Bâin Boşama ve Onun Hükmü 812

  Büyük ve Küçük Beynûnet 812

  Hülle 813

  BOŞAMANIN ÎK ve Acirc;I 816

  BOŞAMANIN TEFVİZİ 817

  BOŞAMANIN BİR ŞARTA BAĞLANMASI 820

  Bazı Meseleler 824

  MUH ve Acirc;LAA 826

  FUZÛLİNİN BOŞAMASI 830

  HASTANIN BOŞAMASI 831

  İSTİSN ve Acirc; 832

  ÎL ve Acirc; 834

  YEMİN KİTABI 839

  Yeminin Kısımları 839

  ZIH ve Acirc;R 845

  Lİ ve Acirc;N 850

  Liânın Sureti 854

  AN ve Acirc;NET, CİB ve Acirc;B VEYA HIS ve Acirc; SEBEBİYLE AYRILIK 855

  İDDET 857

  İddetin Nevileri 859

  İddetlerin Birbirine Karışması 864

  İddetin Nafakası 866

  Hİdâd Yahut ihdâd 867

  Fetva Örnekleri 869

  Erkeklerin iddeti 869

  HID ve Acirc;NE 870

  NESEBİN SÜBÜTÜ VE İSTİL ve Acirc;D 874

  DAİYY 879

  LAKÎT 880

  SÜT EMME KİT ve Acirc;BI 881

  Fetva Kitaplarından Alınmış Bazı Meseleler 889

  KONULARIN ALFABETİK FİHRİSTİ 892

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.