x

Şifa-i Şerif - Kadi İyaz - Bedir Yayınları -1521

Bedir Yayınevi
Ürün Kodu : 9789758514083
Şifa-i Şerif Peygamber Sevgisini Ashab Sevgisini Ehli Beyt Sevgisini Konu Alan Kitaptır
69,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Şifa-i Şerif - Kadi İyaz

  • Kitap                 Şifa-i Şerif
  • Yazar                Kadı İyaz
  • Tercüme           Naim Erdoğan - Hüseyin S. Erdoğan
  • Yayınevi           Bedir Yayınevi
  • Kağıt Cilt          2.Hamur - Ciltli, Büyük boy
  • Sayfa Sayısı    791 Sayfa
  • Sayfa Ebat       16x24 cm
  • Yayın Yılı         2017
  • ISBN                978975851408

  BİSMÎLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  NAŞİRİN ÖNSÖZÜ

  Hamdü Senâ bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a (celle celâlühu) mah-sustur. Salât ü selâm, iki cihan güneşi, medar-ı iftiharımız, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına olsun.

  Dinî bilgileri, Müslümanlara öğretmekle yükümlü olan her Müslü-man gibi, biz de bu kudsî görevi yerine getirmek gayreti içindeyiz. Bu gaye ile işe başlayıp, bu güne dek Allah’ın izniyle Müslüman halkımı-zın istifadesine sunduğumuz eserlerimize bir yenisini daha katmış bulu-nuyoruz.

  Daima Müslüman halkımıza hizmet etmeyi şiar edinen Bedir Yayıne-vi Kadı lyaz’ın Şifa namındaki çok meşhur kitabını, zamanımızın kıy-metli din bilginlerinden muhterem Hüseyin Sûdi Erdoğan ve Naim Er-doğan hocalarımıza tercüme ettirerek, büyük gayretler neticesi elde edilen bu kıymetli eser ayrıca bir heyetin kontrolünden titiz bir şekilde geçiril-dikten sonra Müslüman halkımızın istifadesine sunulmuştur.

  Her türlü hastalıklara şifa, dertlere deva olan peygamber (Sallaliahü aleyhi ve Sellem) ’in hadis-i şeriflerinin bir açıklanmasından ibaret olan bu eserin, hasseten milletimizi, ammeten bütün Müslümanların bugün mübtela oldukları maddî ve manevî çeşitli hastalıklarına şifa, dertleri-ne deva olmağa vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan dileriz.

  Gayret bizden tevfık Allah’dan.

  Essalât-ü vesselâmü âlâ Resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

  BEDİR YAYINEVİ

  ESERİ TETKİK ve TAKDİM A. FİKRİ YAVUZ

  (İstanbul Eski Müftüsü)

  Kâinatta mevcut canlı ve cansız bütün varlıklar, başlangıç ve son hal-leriyle, hali hazır durumlariyle ayrı ayrı incelenip üzerlerinde düşünül-düğü zaman, bunlarda beşer üstü bir san’atm, âlemler üstü bir kudret ve iradenin, akılların kavrayamayacağı bir ilmin hakimiyeti hissedilir ve görülür; böylece insan acziyetini itiraf ederek Hâlık Teâlâ karşısında boyun eğip kulluk görevine yönelir. İnsanı bu şerefli hale çıkaran biri-cik vasıta, ondaki akıldır; çünkü türleri ve özellikleri sayılamayacak kadar çok ve değişik olan yaratıklar içerisinde insan; aklı sayesinde en mü-kemmel varlık olmuştur. Eşyanın değerlendirilmesi ve bunların beşeri-yet hizmetinde kullanılması, yaratıcıya ibadet edilip derece kazanılması hep bu akılla mümkündür. Bununla beraber insan, biçim ve keyfiyet yönü itibariyle de yaratıkların en güzeli ve en mükemmelidir.

  Varlıklar âlemini yaratan Vacib Teâlâ hazretleri Tîn Sûresi’nin 4. âyet-i kerimesinde:

  "Biz, gerçekten insan cinsini en güzel bir biçim ve kıvamda yarattık"

  buyurmakla, insanın seçkin özelliklerine dikkatimizi çekiyor.

  Daha sonra, bu akıl sayesinde insanlar en doğru yolu bulsunlar, dün-yada güzel bir düzen içinde yaşasınlar, ahirette de saadete ersinler diye, onlara kendi içlerinden peygamberler gönderdiğini yine Allah Teâlâ şu âyet ile bize bildiriyor:

  "O insanlara, içlerinden peygamber gönderdik ki, (kavmine) şöyle desin: Allah’a ibadet edin. Sizin ondan başka İlâh’ınız yoktur. Artık ondan korkmaz mısınız?" (23/33)

  Böylece insanlar içerisinde en seçkin olanlar, insanlara hak yolu gös-teren ve Allah’ın elçileri bulunan Peygamberlerdir. Peygamberler içeri-sinde de en faziletli ve en seçkin olanı Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve Sellem) efendimizdir; zira onun hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

  "Biz, seni Alemlere rahmet olarak gönderdik" (1) ve "Biz seni insan-ların tümüne gönderdik, cenneti müjdeleyici ve azabı haber verici bir peygamber olarak..." (2)

  Sonra da yüce Peygamberin vasfına işareten:

  "Gerçekten sen, çok büyük bir ahlfik üzeresin" (3) buyuruyor.

  Aynı zamanda peygamber silsilesinin sonu ve tamamlayıcısı... Artık kıyamete kadar getirdiği din ve ahlâk geçerli ve bakî... Bu hususta Al-lah Teâlâ şöyle buyuruyor:

  "Hazreti Muhammed, Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin de sonun-cusudur." (4)

  İlim ve ahlâkını doğrudan doğruya Vacib Teâlâ Hazretlerinden alan ve O’nun terbiyesi altında yetişen kemalât ve hikmetle dolu Peygambe-ri tanımak O’na itaat etmek ve onun yolunda gitmek asıl gaye... Zaten Peygamberler aracılığı ile Allah’a ibadet edilsin diye yaratılmıştır insanlar. Akıl nimeti ile tanımayıp öğrenmedikçe, kime nasıl itaat edilir ve kur-tuluşa erilir?

  İşte tek kurtuluş yolu, O yüce peygamberi tanımak ve O’nu örnek edinme yoludur. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

  "Allah’ı ve âhiret gününü arzulayan kimseler olarak Resûlüllah’da uyacağınız ve edineceğiniz güzel bir haslet vardır." (S)

  Böyle şanı yüksek ve vazifesi büyük olan bir Peygamberin şahsiyeti-ni tanımadan, ahlâkını öğrenmeden, mucizeleri karşısında eğilmeden, emir ve yasaklarını bilmeden onun yolunda bulunmak mümkün mü? Değişik akıllarımızın idraki ölçüsünde Peygamberimizi tanımak mec-buriyetindeyiz ve daima bu sorumluluk içindeyiz. Bizi bu sorumluluk-tan kurtarmak ve dolayısıyla sevab kazanmak ve mukaddes emanete hiz-met etmek için öteden beri İslâm âlimleri Peygamber efendimiz hak-kında sayısız denecek kadar eserler yazmışlar, akıllarının yettiği, isti-datlarının imkân verdiği ölçüde tam bir ihlâsla onun kemalâtını anlatıp tanıtmaya çalışmışlar ve onu örnek edinmeye teşvik etmişlerdir. Bu eser-lerle İslâm dinine büyük hizmetlerde bulunulduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Ancak meyvalan kolaylıkla devşirilen ağaçlar gibi, eserler içe-risinde faydalanılması kolay olanı vardır. Şimdi tercemesi sunulan Kadı lyaz Hazretlerinin "Eş-ŞifS bi-Ta’rîf-i Hukuki’l-Mustafa’’ adlı ki-tabı bu kabil eserlerden biridir. Asırlar boyu câmi ve medreselerde oku-tulmuş, bir vird halinde hatmine devam olunmuştur. Derli toplu bir ifade ile kaleme alınmış olup Resûlüllah (Aleyhissalâtü vesselam)'m her yö-nü bakımından tanıtılması için azamî titizlik gösterilerek en sağlam de-liller şahit tutulmuştur.

  Bu eser, daha önce Osmanlıca’ya terceme edilmişti; fakat kullanılan ifade çok ağır olduğundan bugünkü nesil tarafından anlaşılabilecek bir halde değildir. Çok isabetli bir teşebbüs ve gayretle bu eser, (muhterem Naim Erdoğan, Hüseyin S. Erdoğan) beyler tarafından türkçemize ka-zandırılmış bulunuyor. Bu büyük hizmetlerinden dolayı kendilerine te-şekkür ederken, okuyucuların da bundan faydalanarak o manevî nur-dan hissemend olmalarını Yüce Allah’dan niyaz ederim.

  Eserin muhtevası hakkında bilgi vermeden önce, eserin yazarını ta-nıyalım:

  Eseri arapça olarak hazırlayan Kaadı lyaz'dır. Künyesi (Ebu’l-Fadl) olup babasının adı Musa’dır. Meşhûr âlimlerden ve ediblerden biridir. Hicrî 476 yılında Septe şehrinde doğmuştur. Sonra Endülüse geçerek Kurtuba ve diğer ilim merkezi olan şehirlerde bulunup buralarda ilim tahsil etmiştir.

  Uzun zaman Septe’de ve bir aralık da Gırnata’da kadılık görevinde bulunmuştur, ömrünün sonlarına doğru Merakeş’e (Fas’a) hicret etmiş ve H. 544 yılında orada vefat etmiştir. Allah’ın rahmeti üzerine olsun... önemli eserlerinden bir kısmı şunlardır:

  1- Kitabu’l-îkmal (Müslim Şerhi)

  2- Envaru’l-Meşarîk (Seçme Hadîsler)

  3- Et-Tenbihat (Garib Hadîsler hk.)

  4- Eş-Şifâ bi-Ta’rîf-i Hukukı’l-Mustafa (Tercemesi sunulan eser)

  Bahis konusu olan bu son eserinin pek çok şerh ve haşiyeleri vardır.

  Kâtip Çelebi‘nin beyanına göre bu şerhler içinde en güzeli, Tilmisan’lı Ebû Abdullah Muhammedin yazdığı "Şerhu mâ Temesse’l-Hacetü lleyhi min Elfazı’ş-Şifâ" adlı iki ciltlik eserdir. (6)

  KİTABIN KONULARI:

  Kitabın ihtiva etmiş olduğu konular dört kısımda toplanmış ve her kısım da aynca bab ve fasıllara bölünmüştür. Biz, burada ana hatlarıy- la her kısımdaki konuyu göstereceğiz. Teferruat için kitabın fihrist kıs-mından faydalanılabilir.

  Birinci Kısım: Kâinatın efendisi Peygamber (Sallallahü aleyhi ve Sel- lem)’c tazim etmek.

  5- Vacib Teâlâ Hazretlerinin Peygamberi övmesi,

  6- Allah Teâlâ Hazretlerinin, hem ahlâk, hem de suret yönünden bü-tün güzellikleri ve her iyiliği onda toplamış olması,

  7- Peygamberin, Hak Teâlâ katındaki kadrini bildiren sahih ve meş- hûr haberler,

  8- Hâlık Teâlâ Hazretlerinin, Peygamber elinde izhar buyurduğu bü-yük mucizeler ve alâmetler. Peygambere has kılınan özellikler.

  İkinci Kısım: İnsanların Peygambere karşı yüklendiği sorumluluklar ve yerine getirmeleri gerekli haklar.

  1- Peygambere iman etmenin, onun emirlerine boyun eğmenin, sün-netine bağlı olmanın farziyyeti,

  2- Peygambere sevgi beslemenin, ondan öğüt almanın lüzumu,

  3- Peygamberin emrini büyük kabul etmek, O’na saygı göstermek ve O’na sadık kalmak,

  4- Peygambere Salât-ü Selâm getirmenin hükmü ve fazileti.

  Üçüncü Kısım: Hazreti Peygamber hakkında muhal ve mümteni olan şeylerle, hakkında caiz olan.

  a) Din işlerine ait olan şeyler,

  b) Dünya işlerine ait olan haller.

  Dördüncü Kısım: Hazreti Peygamberde noksanlık gören veya O’na dil uzatan kimse hakkındaki cezaî hükümler...

  Hulâsa, hayatın sirrî ve ulvî gaye, iki cümlecikte toplanmakta O Yü-ce Peygamberi tanımak, O’na uymak...

  Değil yalnız Müslümanların, kıyamete kadar devam edecek insan ve cin neslinin bu esrara vakıf olup ondan feyiz almaları dileği ile Allah Teâlâ Hazretlerinden hidayet ve istikâmet niyaz ederim.

  26 / 12 / 1975 A. Fikri Yavuz

  Okuyucuların dikkatine!..

  Size sunulmakta olan bu kitab, kendisinden evvel İslâm âlimlerinin bu konuda yazmış oldukları kitablann en güzellerinden biridir. Musannifi Kaad-ı İyâz (Rahimehullah) Malikî mezhebinin büyük fukahasından- dır. Ayrıca Hadis İlminin sayılı âlimlerindendir. Hadis İlmi ve Usul-u Fıkıh ilmince hangi hadisin hüküm hususunda ne derecede olduğunu belirleyebilecek yetkiye sahibdir. Aynca Usul-ü Dinde hüküm ifade ede-bilecek sözlerin neler olduğunu görür ve ona göre sözünü söyler mu-hakkik ve İslâm âlimidir. Bu özellikleri İslâm âlimlerince kabul edilmiş ve eserlerinde belirtilmiştir. Bu bakımdan eserini okuyanların bu özel-likleri gözden uzak tutmamaları gereklidir. Kitabın metninde delil ola-rak gösterilen Ayet-i Kerîme ve Hadis-i Şeriflerin İslâm İmam ve âlim-lerince vaz’olunmuş ilimlerce nasıl değerlendirildiğine ve mdash;hiç değilse ve mdash; çoğunlukla nasıl kabûl edildiğine yeterince vâkıf olmadan itiraz’a kal-kışmamak doğru bir tutum olur kanısındayız.

  Kitabtaki Hadis-i Şeriflerin Kütûb-ü Sitte’de olanları için gerekli tah- riçler sahife altlarında gösterilmişdir. Bunları verirken, olabildiği ka-dar, Hadis-i Şerifin Sahihayn’ın ve Sünen-i Erbaa’nın hangi kitab ve hangi babında tahric olunduğuna işaret edilmiştir.

  a ve mdash; Bugün ellerde mevcut Kütüb-ü Sitte baskıları değişik olduğun-dan çoğunda önce kitab numarası, sonra ismi, sonra babı ve sonra da Hadis-i Şerifin numarası gösterilmiştir. Râvînin adı en sonda verilmiştir.

  b ve mdash; Kütübü Sitte’den mada diğer hadislerde İmam Suyutî’nin "Menahil-üs’ Safa" adlı Şifa Tahricinin sahife numaraları verilmiştir.

  Muharric Nizamoğlu

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ KISIM

  Şifa Hakkında Prof. Kâmil Miras’ın Senası 3

  Naşir (Bedir Yayınevi)’nin eseri sunuşu 5

  Eski İstanbul Müftüsü Fikri Yavuz’un Takdîm Yazısı 7

  Okuyucuların Şifa’yı okurken dikkat etmesi gereken hususlar

  hakkında Muhakkik ve Muharricin söyledikleri II

  BİRİNCİ BAB

  Kaadı lyaz’ın Şifa’ya ÖNSÖZÜ 13

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Onıın Övgüsünü ve Güzelliklerini Dile Getirir 21

  Semerkandî, Ebu’l-Fadl, Ibni Abbas (R.A.)’m Peygamberimiz

  (S.A.V.)’in sevgisi hakkında görüşleri 22

  Tevbe sûresi 128. âyetin tefsiri 22

  ve Acirc;l-i lmran Sûresi 164, Bakara Sûresi 151, Cuma Sûresi, âyetlerinin tefsiri 23

  Nisâ Sûresi 80, Enbiya Sûresi 107. âyetlerinin tefsiri ve ilgili hadisler 24

  Tekvîr Sûresi 20-21 ve Nûr Sûresinin tefsiri ve ilgili hadisler

  Nûr Sûresi 34, Mâide Sûresi 15, Ahzab Sûresi 45, 46 25

  İnşirah Sûresi âyetlerinin tefsiri , 26

  ve Acirc;l-i lmran Sûresi 32 - 132. Nisâ Sûresi 58. âyetlerinin tefsiri 28

  Ahzab Sûresi 56. âyetin tefsiri 30

  ve Acirc;l-i lmran 31-32 âyetlerinin tefsiri 31

  İKİNCİ BÖLÜM 32-36

  Cenabı Hakk’ın Onu (Kendi Ümmetine) Şahid Oluşu İle Vasfetmesi Bununla İlgili Olarak Onu Övınesi

  Ona Lutufta Bulunması 32

  Bakara 256, İbrahim 34, Zümer 33, Ra’d 28, Ahzab 45. Sûreleri

  âyetlerinin tefsiri 32

  Semerkandî, Dahhak, Ebul-Hasan cl-Kabisi’niıı Peygamberin üstünlüğü

  hakkında görüşleri 35

  A’râf Sûresi 157, ve Acirc;l-i lmran Sûresi 159, Bakara Sûresi 143,

  Nisâ Sûresi 41. âyetlerinin tefsiri 35

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 36-39

  Cenabı Hakk’ın Ona Mülâtafe ve Nezaket Yollu Ilitah Etmesi 36

  Yunus Sûresi 2. ve Tevbe Sûresi 43. âyetlerinin tefsiri 36

  Isrâ Sûresi 74. âyetin tefsiri 37

  En’âm Sûresi 33, Nemi Sûresi 14, En’âm Sûresi 34. âyetlerinin tefsiri 38

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 39-43

  Peygamberin Yüce Değerine Allah (c.c.)’ın Yemin Etmesi 39

  Hicr 72. âyetin tefsiri 39

  Yasin 1-2 âyetlerinin tefsiri 40

  Yasin 2. ve Beled Sûresi 1-2. âyetlerinin tefsiri 41

  Belcd 3. Bakara Sûresi 1-2. âyetlerinin tefsiri 42

  BEŞİNCİ BÖLÜM 43 48

  Peygamber (S.A.V.)’ın Nezdiııdeki Yerini Tanıtmak iyin Yemin Etmesi 43 Ed-Dûha 1-2. âyetlerinin tefsiri 43

  Ed-Dûha Sûresi; 3, 4, 5. âyetlerinin tefsiri 44

  Ed-Dûha 11. âyetinin tefsiri 45

  Necm 10 ve 16, Necin 11-17, Et-Tekvîr 15-25 âyetlerinin tefsiri 46

  Kalem Sûresi 2, 3, 4. âyetlerinin tefsiri 47

  ALTINCI BÖLÜM 48-51

  Cenabı ilukk’ın Kesûliine Acıması Ona Şefkat Etmesi 48

  Kalem 5, Kalem 16, Tâlıâ 1-2. âyetlerinin tefsiri 48

  Kehf Sûresi 6. âyetinin tefsiri 49

  Eş-Şuarâ 3-4. Hicr 94-97 Enbiya 41, Fatır 4, Ez-Zâriyât 52.

  âyetlerinin tefsiri 50

  YEDİNCİ BÖLÜM 51-53

  Allah Kitab-ı Aziz’inde Onun Diğer Peygamberlerden Üstün Olduğunu,

  Rütbe Bakımından Hepsinden İleri Bulunduğunu Beyan Eder 51

  Ez-Zariyat 54, et-Tur 48, ve Acirc;l-ı lmran 81, âyetlerinin tefsiri 51

  Ahzab 7. Nisâ 163 âyetlerinin tefsiri 52

  SEKİZİNCİ BÖLÜM 53-56

  Allah’ın (e.e.) Ona Rahmet Etmesi Onu Dost Edinip Onun

  Sayesinde (Kullarından) Azabı Kaldırması 53

  Bakara Sûresi 253. Eııfal Sûresi 34. âyetlerinin tefsiri 54

  Ahzab 56, Ziimer 36. âyetlerinin tefsiri 55

  DOKUZUNCU BÖLÜM 56-59

  Fetih Sûresinde Belirtilen Güzel Vasıf ve Meziyetleri 56

  Feth 1-2. âyetin tefsiri 56

  Fetih 10. âyetin tefsiri 58

  ONUNCU BÖLÜM

  Gerek (Siibhanellezi Esra) Sûresindeki İsrâ ve Gerekse (Necm) Suresindeki Balış Edilen Büyük Alâmet ve Akla Hayret Verici Durumlardan Bayka Allah Taralından

  Kendisine Verilen Lutf ve Yüksek Payeler 59

  Enfal 17, Mâide 67, Enfal 30, Tevbe 40, âyetlerinin tefsiri 59

  Kevser Sûresi ve Hicr 87 âyetinin tefsiri 60

  Nahl 44, A’râf 158, İbrahim 4, Ahzab 6. âyetlerinin tefsiri 61

  İKİNCİ BAB 62 83

  BİRİNCİ BÖLÜM 62-65

  Allah (c.c.) Beden ve Ahlâk Bakımından Bütün Güzellikleri

  Onu Vermiş, Dinî ve Dünyevî Üstünlükleri Onu İhsan Etmiştir 62

  Nisâ 113. âyetin tefsiri 62

  Peygamberimize Mulısııs Güzel Sıfutlurın

  Kısaca Sayılmasına Ayrılmış DÖLÜM 63

  İKİNCİ BÖLÜM 65

  Peygamber (S.A.V.) Şeref Yer Güzellik ve Ahlâk Bakımından Tabii ki İnsanlardan Üstündür 65-83

  Ebu Hüreyre, Cabir b. Senıüre, Ümmii Mabed ( ve Acirc;ıike binli Havva) lbni Ebi Hale (Hind b. Ebi Hale) (R.A.)’ın Peygamberimizin (S.A.V.) güzelliği hakkında rivayetleri 66

  Cabir b. Semiire, Enes’den (R.A.) Bıılıarî'niıı Peygamberimizin güzel kokusu

  hakkında rivayet ettiği hadisler 68

  Aklının Çokluğu, Beyninden Zekâlını fışkırması. Duygularının Güylülıigü, Lisanının Fesahati, Hareketlerinin itidali

  Sıfatlarının Güzelliğine Gelince 71

  Asaletine ve Ülkesinin Şeref, Menşe’inin Yüceliğine Gelince 82

  Ebu Hüreyre, İbni Abbas (R.A.)’ın Peygamberimiz (S.A.V.) asaleti

  hakkında görüşleri 82

  Vasila b. Eska, İbni Ömer, ibni Abbas (R.A.)’dan Et Taberi’nin

  Peygamberimiz (S.A.V.)’in asaleti hakkında rivayetleri 83

  İKİNCİ KISIM

  Çokluğu Övülen, Fazla Oluşu ile İftihar Edilen Şeyler 88

  Cah (Şeref, İtibar ve Mevkii) ye Gelince 92

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  (Manevî Alanda) Çalışmakla Kazandan Güzel Ablâk ve

  Üstün Terbiyeye Gelince 96

  Sûre-i Meryem 24. âyetinin tefsiri 98

  Sûre-i Meryem 30, Enbiya Sûresi 19. âyetlerinin tefsiri 99

  Yusuf (A.S.) Sûresinin 15. âyetinin tefsiri 100

  Bu Güzel Ahlâk ve Ulvi Hasletlerin Esası Fışkırdığı Yerin Kökü Döndüğü Yerin Ana Noktasına Gelince 102

  Nisâ Sûresi 113, A’râf Sûresi 119, âyetlerinin tefsiri 103

  Lokman Sûresi 17. Şûrâ Sûresi 43, Nûr Sûresi 22. âyetlerinin tefsiri 104

  Şecaat ve Necdet’e Gelince 113

  Haya ve Önüne Bakmak 115

  Ahzab Sûresi 53. âyetin tefsiri 115

  Onun Halkla Olan Münasebetlerindeki Hiisn-ii Mııaşurct ve Adabına Gelince 117

  ve Acirc;l-i lmran, Fussilet 34. âyetlerinin tefsiri 119

  Onu Şefkat, Merhamet ve Hüsnü Muamelesine gelince 121

  Tevbe Sûresi 128. Enbiya Sûresi 107. âyetlerinin tefsiri 121

  Sözünde Durmak, Aııdlaşmalaru Sadık Kalmak, Akrabayı Ziyaret Etmek Gibi Güzel Huy ve Davranışlara Gelince 125

  Peygamber (S.A.V.) Tevazuu 128

  Ebu Ümame (K.A.)’nin Bu Konuda Rivayet Ettiği fladis-i Şerif

  BÖLÜM 606

  Ahzab Sûresi 37. âyetinin tefsiri 607

  Ahzab Sûresi 38, 62. âyetlerinin tefsiri 608

  Ahzab Sûresi 37, 40. âyetlerinin tefsiri 609

  BÖLÜM 611

  Mâide Sûresi 67. âyetin tefsiri 613

  Mâide Sûresi 3. âyetin tefsiri 614

  BÖLÜM 615

  Peygamber (S.A.V.)’in Dünya İşlerine Gelince 620

  Ra’d Sûresi 25, Isrâ Sûresi 7. âyetlerinin tefsiri 624

  Yusuf (A.S.) Sûresi 76. âyetin tefsiri 625

  BÖLÜM 626

  Yûsuf (A.S.) Sûresi 14, 70, llûd (A.S.) Sûresi 7. âyetlerinin tefsiri 626

  ve Acirc;l-i lmran Sûresi 140, 142. âyetlerinin tefsiri 627

  ve Acirc;I-i lmran Sûresi 146, 147, 148. âyetlerinin tefsiri 628

  Nisâ Sûresi 123. âyetin tefsiri 631

  A’râf Sûresi 95, Ankebut Sûresi 40. âyetlerinin tefsiri 633

  Yasin Sûresi 49, 50. âyetlerin tefsiri 634

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Bu Kısım Peygamber (S.A.V.)’i Ayıplamanın ve Ona Kötii Söz Söylemenin Hükümlerinin Tatbik Şekli Hakkındadır 636

  Ahzab Sûresi 53, 57, Tevbe Sûresi 61, Bakara Sûresi 104.

  âyetlerinin tefsiri 636

  Nûr Sûresi 63. âyetinin tefsiri 638

  BİRİNCİ BAB

  (Bu Babta) Peygamberimiz (S.A.V.) Hakkında Sövme,

  Veyahut İşaret ve Açık Olarak Noksanlık ifade Edecek

  Hususların Beyanı Hakkındadır 639

  BÖLÜM

  (Bu Bölüm) Peygamber (S.A.V.)’e Şovenin Veya Onu Ayıplayanın Öldürülmesinin Vacip Olduğu Hakkınduki Delili Beyan Eder 644

  Ahzab Sûresi 57. âyetin tefsiri 644

  Ahzab Sûresi 61, Mâide Sûresi 33, Zâriyât Sûresi 10-11, Tevbe Sûresi 30,

  Nisâ Sûresi 65, Hucurat Sûresi 2. âyetlerinin tefsiri 645

  Mücâdile Sûresi 8, Tevbe Sûresi 61, 65 , 66. âyetlerinin tefsiri 646

  Tevbe Sûresi 74. âyetin tefsiri 652

  BÖLÜM 653

  El-Münâfıkûn Sûresi 8. âyetin tefsiri 653

  Tevbe Sûresi 74. âyetin tefsiri 655

  Ahzab Sûresi 60-61, Tevbe Sûresi 73. âyetlerinin tefsiri 657

  Mâide Sûresi 13. âyetin tefsiri 654

  BÖIÜM 659

  BÖLÜM 661

  ÜÇÜNCÜ VECİH 661

  BÖLÜM 662

  DÖRDÜNCÜ VECİH 662

  BÖLÜM 665

  BEŞİNCİ VECİH 665

  ALTINCI VECİH 670

  YEDİNCİ VECİH 673

  BÖLÜM

  Peygamber (S.A.V.) Ilukkıııda Caiz Olan ve Olmayan Hususlardan ve Bundan Önceki Büliiıııde kaydedilen Peygamberin Hallerinden Müzakere Veya Öğretme

  Yönünden Zikredene Vacip Olan Şudur Ki. 677

  İKİNCİ BAB

  (Bu Bab) Peygamber (S.A.V.)’c Söven, Ona Bııgzeden ve Ona Noksanlık İsnad Edip Eziyet Edenlerin Hükmü ve Verilecek Cezayı, Sövene Tevbe Etmesi İyin Kendisine Teklif Edilip Edilmemesi, Tevbesinin Kabul Olunup Olunmaması, Cenaze Namazının Kılınıp kılınmaması.

  Mülküne Varislerinin Varis Olup Olmayacağı Hakkındadır 678

  Tevbe Sûresi 12. âyetin tefsiri 685

  A’râf Sûresi 38. âyetin tefsiri 686

  BÖLÜM

  (Bu Böliim) Peygamber (S.A.V.)’e Sövmekle Öldürülen Kimsenin Mirası, Yıkanıp Cenaze Namazının Kılınması

  Hakkındadır 691

  ÜÇÜNCÜ BAB

  (Bu Bab) Allah'a, Allah'ın Meleklerine, Kitaplarına,

  Peygamber (S.A.V'.)’in Aline, Ashabına ve Zevcelerine

  Söven Kimsenin Hükmü Hakkındadır. 694

  Bakara Sûresi 221. âyetin tefsiri 696

  BÖLÜM

  (Bu Böliim) Tevilcilerin Tekfir Edilmesinin Tahkiki Hakkındadır 698

  BÖLÜM

  (Bu Bölüm) Sözlerden Küfür Olanlar, Kiifür Olup Olmadığı Hakkında Tereddüt Edilenler ve Hakkında İhtilal Edilen ve Küfür Olmayan Sözleri Beyan Etme Hakkındadır 703

  Fâtır Sûresi 24. âyetin tefsiri 706

  Nisâ Sûresi 115. âyetin tefsiri 710

  Tâhâ Sûresi 43, 44, Sebe Sûresi 24. âyetlerinin tefsiri 713

  Bu, Allah’a Söven Müslüman’ın Hükmüdür

  Allah’a Söven Zımmiye Gelince 714

  Allah’ın Diğer Peygamberlerine ve Meleklerine Söven ve Onları Küçümseyen Veya Getirdikleri Hususları Yalanlı)an Veyahut İnkâr Edenin Hükmü Peygamberimiz (S.A.V.)’e Şovenin Hükmü Gibidir 719

  Nisâ Sûresi 150, Bakara Sûresi 136. âyetlerinin tefsiri 719

  Bakara Sûresi 285. âyetin tefsiri 720

  BÖEÜM 721

  Fussilet Sûresi 42. âyetin tefsiri 721

  BÖLÜM

  Peygamber (S.A.V.)’in Ehli Beytine, ve Acirc;liııe Ezvacına ve Ashabına Sövmek, Onlara Noksanlık İsıtad Etmek Haramdır.

  Bunu İşleyen mel'undur. 724

  Nûr Sûresi 17, Enbiya Sûresi 26. âyetlerinin tefsiri 725

  Nûr Sûresi 16, Haşr Sûresi 8. âyetlerinin tefsiri 726

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.