x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Ziynet-ül Kulüp - Kalplerin Ziyneti

  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 493
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  • Boyut 5 x 24.5 cm

  Allah celle hazretlerinin izni ve inayetiyle, mâ’nevi fikir hayatımıza armağan ettiğimiz hu nâçiz risalemiz; mahiyyet ve muhtevası bakımın-dan büyük bir iddia mahsulü değildir. Zira, bu konuda büyüklerimiz tarafından Arabi, Farisî ve diğer lisanlarda yazılmış, otunmuş ve oku-tulmuş veya yazılmış fakat halka sunulmamış bir çok değerli eserler mevcuttur. Havas ve Havassül-havas tâbir olunan ve herbiri birer gö-nül sultanı olan bu zevat-1 âli-kadrin te’lif buyurdukları çok kıymetli esereler yanında, bir hiç mesâbesinde olan bu risâleciği kaleme almaktan muradımız; nasipleri bizden olacak ıhvan-ı din-i mübiyne hizmet ede-bilmektir. Böylece, Cenabı-Hakkm bize ilham ve ihsan buyurduğu kadar, dilimizin söyleme gayreti ve kalemimizin yazma kudreti ile, aziz mille-timize ve muhterem din kardeşlerimize,Elinizdeki bu Eserle yani Ziynet-ül Kulüp - Kalplerin Ziyneti Kitabıyla Hak yoldaşlarımıza hayırlı ve faydalı olabileceğimizi düşündük.

  Allahu azim-üş-şânm rizasım, Resûl-ü zişânm şefaat-i uzmâsım ve Evliyâullahm himem-i ruhaniyyetleri muktezasını tahsil niyyet-i hâlisa- nesiyle hazırladığımız bu risalemizde; halkımızın çoğunlukla bu konu-lardaki müşkillerini, elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar hal-letmeğe ve meçhullerine ışık tutmağa çalıştık. Bilindiği gibi, bu çok önem-li bahis İÇ ve Acirc;LEMİ ile ilgili bulunduğundan bu yol üzerinde yol kesenler, şeytan aleyh-ül-lâ’neye hizmet edenler ve Rahman suretinde görünen iblisler sayılamayacak kadar çoktur.

  Bu risale; Hakka talip ve rizaya râgıp olanlarla, kendi özünü bil-mek murad edenlere ve insan doğup insan yaşamak ve insan olarak öl-mek isteyenlere ve nasipleri bizden olanlara ve mdash;İnşa’ali ah ve mdash; iyi bir reh-ber olacaktır.

  Bütün gayret ve hüsn-ü-niyyetimize rağmen kusurlarımız olmuşsa, hata ve noksanlarımızın samimiyyetimize bağışlanmasını ehl-i irfanın iz’an ve vicdanlarından bekler, günahları, affetmesini ve örtmesini se-ven Allah celle hazretlerinden, kasten irtikâp etmediğimiz zühul ve nis- yanlanmızm af buyurulmasım tazarrû ve niyaz eyler, rühaniyyet-i Mu- hammediyye ve himmet-i Evliyâullahtan bize yardımcı olmalarını di-leriz.

  Bu risalemizin; indi-ilâhiyyede, indi-Resûlullahta ve indi-Evliyâ- üllahta mergup ve mahbup olmasını ve Ummet-i Muhammed’e faydalar sağlamasını temenni ve ümit ederiz.

  Tevfik, Allah’tandır...

  Kutb-ül-ârifiyn, Gavs-ül-vâsıliyn, Hâtem- ül-müctehidiyn Pir Sultan Muhammed Nureddin Cerrahi fahri türbedan, muk- bil-i-akdâm-ül-Evliyâ
  Bu esere Fıkıh Ve İlmihal Kitapları Kategorinden Ulaşabilirsiniz.

  FİHRİST

  A

  Abdest Bahsi 80

  Abdülkadir-i Geylanî Hz. Hal Tercümesi 115

  ve Acirc;dab-ı tarikat 38

  Ahbab-ı tarikat 39

  Ahmed-er-Rufai Hz. Hal tercü-mesi 139

  Ahkâm-ı tarikat 39

  Allah sevgisi ve korkusu 8

  Aliyyül Hemedani Hz. Hal Tercümesi 179

  ve Acirc;lemler 47

  ve Acirc;şıkanın günlük vazifeleri 66

  Avrad şeyhlerinin sıfatları 26

  Azamet-i Hudâ tekbiri 114

  B

  Baha’üddin-i Nakşibendi Hz.

  Hal Tercümesi 233

  Binâyı tarikat 39

  D

  Dervişlerin elli dört sıfatları nelerdir? 58

  Dervişlerin günlük vazifeleri 58

  Devranın sırrı 53

  Duaların kabul buyurulduğu Bazı makamlar 372

  E

  Ehlullah’a tâbi olmak 16

  Elli dört farz 91

  Emmâre nefis sahipleri ve sıfatları 30

  Erkân-ı tarikat 39

  Esmâ'ya mü’ekkel melekler 46

  Etvar-ı seb'a 40

  Etvar-ı seb'ada esmâ-i İlâhi renkleri 41

  Evrâd şeyhlerinin sıfatları 26

  Evrâd-ı Kadiriyye ve okunuşu 117

  Evrâd-ı Kadiriyye şerhli tercemesi 127

  Evrâd-ı Rüfa'iyye ve okunuşu 141

  Evrâd-ı Rüfa’iyye şerhli Tercemesi 165

  Evrâd-ı Fethiyye ve okunuşu 181

  Evrvâd-ı Fethiyye Tercemesi 215

  Evrâd-ı Bahaiyye ve okunuşu 235

  Evrâd-ı Bahaiyye tercemesi 269

  Evrâd-ı Virdi settâr ve okunuşu 288

  E -râd-ı Virdi Settâr Şerhi ve Tercemesi 305

  Evrâd-ı Cerrahiyye ve okunu-şu 319

  Evrâd-ı Cerrahiyye Şerhli Tercemesi 339

  G

  Gusül Bahsi 80

  Gülbank-ı Muhammedi 114

  H

  Hac Bahsi 81

  Hak mürşidi nasıl tanınır? 19

  Hak mürşidinin vasıfları 19

  Hakikatin yedi mertebesi 42

  Hak velilerinin meşhurları 69

  Hâletiyyat 46

  Hikâye: Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri 16

  Hikâye: Sivas kadısının başına gelenler 16

  Hikâye: Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 108

  I

  ihvana hediyelerim 109

  lymanın şartları 79

  ilim tahsili farzdır 5

  llm-i hal 75

  İnsan halife'tullahtır 8

  lymansız âhirete gitme sebep-leri 95

  İstihare etmenin usul ve âdabı 109

  Islâmın şartları 80

  K

  Kabir hediyyeieri 105

  Kabile şeyhlerinin sıfatları 26

  Kadeh nedir?' 50

  Kal şeyhlerinin sıfatları 24

  Keramet-i evliya haktır 69

  Kürsi şeyhinin sıfatları 26

  Kutub kimlerden olur? 45

  Kutb-ül-aktâb 45

  Kutbiyyetin yedi mertebesi 42

  Kur’an-ı kerimin hassaları 97

  L

  Levvâme nefis sahipleri ve sıfatları 33

  M

  Mahalliyât 46

  Makamat-ı tarikat 40

  Merdiyye nefis ve sıfatları 37

  Mârifetin yedi mertebesi 42

  Meşhur veliler 69

  Mey nedir (Tasavvufta) 50

  Meyhane nedir? (Tasavvufta) 50

  Meydan nedir? (Tasavvufta) 50

  Meratib-i tarikat 41

  Muhtasar ilm-i hal 75

  Mutma’inne nefis've sıfatları 35

  Mülhime nefis ve sıfatları 34

  Münacat ve dua 110

  Mürşid-i kâmil nasıl tanınır? 19

  Mürşid-I kâmilin vasıfları 19

  Mürşit kimlerden olur? 49

  N

  Namaz Bahsi 32

  Nefs ve ruh 28

  Nefsin sıfatları 30

  Nefs-i emmâre ve sıfatları 30

  Nefs-i Levvâme ve sıfatları 33

  Nefs-i Mülhime ve sıfatları 34

  Nefs-i Mutmainne ve sıfatları 35

  Nefs-i Râdiyye ve sıfatları 36

  Nefs-i Merdiyye ve sıfatları 37

  Nefs-i Sâfiyye ve sıfatları 38

  Nureddin-i Cerrahi Hz. Hal Tercümesi 315

  O

  Oruç Bahsi 81

  ö

  Önsöz 3

  P

  Postun rümuzatı 51

  Post serilirken okunacak dua 52

  R

  Râdiyye nefis ve sıfatları 36

  Resûl-ü zişâna tâbi olmak 10

  Rütbe-î tarikat 40

  S

  Sâfiyye nefis ve sıfatları 38

  Sâki nedir (Tasavvufta) 50

  Seyriyyat 46

  Seyyid Yahya Şirvani Hz. Hal tercemesi 285

  Sofi kime derler? 47

  Sırrı devran 53

  Ş

  Şefaat 15

  Şeri’atın yedi mertebesi 41

  Şeyh kime derler? 22

  Şiirler 375

  T

  Tarikat âdabı 38

  Tarikatın tarifi 38

  Tarikat hükümleri 39

  Tarikat erkânı 39

  Tarikat binası 39

  Tarikat ahbabı 39

  Tarikat rütbeleri 40

  Tarikat makamları 40

  Tarikat mertebeleri 41

  Tarikatın yedi mertebesi 42

  Takke şeyhlerinin sıfatları 25

  Tekkelerde yemekten sonra okunan Hamdiyye 56

  Tasavvuf 46

  Tasavvuftan gaye nedir? 49

  Tefekkürün kıymet ve ehemmiyeti 7

  Tekke şeyhlerinin sıfatları 25

  Tevhid 47

  Teyemmüm Bahsi 81

  Telli Baba ziyaretgâhı 349

  U

  Ubudiyyetin yedi mertebesi 42

  V

  Vasıta ve şefaat 15

  Velilerin meşhurları 69

  Velilerin sıfatları 69

  Y

  Yal şeyhlerinin sıfatları 24

  Yedi tavır 40

  Yedi tavırda esmâ-i ilâhi renkleri 41

  Yemeklerden sonra okunan Hamdiye, dua ve gülbenk 56

  Z

  Zekât Bahsi 82

  Ziyaret adabı 373

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.