x

Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler-1505

Sağlam Yayınevi
Ürün Kodu : 9789759180560
Değerli İslam Alimlerinin Kitaplarından Derlenmiş Olan Kapsamlı Bir Hadis Kitabıdır
489,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler

  Sayfa Sayısı: 1184

  Cilt Durumu: Ciltli

  Bu Eser Tek Cilt, Büyük Boy, Bu Muhteşem Tercümenin Her Müslümanın Evinde Bulunması Gerekiyor. Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler Kitabını Mutlaka Almalı İçindeki Bilgilerden İstifade Etmelisiniz.

  Kur’an-ı Kerîm’de Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetiy-le hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır. Ben bu mukaddimede Kur’an ve Sünnete dönmenin gerekliliği ile ilgili bazı ayetleri zikredeceğim. "Muhak-kak ki nasihat vermek (öğüt vermek) mü ’minlere fayda verir. " (Zariyat:55)

  Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:

  "Allah ve Rasülii, bir işe hükmettikleri zaman, mü’min erkek ve mü ’min kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah ’a ve Rasiilü’ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. "(Ahzab: 36)

  "Bunlar Allah’ın (kulları için koyduğu) hudutlarıdır. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse, O da onu, içinde daimi kalacağı (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur. " (Nisa: 13)

  "Sana indirilen (Kur'ân)’a ve senden önce indirilen (kitap)’lara inandıklarını iddia eden (şu münafık) kimseleri görmüyor musun? Aslında (fesad ve dalâlet kaynağı olan) tağutıı inkâr etmekle emrolundukları hâlde, yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları (dö-nüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.)" Nisa60

  "Onlara "Allah ’ın indirdiği (Kur ’ân) ’a ve Peygambere gelin denil-diği zaman o münafıkların senden yiizçevirip kaçtıklarını da görürsün. " (Nisa: 61)

  "Deki; Allah ’a ve Rasiilii ’ne itaatta, eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. "(Ali-İmran: 32)

  "..Sana da (Ey Mııhammed) zikri indirdik ki, insanlara (kendileri için) indirileni açıklayasın, taki düşünüp öğüt alsınlar. " (Nahl: 44)

  "Allah ’a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet olunsun. "

  (Ali-îmran: 132)

  "Kim Rasüle itaat ederse, Muhakkak Allah ’a itaat etmiş olur. "

  (Nisa: 80)

  "Anılarında hükmetmek için Allah ve Rasiilü ’ne çağrıldıkları zaman, mü Muinlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir, işte bunlar kurtu-luşa erenlerdir. "(Nur: 51)

  "Peygamber size ne getirdi ise onu alın; size de neyi yasak etti ise ondan uzak durun. "(Haşr:7)

  Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

  "Size iki şey bırakıyorum; bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah ’ın kitabı Kur’ân ve Rasulü 'nün sünnetidir. " (İmam Malik, el-Muvatta 2/899, Hakim 1/93)

  Allah’a hamd-ü sena eder, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’e onun tertemiz ailesine, ashabına ve onların sünnetine tâbi olanların üzerine kıyamete kadar salat-u selâm olsun.

  Asrımızda, müslümanların içinde bulunmuş oldukları duruma baktığı-mızda şunu görmekteyiz; Adil ve Hakim olan Allah’ın bir topluma gönderdiği belalar, onların isyanları, Allah ve Rasiilü’nün emirlerine muhalif davranma-ları yüzündendir. Özellikle halkı müslüman olan ülkelerin fertleri Kur’an ve sünnetten uzaklaşıp, şirk düzenlerinin hakimiyetinden dolayı bir çok fitne ve zorluklarla yüz yüzedir. Neticede ister itikadi, ister amelî olsun kitap ve sün-netten uzaklaşma en korkunç şekliyle bugün gözler önündedir. İslâm sadece namaz ve oruçtan ibaretmiş gibi kabul edilmektedir. Sünnetin ise; yerini bid’at ve hurafeler almış, sünnete uygun İslâmî bir yaşayış tarzı üzerine Avrupai bir yaşayış tarzı her yönüyle tercih edilmiştir.

  Nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil ettikleri ülkelerde Müslümanlar, kendi inançlarına göre yaşayamazlar. Sebebi ise, İslâm’ın hakim olmayışı, kü-für rejiminin, tağutun Müslümanlar üzerindeki hâkimiyetidir. Buna da fırsat veren Müslümanların bizzat kendilerinden başkası değildir. Diğer nedenlerin-den biri de, Müslümanların çeşitli fırkalara ve görüşlere ayrılmaları, ihtilâf et-tikleri meselelerde İslâmî bir tavırla, kitap ve sünneti hakem kılmayışlarıdır.

  Bugünkü din anlayışımız şundan ibarettir; falan hoca şöyle der, bizim görüşümüz budur. Biz böyle gördük, biz ayetten ve hadisten anlamayız ve buna benzer nice sorular Müslümanların çoğunda hakim olan yanlış bir anla-yış ve davranış, kitap ve sünneti devreden çıkarıp onları rafa kaldırıp hüküm-süz kılmak asrın uğraşısı haline gelmiştir.

  Dolayısıyla Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in bütün insanlara örnek olsun diye ortaya koyduğu tertemiz sünneti ihmal ve gözardı edilmektedir.

  Evet bugün Müslümanların zafere ulaşamamalarının en büyük sebebi; İslâm’dan uzak olmaları, nefisçilik, taassup, söz ve amellerinin bir olmayışın-dan, ihtilâf ve anlaşmazlık anında, kitap ve sünneti hakem tayin etmedikle- rindendir. Oysa Allah ve Rasulü birlik, ve beraberliği emretmekte, açık delil olduğunda, ona tâbi olmayı, kesinlikle ayrılığa düşmemeyi emretmektedir.

  Şimdi bu gerçeğin ışığı altında ümmete düşen; Kur’ân ve sünnete it- tibaın gerekliliğini ve sahih hadisle amel etmenin önemini, görev bilip artık boşa geçirmiş olduğu zamanlarını hatırlayıp, hemen Rabbani kaynak olan Allah’ın kitabına ve Rasulü’nün sünnetine dönmesidir. Kurtuluş ancak kitap ve sünnetle amel etmemizle mümkündür.

  Umarım terceme ettiğimiz El-Lü’lüü Ve’l-Mercan adlı eser hayra ve-sile olur ve ümmetin dirilişine fayda verir.

  "Ey Rabb 'imiz! Bize dünyada da bir güzellik ver, alıirettede bir güzel-lik ver ve bizi o ateş azabından koru"(Bakara: 201)

  "Ey Rabb'imiz! Hesap günü, ayağa kalkacağımız gün bana, ana ve babama ve biitiin iman edenlere mağfiret eyle"(İbrâhîm:41)

  "... Ben gücümün yettiği kadar İslahtan başka bir şey arzu etmem. Benim başarım, ancak Allah’ın yar dimiyledir. Ben yalnız O’na güvenip O’na dayandım ve yalnız O’na dönerim. "(Hud Süresi: 88)

  Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

  Tevfık ve hidayet Allah’tandır. Selâm; Kur’ân ve sünnete tâbi olanların üzerine olsun.

  Sahih-i Buhari ve Sahihi Müslim’in ittifak ettiği hadisler "El-Lü’lüü Ve’l-Mercan" adlı eseri terceme ederken Allah Rasülü sallallahu aleyhi ve sellemin muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih-i Buhari’nin meşhur ve âlimler katında muteber olan İbnu hacer el-Askalanî’nin Fethul-bari adlı eserinden büyük ölçüde faydalandım.

  Elimdeki Fethul-Bari nüshası ise Şeyh İbnu Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- Bûlâg, Ensari ve Selefi baskılarından yaptığı çok kıymetli bir çalışmayla ortaya çıkmıştır. Kitapların, babları ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuad Abdulbaki Allah ona rahmet etsin- tarafından yapılmıştır.

  Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki ravi zikredilmiş, geri kalanı ise terceme edilmemiştir Ancak hadisin senedi, Arapça metninde olduğu gibi nakledilmiştir. Hadisleri tercüme ederken Allah Resulü (S.A.V.)’in Muradına hasıl olabilmesi için geniş ve açıklamalı tercümeye gidilmiş ve bu konuda Allah Rasûlü (S.A.V.)’in o hadise yüklediği mana büyük bir titizlikle hadise yansıtılmaya çalışılmış ve bu konuda hadis ulemasının görüşlerine başvurulmuştur.

  Böyle bir eseri Arapça’dan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.

  FİHRİST

  İmam-ı Buharî 6

  İmâm-ı Müslim 9

  MUKADDİME 11

  Tercümada Takip Ettiğim Metod 13

  Resulullaha Yalan İsnad Eden Kimse babı 15

  İMAN KİTABI

  Cibril aleyhisselamın Allah Rasûlü’ne İman, İslam, İhsan ve Kıyametin

  Vaktinin İlminden Sorması ve ResuhıllahTn Beyânı Bâbı 17

  İslamın Şartlarından Namazın Beyanı Babı 18

  Cennete Girdirecek İman Babı 19

  İslam Beş Şey Üzerine Bina Edilmiştir Babı 20

  Allah’a ve Rasûlüne ve Dinin Emirlerine İman Ve Ona Davet 21

  "La ilâhe illallah" Deyinceye Kadar İnsanlarla Savaşa Devam Etme 25

  İmanın Evvelinin La ilâhe illallah Olduğu 26

  İmanın Şubeleri 31

  İslâm’ın Fazilet Bakımından Dereceleri ve En Faziletlisi 32

  Şu Özellikler Kimde Bulunursa, O Kimse İmanın Gerçek Tadını Alır 33

  Rasûlullah; "Kişinin Kendisine Aile Efradından, Malından Ve Bütün

  İnsanlardan Daha Sevgili Olmadıkça İman Etmiş Olmayacağı " 33

  Kendisi İçin İstediğini, (Mümin) Kardeşi İçin İstemenin İmandan Olması 34

  Komşu Ve Misafire İkram Etme, Hayır Konuşma Ya da Susma babı 34

  İman Ehlinin Fazilette Farklı Olması ve Yemen Ehlinin Üstün Olduğu 35

  Dinin Nasihat Oluşu 37

  Masivalarla İmanın eksileceği 37

  Münafıkların Hasletleri 38

  Müslümana Ey Kafir Demenin Hükmü 38

  Babası Olmadığı Halde Babam Demenin Beyanı 39

  Müslümana Sövmenin Fısk Onunla Savaşmanın Küfür Olduğu 40

  Allah Rasulu’nün "Benden Sonra Dönüp Birbirinizin Boyunlarını

  Vurmayın, Kafirlerin Ahlakı İle Ahlaklanmayın... " Hadisi Babı 40

  Yıldızın Doğup Batması İle Yağmura Kavuştuk Diyenin Küfrü Babı 41

  Ensarı Sevmenin İmandan Olmasının Delili Babı 42

  İbadetlerin Azalması İle İmanın Noksanlaşmasının Beyanı Babı 43

  Allah’a İmanın, Amellerin En Faziletlisi Olduğunu Beyan Babı 44

  Şirkin Günahların En Büyüğü Olduğu Ve Büyük Günahın Beyanı Babı 46

  Büyük Günahların Ve Onların En Büyüğünü Beyan Babı 47

  Allah’a Hiçbir Şey Ortak Koşmadan Ölen Kimse Babı 49

  Lâ İlâhe İllallah Diyen Kimsenin Öldürülmesinin Haram Oluşu Babı 50

  Allah Rasulü’nün Bize Silah Çeken Bizden Değildir Hadisi Babı 52

  Yüze Vurmanın, Yaka Paça Yırtmanın Ve Cahiliye Davetiyle Çağırmanın Haram Olması Babı 53

  Koğuculuğun Ağır Şekilde Haram Olması Babı 53

  Kıyamet Gününde Allah Azze ve Celle’nin Kendileriyle Konuşmayıp Yüzlerine Bakmayacağı Üç Sınıf İnsanın Beyanı Babı 54

  İnsanın Kendisini Öldürmesinin Şiddetli Haram Olması Ve Cennete Yalnız Müslüman’ın Gireceği Babı 55

  Ganimete Hıyanet Etmenin Haramlılığı Ve Cennete Müminlerden Başka Kimsenin Giremeyeceği Babı 58

  Cahiliye Zamanındaki Amellerden Sorumlu Olunup Olunmayacağı Babı 59

  İslâm’ın Kendinden Önceki Amelleri Yıktığı, Hicret İle Haccın da Böyle Olduğu Babı 60

  Kafirin Müslüman Olmadan Önceki Amellerinin Hükmü Babı 61

  İmanın Sadakati ve İhlası Babı 61

  Yer Etmemek Şartı İle Kalpten Geçen Şeyleri Allah Azze ve Celle’nin

  Affetmesi Babı 61

  Kul Bir İyilik Yapmayı Kalbinden Geçirdiği Zaman Onun Yazılması,

  Kötülük Geçirdiği Zaman İse Onun Yazılmaması Babı 62

  İmanda Vesvese Ve Onu Kendinde Hisseden Kimsenin Ne Diyeceği Babı 63

  Yalan Yere Yemin Etmenin Hükmü 64

  Haksız Yere Başkasının Malını Almak İsteyen Kişinin Hükmü ve

  Malı Uğrunda Öldürülen Kimsenin De Şehid Olduğu Babı 65

  Halkını Aldatan Valinin Cehennemi Hak Edeceği Babı 66

  Bazı Kalplerden Emanet Ve İmanın Kaldırılması Ve Fitne Babı 66

  İslâm’ın Garip Başlayıp Garip Biteceği Babı 68

  Korkan Bir Kimsenin İmanını Gizlemesinin Cevazı Babı 69

  İmanı Zayıf Olan, İmanından Korkulan Kimsenin Kalbini Tatmin Etme

  Ve Kesin Delil Olmadıkça İman Hükmü Vermekten Nehiy Babı 70

  Delillerin Artmasıyla Kalbin Mutmain Olması Babı 71

  Allah Rasulü’nün Bütün İnsanlara Gönderildiğine Ve Bütün Dinlerin O’nun Dini İle Neshedildiğine İmanın Gerekliliği Babı 71

  İsa aleyhisselamın Allah Rasulu’nün Şeriatı İle Hükmederek İnmesi Babı 72

  İmanın Kabul Edilmeyeceği Zamanın Beyanı Babı 73

  Vahyin Başlangıcı 74

  Allah Rasulü’nün Gece Semalara Yükseltilmesi Ve Namazların Farz Kılınması 78

  Meryem Oğlu İsa İle Mesih Deccalın Zikri Babı 89

  Sidret-i Münteha’nm Zikri Babı 91

  Allah Rasulü’nün İsra Gecesi Rabbini Görüp Görmediği Babı 92

  Müminlerin Ahirette Allah Azze ve Celleyi Göreceklerini İspat Babı 94

  Rabbı Görmenin Yolunu Bilme Babı 94

  Şefaatin İsbatı Ve Muvahhidlerin Cehennemden Çıkarılması Babı 101

  Cehennemden Çıkarılacak En Sonuncu Kimsenin Babı 102

  Cennette Makamı En Aşağı Olanların Beyanı Babı 103

  Allah Rasulu Rasulü’nün Duasını Ümmeti İçin Saklaması Babı 110

  Allah Teala’nın "En Yakınlarını Uyar" Ayeti Hakkındaki Bab 111

  Allah Rasulü’nün Ebu Talib’e Şefaat Etmesi Ve Bu Sebepten Dolayı Azabmın Hafiflemesi Babı 112

  Cehennem Ehlinin En Hafif Azap Görecek Olanı Babı 113

  Müminlerin Birbirleriyle Yardımlaşması Ve Başkalarıyla Alakayı Keserek Onlardan Uzaklaşması Babı 114

  Müslümanlardan Bir Çok Taifenin Hesapsız Ve Azapsız Cennete Gireceklerine Delil Babı 114

  Allah Azze ve Celle’nin "Cehenneme Gönderilenlerin Her Bir Tanesinden Dokuz Yüz Doksan Dokuzunu Çıkar" Buyuracak Babı 117

  TEMİZLİK KİTABI

  Namaz İçin Temizliğin Vucubu Babı 119

  Abdestin Sıfatı Ve Kemali Babı 119

  Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Abdesti Babı 120

  İstinsar Ve İsticmarı Tek Yapma Babı 120

  Ayakları Tamamen Yıkamanın Gerekliliği Babı 121

  Abdestte Gurre Ve Tahcili Uzatmanın Müstehap Olduğu Babı 122

  Misvak Babı 122

  Fıtrat Hasletleri Babı 123

  İstinca Babı 124

  Sağ El İle Taharetlenmekten Nehiy Babı’ 125

  Temizlik Ve Başka Şeylerde Sağdan Başlanması Babı 126

  Büyük Abdesten Sonra Su İle Temizlenme Babı 126

  Mestler Üzerine Mesh Babı 126

  Köpeğin Yaladığı Kabın Hükmü Babı 128

  Durgun Suya Bevl Etmekten Nehiy Babı 128

  Bevl Ve Diğer Necasetler Mescidde Bulunursa Onları Yıkamanın Vucubu

  Ve Su İle Temizleneceği Babı 129

  Süt Emen Çocuğun Bevlinin Hükmü Ve Nasıl Yıkanacağı Babı 129

  Elbisedeki Meninin Yıkanması Ve Ovalanması Babı 130

  Kanın Pisliği Ve Onu Yıkamanın Keyfiyeti Babı 130

  Bevlin Necis Ve Ondan İstibra Etmenin Vacip Olmasına Delil Babı 131

  HAYIZ KİTABI

  Hayızlı Kadınla Bir Yorgan Altında Yatma Babı 133

  Hayızlı Kadının Eşinin Başını Yıkayıp Taramasının Cevazı Babı 134

  Mezi Babı 135

  Cünüp İken Uyumanın Cevazı Ve Uyku İçin Abdest Alma Babı 135

  Meni Gelmesinden Dolayı Kadına Yıkanmanın Vacip Olması Babı 136

  Cünüplükten Yıkanmanın Sıfatı Babı 137

  Cünüplükten Yıkanırken Müstehap Olan Su Miktarı Babı 138

  Başa Ve Diğer Yerlere Suyu Üç Defa Dökmenin Müstehap Olması 139

  Hayızdan Yıkanan Kadının Kan Gelen Yere Bir Parça Misk Sürmesinin Müstehap Oluşu Babı 140

  Müstehaze, Müstehazenin Yıkanması Ve Namazı Babı 140

  Hayızlı Kadına Orucun Kazasının Vacip Olması Namazın Olmaması 141

  Yıkanan Kimsenin Elbise Veya Başka Bir Şeyle Örtünmesi Babı 142

  Tenha Yerde Çıplak Yıkanmanın Caiz Olması Babı 142

  Avret Yerinin Açılmasından Korkmaya İtina Gösterilmesi Babı 143

  Su Ancak Sudan Dolayı İcab Eder Babı 143

  Su Ancak Sudan Dolayı İcap Eder Hadisinin Neshi Ve Sünnet Mahallerinin Birbirine Kavuşması İle Guslün Vacip Olması Babı 145

  Ateşte Pişen Şeylerden Dolayı Abdest Lazım Gelmesinin Neshi Babı 145

  Abdestli Olduğunu Yakinen Bilen Bir Kimse Sonra Abdestinin Bozulduğundan Şüphe Etse O Abdestle Namaz Kılınabileceğinin Delili 146

  Ölü Hayvan Derilerinin Tabaklanmasıyla, Temizlenmesi Babı 147

  Teyemmüm Babı 149

  Müslümanın Necis Olmayacağının Delili Babı 152

  Tuvalete Girmek İsteyen Kişinin Okuyacağı Dua Babı 152

  Oturarak Uyumanın Abdesti Bozmayacağı Babı 153

  NAMAZ KİTABI

  Ezanm Başlaması Babı 155

  Ezanı İşiten Kimsenin Müezzinin Sözlerini Tekrarlamasının Sonra Salavat Getirmesinin Müstehap Oluşu Babı 156

  Ezanm Fazileti Ve Onu İşitince Şeytanın Kaçması Babı 156

  Tahrim, Rukü Ve Ruküdan Kalkarken Tekbirlerle Beraber Elleri Omuz Hizasına Kaldırmanın Müstehap Oluşu, Secdeden Kalkarken Bunun Yapılmaması Babı 157

  Namaz İçinde Her Eğiliş Ve Doğruluşta Tekbir Getirileceğini, Bundan Yanlız Rûkü’dan Doğrulma Halinin Müstesna Olduğunu, O Halde "Semiallahu limen hamideh" Denileceğinin İspatı Babı 157

  Her Rekâtta Fatiha Okumanın Vacip Oluşu, Fatiha Okumayanın Başka Bir Sure Okuması Babı 159

  Namazda Besmele Sesli Okunmaz Diyenlerin Delili Babı 160

  Namazda Teşehhüd Babı 160

  Teşehhüdden Sonra Allah Rasulü’ne Salavat Getirme Babı 161

  Tesmi’ Tahmid Ve Temin Babı 163

  Cemaatin İmama Uyması Babı 164

  Kendisine Hastalık, Yolculuk Ve Bunlar Gibi Bir Özür Hasıl Olduğunda İmamın Birini Tayin Etmesi Babı 165

  İmam Geciktiği Ve Başkasını İmam Yapmakta Bir Mefsedet Korkusu Bulunmadığı Vakit Cemaatin Bir Kimseyi İmamlığa Geçirmesi Babı 172

  Namazda Kendilerine Bir Hal ve Acirc;rız Olduğunda Erkeğin Teşbih, Kadının El Çırpması Babı 173

  Namazı Güzel, Tamam Ve Hûşu İle Kılmayı Emir Babı 173

  Rûkü, Sücud Ve Diğer Rükünleri İmamdan Önce Yapmanın Nehyi 174

  Safların Düz Ve Doğru Tutulması Babı 174

  Erkeklerin Arkasında Namaz Kılan Kadınlara Erkeklerden Önce Başlarını Secdeden Kaldırmamalarını Emir Babı 176

  Fitneye Sebep Olmamak Şartı İle Kadınların Mescidlere Çıkmaları Fakat Koku Sürünerek Çıkmamaları Babı 176

  Cehri Namazda Sesli Okumak Yüzünden Bir Fitne Çıkacağından Korktuğu Zaman Kıraatte Sesli Sessiz Arası Bir Yol Tutması Babı 177

  Kıraati Dinleme Babı 178

  Sabah Namazında Kuranın Aşikâr Okunması Ve Cinlere Kuran Okuma 179

  Öğle Ve İkindi Namazlarında Kıraat Babı 181

  Sabah Ve Akşam Namazlarında Kıraat Babı 182

  Yatsı Namazında Kıraat Babı 183

  İmamlara Namazın Tamamını Hafif Kıldırmalarını Emir Babı 184

  Namazın Rûkünlarını Yerli Yerince Yapmak Ve Namazı Tam Kılmak Şartıyla Hafif Tutmak Babı 186

  İmama Tabi Olma Ve Ondan Sonraki Ameller Babı 186

  Rûkü Ve Secdelerde Okunacak Dualar Babı 187

  Secde Uzuvları Ve Namazda Saçı Ve Elbiseyi Toplamaktan, Başa Topuz Yapmaktan Nehiy Babı 187

  Namazın Sıfatı, Ne İle Başlanıp Ne İle Bitirileceği Babı 187

  Namaz Kılanın Sütre Edinmesi Babı 188

  Namaz Kılanın Önünden Geçeni Men Etmesi Babı 190

  Namaz Kılanın Sütreye Yakın Durması Babı 191

  Namaz Kılan Kimsenin Önünde Yatmak Babı 192

  Bir Tek Elbise İçersinde Namaz Kılmak Ve Onu Giymenin Sıfatı Babı 193

  Mescidler Ve Namaz Kılınan Yerler Babı 194

  Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Mescidinin İnşası Babı 196

  Kıblenin Kudüs’den Kâbe’ye Çevrilmesi Babı 197

  Kabirlerin Üzerine Mescid Yapmaktan Nehiy Babı 199

  Mescid Yapmanın Fazileti Ve Buna Teşvik Babı 200

  Rûkü’da Elleri Dizleri Üzerine Koymanın Mendubiyeti Ve Avuçları Birbiri Üzerine Kapamanın Nesh Edilmesi Babı 201

  Namazda Konuşmanın Haram Olması Ve Önceden Mübah Olan Konuşmanın Neshi Babı 201

  Namaz İçersinde Şeytana Lanet Etmenin Caiz Olması Babı 203

  Namazda Çocuk Taşımanın Caiz Olması Babı 203

  Namazda Yürümenin Caiz Olması Babı 204

  Namazda Elleri Böğüre Koymanın Yasaklanması Babı 205

  Namazda Ufak Taşları Atmanın Ve Toprağı Düzeltmenin Kerahati 205

  Namazda Ve Namaz Dışında Mescide Tükürmekden Nehiy 205

  Ayakkabılar İle Namaz Kılmak Babı 207

  Çizgili Elbise İçinde Namaz Kılmanın Kerahati Babı 207

  Yemek Hazırken Namaz Kılmanın Kerahati Babı 208

  Sarımsak, Soğan, Pırasa Ve Bunlar Gibi BirŞey Yemekten Nehiy Babı 209

  Namazda Yanılma Ve Bundan Dolayı Secde Etme 210

  Tilavet Secdesi Babı 212

  Namazdan Sonra Zikir Babı 214

  Kabir Azabından Allah’a Sığınmanın Müstehap Olması Babı 214

  Namazda Allah’a Sığınılacak Şeyler Babı 215

  Namazdan Sonra Zikrin Müstehap Olması Ve Sıfatını Beyan Babı 216

  İhram Tekbiri İle Kıraat Arasında Ne Okunacağı Babı 217

  Namaza Vakar Ve Sükûnet İle Gelmenin Müstehap Olması Ve Koşarak Gelmenin Nehiy Edilmiş Olması Babı 218

  Cemaatin Namaza Ne Zaman Kalkacağı Babı 219

  Namazın Bir Rekâtına Yetişenin O Namaza Yetişmiş Sayılacağı Babı 219

  Şiddetli Sıcakta Cemaate Gidecek Olan Bir Kimseye Yolda Sıcak Dokunacaksa Öğleyi Serinliğe Bırakmanın Müstehap Olması 221

  Şiddetli Sıcak Olmadığı Zaman Öğle Namazını Vaktin Evvelinde Kılmanın Müstehap Olması Babı 222

  İkindiyi Vaktin Evvelinde Kılmanın Müstehap Olması Babı 223

  İkindi Namazını Geciktirme Hususundaki Şiddetli Ceza Babı 224

  Orta Namaz İkindi Namazıdır Diyenlerin Delili Babı 224

  Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Ve Bunları Cemaatle Kılmaya Devam Babı 225

  Akşam Namazının İlk Vaktinin Güneş Battıktan Sonra Girdiğini Beyan Babı 226

  Yatsı Namazının Vakti Ve Yatsı Namazını Geciktirme Babı 227

  Sabah Namazını Vaktinin Evvelinde, Alaca Karanlıkta Kılmanın Müstehap Olması Ve Sabah Namazında Kıraatin Miktarını Beyan Babı 229

  Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Ve Cemaate Devam Etmeyenler Hakkında ki Şiddetin Beyanı Babı 231

  Bir Özürden Dolayı Cemaate Gitmemek İçin Ruhsat Babı 232

  Nafile Namazda Cemaat Olmanın, Hasır, Seccade, Kumaş Ve Diğer Temiz Şeyler Üzerine Namaz Kılmanın Caiz Olması Babı 234

  Namazı Cemaatle Kılmanın Ve Namazı Beklemenin Fazileti Babı 235

  Mescidlere Doğru Çok Adım Atmanın Fazileti Babı 235

  Namaza Gitmekle Derecelerin Yükseltilmesi Babı 236

  İmamete En Layık Olan Kimse Babı 236

  Müslümanların Başına Bir Musibet Geldiği Zaman Bütün Namazlarda Kunut Okumanın Müstehap Olması Babı 237

  Geçmiş Namazların Kazası Babı 239

  Yolcuların Namazı Ve Bu Namazın Kısaltılması 241

  Minada Namazın Kısaltılması Babı 242

  Yağmurlu Zamanlarda Namazın Evlerde Kılınması Babı 243

  Yolculuk Esnasında Hayvan Üzerinde Gittiği İstikamete Doğru Nafile Namaz Kılmanın Caiz Olduğu Babı 243

  Yolculuk Esnasında İki Namazı Birleştirerek Kılma Babı 244

  Mukim Halinde İki Namazı Birleştirerek Kılma Babı 245

  Namazdan Sağ Veya Sol Taraftan Çıkmanın Caiz Olduğu Babı 245

  Müezzin Kamete Başladıktan Sonra Nafile Namaza Başlamanın Mekruh Olduğu Babı 246

  İki Rekât Tahiyyetü-1 Mescid Namazının Müstehap, Onu Kılmadan Oturmanın Mekruh Ve Bu Namazın Bütün Namazlarda Meşru Olduğu Babı 246

  Seferden Gelen Kimseye, Gelir Gelmez Mescitte İki Rekât Namaz Kılmasının Müstehap Oluşu Babı 247

  Duha Namazının Müstehap Ve En Azmin İki Rekât Oluşu Babı 247

  Sabah Namazının İki Rekât Sünnetini Kılmanın Müstehap Oluşu Ve Ona Teşvik Babı 248

  Farz Namazlardan Önce Ve Sonra Kılınan Sünnet-i Müekkedelerin Fazileti Ve Sayılarını Beyan Babı 249

  Nafile Namazını Ayakta Ve Oturarak Kılmanın Bir Rekâtın Bir Kısmını Ayakta Bir Kısmını Da Oturarak Kılmanın Cevazı Babı 250

  Gece Namazı Ve Allah Rasulü’nün Gece Kıldığı Namazlann Rekât Sayısı, Vitir Namazı, Bir Rekât Namazın Sahih Oluşu Babı 251

  Gece Namazının İkişer İkişer, Vitirin İse Gecenin Sonunda Bir Rekât Olarak Kılınması Babı 253

  Gecenin Sonunda Zikir Ve Duaya Teşvik Ve O Zamandaki İcabet Babı 253

  Teravih Demek Olan Ramazanda Kıyama Teşvik Babı 254

  Gece Namazında Ve Kıyamında Dua Babı 255

  Gece Namazında Kıraati Uzatmanın Müstehap Oluşu Babı 258

  Bütün Gece Sabaha Kadar Uyuyan Kimse Hakkında Hadisler 258

  Nafile Namazı Kılmanın Müstehap Oluşu, Mescidde Kılmanın Hükmü 259

  Namazda Uyuyana, Veya Kuran Okumaktan Veya Zikir Etmekten Aciz Kalanın Beyan Babı 261

  Kuran’ı Ezberde Tutmaya İhtimam Emri, Filan Ayeti Unuttum Demenin Kerahati, O Ayet Bana Unutturuldu Demenin Caiz Olması 263

  Sesi Kuran İle Süslemenin Müstehap Oluşu Babı 264

  Mekke’nin Fethi Günü Allah Rasulü’nün Fetih Suresini Okuması 265

  Kuran Okunması Sebebi İle Sekine İnmesi Babı 265

  Kuran Hafızının Fazileti Babı 267

  Kuran Okumada Mahir Olanla Onu Kekeleyerek Okuyanın Fazileti Babı 267

  Okuyan, Dinleyenden Efdal Bile Olsa Fazilet Ve Maharet Sahiplerine Kuran Okumanın Müstehap Oluşu 268

  Kuran Dinlemenin, Onu Dinlemek İçin Bir Hafızdan Okumasını İstemenin Ve Kuran Okunurken Ağlayıp Tedebbür Etmenin Fazileti Babı 268

  Fatiha İle Bakara Suresinin Son Ayetlerinin Faziletleri Ve Bakara’nın Sonundaki İki Ayetin Okunmasına Teşvik Babı 270

  Kuran’ı Öğrenip Öğretenin, Fıkıh Veya Başka İlimler Yönünden Hikmetlerini Öğrenen Ve Amel Ederek Başkalarına Öğretenin Fazileti 270

  Kuran’ın Yedi Harf Üzerine Olması Ve Bunun Manasını Beyan Babı 271

  Kuranı Tertil İle Okuma, Bir Rekatta İki Veya Daha Fazla Sure Okuma 273

  Kıraatlara Müteallik Bab 274

  Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler Babı 275

  Allah Rasulü’nün İkindiden Sonra Kıldığı İki Rekât Namaz Babı 276

  Akşam Namazından Önce İki Rekât Nafile Kılmanın Müstehap Oluşu 277

  Ezan İle Kamet Arasında Namaz 278

  Korku Namazı Babı 278

  Erkeklerden Her Akıl Baliğ Olana Cuma Günü Gusul Etmenin Vacip Olması Ve Kendilerine Emrolunan Şeyin Beyanı Babı 281

  Cuma Günü Koku Sürünmek Ve Misvak Kullanmak Babı 282

  Cuma Günü Hutbe Esnasında Susmak Gerektiği Babı 284

  Cuma Günündeki İcabet Saati Babı 284

  Bu Ümmetin Cuma Gününe Hidayet Buyrulması Babı 284

  Cuma Namazının Güneş Zevale Erdiği Zaman Kılınması Babı 285

  Cuma Namazından Önce İki Hutbe Okunduğu Ve Bunlardaki Oturuşu Beyan Babı 285

  Allah Teala’nın; "Onlar, Bir Ticaret Veya Eğlence Gördükleri VakitOna Doğru Koştular da Seni Ayakta Bıraktılar"Ayeti Babı 286

  Namazı ve Hutbeyi Hafif Tutma 286

  İmam Hutbede İken Mescid Namazı Kılma 287

  Cuma Günü Okunacak Sureler 287

  Bayram Namazı 287

  Bayramda Kadınların da Musallaya Çıkacağı Ve Hutbe Dinleyeceği 290

  Bayram Günlerinde Oyun 290

  Yağmur Duası Ve Namazı 292

  Yağmur Duasında Elleri Kaldırma 292

  Yağmur Namazındaki Dua 292

  Rüzgarlı Ve Bulutlu Olunca Allah’a Sığınma 293

  Saba Ve Batı Rüzgarı 294

  Kusuf Namazı 294

  Husuf Namazında Kabir Azabının Beyanı 297

  Kusuf Namazında Cennet Ve Cehennemin Arz Olunması 298

  Kusuf Namazı İçin Çağrı Yapma 300

  Ölen Kimseye Ağlama 302

  Sabr İlk Anki Sabırdır 303

  Ölen Kimsenin Arkasından, Ailesinin Ağlaması 304

  Ağıt Yakma 307

  Kadınları Cenaze Arkasında Gitmekten Nehy 309

  Cenazeyi Yıkama 309

  Ölünün Kefeni 310

  Cenazenin Örtülmesi 311

  Cenazede Acele 311

  Cenazeye İştirak Ve Namazının Fazileti 312

  Ölenlerden Hayır Ve Şer İle Anılanlar Babı 312

  Rahata Eren Ve Kendisinden Kurtulunan Hakkındaki Hadis Babı 313

  Cenaze Namazında Alman Tekbirler Babı 314

  Kabir Üzerine Cenaze Namazı Kılmak Babı 315

  Cenazeye Ayağa Kalkma Babı 315

  Cenaze Namazı İçin İmamın Cenazenin Hangi Tarafına Duracağı 317

  ZEK ve Acirc;T KİTABI

  Müslümana Kölesi Ve Atı İçin Zekât Gerekmediği Babı 319

  Zekâtı Önceden Verme Ve Hiç Vermeme Babı 320

  Müslümanlara Hurma İle Arpadan Fıtır Zekâtı Vermenin Vacip Olması 320

  Zekât Vermeyenin Günahı Babı 322

  Zekât Vermeyenin Ağır Cezaya Çaptırılacağı Babı 323

  Sadaka Vermeye Teşvik Babı 324

  Mal Biriktirenlerle, Onlar Hakkında Gösterilecek Şiddet Babı 327

  İnfaka Teşvik Ve İnfak Edene Mal Verileceğini Tebşir 328

  Nafaka Vermeye Ve Önce Kendinden Başlayarak, Sonra Ailesine,

  Sonra Akrabasına Verme Babı 329

  Nafaka İle Sadakayı Müşrik Bile Olsalar Akrabaya, Eş, Evlat Ve

  Ana Babaya Vermenin Fazileti Babı 330

  Ölen Kimse Namına Verilen Sadakanın Sevabının Kendisine Ulaşacağı 333

  Her Türlü İyiliğe Sadaka Adı Verileceğini Beyan Babı 333

  Malını İnfak Edenle Etmeyen Babı 334

  Sadakayı Kabul Eden Kimsenin Bulunmayacağı O zaman Gelmezden Önce

  Sadaka Vermeye Teşvik Babı 335

  Helal Kazançtan Verilen Sadakanın Kabulü Ve Sevabının Arttırılması 336

  Yarım Bir Hurma, Güzel Bir Söz İle de, Sadakaya Teşvik Ve Sadakanın Cehennemden Koruyan Bir Perde Olduğunu Beyan Babı 336

  Ücretle Yük Taşıyarak Sadaka Vermek ve Sadaka Veren Kimseyi Küçümsemekten Şiddetle Nehiy Bab 337

  Menihanın Fazileti Babı 337

  Cömert İle Cimrinin Misali Babı 338

  Sadaka, Ehil Olmayan Kimsenin Eline Geçse Bile Veren İçin Ecir Sabit Olacağı Babı 338

  Kocasının Sarahaten Veya Örfen İzniyle Onun Malından Zararsızca Sadaka Veren Kadmın Ve Güvenilir Bekçinin Sevabı Babı 340

  Sadaka İle Hayır İşlerini Bir Araya Toplayanlar Babı 341

  İnfak Etmeye Teşvik Ve Cimriliğin Men Edilmesi Babı 342

  Az Bir Şey İle De Olsa Sadaka Vermeye Teşvik Ve Azı Hakir Görerek Vermekten İmtina Etmemek Gerektiği Babı 343

  Sadakayı Gizli Vermenin Fazileti Babı 343

  Sadakanın Efdalinin Sağlam Ve Cimrinin Sadakası Olduğu Babı 344

  Yüksek Elin Alçak Elden Daha Hayırlı Olduğunun beyanı Babı 344

  Dilenmekten Nehiy Babı 346

  Geçinecek Bir Şey Bulamayan Ve Halini Anlayıpta Kendisine Sadaka Veren Bulunmayan Fakir Kimse Babı 347

  İnsanlar İçin Dilenmenin Çirkinliği Babı 347

  İstemeden Ve Göz Dikmeden Kendisine Bir Şey Verilen Kimsenin Onu Almasının Mübah Olduğu Babı 348

  Dünyaya Meyletmenin Kerahati Babı 348

  Ademoğlunun İki Vadi Dolu Malı Olsa Üçüncüsünü İsteyeceği Babı 349

  Zenginliğin Mal Çokluğu İle Olmadığı Babı 349

  Dünya Nimetlerinin Bol Bol Verilmesinden Korkulması Babı 350

  İffet Ve Sabrın Fazileti Babı 352

  İhtiyaça Yetecek Kadar Rızık Ve Kanaat Babı 353

  Çirkin Ve Kaba Sözlerle İsteyen Bir Kimseye Atiyye Verme Babı 353

  İmanından Korkulan Kimseye Atiyye Verilmesi Babı 354

  Kalpleri İslama İsındırılacak Kimselere Atiyye Verilmesi, İmanı Kuvvetli Olanların Sabır Etmesi Babı 355

  Hariciler Ve Sıfatları Babı 361

  Haricileri Öldürmeye Teşvik Babı 366

  Haricilerin Bütün Yaratılmışların Ve Hayvanların En Şerlileri Olduklarını Beyan Babı 367

  Allah Rasulü İle Benî Haşim Ve Benî ve Acirc;lî Muttalib’den İbaret Olan Kimselere Zekât Almanın Haram Kılınması Babı 368

  Hediyeyi Veren Ona Sadaka Yoluyla Sahip Olsa Bile Allah Rasulü’nün Onu Hediye Olarak Almalarının Beyan Babı 369

  Allah Rasulü’nün Hediyeyi Kabul, Sadakayı Reddetmesi Babı 370

  Sadaka Veren Kimseye Dua Etmek Babı 370

  ORUÇ KİTABI

  Ramazan Ayının Fazileti Babı 371

  Hilal Görülmekle Ramazan Orucunun Farz Olması, Yine Hilal Görülmekle Bayram Yapılması, Babı 371

  Ramazandan Bir Veya İki Gün Önce Oruç Tutulmaması Babı 372

  Ayın Yirmi dokuz Gün Olması Babı 373

  Allah Rasulü’nün Bayram Ayları Noksan Olmaz Hadisinin Manasını Beyan Babı 373

  Oruca Girişin Fecrin Doğması İle Hasıl Olduğunu, Fecir Doğuncaya Kadar Yemek Yemenin Cevazının Beyan Babı 374

  Sahur Yemeği Yemenin Fazileti, Tekid İle Müstehap Oluşu,

  Sahur Yemeğini Tehir Ve İftarı Acele Yapmanın Müstehap Oluşu Babı 376

  Oruç Vaktinin Bitmesi Ve Gündüzün Çıkması Vaktinin Beyanı Babı 377

  İftar Etmeden Üst Üste Tutulan (Visal) Orucundan Nehiy Babı 378

  Kişinin Oruçlu İken Hanımını Öpmesi Babı 380

  Cünüp İken Üzerine Fecir Doğan Kimsenin Orucunun Sahih Olması 380

  Oruçlunun Ramazan Gününde Cima Etmesinin Şiddetle Haram Kılındığı, Bu Sebeple Büyük Keffaretin Vacip Olması Babı 381

  İsyan Sebebi İle Olmamak Üzere Ramazanda İki Konak Veya Daha Fazla Yol Gidecek Olanın İftar Etmesinin Caiz Olduğu Babı 383

  Bir İş Görmek Şartı İle Seferde İftar Edenin Ecri Babı 384

  Seferde Oruç Tutmakla Tutmamak Arasında Muhayyerlik Babı 384

  Arafe Günü Hacının Oruç Tutmasının Müstehap Olması Babı 385

  Aşure Günü Orucu 386

  Aşure Günü Oruç Tutmayan Kimsenin, O Günün Kalan Kısmını Yemeden Geçirmesi Gerektiği Babı 388

  Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Oruç Tutmaktan Nehiy Babı 389

  Sadece Cuma Günü Oruç Tutmanın Kerahati Babı 390

  Allah Azze ve Celle’nin "Oruç Tutmaya Güç Yetiremeyenlere Fidye Lazımdır Ayeti Kerimesinin " Nesh Edildiğinin Beyanı Babı 390

  Ramazan Orucunu Şaban Ayında Kaza Etme Babı 391

  Ölen Bir Kimse Namına Orucun Kazası Babı 391

  Oruçlu Bir Kimsenin Dilini Muhafaza Etmesi Babı 392

  Orucun Fazileti Babı 393

  Zarar Gelmemek Ve Bir Hakkı Zayi Etmemek Şartıyla Oruca Takati Olan Kimse İçin Allah Yolunda Oruç Tutmasının Fazileti Babı 394

  Unutarak Yeme İçme Ve Cima Yapmanın Orucu Bozmaması Babı 394

  Allah Rasulü’nün Ramazandan Başka Zamanlardaki Orucu Ve Hiç Bir Ayı Oruçtan Hali Bırakmamanın Müstehap Olması Babı 394

  Oruçtan Zarar Görecek Kimse İle Bayram Ve Teşrik Günlerinde Oruç Tutanı, Nehiy Ve Bir Gün Tutup Bir Gün Bırakmanın Faziletinin Beyan 396

  Şaban Ayı Orucu 401

  Kadir Gecesinin Faziletini Beyan, O Geceyi Aramaya Teşvik, Yerini Ve En Ümid Edilen Vaktini Beyan 401

  İTİKAF KİTABI

  Ramazan Ayının Son On Gününde İtikafa Girmek 405

  İtikaf Yapmak İsteyen Kimse İtikaf Yerine Ne Zaman Girer 406

  Ramazanın Son On Gününde İbadete Daha Fazla Gayret Gösterme 406

  HAC KİTABI

  Hac Veya Umre İçin İhrama Giren Kimseye Mübah Olup Olmayan Şeylerle Koku Sürmenin Haram Kılındığım Beyan 407

  Hac Ve Umre İçin Mikat Mahalleri 409

  Telbiyenin Yapılış Şekli Ve Vakti 410

  Medinelilere Zül-huleyfe Mescidi Yanında İhrama Girmeleri Emri 410

  Telbiyeye Hayvanın Kalktığı Yerden Başlamanın Lüzumu 410

  İhrama Giren Kimsenin İhrama Girerken Koku Sürünmesi 412

  İhramlıya Avcılığın Haram Kılınması 413

  İhramlı Kimsenin Öldürmesi Caiz Olan Hayvanlar 416

  İhramlınm Başında Bir Elem Bulunduğu Zaman Onu Traş Etmenin Caiz Olması ve Fidyenin Vacip Olduğu Ve Miktarını Beyan 417

  Kan Aldırmanın İhramlı Kimseye Caiz Oluşu 418

  İhramlınm Başı İle Bedenini Yıkamasının Caiz Olması 418

  İhramlı Bir Kimse Öldüğü Vakit Yapılacak Muamele 419

  İhramlınm Bir Özürden Dolayı İhramdan Çıkmayı Şart Koşmasının

  Caiz Olması 420

  İhram Vecihlerini Beyan, Kıran Haccı Yapanın Ne Zaman İhramdan

  Çıkacağmı Beyan 420

  Vakfe İle Allah Azze ve Celle’nin "Sonra Siz de Başkalarının Akın Ettiği Yerden Akın Edin" Ayeti Hakkında 428

  İhramdan Çıkmanın Nesh Ve Haccı Tamamlamanın Emir Buyrulması 429

  Temettü Hacc’ının Cevazı 430

  Temettü Haccı Yapan Kimseye Kurban Vacip Olması, Bulamayanın Oruç Tutması Gerekir 431

  Kıran Haccı Yapan Bir Kimsenin İhramdan Ancak İfrad Haccı Yapanın Çıktığı Vakit Çıkabileceğini Beyan 432

  Muhasara Nedeniyle İhramdan Çıkmanın Ve Kıran Haccınm Cevazı 433

  İfrad Haccı İle Kıran Haccını Umre İle Beraber Yapma 434

  Hac İçin İhrama Girerek Mekkeye Gelen Kimseye için Tavaf Ve Sa’y 435

  Kâbeyi Tavaf Edip Sa’y Yapan Kimsenin İhramda Kalması Ve Hılle Çıkmaması Gerektiği 436

  Hac Aylarında Umrenin Caiz Olması 437

  İhrama Girerken Hedy Kurbanına Nişan Takmak 438

  Umrede Saç Kısaltma 439

  Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Telbiyesi Ve Hedyi 439

  Allah Rasulü’nün Umrelerinin Sayısı Ve Zamanı 440

  Ramazanda Yapılan Umrenin Fazileti 442

  Mekke’ye Girmek İsteyen Kimsenin Zû-Tuvâ’da Gecelemesinin, Girerken Gusül Almasının ve Gündüz Girmenin Müstehab Oluşu 443

  Tavaf İle Umrede Ve Haccın İlk Tavafında Remelin Müstehap Oluşu 445

  İki Tavafda İki Rükn-ü Yemani’yi İstilam Etmenin Müstehap Oluşu, Diğer İki Rüknün İstilamı Gerektirmediği 446

  Tavaf Yaparken Hacer’i Esved’i Öpmenin Müstehap Oluşu 446

  Deve Vesaire Üzerinde Tavafın Ve Hacer’i Esved’i İstilam Etmesinin Caiz Olması Babı 447

  Safa İle Merve Arasındaki Say’m Bir Rükün Olduğunu, Haccın Ancak Onunla Sahih Olabileceği 448

  Telbiyeyi Bayram Günü Cemre-i Akabede Taş Atmaya Başlayıncaya Kadar Devam Ettirmenin Müstehap Oluşu 451

  Arefe Günü Arafat’tan Minaya Giderken Telbiye Ve Tekbir Getirilmesi 451

  Arafat’tan Müzdelife’ye Dönüş Ve O Gece Akşam İle Yatsı Namazlarını Müzdelife’de Cem Ederek Kılmanın Müstehap Oluşu 452

  Müzdelife’de Bayram Günü Sabah Namazını Erken Kılmanın Müstehap Oluşu 453

  Son Gecelerde Müzdelife’den Mina’ya Dönerken Kadınlara Diğer Zayıf Kimselerin Önce Yola Çıkmaları Ve Diğer Hacıların Sabah Namazını Kılıncaya Kadar Müzdelife’de Kalmalarının Müstehap Oluşu 454

  Cemrelerin Vadinin İç Kısmından Atılması Ve Atarken Mekke’yi Sola Almak Ve Her Atışta Tekbir Almak 456

  Saçı Kazıtmanın Kısaltmaktan Faziletli Olduğu Ve Cevazı 457

  Kurban Bayramı Günü Sünnetin Önce Taş Atmak, Sonra Kurban Kesmek, Sonra Traş Olmaktan İbaret Olduğunu, Beyanı 458

  Kurban Kesmeden Traş Olan Veya Taş Atmadan Kurban Kesenler 458

  İfada Tavafını Bayram Günü Yapmanın Müstehap Oluşu 459

  Nefr Günü El- Muhassab’e İnerek Orada Namaz Kılmanın Hükmü 460

  Teşrik Günlerinde Birkaç Gece Mina’da Kalmanın Gerekliliği, Sikaya Vazifesi Görenler İçin Bunun Terkine Ruhsat Verilmesi 461

  Hedy Kurbanlarının Etlerini, Derilerini Ve Çullarını Tasadduk Etmek 461

  Develerin Bağlı Olarak Ayakta Boğazlanması 462

  Bizzat Gitmek İstemeyen Kimsenin Harem-i Şerif’e Hedy Kurbanını Göndermesinin Hükmü 462

  İhtiyacı Olan Kimsenin Hedy Olarak Gönderilen Deveye Binmesinin Caiz Olması 463

  Veda Tavafının Vacip Olması Ve Hayızlılardan Düşmesi 464

  Hacı Olanla Olmayanın Kâbe’ye Girip İçinde Namaz Kılmasının Ve Kâbe’nin Her Tarafında Dua Etmesinin Müstehap Oluşu 465

  Kâbe’nin Yıkılıp Yapılması 466

  Kâbe’nin Duvarı Ve Kapısı 467

  Haccın Ömürde Bir Defa Farz Oluşu 469

  Kadının Hacca Ve Diğer Seferlere Mahremiyle Gitmesi 469

  Hac Seferiyle Başka Seferlerden Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua 470

  Hac Veya Umreden Döndükten Sonra Zul-Huleyfe’de Namaz Kılmak 471

  Kâbe’yi Müşrik Hac Etmesin, Çıplak Olan’da Tavafta Bulunmasın Hadisi İle Hacc-ı Ekber Gününü Beyan 472

  Hac, Umre Ve Arefe Günün Fazileti 473

  Hacının Mekkeye İnmesi Ve Mekke Evlerinin Miras Olarak Verilmesi 473

  Hicret Edenin Hac Ve Umreden Sonra Üç gün Mekkede Oturmasının Caiz Olması 474

  Mekke İle Mekke’nin Avı, Otu, Ağacı Ve Buluntunun Haramlılığı 474

  Mekkeye İhramsız Girmenin Cevazı 477

  Medine’nin Fazileti Ve Avı, Otu, Ağacının Haramlılığı 477

  Medine’de Yaşamaya Ve Sıkıntısına Katlanma 481

  Medine’ye Taun Hastalığının Ve Deccalin Girememesi 481

  Medine’nin İçerisinde Kötü İnsanları Barındırmaması 482

  Medine Ahalisine Kötülük Yapmak İsteyenin Günahı 483

  Şehirler Fethedildiği Zaman Medinede Yaşamaya Teşvik 483

  Medine’nin Terk Edilip Issız Bırakılması 484

  Allah Rasulü’nün Kabri İle Minberinin Arasının Cennet Bahçelerinden Bir Bahçe Olması 484

  Allah Rasulü’nün "Uhud Bizi Sever Bizde Uhudu " Sözü 485

  Mekke Ve Medine’de Mescidi Nebevi Ve Mescidi Haram’da

  Namaz Kılmanın Fazileti 485

  Üç Mescidin Dışında Sefer Düzenlenmeyeceği 486

  Kuba Mescidinin Ve Bu Mescidde Kılınan Namazla Onu Ziyaret Etmenin Fazileti 486

  NİK ve Acirc;H KİTABI

  Mut’a Nikâhının Önceleri Helal İken Daha Sonra Kıyamete Kadar Haram Kılınması 491

  Bir Kadının Halası Veya Teyzesiyle Bir Nikâh Altında Olmasının Haram Olması 493

  İhramlı Bir Kimsenin İhramda İken Nikâhlanmasının Haram Olması 493

  Din Kardeşi İzin Vermedikçe Veya Vazgeçmedikçe Talip Olduğu

  Kızı İstemek İçin Elçi Göndermenin Haram Olması 493

  Şiğar Nikâhının Haram Kılınması 494

  Nikâhta Şart Koşulması 494

  Nikâhta Dul Kadından İzin Almanın Sözle Bekâr Kızın İse

  Susması Suretiyle Olacağı 494

  Babanın Yaşı Küçük Olan Bakire Kızı Evlendirmesi 495

  Mehrin Müstehap Oluşu 496

  Bir Kimsenin Cariyesini ve Acirc;zad Ederek Daha Sonra Onunla Evlenmesi 498

  Allah Rasulü’nün Zeyneb bintu Cahş İle Evlenmesi,

  Hicab Ayetinin İnmesi Ve Düğün Davetinin Sabit Olması 500

  Davete İcabet Etmek 504

  Üç Talakla Boşanan Bir Kadının Durumu, İlk Kocasına Helal Olmaması 504

  Cima Esnasında Okunacak Dua 506

  Bir Kimseye Eşinin Dübürü Dışında Her Yerinin Helal Olması 506

  Kadının Kocasının Yatağına Girmekten Kaçmasının Haram Olması 506

  Azlin Hükmü 507

  SÜT EMME KİTABI

  Neseb Yönünden Haram Olanın, Süt Emme İle de Haram Olması 509

  Süt Emmeden Gelen Haramlığm Neseb Yönünden Daha Evla Olması 510

  Süt Kız Kardeşin Haram Kılınması 511

  Üvey Kız İle Baldızın Haram Kılınması 512

  Süt Hükmü Ancak Açlıktan Dolayı Sabit Olur 512

  Çocuk Kimin Yatağında Doğmuşsa Ona Aittir 513

  Kaif Yani İz Takibcisinin İlhak Etmesi İle Amel Etmek 514

  Zifafdan Sonra Bâkire İle Dul Kadınm Yanında Kaç Gün Kalınacağı 514

  Eşler Arasında Adaletli Davranma Her Biri İçin Gün Taksim Etme 515

  Eşler Arasında Sırasını Diğerine Bağışlaması 515

  Evlenirken Dindar Olanın Tercih Edilmesi 516

  Evlenirken Bakire Olanını Tercih Etme 516

  Kadınlar Hakkında Vasiyet 520

  TAL ve Acirc;K KİTABI

  Hayızlı Kadının Rızası Olmadan Boşamanın Haram Kılınması 523

  Karısını Kendisine Haram Edip de Boşamayı Niyet Etmeyen Kimseye

  Keffaretin Vacip Olması 524

  Kadını Muhayyer Bırakmanın Ancak Niyetle Talak Olacağı 527

  Kadından Uzaklaşma Onları Muhayyer Bırakma 528

  Üç Talâkla Boşanan Kadına Nafaka Verilmesi 538

  Kadının İddetinin Doğum Yapması İle Son Bulması 538

  Kocası Ölen Kadının İddet Boyu Yas Tutmasının Vacip Olması

  Bunun Dışında Üç Günün Dışında Yas Tutmanın Haram Kılınması 540

  LİAN KİTABI

  Köle Azad Etme 547

  Kölenin Çalıştırılması 548

  Vela Azad Edene Aiddir 548

  Velayı Satmaktan Ve Hibe Etmekten Nehy 550

  Azad Edilenin Kendini Azad Edenden Başkasını Veli Edinmesi 550

  Köle Azad Etmenin Fazileti 551

  ALIŞ VERİŞLER KİTABI

  Mülamese Ve Münabeze Satışının İptali 553

  Hamile Devenin Satışı Haramdır 554

  Din Kardeşinin Satışı Üzerine Satış Pazarlığı Üzerine Pazarlık Haramdır 555

  Satıcıların Yolda Karşılanmalarının Haramlılığı 556

  Şehirli, Köylü Hesabına Satış Yapamaz 556

  Mal Ele Geçmeden Satış Yapılamaz 557

  Alışverişte Muhayyerlik Vardır 557

  Alışverişte Dürüstlük 558

  Alışverişte Aldanan 559

  Meyveleri Olgunlaşmadan Önce Satmanın Haram Olması 559

  Kuru Hurmanın Yaş Hurma İle Satışı Haram Kılınmıştır 560

  Üzerinde Hurması Bulunan Ağacın Satışı 562

  Meyveyi Olgunlaşmadan Satmanın Haramlılığı 562

  Araziyi Kiraya Verme 563

  Tarlayı Ekin Karşılığı Kiraya Verme 565

  Tarlayı Karşılıksız Ekime Verme 566

  SULAMAK KİTABI

  Meyve Ve Ekini Bir Kısmı Karşılığı Sulama 567

  Fidan Dikme Ve Ekin Ekmenin Fazileti 568

  Telef Olanı Hesabtan Düşme 569

  Borcun Bir Kısmını Silme 569

  Satıcı İflas ettiğinde Satanın Malını Alma Hakkı 570

  Borçluya Mühlet Verme 570

  Zenginin Borcunu Ödememesinin Haram Kılınması 571

  Fazla Suyun Satılmasının Haramlılığı 572

  Köpeğin Satışı, Kahinin Ücreti Ve Fahişenin Kazancı Haramdır 572

  Köpeklerin Öldürülmesi 572

  Hacamat Ücreti 574

  İçki Satmanın Haramlılığı 574

  İçki, Leş, Domuz Ve Put Satışının Haramlılığı 575

  Faiz Babı 576

  Altını Gümüş Karşılığı Satmanın Haramlılığı 577

  Yiyeceğin Misli Misline Satılması 577

  Şüpheli Şeyleri Terk 580

  Deveyi Satıp Binmeği İstisna Etme 581

  Sizin En Hayırlınız Borcunu En iyi Ödeyendir 584

  Rehinin Hazarda Ve Seferde Caiz Olduğu 584

  SELEM KİTABI

  Alış Verişte Yemin etme 585

  ŞUFA KİTABI

  Komşunun Duvarına Mertek Çakmak 587

  Zülmun Ve Yer Gasbetmenin Haram Kılınması 588

  Yolun Ne Kadar Olacağı 589

  FERAİZ KİTABI

  Miras Hisselerini Ehline Verin Kalanı En Yakın Erkeğe Verin 591

  Kelalenin Mirası > 591

  Son İnen Ayetin Kelale Ayeti Olduğu 592

  Kim Mal Bırakırsa O Mal Mirasçınındır 592

  BAĞIŞLAR KİTABI

  Hibe Edenin Ettiği Malı Satın Alamayacağı 593

  Sadaka Ve Hibeden Dönmenin Haramlılığı 594

  Hibe Hususunda Evlattan Bazılarını Üstün tutma 594

  VASİYYET KİTABI

  Üçte Biri Vasiyyet 597

  Sadakaların Ölüye Ulaşması 598

  Vakıf 599

  Vasiyet Edecek Bir Şeyi Olmayan Vasiyyet Etmez 600

  NEZİR KİTABI

  Nezrin Yerine Getirilmesi 603

  Nezrin Belayı Defedemeyeceği 603

  Kabeye Yürüyerek Gitmeyi Nezretme 604

  YEMİNLER KİTABI

  Allahtan Gayrına Yeminin Nehyi 607

  "Lât ve Uzzâ adına" Derse Bu Sözünün Kefareti Olarak Hemen

  "Lâ ilahe illallâh desin " 608

  Yemin Edipte Hayırlısını Görünce Dönme 608

  İstisna Babı 612

  Yeminde Israrın Yasaklanması 613

  Kafirin Nezri 613

  Köle Ve Cariyesine Zina İsnat Etmenin Haramlılığı i 614

  Köle Ve Cariyesine Yediğinden Yedirme Giydiğinden Giydirme 614

  Sahibine Samimi Allah’a İbadetini Yapan Kölenin Ecri 616

  Köledeki Hisseyi Azad Etme 617

  Müdebbirin Cevazı 617

  KASAME KİTABI

  Kasame Babı 619

  Mürtedin Hükmü 620

  Kadın karşılığında Erkeğin Öldürülmesi 621

  İnsanın Nefsi Müdafasında Kısas Ve Diyet Gerekmeyeceği 622

  Dişlerin Kısası 623

  Müslümanm Kanını Mübah Kılan Haller 623

  İlk Katilin Günahı 624

  Kıyamet Gününde İnsanların Arasında Görülecek İlk Dava Kan Dökmektir 624

  Kan, Namus ve Mallar Haramdır 625

  Ceninin Diyeti 627

  HADLER KİTABI

  Hırsızlığın Haddi 629

  Hırsız Kim Olursa Olsun Eli Kesileceği 630

  Evli ve Dulun Recmedileceği 630

  Zinayı İtiraf Etme 633

  Yahudilerin Recmi 634

  İçkinin Haddi 636

  Kırbaçların Haddi 637

  Haddler Günahlara Keffarettir 637

  Hayvanın, Maden Ve Kuyusunun Yaralamasının Heder Olması 638

  DAVALAR KİTABI

  Yeminin Davalıya Ait Oluşu 639

  Delilleri İyi Anlatma 640

  Hind Davası 640

  Çok Soru Sormaktan Nehiy 642

  Hakim İçtihatta Bulunur İsabet Ederse Veya Hata Ederse Ecir Alır 642

  Hakim’in Öfkeli İken Hüküm Vermesi 642

  Bidat Olan Şeyleri Red 643

  Hakimin İhtilafı 643

  Hakimin Davalıların Arasını Bulması 644

  BULUNTU KİTABI

  Sahibinin Haberi Olmadan Koyunun Sağılmasının Haram Olması 648

  Misafiri Ağırlama 649

  CİHAD KİTABI

  Habersiz Baskın Yapmanın Cevazı 651

  Müjdeleyin Nefret Ettirmeyin 651

  Vefas

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.