0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Büyük Şafii İlmihali - Yasin Yayınları-1980

Ürün Kodu:9789944356381

Hızlı Gözat

Şafi Mezhebi İçin Ahlak İtikat Fıkıh Konularını İçeren İlmihal Kitabıdır

Stok Durumu : Stokta var

59,00 ₺

Detaylar

BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ

 

BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ

 Allah’ın indinde en yüce makam sahibi ve insanlık için çı­karılan en hayırlı ümmet Muhammed S.A.V.’in ümmetidir. Kur’an-ı Kerim bu gerçeği serahaten beyan ettiği gibi, daha önce inzal buyrulmuş semavi kitaplarda bu hususa yer vermiştir.

Bu ümmet, Kur’an-ı Kerim ile Sünneti Resulüllahın ışığı altında doğruluk, fazilet ve ilim kapısını açarak, cehalet ve gaflet uykusuna dalmış insanlığı uyandırmış, adeta beşeriyete can vermiştir. İnsana yeryüzünde hilafete layık biricik varlık oldu­ğunu göstermiştir.

Bu ümmet İslama, İslamın ebedi hakikatlerine sarıldığı sürece ruh ve ahlak yönünden ilerlediği ve bu konuda hayranlık uyandıran örnekler verdiği gibi, insan hayatını dengeleyen maddi sahada da ilerlemiş ve bu hususta beşeriyete göz ka­maştırıcı ışıklar saçmıştır.

Bu ışığın aydınlığında mesafe kateden batı alemi bugün hepimizin müşahede ettiği gibi ilim ve fende terakki göstermiştir. Beyan ettiğimiz gibi bu ilerlemede İslam alimlerinin ve aleminin büyük bir payı bulunmaktadır. Bir çok AvrupalI ilim adamı En­dülüs medreselerinde müslüman alimlerden ders okuyarak içinde bulundukları karanlıklardan kurtulabildiler.

Düne bakarak bugün İslam aleminin içine düştüğü içler acısı durum karşısında sarsılmamak, maddi, manevi sahalar­daki esef verici bu duruma bakarak derin bir hüzne kapılmamak mümkün değildir. Asırlardan beri sömürgeci ve emperyalistlerin boyunduruğu altında hiçbir canlılık belirtisi gösteremeyen müslümanların günümüzde yer yer bu esaret zincirini kırdıkları intibaını veren çırpınışları oluyorsa da hakikatte durum bu şekil­de değildir. Henüz müşrik dünyasının kafasıyla düşünüyor, onların bakış açılarıyla bakıyoruz hayata. Ekonomik bağım­sızlığın işlendiği günümüzde müslümanların en büyük bağımsizlik mücadelesinin ruh ve akıl gibi hayati öneme haiz saha­larda cereyan edeceği belli bir telakkinin sınırlarını aşar ciddi­yettedir.

İslam aleminde büyük tahribatlar meydana gelmiştir. Ru­hi ve ahlaki değerlerini kaybeden müslümanların batıdan ve batı medeniyetinden neş'et eden ilhad dalgası karşısında kayda değer bir mukavemet göstermeleri oldukça zordur. Ancak bu mücadele sona ermiş değildir. Hak ile batıl arasındaki savaş, hakikati savunan ve batıla sahip çıkan insanlar varoldukça sürecektir. Bu menfi duruma ve ümit kırıcı gidişe rağmen günü­müzde Allah’ın dinine sarılan, onun doğru dediğini doğru belle­yen, yanlış dediğine de sırt çeviren insanlar bulunmaktadır. Az da olsa muvahhit insanların safları giderek çoğalmaktadır.

Söz konusu etmeye çalıştığımız çabaların içinde hususi bir önemi bulunan Kitap faaliyetlerinin günümüzde giderek se­vindirici bir noktaya geldiği söylenebilir. Daha bundan kısa bir süre önce ülkemizde müslümanlar, dini hayatlarının icaplarını yerine getirebilmek için başvuracakları kitaplara sahip değillerdi. Bugün birçok temel kitap tercüme edildiği gibi sevindirici te'lifat çalışmaları da dikkat çekmektedir. Henüz emekleme devresin­deki bu faaliyetlerin gelecekte daha da gelişip büyüyeceği ümidindeyiz.

Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf alanlarında yazılmış çe­şitli temel eserler hemen hemen her evin kitaplığını süslemek­tedir. Ülkemizde toplumun kitap okuma alışkanlığı arzu edilir bir seviyede olmamakla birlikte, birçok insan karşılaştığı mesele­lerle ilgili olarak kitaplara başvurulması gerektiğini idrak etmiş bulunmaktadır.

İşte bütün bu gelişmeler dolayısıyladır ki, geleceğin müslümanların lehine olduğunu söyleyebiliyoruz. Müslümanlar, İslama dört elle sarıldıkça sahip bulundukları şeylerin önemini kavrayacaklardır. Bu kavrayış onlara maddi ve manevi saha­larda terakki fırsatını verecektir. Resulüllah bir hadisi şerifle­rinde; "Bu ümmetin sonu ancak ilk müslümanların düzeldikleri şeyle düzelebilir.” buyurmuşlardır. Yani ancak İslama sarılmak ve onun icaplarını yerine getirmekle bu millet İslah olacaktır.

Bilindiği gibi Büyük Şaafi İlmihali isimli kitabımız, müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve neti­cede bir çok defa basılmıştır. Şafii mezhebi mensuplarının dini hayatlarını ilgilendiren bir çok konuyu havi bu eser, aynı za­manda bir kıyas ve muhakeme imkanı tanıması bakımından da gerektiği yerde Hanefi mezhebinin görüşünü de beyan etmiş bulunmaktadır.

Kitabın elinizdeki baskısında ise yüz sayfayı aşkın bir ila­vede bulunarak, bazı meseleler daha teferruatlı bir şekilde be­yan edilmiş bulunmaktadır. Kitaba alınmamış bazı mevzular da bu ilavenin içinde yerini almıştır. Kısacası yeniden gözden ge­çirdiğim bu kitabın daha önce müşahade ettiğim bazı teknik hatalardan arındırıldığını ümid ediyorum.

Müslümanların istifadesine sunduğumuz bu kitabın bir fı­kıh kitabı olması dolayısı ile bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bilindiği gibi hak mezheplerin kaynakları birdir, ancak mevzuba­his kaynaklardan hüküm istinbadı yapılan ictihadlar dolayısıyla farklı farklıdır. İctihad sahasına giren mevzulardaki bu farklılık bir ihtilaf konusu olarak ele alınmamalı, aksine İslam hukukunun ictihadi meselelerdeki zenginliği olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu farklı görüşler temel kabul edilerek ortaya çıka­rılan ihtilaflara da fazla itibar edilmemesi gerektiği inancındayız. Mezhepler herhangi bir hususla ilgili olarak bir davranış şekli önerirler. Bu öneriler konusunda lüzumsuz tartışmalara girme­nin hiç kimseye fayda sağlıyacağı kanaatinde değiliz.

Allah bizi bu tür fayda sağlamayan meşgalelerden koru­sun.

Çalışmak bizden muvaffakiyet Allahtandır.

 BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ

İÇİNDEKİLER

Birinci bölüm 9

Akâid 9

İkinci bölüm 35

İbadet ve öncüleri 35

Namaz 99

Ezan 107

Namazın mekruhları 163

Cuma namazı 187

Nafile namazı 205

Misafir namazı 221

Seferi namazi kilmanin şartlari 222

Kefaret 235

Cenaze namazı ve onunla ilgili hükümler 237

Cenaze namazının rükünleri 245

Zekât 265

Oruç 301

Hac 325

Haccın sahih olmasının şart ve rükünleri 333

Hac ve umrenin keyfiyeti 360

Hacci temettû’un keyfiyeti 385

Hacci kiran’in keyfiyeti 386

Tavaful veda 387

Cinayet 389

Birinci mebhas 389

ikinci mebhas: av ve onunla ilgili meseleler 392

Üçüncü mebhas: cinsi mukarenet ve öncüleri 393

Cinsi mukarenetin öncüleri 394

Dördüncü mebhas: vacibi terk 394

Ihsar ve fevat 396

"fevat" 397

Hedy 397

Hedy’in şartlari 399

Hedy’in şartlari 400

Hedy’in kesilme zamani 400

Hedy’in kesilme yeri 400

Hacc-i bedel 401

Hacc-i bedelin şartlari 401

Resûlü ekrem (s.a.v.) Efendimizi ziyaret 402

Cennetül-baki’in ziyareti 406

Uhud şehidlerini ziyaret 406

Muamelât 409

Aliş-veriş 411

Alici ile saticinin ihtilafı 419

Ağaçlarin satişi 420

Satiş meselesi 421

Resûlüllah’in nehy ettiği şeyler 422

Riba 425

Hiyar meselesi 427

Selem 430

Karz (ödünç) 433

Rehin 434

Hacr 439

Sulh 442

Zamân ve kefalet 444

Vekâlet 446

Havale 450

Ariyet 452

ikrar 455

Şüf a 456

Musakat, muhabere ve muzaraâ 458

İcare 459

Ce’alet 464

Ihyaül mevat 465

Şirket 469

Kiraz (müdarebe) 471

Gasp 474

Vakif 477

Hibe 479

Lukata 482

Vasiyet 484

Emanet 487

Ferâiz 491

Varis olmanin dört sebebi vardir 491

Irs’e mani haller 492

Erkeklerden on sinif varistir: 492

Kadinlardan da yedi sinif varistir: 493

Kur’an-i kerim’de belirtilmiş paylar 494

Dede 500

Anne 501

Nine 501

Anne bir kardeş 502

Asabe 502

Hacb 504

Miras meselesine ait hesaplar 508

Avliye ve reddiye 511

Meselelerin tashihi 513

Fey’ ve ganimet 519

Nikâh 521

Nikâh’in rükünleri 527

Karı koca olmağa namzet olanların birbirine denk olmaları 532

Mehir 533

Mehri misil ne demektir 533

Nikâhi fesh etmek 535

Kadınların haram ve helal olanları 536

Velime 538

Yemeğin adabi 539

Mevlût 540

Kari kocanin irtidadlari 541

Radâ (emzirme) 543

Kan verme ve satmanin hükmü 544

Kari ile kocanin karşilikli haklari 545

Hul’ 546

Talâk 548

Talâkin rükünleri 550

Sünni ve bid’i talâk 551

Talâki bir şeye ta’lik etmek 552

Talâk-i ric’i ve talâk-i bain 554

Iddet 555

Zevce ve akrabalar’in nafakalari 556

ila 558

iftira ve liân 559

Zihar 560

Ziharin keffareti 561

Hizane 562

Katil ve yaralama 565

Gayrı müslimlerin durumu ve cizye 571

Dâr-i İslâm ile dar-i harb 574

Zina ve kazf  574

Hirsizlik ve cezasi 575

içki içmenin cezasi 577

Hilafet ve ona karşı gelmek 579

Riddet 581

Farz’i ayn ve farz’i kifaye 582

Boğazlamak 585

Avlanmak 588

Eti yenilip yenilmeyen hayvanlar 590

Udhiye (kurban) 591

Kurban kesmenin şartlari 591

Akika 593

Nezir (adak) 594

Yemin 596

Dava ve şahitlik 599

Mali itlaf  601

Trafik kazalari 602

İmam şafii 605


Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 59,00 ₺
1 Taksit 59,00 ₺ 59,00 ₺
2 Taksit 31,38 ₺ 62,76 ₺
3 Taksit 21,24 ₺ 63,71 ₺
4 Taksit 16,19 ₺ 64,74 ₺
5 Taksit 13,13 ₺ 65,67 ₺
6 Taksit 11,10 ₺ 66,62 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 59,00 ₺
1 Taksit 59,00 ₺ 59,00 ₺
2 Taksit 31,38 ₺ 62,76 ₺
3 Taksit 21,24 ₺ 63,71 ₺
4 Taksit 16,19 ₺ 64,74 ₺
5 Taksit 13,13 ₺ 65,67 ₺
6 Taksit 11,10 ₺ 66,62 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 59,00 ₺
1 Taksit 59,00 ₺ 59,00 ₺
2 Taksit 31,38 ₺ 62,76 ₺
3 Taksit 21,24 ₺ 63,71 ₺
4 Taksit 16,19 ₺ 64,74 ₺
5 Taksit 13,13 ₺ 65,67 ₺
6 Taksit 11,10 ₺ 66,62 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 59,00 ₺
1 Taksit 59,00 ₺ 59,00 ₺
2 Taksit 31,38 ₺ 62,76 ₺
3 Taksit 21,24 ₺ 63,71 ₺
4 Taksit 16,19 ₺ 64,74 ₺
5 Taksit 13,13 ₺ 65,67 ₺
6 Taksit 11,10 ₺ 66,62 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 59,00 ₺
1 Taksit 59,00 ₺ 59,00 ₺
2 Taksit 31,38 ₺ 62,76 ₺
3 Taksit 21,24 ₺ 63,71 ₺
4 Taksit 16,19 ₺ 64,74 ₺
5 Taksit 13,13 ₺ 65,67 ₺
6 Taksit 11,10 ₺ 66,62 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 59,00 ₺
1 Taksit 59,00 ₺ 59,00 ₺
2 Taksit 31,38 ₺ 62,76 ₺
3 Taksit 21,24 ₺ 63,71 ₺
4 Taksit 16,19 ₺ 64,74 ₺
5 Taksit 13,13 ₺ 65,67 ₺
6 Taksit 11,10 ₺ 66,62 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA