0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Duru Sözler (Muhtasar Şafi İlmihali) -1440

Ürün Kodu:9786058441606

Hızlı Gözat

Duru Sözler (Muhtasar Şafi İlmihali)

Stok Durumu : Stokta var

22,90 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)

الله الؤخس الرحم

 MUKADDİME

Kitabıma bereket için Rahmân ve Rahim olan Allâh'ın adını anarak başlıyorum.

آلخفن للهزبالفاقجيئ (ElhamdulillâhiRabbilâlemîn): Âlemlerin (yoktan var edilen her şeyin) Rabb'i, yani mâliki olan, hayatla mevsuf olan, ebedi olup sonu olmayan, hiçbir şeye İhtiyacı olmayan ve âlemde olup biten her şey (bütün yaratılmışların fiilleri, sözleri ve hâlleri) o'nun dilemesiyle olan Allah’a hamd olsun.

 

Salât ve selâm Peygamber Efendimiz Muhammed'in, onun güzel, pak olan sahabelerinin ve Ali’nin üzerine olsun. (Allah onların şânını artırsın, yüceltsin.)

Bu, muhtasar bir kitaptır. Muhtasar ise az söz ile çok mâna İfade eden demektir. Bu kitap her mükellefin bilmek zorunda olduğu İtikâdî hususların, tahâret, hac, namaz, zekât, orucu da İçeren fikhi meselelerin çoğunu, ayrıca az da olsa belirli muamelelerin hükümlerini (kiralama, kırâd()), rehin verme gibi), fâizin hükmünü ve haram olan bazı alışverişlerin beyânını kapsamaktadır.

 

DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)

Kitabımızda yer alan konular Şâfiî mezhebine göre açıklanmıştır.

Şâfiî mezhebinin imâmı ise, Kureyş kabilesinden olan ve Muttalib'in neslinden gelen, hicri 150 yılında doğup, hicri 204 yılında vefât eden miictehid, âlim Muhammed bin İdrîs Eş-Şâfildir.

 

 

Abdullâh El-Herarî El-Habeşî Hoca Efendi; âlim, celil, araştırmacıların rehberi, ilmiyle amel edenlerin önderi, İmâm, muhaddis, taki, zâhid, fazilet sâhibi, âbid, gece gündüz ibâdetle meşgul olan, güzel huylarm sahibi EbûAbdurrahmânAbdullâh bin Muhammed bin Yûsuf bin Abdullâh bin Câmi' Eş-Şeybî(ı) El-Abderî(2) El-Kuraşî(٦) El-Herarî(4) El Habeşi'dir.

 

İZLEDİĞİ YOL VE KİŞİLİĞİ

DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)

 

Abdullâh El-Herarî Hoca Efendi takvâlı, mütevâzı, âbid, Allâh'ı çokça zikreden, zikir ve ilimle meşgul olan, zâhid, temiz kalpli, fakir ve miskinlere şefkatli, çokça iyilik yapan, nerdeyse hiçbir vaktini okuma, zikir, öğretim, nasihat veya İrşadsız geçirdiği görülmeyen, Rabb'ini tanıyan, kitap ve SUnnet'e tutunan, güçlü ve net delil sâhibi, hikmetle davranan, dine karşı gelenlerin kö- tüliiklerine engel olmada güçlü, iyiliği öğretmede himmetli olan; Allâh yolunda yürürken, kendisini sevmeyenlerin kötülemelerine aldırmayan büyük bir zât idi.

Bid'at ve dalâlet ehli kendisinden korkmuş, kendisine haset etmiş ve insanları ondan uzaklaştırmak İçin onun hakkında yalanlar ve iftiralar uydurmuşlardır. Ancak Allâh inananları korur.

 

İLMİ YOLCULUKLARI

 

Bulunduğu belde ve Çevresindeki âlimlerle yetinmeyip, ilmi ehlinden almak İçin Etiyopya'nın ؟evresindeki bölgeleri de gezmiştir. Bu yolculuklarda zorluk ve meşakkatlerle karşılaşmıştır. Kendisi bunlara aldırmadan, nerede bir ilim ehli var ise, ona ulaş- mak İçin yola koyulmuştur. Bu, Selef-i Salih’in âdetidir. Zekâ ve hâfızasının güçlü olması, Şâfiî Fıkhı ve Usulünde derin bir bilgiye sahip olmasına yardımcı olmuştur. Bu meziyeti. Maliki, Hanbeli ve Hanefi Fıkhı İ؟in de geçerlidir. Daha sonra kendisini Hadis ilmi'ne (Hadisleri rivâyet etme ve anlamaya) vermiş ve Kutub-u Sitte ve başka eserleri senetleri ile birlikte ezberlemiştir.

Henüz on sekiz yaşına ulaşmadan, kendisine fetvâ vermede ve Hadis rivâyet etmede İcâzet verilmiştir, ilimde o kadar ilerlemiştir ki, artık parmakla gösterilen birisi olmuştur, insanlar Etiyopya ve Somali civarlarından onun bulunduğu yere gelip, âdeta oranm müftüsüymüşçesine ondan faydalanıyorlardı.

Daha sonra yaklaşık olarak H.1369 (1949) yıllarında Mekke-i Mukerreme'ye göç etti. Alevi El-Maliki, Emin El-Kutubî, Muhammed Yâsîn El-Fedânî ve Şeyh Hasan Meşşât Hoca Efendiler gibi, o bölgenin bazı âlimleriyle tanıştı ve aralarında sağlam bir dostluk bağı oluştu. Ayrıca Muhammed El-Arabi Et-Tebbân Hoca Efendi'nin derslerinde bulunmuş, Abdulgafûr El-Abbâsî El-Medeni El-Nakşebendi Hoca Efendi ile tanışıp ondan da Nakşebendi tarikatını almıştır.

 

 

Daha sonra Medîne-İ Münevvere ‘ye göç edip ileride kendisinden İcazet alacağı Muhaddis Muhammed Ali Âzam Es-Sıddiki El-Bekri El-Hindî El-Medenî El-Hanefi Hoca Efendi gibi bölgenin bazı alimleriyle tanışmıştır. Muhaddis AbdulkâdirŞelebî Hoca Efendi'nin öğrencisi olan Muhaddis İbrâhîm El-Hutni Hoca Efendi ile bir araya gelmiştir ve aralarında sevgi ve dostluk bağı oluşmuştur. Arif Hikmet ve Mahmudiye kütüphanelerinde devamlı bulunup orada bulunan yazma eserlerden istifâde etmiştir.

 

Medine de bir süre daha kaldıktan sonra yaklaşık olarak H. I370'de (1950) Kudüs'e gitmiştir. Oradan da Dimeşk şehrine yönelmiştir. Şehrin insanları, özellikle Muhaddisleri olan BedruddinEl-Hasanî Hoca Efendi'nin vefâtından sonraki bu dönemde, onu sevinçle karşılayıp benimsemişlerdir. Daha sonra Kaymeriyye mahallesindeki Katat Camii'ne yerleşmiş ve oradan namı daha da yayılmıştır. Şam bölgesinin âlimleri ve talebeleri ona sık sık  gelmeye başlamışlardır. Bu sırada onunla tanışan bir çok âlim kendisinden faydalanmış, onu övmüş, üstünlüğüne şâhit olmuş ve âlimliğini teyit etmiştir. Şam bölgesinde "Bedruddin El-Haseni Hoca Efendi'nin Halîfesi" ve "Şam

 

eserleri

 

İnsanların akidesini düzeltmek, inkârcılar ile savaşmak, bid'at ehlinin fitnelerini kaldırmakla meşgul olması. Hoca Efendi'yi kitap telif etmeye çokça vakit ayırmaktan alıkoymuştur. Buna rağmen ortaya koyduğu çok sayıda kıymetli eserleri vardır.

 

Bunlardan bazıları dallarına göre şunlardır:

 

Tecvidilmi:

 

 1. Ed-Dur En-Nadid Fî Ahkâm Et-Tecvid

 

Tecvid ilmi:

 

 1. Nasihatu'tTullâb (Akâid hakkında bir şiir)
 2. Es-Sırâtu'1 Müstakim Fi'tTevhid
 3. Ed-Delîlu'1 Kavim Alâ Es-Sırâtu'1 Müstakim
 4. El-Metâüb El-Vefiyye Şerh El-Akideti'n-Nesefiyye (NesefiAkidesi'nin Şerhi)
 5. İzhâr El-Âkîdeh Es-Sünniyyeh Şerh El-Akide Et-Tahâviyye (TahaviAkidesi'nin Şerhi)
 6. Eş-Şerhul Kavim Fi Helli El Fâz Es-Sırâti'1 Müstakim
 7. Sarîhu'1 BeyânFi'r Reddi Alâ Men Hâlefe El Kur'ân

9٠El-Makâlâtu'sSunniyye Fi Keşfi DalâlâtiAhmedİbn-i Tey- miye

 1. Şerh Es-Sıfât Es-SelâseAşera El-VâcibeLillâh
 2. El-Akide El-Munciye
 3. Et-Tehzir Eş-Şer-i El-Vâcib
 4. Risâle fî ButlânDea'veEvveliyet En-Nûr El-Muhammediyy
 5. RisâletunFi'rRaddiAJâKavlil- Bea'diInne'rRasûleYea'lemuKulleŞey'inYealemuhullâh
 6. El-ĞâratulJmâniyye Fî RaddiMefâsid Et-Tehrîriyye
 7. Ed-Durratu'lBehiyye Fî Helli Elfâzi'1 Akîdeti'tTahâviyye (TahâvîAkîdesi'nin Şerhi)
 8. Safvetu'l Kelâm Fî Sifetil Kelâm
 9. Risâletun Fî TenezzuhiKelâmillâhi Ani'1 Harfi ve'sSavt-İ VelLugah
 10. Et-Teâvun-u Ale'nNehy-İ Ani'1 Munker
 11. Kavâid-U Muhimmeh (Ridde ile ilgili)
 12.  

Hadîs ilmi:

 

DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)

 1. Şerh Elhyet Es-Suyûtî Fî Mustalah El-Hadîs
 2. El-Teakkub El-HasîsAlâ Men Taane Fî Mâ Sahha MinelHadîs
 3. Nusrat-u Et-Teakkub El-HasîsAlâ Men Taane Fî Mâ Sahha Mine'1 Hadîs
 4. Er-Ravâîh Ez-Zekiyye Fî Mevlid-i Hayri'lBeriyye (Mevlid-i Şerîf)
 5. Şerh El-Beykûniyye Fi'1 Mustalah
 6. Risâletu'n Fî HeddilHâhz
 7. Cuz'un Fî EhâdîseNessal Huffâz-11AlâSihhetihâ ve Husnihâ
 8. Esânîdu'lKutubis-Seb'a Fil Hadîs-İ E§-Şerîf
 9. El-Erbeûn El-Herariyye (kırk farklı Hadîskitâbmdan alman kırk Hadîs ve açıklamaları)

Fıkıh ilmi:

 1. Muhtasar-u Abdillâh El-Herari El-KâfiluBi-İlmEd-DînEd- Darûrî
 2. Bugyetu'tTâlibLimea'rifeti El-IlmEd-Dînî El-Vâcib
 3. Şerh Elfiyyet Ez-Zubed
 4. Şerh MetnEbîŞUcâ'
 5. Şerh MetnEl-A§mâviyye (Mâlikî Mezhebi Fıkıh kitabi)
 6. Şerh Et-Tenbih
 7. Şerh Menhec Et-Tullâb
 8. Şerh KitâbSullemu't Tevfik ilâ MehebbetillâhiAle't Tahkik
 9. Muhtasar-u Abdillâh El-Herari El-KâfiluBi-İlmEd-DînEd- Darûrî (Maliki Mezhebi'ne göre ilmihâl)
 10. Muhtasar-u Abdillâh El-Herari El-KâfiluBi-İlmEd-DînEd- Darûrî (Hanefi Mezhebi'ne göre ilmihâl)

Arapça Dili:

 1. Şerh MutemmimetHAcurUmiyyeFi'nNahu
 2. Şerh ManzUmeti'sSebbân Fil Arud

 

 

İÇİNDEKİLER 

MÜELLİFİN ÖZGEÇMİŞİ……… 5

MUKADDİME………… 20

ZARÛRÎİTİKÂD………  23

KELİME-İ ÇEHÂDET'ÎN BİRİNCİ KISMININ AÇIKLAMASI .....24

ALLÂHTN 13 SIFATI      31

KELİME-İ ŞEHÂDETİN İKİNCİ KISMININ AÇIKLAMASI ...... 33

PEYGAMBERİMİZİN BİLDİRDİKLERİNE ÎMÂN  34

KABİR AZÂBI   34

KABRİN NİMETLERİ      34

MÜNKER ve NEKİR MELEKLERİNİN SORGUSU               34

BA'S (DİRİLİŞ)   34

HAŞR35

KIYÂMET GÜNÜ 35

SEVAP  35

AZÂB    35

MİZAN                35

CEHENNEM       35

SIRÂT   36

HAVUZ               36

ŞEFÂAT              36

CENNET             36

 AHİRETTEALLÂHTNKEYFİYYETSİZ,MEKÂNSIZVEMESÂFESİZ

OLARAK GÖZLE GÖRÜLMESİ  36

 MÜ'MİNLERİN CENNET'TE ve KÂFİRLERİN CEHENNEM'DE

EBEDÎOLARAK KALMALARI    37

 MELEKLERE ÎMÂN        37

 PEYGAMBERLERE ÎMÂN           37

 ALLÂH'IN KİTAPLARINA ÎMÂN              37

 KADERE İMÂN 37

 SIDK     38

 EMÂNET            38

 FETANET           38

 PEYGAMBERLER İÇİN ŞUNLAR İMKÂNSIZDIR ............... 38

RIDDE  41

 KÜFRÜN KISIMLARI     44

 İTİKÂDÎKÜFRE ÖRNEKLER       44

 FİİLÎ KÜFRE ÖRNEKLER             48

 LAFZÎ (SÖZLÜ) KÜFRE ÖRNEKLER        48

 RİDDEYE DÜŞENİN ÜZERİNE FARZ OLAN ŞEYLER 53

 RİDDEYE DÜŞENLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLER   55

 FARZLAR VE HARÂMLAR         57

 TAHÂRET VE NAMAZ  59

 BEŞVAKİT NAMAZ VE NAMAZ İLE İLGİLİKONULAR 59

 NAMAZIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI             60

 ERKEK VE KIZ ÇOCUKLARIN VELİLERİNE FARZ OLAN 63

 ABDESTİN FARZLARI   65

 MESTİN ŞARTLARI        67

 ABDESTİBOZAN HÂLLER          68

 İSTİNCÂYI (AVRETİNECÂSETTEN TEMİZLEMEYİ)GEREKTİREN

HÂLLER VE FARZLARI 70

 NECÂSETİ SİLMEK KULLANILACAK ŞEYLERDE ARANILACAK

ÖZELLİKLER     70

DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)

 GUSLÜGEREKTİREN HÂLLER VE GUSLÜN FARZLARI 72

 GUSLÜN FARZLARI       73

 TAHÂRET (ABDEST, GUSÜL) VE TEYEMMÜMÜN HÜKÜMLERİ 74

 TEYEMMÜMÜN FARZLARI       76

 ABDESTSİZ, CÜNÜP, HAYIZLI VE NİFASLI OLANA HARÂM

OLAN ŞEYLER  78

 NECASETTEN TEMİZLENMENİN VE ONU GİDERMENİNŞEKLİ80

 NAMAZIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI      82

 NAMAZI BOZAN ŞEYLER           84

 NAMAZDAN SEVÂP ALINABİLMESİNİN ŞARTLARI. 86

 NAMAZIN FARZLARI    87

 CEMÂAT VE CUMÂ NAMAZI    93

 CUMÂ NAMAZININ GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI94

 İKİ HUTBE         95

 İMÂMA UYMANIN (ME'MÛM OLMANIN) ŞARTLARI  97

 ÖLÜNÜN TEÇHÎZİVE CENÂZE NAMAZI              101

 ÖLÜNÜN YIKANMASI (GASL)  102

ÖLÜNÜN KEFENLENMESİ          102

 CENÂZE NAMAZININ ŞARTLARI            103

 ÖLÜNÜN DEFNEDİLMESİ           104

 ZEKÂT                106

 MAL (MÜLK) ZEKÂTI   106

 HAYVANLARDA ZEKÂT NİSÂBI             107

 HAYVANLARDA ZEKÂT MİKTÂRI         108

 EKİNLERDE ZEKÂT NİSÂBI       109

 EKİNLERDE ZEKÂT MİKTÂRI   110

 ALTIN VE GÜMÜŞÜN ZEKÂT NİSÂBI    111

 ALTIN VE GÜMÜŞÜN ZEKÂT MİKTÂRI               111

 MÂDEN VE HAZÎNENİN ZEKÂT MİKTÂRI          112

 TİCÂRET MALININ ZEKÂT NİSÂBI         112

 TİCÂRET MALININ ZEKÂT MİKTÂRI     112

 FİTRE ZEKÂTI   113

 ZEKÂT KİMLERE VERİLİR?       114

 ORUÇ   117

 ORUÇ VE ORUÇ İLE ALÂKALI HÜKÜMLER:      117

 ORUCUN FARZLARI      118

 HAC      122

 HAC VE UMRENİN HÜKÜMLERİ             122

 HACCIN RÜKÜNLERİ    123

 HAC VE UMREDE HARÂM OLAN ŞEYLER         125

 HACCIN VÂCİBLERİ      127

 MUÂMELÂT      130

 (TİCÂRÎVE BENZERİANLAŞMALAR)     132

 NİKÂH    134

 FÂİZİN HÜKÜMLERİ     135

 HARÂM OLAN BÂZI ALIŞVERİŞLER      137

 ÖLEN KİŞİNİN MÎRÂSI PAYLAŞTIRILMADAN ÖNCE YAPILMASI

GEREKENLER   140

 SATIŞLA ALÂKALI BÂZI ÖNEMLİ HUSUSLAR 141

 NAFAKA            143

 KALBİN FARZLARI        145

 KALBİN GÜNÂHLARI   148

YEDİ ORGANIN GÜNÂHLARI    153

KARNIN GÜNÂHLARI 153

 GÖZÜN GÜNÂHLARI  154

 DİLİN GÜNÂHLARI     156

KULAĞIN GÜNÂHLARI        163

 ELİN GÜNÂHLARI      164

 CİNSEL ORGANIN GÜNÂHLARI    168

 AYAĞIN GÜNÂHLARI 170

 BEDENİN GÜNÂHLARI        172

DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)

 TEVBE       182

TEVBENİN RÜKÜNLERİ        182

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22,90 ₺
1 Taksit 22,90 ₺ 22,90 ₺
2 Taksit 12,18 ₺ 24,36 ₺
3 Taksit 8,24 ₺ 24,73 ₺
4 Taksit 6,28 ₺ 25,13 ₺
5 Taksit 5,10 ₺ 25,49 ₺
6 Taksit 4,31 ₺ 25,86 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22,90 ₺
1 Taksit 22,90 ₺ 22,90 ₺
2 Taksit 12,18 ₺ 24,36 ₺
3 Taksit 8,24 ₺ 24,73 ₺
4 Taksit 6,28 ₺ 25,13 ₺
5 Taksit 5,10 ₺ 25,49 ₺
6 Taksit 4,31 ₺ 25,86 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22,90 ₺
1 Taksit 22,90 ₺ 22,90 ₺
2 Taksit 12,18 ₺ 24,36 ₺
3 Taksit 8,24 ₺ 24,73 ₺
4 Taksit 6,28 ₺ 25,13 ₺
5 Taksit 5,10 ₺ 25,49 ₺
6 Taksit 4,31 ₺ 25,86 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22,90 ₺
1 Taksit 22,90 ₺ 22,90 ₺
2 Taksit 12,18 ₺ 24,36 ₺
3 Taksit 8,24 ₺ 24,73 ₺
4 Taksit 6,28 ₺ 25,13 ₺
5 Taksit 5,10 ₺ 25,49 ₺
6 Taksit 4,31 ₺ 25,86 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22,90 ₺
1 Taksit 22,90 ₺ 22,90 ₺
2 Taksit 12,18 ₺ 24,36 ₺
3 Taksit 8,24 ₺ 24,73 ₺
4 Taksit 6,28 ₺ 25,13 ₺
5 Taksit 5,10 ₺ 25,49 ₺
6 Taksit 4,31 ₺ 25,86 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 22,90 ₺
1 Taksit 22,90 ₺ 22,90 ₺
2 Taksit 12,18 ₺ 24,36 ₺
3 Taksit 8,24 ₺ 24,73 ₺
4 Taksit 6,28 ₺ 25,13 ₺
5 Taksit 5,10 ₺ 25,49 ₺
6 Taksit 4,31 ₺ 25,86 ₺
 1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA