x

El-Müsned Hadisler - İmam Şafii-1469

Sağlam Yayınevi
Ürün Kodu : 9789759180942
İmam Şafî Merhumun sahih hadislerden derlenmiştir.Seyfullah Erdoğmuş tercümesi Neşredilmiştir.
285,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • EL-MÜSNED HADİSLER

  Çevirmen:Seyfullah Erdoğmuş
  Yayın Tarihi2015-01-06
  ISBN

  9789759180942

  Baskı Sayısı1. Baskı
  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı770
  Cilt TipiCiltli
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut17 x 24 cm
  MÜTERCİMİN TAKDİMİ

  Bismillahirrahmanirrahim
  Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Mu- hammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
  ve laquo;Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
  "Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adı ve not;na birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en- Nisâ; 4/1),
  "Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. 0 da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
  Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.
  Tercümesini sunduğum İmam Şafiî rahimehullah'ın Müsnedi, kendisinin te'lif ettiği kitaplarda kendi isnadlarıyla rivayet ettiği hadisler ile bunun haricinde isnadlı olarak rivayet ettiği hadislerin Rebî b. Suleyman el-Muradî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. Kitabın bana kadar ulaşan isnadları şu şekildedir:
  Birinci Senedim:
  Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî; Bize; Seyyid Muhammed b. Alevî el- Mâlikî el-Hasenî umumî icazetle rivayet etti,
  -O, babası es-Seyyid b. Alevî b. Abbas el-Mâlikî’den,
  -O, es-Seyyid Abbas’tan,
  -O, şeyhi es-Seyyid Ebu Bekir Şattâ'dan,
  -O, Seyyid Ahmed Zeynî ed-Dahlân’dan,
  -O, Şeyh Osman b. Hasen ed-Dimyâtî’den,
  -O, Muhammed b. Ali eş-Şenevânî'den,
  -O, Hicrî 1099’da vefat etmiş olan Şeyh Muhammed el-Munîr es- Semânhûdî’den,
  -O, Muhammed b. Muhammed el-Bedîrî’den,
  -O, Molla İbrahim'den,
  -O, Hicrî 1071 yılında vefat etmiş olan Safiyuddin Ahmed b. Muhammed el-Medenî'den,
  -O, eş-Şems Muhammed b. Ahmed er-Ramlî’den,
  -O, Zekeriyya b. Muhammed el-Ensârî’den,
  -O, Hafız Ahmed b. Ali b. Hacer’den,
  -O, es-Salah İbn Ebî Ömer’den,
  -O, el-Fahr İbni’l-Buharî’den,
  -O, Ebû Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydalanî’den,
  -O, Hicrî 515 yılında vefat etmiş olan Ebû Ali el-Hasen b. Ahmed el- Haddad'dan,
  -O, Hicrî 430 yılında vefat etmiş olan Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî’den,
  -O, Hicrî 346 yılında vefat etmiş olan Ebu’l-Abbas Muhammed b. Ya’kûb el-Esam'dan,
  -O, Hicrî 270 yılında vefat etmiş olan er-Rebî b. Süleyman el-Murâ- dî'den,
  -O, Hicrî 204 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Abdillah Muhammed b.
  İdris eş-Şafiî rahimehullah'tan rivayet etmiştir.
  İkinci Senedim:
  -Muhammed Mutî' el-Hafız b. Muhammed Vasıl b. Şeyh el-Hafız Abdur- rahim,
  -Hicrî 1380 yılında vefat etmiş olan Şeyh Muhammed Ebu'l-Hayr el- Meydânî’den icazetle rivayet etti.
  -O, Hicri 1324 yılında vefat etmiş olan ez-Zahid Selim el-Musve-tî’den,
  -O, Hicri 1262 yılında vefat etmiş olan muhaddis şeyh Ahmed Müslim el-Kizebrî’den,
  -O, Hicrî 1218 yılında vefat etmiş olan asrının müsnidi Ahmed b. Abd el-Attâr'dan,
  -O, Şam muhaddisi Şeyh İsmail el-Aclûnî’den,
  -O, el-Fahr İbnu'l-Buharî’ye ulaşan isnadıyla;
  -Kadı Ebu’l-Mekârim Ahmed b. Muhammed el-Lebbân ve Ebu Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydelânî'den,
  -Onlar, Ebu Ali el-Hasen b. Ahmed el-Haddâd’dan,
  -O, Hafız Ebu Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî'den,
  -O, Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ya'kûb el-Esam’dan,
  -O, er-Rebî b. Süleyman el-Muradî'den,
  -O da İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî rahimehullah’tan rivayet etti.
  *Tercümede Esas Aldığım Müsned Neşirleri
  1-Bulak el-Emiriyye Nüshasından tashih edilen Hindistan baskısı esas alınarak çıkarılan ve Hicrî 1400 yılında Daru’l-Kutubi'l-İlmiyye tarafından yapılan neşri. Bu neşrin sonunda şu açıklanmıştır: "Şam diyarındaki en eski nüsha olan Emiriyye nüshası ile karşılaştırılmıştır. Meşhur muhaddis imam-ların dinledikleri kayıtlı olan bu nüshanın tarihi Hicri 784’tür."
  2-Eyyub Ebu Haşrif’in tahkiki, Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak’ın kontro ve not;lü ve Abdulkadir el-Arnaut’un takdimi ile Hicrî 1423 (2002) yılında Daru’s- Sekafeti’l-Arabiyye tarafından basılan neşri
  3-Ebu Umeyr Mecdi b. Muhammed el-Mısrî el-Eserî tahkiki, Şeyh Muk- bil b. Hadi’nin takdimi ve es-Sindî'nin tertibi ile Hicrî 1416 yılında Mektebetu îbn Teymiyye’de yayınlanan "Şifâu'l-İyyi Bitahrici ve Tahkiki Müsnedi’ş-Şafiî
  Bitertibi’l-Allâmeti's-Sindî" adlı neşri
  4-Ve İmam Suyutî’nin: "eş-Şafiu'l-Iyyi Ala Musnedi’ş-Şafiî" adlı şerhine Abdurrazzak b. Es'adullah el-Buhari tarafından h.1429 yılında master tezi olarak yapılan tahkiki esas alınmıştır.
  Bab başlıklarında ve hadis numaralarında İmam Muhammed ve Acirc;bid es- Sindî'nin tertip ettiği nüshayı esas aldım. Parantezler arasında İmam eş- Şafii'nin Müsned'ine; Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak tarafından yapılan tahkik ve not;teki numaralan ekledim. Şafii’nin Sunen’indeki numaraları ise dipnotlarda verdim. Hadislerin sıhhatine veya zayıflığına dair hükümlerini ve tahricini genelde Ebu Umeyr Mecdi el-Eseri’nin tahkikinden ve ed-Dekkak'ın tahricin- den istifade ederek hazırladım.
  Es-Sindî’nin tertibi olan nüshanın baskılarında kitap; İbadetler kısmı ve Muamelat kısmı olarak ikiye taksim edilmiş ve her kısımda numaralandırma yeniden başlatılmıştır. Bu sebeple kitabın orjinalindeki numaralandırmayı aynen takip ettim. Ancak kitabın sonunda es-Sindî'nin tertibinde geçmeyip de Müsned baskılarında yer alan ziyade rivayetleri, "Ziyadeler" başlığı al ve not;tında kitabın sonuna, numara sırasını takip ederek ekledim. Bunun dışında, Müsned baskılarında farklı numaralarla mükerrer olarak gelen rivayetleri numara vermeksizin, ilgili bölümlere aldım ve Müsned neşrindeki numarası ve not;nı parantez içinde belirttim.
  Allah Azze ve Celle’den bu çalışmamı hayra vesile kılmasını dilerim.
  Seyfullah Erdoğmuş Çubuk-Ankara
  İÇİNDEKİLER
  MÜTERCİMİN TAKDİMİ 5
  İmam Şafiî Rahimehullah'ın Kısaca Hayatı 9
  İBADETLER KISMI
  İman ve İslâm 15
  İlim Kitabı 22
  Kitap ve Sünnete Sarılma Kitabı 26
  Taharet/Temizlik Kitabı
  Sular Bâbı 31
  Necasetler ve Bunların Temizlenmesi 34
  Kaplar ve Derilerin Tabaklanması 40
  Helâ Edepleri 42
  Abdest Alma Şekli 44
  Abdesti Bozan Şeyler 51
  Gusül Hükümleri 56
  Mestlere Mesh Etmek 62
  Teyemmüm 68
  Hayız ve İstihaza 72
  Namaz Kitabı
  Namaz Vakitleri 77
  Ezan 90
  Namazın Şartları 97
  Mescidler 102
  Namaz Kılanın Sütresi 104
  Namazın Şekli 105
  Cemaat ve Namazda İmamlık Hükümleri 142
  Namazda Yasak Olan ve Mubah Olan Fiiller 163
  Yanılma (Sehv) Secdeleri 168
  Tilavet Secdeleri 171
  Cum'a Namazı 174
  Bayram Namazları 203
  Kurbanlar 214
  Kusuf (Güneş Tutulması) Namazı 217
  İstiskâ (Yağmur Duâsı) Namazı 223
  Yağmur Duâsı 227
  Korku Namazı 231
  Seferi (Yolcu) Namazı 234
  Teheccüd (Gece Namazı) 243
  Vitr 245
  Namazların Kazası 249
  Hastanın Namazı 250
  Cenazeler ve Hükümleri 251
  Zekât Kitabı
  Zekâtın Emredilmesi, Terk Edenin Tehdid Edilmesi,
  Kimlere ve Ne Kadar Farz Olduğu 269
  Kimlerden Zekât Alınıp Kimlerden Alınmayacağı 280
  Zekâtın Kimlere Verileceği ve Zekât Memurları 294
  Define ve Madenlerin Zekatı 297
  Fıtır Sadakası 299
  Oruç Kitabı
  Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler 303
  Nafile Oruç 310
  Yolcunun Oruç Tutması 315
  Oruç Hakkında Çeşitli Hükümler 320
  İtikaf 326
  Hac Kitabı
  Haccın Farz Oluşu 327
  Zaman ve Mekân Olarak Hac ve Umre’nin Mîkatleri 333
  Mekke’nin Fazileti 341
  İhrâma Giren Kimsenin İhrâm Giyme Esnasında
  Uyması Gereken Şeyler 342
  İhrâmlıya Mubâh Olan ve Haram Olan Şeyler İle
  İşlenen Haramlardan Dolayı Terettüp Eden Hükümler 353
  Mekke'ye Girdikten Sonra Nüsükleri Tamamlayıncaya Kadar
  Hacının Yapması Gerekenler 380
  İfrâd, Kırân ve Temettü Haccı . 410
  Umre Hakkında Gelenler 420
  Hacdan Engellenen ve Haccı Kaçıranın Hükümleri 422
  Başkası Adına Hac Yapmak 426
  Hac Hakkında Çeşitli Rivayetler 432
  Medine’nin Fazileti ve Medine Hakkında Gelenler 434
  MU ve Acirc;MEL ve Acirc;T KISMI
  Nikah Kitabı
  Mehir Hükümleri 437
  Nikahta Velî Şartı Hakkında Gelenler 444
  Evlenmeye Teşvik, Dünürcü Olmak,
  Nikâhın Haram Kıldığı Şeyler ve Diğerleri 449
  Süt Emme Hakkında Gelenler 461
  Kadınlarla Geçinmek ve Eşler Arasında Günlerin Taksimi 471
  Nesep Hakkında Gelenler 478
  Talâk Kitabı
  Talâk Hükümleri Hakkında Gelenler 483
  îlâ Hakkında 502
  Liân (Lanetleşme) 505
  Hulû’ 516
  İddet 518
  İhdâd 534
  Hıdâne (Çocuk Bakımı) 537
  Mefkûd (Kocası Kaybolan Kadın) 538
  Nafakalar 538
  Itk (Köle Azâdı) Kitabı
  Itk (Köle Azâdı) ve Memluk Hakkında Gelenler 542
  Tedbîr (Kölenin Azadını Sahibinin Ölümüne Bağlamak) 545
  Mukateb ve Velâ 549
  Yeminler ve Adaklar Kitabı
  Yemin 556
  Adaklar 558
  Hudûd (Had Cezaları) Kitabı 562
  Zinâ'nın Cezası 562
  Hırsızlığın Had Cezası 571
  Yol Kesicilik, Dinden Dönme, Büyücülük ve Diğer Hükümler 577
  İçki İçme Haddi 582
  İçecekler Kitabı 587
  Diyetler 593
  Kasâme 621
  Cihad Kitabı 625
  Cizye Hakkında Gelenler 647
  Koruluk ve İktâ Hakkında Gelenler 651
  Boş Arazileri İhya Etmek 653
  Mezâlim Hakkında Gelenler 655
  İçme Suyu Kuyuları 655
  Ziraât Kitabı 657
  Lukata (Buluntu Mal) Kitabı 660
  Lakît (Buluntu Çocuk) 661
  Vakıf Kitabı 662
  Alışveriş Kitabı 664
  Satışı Yasaklanan Şeyler ve Diğer Hükümler 664
  Meclislerin Muhayyerliği 688
  Fâiz Hakkında 691
  Selem 702
  İflâs 704
  Rehin Kitabı 705
  Şuf’a Kitabı 707
  İcârât (Kiralamalar) 709
  Hibe (Bağış) ve Umrâ (Ömürlük Bağış) 711
  Kırâz (Borçlanma) 714
  İstikrâz (Borçlandırma) 716
  Avlanma ve Hayvan Kesimleri 717
  Tıp Kitabı 725
  Akdiye (Yargı) Hükümleri 726
  Şahitlikler 734 ve emsp;
  Fitneler 737
  Rüya Tabiri 738
  Tefsir 739
  Nübüvvet Alâmetleri 743
  Edep Kitabı 745
  Vasiyetler 750
  Ferâiz Kitabı 751
  Menkıbeler 758
  Ziyadeler 768

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.