x

İlahi Ahlak-1570

UYANIŞ YAYINEVİ
Ürün Kodu : 9786056240126
Allah’ın, Esmâülhusnâ denen güzel isimlerinin mâhiye­tini Esrarını izâh Eden Kitaptır
29,90 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İlahi Ahlak

  • Kitap Adı:        İlahi Ahlak
  • Yazar:              İmam Gazali
  • Kapak:             Mehmet Miyasoğlu
  • Çevirmen:        Yaman Arıkan
  • Yayınevi:          Uyanış Yayınevi
  • Sayfa               Sayısı: 360
  • İlk Baskı Yılı:     2007
  • Dil:                   Türkçe

  Eserin orijinalinin adı, el-Maksadül’esnâ şerh-u es-mâillâhilhusnâ’dır. Müellif Gazâlî bu ismi koymuşdur. Türkçe’sine bizim koyduğumuz ad ise bundan tamâmen farklıdır. Oyle sanıyorum ki. eserin Türkçe’sine bizim koyduğumuz isim muhterem okuyucularımıza ilk anda biraz garip gelecektir. Fakat bu yazının başına koyduğumuz iki hadîs mealini okudukları zaman, esere bu ismi koymakda isabet etdiğimizi anlayacaklardır.

  Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

  - Allah ve acute;ın ahlâkı ile ahlâklanınız.

  - Allah ve acute;ın şöyle şöyle bir kısım ahlâkı vardır. Kim onlardan biri ile ahlâklanırsa cennete girer!...

  Eserin Müellifi Huccetül İslam Gazâlî diyor ki:
  - İnsanlık mertebelerinde yükselmenin, hem dünyâda hem de âhıretde huzûr, sükûn, saâdet ve selâmete kavuşmanın tek yolu, şânı yüce olan Allah ve acute;ın ahlâkı ile ahlâklanmakdır.

  Değerli okuyucularım,

  Konusu îtibâriyle fevkal’âde ehemmiyeti hâiz bu eser, seneler öncesinde hazırlanmışdı. Fakat çeşitli sebeplerle bugüne kadar onu siz muhterem okuyucularımızın istifadesine sunmak müm-kün olmamışdı. Birçok okuyucumuz, çıkacağını kendilerine daha Önceleriduyurmuş olduğumuz için bize defaâtla mürâcaat ederek eseri istemişler, fakat biz, elimizde olmayan sebeplerden dolayı onu basamadığımızdan muhterem okuyucularımızın isteklerini yerine getirememişdik. İşte şu anda, hem eseri çıkarmış, hem de azîz okuyucularımızın taleplerini yerine getirmiş olmanın bahtiyârlığı içindeyiz. Hemen Allah’dan niyâzımız, onu okuyanlara ilâhî feyizlerini bol bol akıtmasıdır.

  Değerli okuyucularımızın anlamış olacakları gibi, eserin konusu, Allah’ın, Esmâülhusnâ denen güzel isimlerinin mâhiye-tini izâhdan ibâretdir. Allah’ın doksan dokuz isminden ibâret olan Esmâülhusnâ’da o derece esıâr gizlidir ki, kısaca şöyle diye-biliriz:

  ve mdash; Allah ile kâinât arasındaki esrâr ve yine Allah ile insan arasındaki esrâr bu isimlerde gizlidir. Bütün kâinât ve kâinâtda olup bitenler Allah’ın bu isimlerle tecellîsinden ibâretdir. İnsanın Allah’a yakın olmasının veya O’ndan uzak kalma-sının sırları bu isimlerdedir. Bu isimlerin herbiri Allah’ın birer ahlâkıdır. Allah’a yakınlık mekân itibariyle olmaz; bil’akis vasıf îtibâriyle olur. Doksan dokuz isimden herbiri Allah’ın kâmil birer ahlâkıdır. Allah onların herbiri ile tam bir şekilde muttasıfdır. Bu isimlerin bir çoğundan kulun da nasibi vardır. Fakat bu ııasîp, Aliah’daki gibi tam ve kâmil değil, "Karınca karârınca" misâlidir. İşte bir insan, bu isimler-den alabileceği hisse mikdânnca Allah’a yakın olur ve ebedî saâdete o nisbette hak kazanır. Yalnız, Allah ismi zât ismi olduğuna göre, esas olarak insanın onun hâricinde kalan diğer isimlerin ifâde etdikleri vasıflarla vasıflanması ve onlardan alınası gereken nasîbi alması düşünülebilir. Bu isimlerin herbiri Allah’ın birer ahlâkı olduğuna göre, onlardan en çok nasibini alan Allah’a en yakın olur. En az nasibini alan da en uzak olur. Bu isimlerin ifâde etdiği İlâhî vasıflardan hiçbiri ile ahlaklanmamış olanın Allah’a hiç yakınlığı yokdur. Saâdet ve haz nisbeti de Allah’a yakınlık derecesine bağlıdır. Buna göre, Allah’a en yakın olanla en uzak olanın saâdet ve bahtiyârlık dereceleri bir değildir. Allah’a en yakın olan en çok mes’ûd ve bahtiyâr olandır. En uzak olan ise en az mes’ûd ve bahtiyâr olandır. Allah’ın bu isimlerin herbiri ile kâinâtda birer tecel-lîsi vardır. Onlarla ahlâklanan kul da hayâtda oldukça başka insanlarla ve Allah’ın diğer mahlûkatı ile olan münâsebet-lerinde bu vasıfları üzerinde göstermelidir. Bu da kulun o isimlerle tecellîsi demekdir. Bu dünyâ hayâtında Allah’ın mahlûkatına o isimlerle tecellî edemeyen bir kimse İlâhî ahlâk ile ahlaklanmamış demekdir. İlâhî ahlâk ile ahlâklanmış olmanın emâresi, onların varlığının kişide bizzât ve fiilen müşâhede edilmiş olmasıdır...

  İÇİNDEKİLER

  Takdîm 15

  Niçin İlâhî Ahlâk 18

  Giriş 45

  Kitabın Başlangıcı 47

  Birinci Bahis 51

  İkinci Bahis 79

  Üçüncü Bahis 83

  Dördüncü Bahis 87

  İKİNCİ KISIM Maksatlar Gâyeler

  Birinci Bahis 111

  Allah 115

  Elmelik 126

  Elkuddûs 129

  Esselâm 132

  Elmümin 134

  Elmüheymin 138

  El’azîz 139

  Elcebbâr 141

  Elhâlık, Elbârî, Elmusavvir 145

  Elgaffâr 152

  Elkahhâr 155

  Elvehhâb 157

  Errezzâk 163

  Elfettâh 166

  El’alîm 168

  Elkaabıd, Elbâsıt 170

  Elhâfıd, Errâfî’ 172

  Elmuızz, Elmüzill 174

  Essemî’ 176

  Elhakem 180

  El’adl 190

  Ellâtîf 196

  Elhabîr 199

  Elhalîm 200

  El’azîm 201

  Elgafûr 204

  Eşşekûr 205

  El’aliyy 209

  Elkebîr 215

  Elhafız 217

  Elmukît 222

  Elhasîb 223

  Elcelîl 227

  Elkerîm 230

  Errakîb 232

  Elmücîb 233

  Elvâsî 235

  Elhakîm 237

  Elvedûd 241

  Elmecîd 244

  Elbâis 245

  Eşşehîd 252

  Elhakk 253

  Elvekîl 257

  Elkaviyy, Elmetîn 258

  Elveliyy 259

  Elhamîd 262

  Elmuhsî 263

  Elmübdî, Elmuîd 264

  Elmuhyî, Elmümît 265

  Elhayy 266

  Elkayyûm 267

  Elvâcid, Elmâcid 268

  Elvâhid 269

  Elkaadir, Elmuktedir 271

  Elmukaddim, Elmuahhır 272

  El’evvel, El’âhır 275

  Ezzâhir, Elbâtın 276

  Elberr 281

  Ettevvâb 282

  Elmüntakım 283

  El’afüvv, Erraûf 284

  Mâlikülmülk 285

  Zülcelâli vel’ikrâm, Elvâlî 287

  Elmüteâlî, Elmuksıt 289

  Elcâmî 294

  Elganiyy, Elmuğnî 296

  Eddârr, Ennâfî 299

  Ennûr 301

  Elhâdî 302

  Elbedî 304

  Elbâkî 305

  Elvâris 307

  Erreşîd 309

  Essabûr 310

  Bir ma’zeret 312

  ikinci Bahis 325

  Üçüncü Bahis 329

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Birinci Bahis 333

  İkinci Bahis 338

  Üçüncü Bahis 352

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.