x

İlim Ve Esrar Hazinesi-1528

Berekat Yayınevi
Ürün Kodu : 9786055126056
Devamlı var olan, Ondan başkası Onunla varlıkta duran, varlığı­nın başlangıcı ve sonu olmıyan, Allahın İlmini Anlatan Kitaptır
69,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İLİM VE ESRAR HAZİNESİ

  Gunye'tüt Talibin

  • Çevirmen: Faruk Meyan
  • ISBN
  • 9786055126056
  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 527
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  • Boyut 5 x 24 cm

  ÖNSÖZ  

  BİSMİLLÂHIRRAHMÂNİRRAHÎM

   HER HAYIR KAPISININ ANAHTARI BESMELE.

  BAŞLIYALIM KİTABA YÜCE ALLAH İSMİYLE.

  İHSAN KAPILARINI SEN BİZE AÇ, YÂ RABBİ!

  ÜSTÜMÜZE BEREKET. MAĞFİRET SAÇ, YÂ RABBİ!

  Devamlı var olan, Ondan başkası Onunla varlıkta duran, varlığı­nın başlangıcı ve sonu olmıyan, zâtında, sıfatlarında ve işlerinde ben­zeri ve ortağı bulunmıyan, yaratılmışlardan hiçbirine benzemiyen; diri, bilici, işitici, görücü, dileyici, gücü yetici, söyleyici ve yaratıcı olmak sıfatlarına sâhib olan Allahü teâlâya, Ol emri ile yarattıkları­nın sayısı kadar, sevdiği ve beğendiği gibi hamd ü senalar olsun!

   Bütün dualar, iyilikler onun Peygamberi ve en sevdiği kulu, insan­ların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya ı sallâllahü aleyhi ve sellem) ve onun yüksek, temiz ve Nûh aleyhi*-selâmın gemisi gibi olan Ehl-i Beytine ve haklarında:

   «Eshâbım gök­teki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız, kurtulursunuz» buyurulan Eshâbının hepsine (rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn) ve bunları se­mlere ve izlerinde gidenlere olsun!

   Cenâb-ı Hak, bütün insanlara, sayılamıyacak kadar çok ni'met, iyilik vermiştir. Bunların en büyüğü, en kıymetlisi olarak da, Resuller re Nebiler (aleyhimüsselâm) göndererek ebedî saadet yolunu göstermişdir ve: «Ni'metlerimin kıymetlerini bilir, emrettiğim gibi kullanır­sanız, onları arttırırım. Kıymetlerini bilmezseniz, bunları beğenmezse-z elinizden alır, şiddetli azâb ederim» buyurmuştur.

   Peygamber efendimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem) bir hadıs-i şe­rif de: «Ümmetimin âlimleri, Benî İsrail'in Peygamberleri gibidir», di­ğer bir hadîs-i şerifte de: «Âlimler Peygamberlerin vârisleridir» bu­yurdu. İmâm-ı Rabbani (kuddise sirruh), bu ikinci hadîs-i şerifi açık­larken şöyle buyurur: Vâris, vârisi olduğu kimsenin, her şey'inde vâ­risidir. Peygamber efendimizin (sallâllahü aleyhi ve sellem) vârisi olan­lar da, her hususta onun vârisidir. İlminden, ahlâkından, nübüvvet ıc vilâyet kemalâtından hisselerini alanlardır. Yalnız fıkıh bilgisi olana fıkıh âlimi, yalnız tasavvuf bilgisi olana tasavvuf âlimi, yalnız ke­lâm bilgisi olana da kelâm âlimi denir. Hepsini kendinde toplayana (âlim) denir. İşte hadis-i şerif de, peygamberlerin (aleyhimüsselâm) vârisleri diye bildirilen âlimler, bu âlimlerdir.

   Kur'ân-ı Kerîm'i ve Peygamber efendimizin (sallâllahü aleyhi ve sellem) hadîs-i şeriflerini ezberliyen, derin manâlarını, peygamberlik kandilinden aldıkları nur ile anlıyan, ilmin, amelin, takvanın, kere­min, cömertliğin, vilâyet, ihlâs ve mânın sembolü olan meşhur dört mezheb imâmı ve Süfyân-ı Sevrî, Cüneyd-i Bağdadî, Ma'rûf-ı Kerhı, Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî (rahmetullahi aleyhim) vâris olan bu âlimlerin, en önde gelenleridir. Cahillik, taşkınlık ve sapıklık sahrala­rında dolaşanlara yol gösterici, insanlığın, insafın dışına çıkmış olan­ları uyana, şeytana, nefse ve aldatıcı dünyaya kapılanlara sözleri, ke­rametleri yakıcı yıldırımlar gibi inip şaşırtıcı ve geriye döndürücü; ibâdet edenlerin, İslâm ahlâk ve edebini kendine mâl edip bunlarla yaşayanların, takva, verâ ve ihlâs sahihlerinin, kendinden kurtulup Allahü teâlâya yaklaşanların, kendi varlığını unutup Hak ile. bekaya kavuşanların, ömürlerini âhiretlerinin sermayesi yapanların, korku, v;nîd, tevekkül, rızâ, sıdk, muhabbet ve aşk sahralarında dolaşıp, susuzluktan yananlara Nisan bulutu gibi rahmet akıtanların imdadına yetişici, tepeden tırnağa kadar şeriate uyup, tarikat ve hakikatin sır­larına kavuşan bu âlimler ve gerçek mutasavvıflardır. Onlardan ne ka­dar konuşulsa az, onlar ne kadar övülse az, onlar ne kadar sevilse yine azdır. İslam dininin tümünü kendilerinden sonrakilere ulaştırmak için gece gündüz çalışan, din ve vatanlarını düşmanlardan korumak için istirahatlarından vazgeçip, Allah yolunda şehid olan o necîb insan­lardır.

   

   

  Eûzü Besmele okuyarak bugünkü Türkçeye çevirmesine başladı­ğım Gunyetü't-Tâlibîn kitabı Gavsü's-Sakaleyn, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin (kuddise sirruh) en tanınmış, en kıymetli, kitâblarındandır. Kitabın aslı arabî dil ile yazılmıştır. İlk defa, Sultan Abdülhamid han zamanında Süleyman Hasbî tarafından hicri 1304 "yılında Osmanlıcaya çevrilmiş ve Matbaa-i Osmaniyye'de basılmıştır. Dil oldukça ağırdır. Bu çevirimizde elden geldiği kadar, kitabın üslûbunu bozma­mağa, bunun yanında herkesin anlıyabileceği sâde bir dille yazmağa gayret ettik.

   

  Ancak memleketimizde hanbeli mezhebi yaygın olmadığından, fı­kıhla ilgili birkaç sahifeyi bu tercümeye almadık. Yanlış anlama ih­timalinden çekindik.

  Okuyunca gerçek bir hazine olduğunu kabul etmemek imkânsız. Bilinmiyen, duyulmayan bir ilim ve esrar hazinesi. Çevirme süresince bu iki kelime zihnime ve kalbime o kadar yerleşti ki, bu çeviriye ister istemez. ÎLİM ve ESRAR HAZÎNESİ adını verdim. Talebe için yeterli bilgiler anlamına gelen Gunyetüt Tâlibîn kitabını Osmanlıcaya çevi­ren Sülyman Hasbî bey, tercümesine Umdetü's-Sâlihîn adını vermiş­ti. Yâni Âllahü teâlânın sevgili kullarının esas tâkibedecekleri yol de­mektir.

   

  Her söz, sahibine göre kıymet kazanır, sözü gereğince kitabın için­dekiler hakkında fazla yazmağa lüzum yok. Kısaca içinde Ehl-i Sün­net itikadını, sapık fırkaları, ibâdetleri, haram, helâl, emr-i ma'rûf, nehy-i münker, tevbe, ihlâs, sıdk, kıymetli günler ve geceler, edeb, ah­lâk, tavassuf ve daha birçok her mü'mini, her insanı ilgilendiren ko­nular vardır. Bazan bir konuyu çok derinliğine ve genişliğine işlediği­ni görecek, âyet-i kerimelerin tefsîrlerindeki ince manâlarının farkına varacak, kendinizi câhü ve uzak, o büyük âlimi ve velîyi pek derin ve yakîn bulacaksınız. Bazan Cennet ve Cehennem hakkındaki geniş bil­gileri okurken, kendinizi unutacaksınız. Bazan kıssaları okurken, bu­lunduğunuz zamandan sıyrılıp, binlerce yıl öncesini yaşıyacak, görür gibi olacaksınız. Bazan tariflerin çoğunluğundan İslâm âlim ve mu­tasavvıflarının ilim ve hallerine şaşacak, onları engin denizde yüzer, kendinizi ise sahilden onları seyreder bulacaksınız. O halde, dikkatli, edebli, öğrenmek ve yapmak arzusuyla okunursa, çok büyük fâidelere sebeb olacaktır. Herkes muhabbeti derecesinde feyz bulacaktır. Nite­kim: «Evliyanın sözünde rabbani te'sir vardır demişlerdir.”

   

  Abdülkâdir-i Geylânî (kuddise sirruh), Gunyetü't-Tâlibin kitabı­nı arabî dil ile ve Hanbelî mezhebi üzere yazmışdır. Bununla beraber bir fıkıh kitabı olmayıp genel anlamda ilmihâl ve ahlâk kitabıdır. Şu kadar var ki, içinde ibâdetle ilgili kısımları okurken, mezhebimiz İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe mezhebine ve diğer mezheblere uymıyan bazı kısımlara rastlanırsa, yanlıştır dememeli, Hanbelî mezhebinin dört hak mezhebden biri olduğunu düşünmelidir. Bazı yerlerde köşeli parantez içinde, bazan sahifenin altında bunlara işaret eder, az da ol­sa bir iki açıklama yaparız. Bunun için okuyucularımız, ibâdet kısım­larını okurken herhangi bir şübheye düşmesinler. İctihâd olduklarını, bir müctehidin din imamının âyet-i kerimelerden, hadîs-i şeriflerden ve icmâ-ı ümmetten çıkardığı hükümler olduğunu bilsinler. Dînimizin dört sağlam delilinden, dördüncüsü (kıyası fukaha) olduğunu herkes bilir. Ve yine herkes bilir ki, içtihadında yanılana bir, doğruyu bulana iki veya on sevab vardır.

  Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkâdiri Geylâni (kuddise sirruh) Gavs-ı A'zamdır. Evliya ve âlimlerin en büyüklerinden olup, insanlara ve cinlere feyz veren, yardımcılarına, feryâdlarına yetişenlerin en büyükler indendir. Hem seyyid, her şerifdir. Yâni hem îmâm-ı Hüseyin hem de îmâm-ı Hasan (radıyallahü anhümâ) evlâdındandır. Babası­nın adı Ebû Salih Mûsâ'dtr. Hicrî 471 (m. 1078) yılında İran'ın Geylân kasabasında dünyaya gelmiş, 561 (m. 1165) yılında Bağdad'da vefat etnuştir.

  Annesi Ümmü'l-hayr Fâtıma bint-i Şeyh Abdullah Sûmî anlatır: Oğlum Abdülkâdir dünyaya geldiği zaman, Ramazan-ı şerif ayında gündüz bir kere süt emmedi. Bir defa Ramazan ayının başlayacağı günlerde hava bulutlu idi. Annesine gelip sordular. Bugün oğlum Ab­dülkâdir süt emmedi dedi. Anladılar ki, o gün Ramazan imiş. İlk ilim­leri memleketinde ikmâl edip hicrî 488 yılında Bağdad'a gelmiş, Kâ-dî Ebû Saîd Mahzûmî'den fıkıh ilmini, Ebû Bekr bin Muzaffer ile za­manındaki diğer hadîs âlimlerinden hadis ilmini öğrendikten sonra va'za ve müderrisliğe başlamışdır.

  Sonra çok meşhur oldu. Dünya, ismini duydu. Zamanının imâmı oldu. Önce Şafiî olup, Hanbelî mezhebinin unutulmak üzere olduğunu görünce, Hanbelî mezhebine geçti. Edebî ilimleri Ebû Zekeriyyâ Teb-rizî'den öğrendi. Talebe iken de, müderris iken de kendi kazancı ile geçinirdi. Ebû Sa'd-ı Semnânî gibi meşhur âlimler kendisinden hadîs-i şerif öğrenip, bildirmişler, hadîs ilminde icazet almışlardır.

   Hadimi hazretleri Berîka kitabının 377. sahifesinde: «Tasavvuf bü­yüklerinin çoğu müctehiddir; Gazali, Sevrî ve İbrahim bin Edhem böy­ledir» diyor. 385. sahifesinde de: «Meşhur olan tasavvufçularm çoğu derin âlim ve müctehid idiler diyor. Buradan anlaşılıyor ki, Abdülkâ­dir-i Geylânî müctehid idi. Çünkü tasavvuf çaların en büyüklerindendir.

   Uzun zaman Bağdad'da vaaz ve ders okutma ile meşgul olup, mec­lisi havassın ve avamın feyz kapısı oldu. Sonra uzlete çekilip riyazetle yaşamaya başladı. Daha sonra seyahate çıkıp, nefs mücâhedesi ile uğraştı. Sahralarda kalıp zühd ve ibâdet eyler oldu. 521 de yeniden meclis kurup, insanlara ilim ve feyz sunmağa, ma'rifetler saçılan di­linden ilâhî hikmetler saçılmaya başladı. Yakından uzaktan sohbet ve huzuruna koştular. 528 de Ebû Sa'd medresesinde ilim öğretme işini üzerine aldı. Tasavvufa dâir bir çok kitabı vardır. Takva ve tasavvufa âid marifet dolu sözleri çoktur. Kitâblarından bazıları şunlardır: Gunyetüt Tâlibîn, Fütûhü'l-Gayb, Behcetü'l-Esrâr ve Hakikat ve Ma'rifete âid Divânı A'zam adında manzum bir kitabı da vardır. Yüksek zâtının tercüme-i hâlini, keramet ve makamlarını bildiren çeşitli dillerde bü­yük ve çok sayıda kitâblar yazılmıştır. 561 de Bağdad'da vefat eyledi. Türbesi oradadır ve insanların ziyaret yeridir. Çok süslü bir türbesi vardır. Tarîkat-ı aliyyeleri, İslâm memleketlerinin her tarafında yayılmışdır. Doksan yaşında vefat eyledi.

   Buyurdu İçi: Küçük idim. Arefe gününde çift sürmek için tarla­ya gittim. Bir öküzün kuyruğuna tutunup ardından gidiyordum. Dö­nüp bana «Sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın” dedi. Korktum, geri döndüm. Evimizin damına çıkdım. Hacıları gör­düm. Arafat'ta vakfeye durmuşlardı. Anneme gidip: «Beni Hak teâlânın yolunda bulundur ve izin ver de Bağdad'a gidip, ilim öğreneyim, sâlihleri, evliyaları ziyaret edeyim» dedim. Annem sebebini sordu. Gör­düklerimi anlattım. Ağladı. Kalkıp, babamdan miras kalan seksen altunu getirdi. Kırkını kardeşime ayırdı. Kırkını elbisemin koltuğunun altına dikti ve gitmeme izin verdi ve herhalde doğruluk üzere olmam için benden söz aldı. Beni uğurladı ve «Hadi, Allah selâmet versin oğ­lum. Allah için senden ayrıldım. Kıyamete kadar bir daha yüzünü göremem» dedi. Ben de küçük bir kafile ile Bağdad yolunu tuttum. Hemedânı geçince altmış atlı çıkageldi. Kafilemizi bastılar. Hiç biri bana saldırmadı.

  Aniden biri yanıma geldi ve: «Ey fakir senin hiç bir şeyin var mı?» dedi. Kırk altınım var dedim. Nerededir dedi. Kaftanımın koltuğunun altına dikilmiştir dedim. Kendisiyle alay ettiğimi sandı. Beni bırakıp gitti. Bir başkası geldi. O da böyle sordu Ona da aynı cevâbı verdim. O da bırakıp gitti, ikisi birden, reislerinin önüne gidip, aramızdaki konuşmayı naklettiler. Reisleri beni çağırttı. Bir yerde kafileden aldıkları malları taksim ediyorlardı. Yanma gittim. Paran var mıdır? dedi. Kırk altınım var dedim. Paltomun koltuk altını sök­melerini söyledi. Söktüler. Dediğim altınları bulup çıkardılar. Sana ne oldu ki, böyle doğru söylüyorsun? dedi. Anneme, her halde doğru söy­lemek, doğru olmak için söz vermişim; hiyânet edemem dedim. Re­isleri bunu duyunca ağladı ve: «Bu kadar senedir ben, beni yaratıp, yetiştirene verdiğim söze hıyanet ediyorum» dedi. Böyle dedi ve tevbe eyledi. Yanındakiler de: «İnsanları soymada, yol kesmede sen bi­zim reisimiz idin, şimdi tevbede de bizim reisimiz ol» deyip, hepsi elim­de tevbe ettiler. Kafileden aldıkları malları geri verdiler. İlk defa elimde tevbe edenler, bu altmış kişidir.

   Mısra':

  Gül bahçemi gör de, baharımı anla.

   Tasavvufta Kadiri tarikatının kurucusudur. Bu yol ismini ondan almışdır. Dünyâya gelmeden önce, Bağdad âlimleri tarafından, gele­ceği müjdelenmiş, onun ayaklarının, zamanındaki bütün evliyanın omuzları üzerinde olacağı haber verilmişdir.

   İmâm-ı Vâfî târihinde, Abdülkadiri Geylani'nin (rahmetullahi aleyhimâ) kerametleri için şöyle yazar: «Kerametleri sayılamıyacak kadar çoktur. Dinde imamlık derecesine çıkanlardan, onun keramet­lerinin tevatür hâline geldiğini duydum. Bu dinin, âlim ve velîleri söz birliği ile diyorlar ki, Abdülkâdir-i Geylânî'den (kuddise sirruh) gö­rüldüğü kadar hiçbir velîden keramet görülmemişdir.

   Tasavvuf yolundaki hâlini, yine kendisinden dinliyelim: Yıllarca bir yerde durdum. Allahü teâlâya söz verdim ki, beni başkası yedirmedikçe yemiyeceğim. Lokma lokma ağzıma komazlarsa ve su vermezler­se kendiliğimden içmiyeceğim. Bir defa kırk gün yemedim. Kırk gün­den sonra birisi geldi. Bir parça yemek getirip gitti. Nefsim yemeğe saldıracak gibi oldu. Çok acıkmış olduğum halde, Allahü teâlâya ver­diğim sözü bozmayacağım dedim. Duydum ki, içimde bir kimse feryâd ediyor, avazı çıktığı kadar bağırıyor ve açım, açım diyordu. Aniden Şeyh Ebû Said Mahzûmî (kuddise sirruh) yanıma geldi ve bu sesi du­yup: «Ey Abdülkâdir, bu ne sestir?» dedi. Bu nefsimin ızdırabıdır, ru­hum rahat ediyor, kendi sahibini müşahedededir dedim. Bizim eve bu­yur dedi. Nefsime, burdan çıkmıyacağım dedim. O anda Ebûl Abbas Hızır aleyhisselâm içeri girdi. Kalk Ebû Saîd'in huzuruna git dedi. Kalktım gittim. Ebû Saîd evin kapısında ayakta durmuş beni bekli­yordu. Ey Abdülkâdir, benim dediğim kâfi gelmedi de, Hızır'ın söyle­mesini mi bekledin? dedi. Beni içeri aldı. Hazırladığı yemeği, lokma lokma ağzıma koydu. Doydum. Sonra bana hilâfet verdi. İcazetname­sinde Şeyh Ebû Muhammed Abdülkâdir bin Salih bin Abdüllah-ı Cey-~ lânî Ebû Saîd Mübarek bin Alî Mahzûmî'den, o da mürşidi Ebû Hasan Alî bin Muhammed Yûsuf Karaşî-i Hünkârî'den, o da mürşidi Ebûl Ferec Tartuşî'den, o da mürşidi Fadl Abdülvahid bin Abdülaziz Temîmi'den, o da mürşidi Ebû Bekr-i Şibli'den (kaddesallahü ervâhahüm) icazet aldı yazılıdır.

   Buyurdu ki: Münâcâtta idim. Yanıma birisi geldi. Kendisini ta­nımıyordum. Arkadaş olalım mı dedi. Olalım dedim. Fakat muhalefet etmemek şartıyla dedi. Muhalefet etmem dedim. Burada bekle gelece­ğim dedi. Gitti. Bir yıl sonra geldi. Aynı yerde onu bekliyordum. Bir müddet beraber oturduk. Kalktı gitti. Ben gelinceye kadar buradan ayrılma dedi. Yine bir sene bekledim. Geldi. Yanında ekmek ve süt getirdi. Ben Hızırım, bunları sana getirmemi söylediler ve: «Kalk Bağdad'a hareket et» buyurdu. Beraber Bağdad'a geldik.

   İmamı Rabbani, müciddid-i elf-i sani (kuddise sirruh) Mektubatının üçüncü cildi, son mektubunda şöyle buyuruyor: «Allahü teâlâya kavuşduran yollar ikidir. Biri nübüvvet, diğeri ise vilâyet yoludur. Bi­rinci yol peygamberlere, eshâbına ve onlardan sonra gelen ümmetin­den pek azına nasîb olur. Bu yoldan kavuşdurdukları, aracı ve tavassutsuzdur. Aracıya ihtiyaç yoktur. Burada biri diğerine perde ve vâsıta olmaz. İkincisinde esas vâsıtadır. Vasıtasız zordur. Bu yol Pey­gamber efendimizden sonra (sallâllahü aleyhi ve sellem) Hazret-i Alî'ye (kerremallahü vecheh) verildi. Ondan sonra sırası ile oniki imâ­ma verildi. Onlardan sonra her kime feyz gelirse, onların vâsıtası ile gelirdi. Ya'nî oniki imâmdan başkasına asaleten bu yol teslim edil­medi. Vaktâ ki, sıra insanların ve cinlerin gavsı Hazret-i Abdülkâdir-i Geylânî mahbûb-ı Sübhâni'ye (radıyallahü anh) geldi, oniki imâmın vazifesi, ya'nî bütün vilâyet yolundakilere feyz verme işi ona veril­di. Kıyamete kadar bu büyük işi ona yüklediler. İkinci binin yenileyicisini de bu işte Abdülkâdir-i Geylânî'nin vekili eylediler. Nakşiben­dî yolundan Allahü teâlâya kavuşanlar, hattâ ileride gelecek olan Mehdi (aleyhirrıdvan) birinci yoldan kavuşurlar.» Daha geniş bilgi Mektûbât'ın üçüncü cildinin son mektubunda (123. Mektûb) vardır. Oradan okuyabilirsiniz.

   Velhâsıl mübarek vücudları ile dünyanın neler neler kazandığı anlaşılıyor. Ve yukarıdaki mektûbdan büyüklüğü belli oluyor. Vazi­fesinin kıyamete kadar devam edeceğine işaretle kendisi şöyle buyurur:

   Beyt :

   Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti

  Bizim güneşimizse batmıyacak ebedi.

   İmâm-ı Rabbani (kuddise sirruh) buyuruyor ki: «Abdülkâdir-i Geylânî (kuddise sirruh) vilâyet-i Muhammediyye'nin son noktasına ulaşmışdır. Bu ümmette en çok keramet ondan görülmüşdür. Bir gün hutbe okurken, Hızır aleyhisselâmın, kapının önünden geçmekte ol­duğunu görmüş ve: «Ey İsrail oğlu, gel de hazret-i Muhammed'in (aleyhisselâm) mübarek sözlerini dinle buyurmuştur.

   Gavs-i A'zam Abdülkâdir-i Geylânî ve menkıbeleri hakkında çok sayıda kıymetli kitablar ve risaleler yazılmış, çok değerli ve üstün söz­ler söylenmiştir. Kitabın önsözünde daha uzun bahsetmek uygun ol­madığından, okuyucuların da kitaba rağbetlerini görünce, yüksek hâl ve menkıbelerini, eşsiz kerametlerini, az da olsa duyurmak, o batma­yan Güneş'i müslümanlara biraz olsun tanıtabilmek için, çeşitli kıy­metli kitab ve risalelerden, arabca ve farsca eserlerden tercüme ederek, kitabın altıncı baskısının sonuna altmışüç menkıbe olarak, bir risale hâlinde ekledik. Okuyan din kardeşlerimin hayırlı dualarını istirham ederim.

   Aziz okuyucu! Kıyamet yaklaşmakta, irtidat, küfür, bid'at moda olmakta, sünnetler örtülmekte olan bu zamanda, sonsuz saadet, ebedî kurtuluş ancak ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarını okumak, inanmak, yapmak ve yaptırmakla, bunun yanı sıra Cenâb-ı Hakkın sevgili kul­larının sevgisini gönüllerde bulundurmakla ele geçer. O din büyükle­rini sevmek, onlara uymak, her ne olursa olsun, dünya ve âhiret seâdeti için yetişir. Din imamlarını, din âlimlerini ve irfan ordusu ku­mandanlarını rehber edip, onların ardı sıra gitmek, uzağı gören akıl sahihleri için kaçınılmaz bir çâre, hattâ şükran borcunun edâsıdır. Din hükümlerinin yapılması, ya'nî emir ve yasaklara riayet edilmesi, on­ları sevmekle kolay olur. Onları sevenler sevgili olur. Sevgililerin gö­nüllerinde sırlar bulunur.

  Bu sırlar seven ile sevgili arasında kalır. Ama gönülleri her gün yeşerip, renk renk çiçekler açan gül bahçesi hâlini alır da, sessiz gecelerde sevgililerinin yâdıyla diri olurlar. İn­sanlar uykudayken onlar uyanık, insanlar karanlıkta iken onlar nur­lu ve ışıklı olur. Rü'yâları, hayalleri kadar tatlı, hayâlleri ibâdet gibi lezzetli, ibâdetleri ise yalnız Allah rızâsı için olup ihlâslıdır. Muhlis olmaktan bile kurtulup, muhlâs olurlar. Kalb gözleri açılır. Keşfler başlar. Ledünnî ilimlere kavuşurlar. Dünya onlara dar gelir. Âlem-i melekûtu seyrederler. Hattâ zamanın dışına çıkanları olur. Böyle bü­yük mürşidlerin bakışları hasta kalblere şifâ, huzur ve sohbetleri kim-yâ-i saadettir. Onlar sarsılmaz ve yerinden oynamaz dağ gibi metin, gönülleri umman gibi engin olur. Dillerinden hikmet akar, kalblerinden rahmet. Yârabbî bize onları sevdir, yollarında bulundur, hürmetlerine afvet!

   Aziz okuyucu! İslâm dininin bilgilerini, İslâm âlimlerinin, Allahü teâlânın seçkin kullarının kitâblarından okuyup öğrenmelisin. Her ga­zete ve din perdesi altında yazılmış kitâblardan din öğrenilmez. Din kitabı almak için, önce yazarının kim olduğunu, dinimizdeki ve din âlimleri arasındaki yerini bilmek lâzımdır. Hiçbir dînî sorumluluk duy­madan, alelade bâzı maksadlarla, doğru- yanlış sayısız din kitabı çıka­rılıyor. Din kitabı yazmak için korkmak, titremek ve büyük sorumlu­luk altına girdiğini düşünmek lâzımdır. Bunun için de, ilmi çok, edebi çok, sorumluluk duygusu ve Allah korkusu çok olan Allah adamları­nın kitâblarını okumaktan başka kurtuluş çaresi yoktur. «Allah için din, hâlis olan dindir» âyet-i kerimedir. Doğru sözler arasına birkaç yanlış manâ sokuşturup, böylece maksadlarına kavuşan veya İslâm âlimlerinden ve mezheb usûllerinden ayrılan âlim taslakları ve per­vasız reformcular, bilhassa bu asırda dünyanın her yerinde esefle gö­rülmektedir. Ve maalesef çoğu, dışardan olan bu yeni türedi sorum­suzların, reformistlerin kitâbları hemen Türkçeye tercüme ediliyor.

  Tercüme edenler hatâlarını görüp bâzısını tercümelerine dere etme­dikleri oluyor. Ama çoğu kalıyor. Bunlar mezheblere önem vermiyor­lar. Hattâ mezheblerden söz etmiyorlar, islâmın esasını yıkmak için yahûdî, İngiliz oyununa âlet oluyorlar. Mason olanları da az değildir. Hâşâ! Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimize (sal­lâllahü aleyhi ve sellem) iftira ediyorlar. Bunların kitablarını değil, bu dîn-i mubîni bize ulaştıran ve bunu korumak için, kanlarını ve canlarını seve seve fedâ etmiş olan yüksek atalarımızın, aziz ceddimi­zin yazdıkları ilmihâl kitablarını okumalısın. İtikâd, ibâdet ve mu­habbet mademki, kul ile Allahü teâlâ arasındadır, o halde riya, göste­riş bulunmamalıdır. Allahü teâlânın huzurunda kendini sorumlu tut­mak, her iş, her düşünce ve hâlinin Allahü teâlâ tarafından bilindi­ğini kabul edip, edebli olmalıdır.

   İslâm semâsının sönmiyen güneşi, büyük âlim ve velî Abdülkâ­dir-i Geylânî'nin (kuddise sirruh) ilim ve esrar hazinesi olan bu kıy­metli eserini çevirmeği bu günâhı çok, aklı ve ilmi az kuluna nasîb ettiği için Allahü teâlâya sayısız hamd ü senalar olsun!

  Allahü teâlâ kusurlarımızı afv eylesin. İbâdetlerimizi ve tevbelerimizi kabul eylesin. Her iki cihanda sevdikleri ile bulundursun. Kalblerimizi ehl-i sünnet itikadı üe, azalarımızı şerîate uygun amel ile zinetlendirsin. Kendi sevgisini, Habîbinin (sallâllahü aleyhi ve sellem) sevgisini, Ehl-i beytin ve her biri hidâyet yıldızı olan Eshâb-ı kiramın (aleyhimürrıdvân) sevgisini, âlim ve evliya kullarının sevgisini kalblerimizde arttırsın. Bu sevgi ile yaşatsın, bu sevgi ile öldürsün. Hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak tanıtsın. Âmin. ( gunyetüt talibin kitap, gunyetüt talibin al oku, gunyetut talibin kitabı,  abdulkadir geylani gunyetut talibin, berekat yayınevi, a.faruk meyan tercümesi gunyetüt talibin 

     A.Faruk Meyan

              MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ

    Bütün ni'metlerin hakikî sahibi olan Allahü teâlâ'ya hamdolsun. Peygamberlerin efendisine. Âline ve ashabına salât ü selâm olsun, Gavs-i A'zam, Arab ve acemin senedi, insan ve cinlerin ışığı, İs­lâm dininin kuvvetlendiricisi Ebû Muhammed Abdülkâdir-i Geylânî (kuddise sirruh) Besmele'den sonra «Elhamdüillâh» kelimesi ile ki­taba başlıyor ve diyor ki:

   

  Bütün kapılar Allahü teâlâ'ya hamd ile açılır; bütün kitâblar O'nun zikri ile meydana gelir, âhirette ni'mete kavuşanlar, O'na hamd ile kavuşurlar. İsmi, bütün dertlere şifâdır. Bütün sıkıntı ve belâlar onunla kalkar. Eller O'na açılır. Her halde O'na yalvarılır, O'ndan istenir. O, çeşitli dillerle kendisine yapılan hitablan, sesleri duyar. İstenenleri verir. O halde hamd, her şey'in iyisini yapan Al­lahü teâlâ içindir. Salât ve selâm, insanları dalâletten, sapıklıktan hidâyet ve kurtuluşa götüren Peygamberi Muhammed aleyhisselâm, Âli, Eshâbı, Peygamberlerden olan kardeşleri ve mukarreb melekler üzerine olsun!

   Dostlarım ve talebem böyle bir kitabın yazılması için çok rica ve ısrar ettiler. Sözleri ve işleri koruyucu, gizlileri ve kalblerde olan­ları ve niyetleri bilici, istediği şey'i kolaylaştırıcı, ni'met ve ihsan edici ancak Allahü teâlâ'dır. Kalbleri gösterişten, nifak ve ihlâssızlıktan temizlemek, günahları sevaba tebdil etmek için yalvarmak ve sığın­mak yalnız Allahü teâlâ'yadır. «Cenâb-ı Hak ve Kâdir-i mutlak haz­retleri günahları afvedicidir.» Gâfir sûresi, üçüncü âyet-i kerîme­sinden anlaşılan bu ma'nâ, günah ve hatâları mağfiret ve kulların tevbesini kabul edicidir.

   Yukarıda geçen dost ve talebelerimin farzları, sünnetleri ve edebIeri öğrenme hususunda gayretlerini görünce, onlara faydalı olmak ve âhirette kurtulmak ümidiyle, sâlihlerin, din büyüklerinin ahlâk ve yolunu bu kitabda topladım ve ismini Gunyetün li-tâlibi tarîkı'l-hak koydum. Ya'nî hak yolunu isteyen talebe için yeterli bilgileri ihtiva eden bir kitabdır. 

    Gavs-i Samedânî, mahbûb-i sübhânî, Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni'nin (kuddise sirruh) GUNYETÜ'T-TÂLİBÎN kitabının Türkçeye çev­rilmesini nasîb eden Rabbime, bu kitabdaki harflerin sayısınca, sev­diği ve beğendiği gibi hamd ü senalar olsun. İlmimin azlığı, aklımın kısırlığı, kalbimin körlüğü ve nefsimin azgınlığı sebebi ile, çevirme es­nasında yanlışlar vâki' olduysa, önce afvedenlerin en büyüğü olan Al­lahü teâlâ'dan, sonra Habîbi Peygamberimiz Muhammed Mustafâ'dan (sallâllahü aleyhi ve sellem) ve bu kitabı yazan ilim ve ma'rifet gü­neşinin yüksek ruhundan, sonra da okuyuculardan, beni afvetmelerini dilerim.

   Yâ Rabbi, hatâ, kusur ve günahlarımı sevgimin ve hüsn-ü niyyeti-min hürmetine afvet. Yâ Rabbi!

   Bu kitabı okuyan mü'minlere merhamet eyle. Habîbini ve bu ki­tabın müellifi Gavsü's-sakaleyn Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî'yi şefa­atçi kıl.

   Yâ Rabbi, seni düşünmeyen gönülden, ibret için bakmayan göz­den, fâideli olmayan sözden, hakkı duymayan kulaktan, sana gelme­yen ayaktan, isminle tutmayan elden, seni zikretmeyen dilden sana sığınırız. Yâ Rabbi, sen bize hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak tanıt. Gü­nahlarımızı afv, tevbelerimizi kabul eyle, her iki dünyada sevdiklerin­le beraber bulundur!

   Allahü teâlâ kalblerimizi ehl-i sünnet itikadı ile süsledikten son­ra, kendi sevgisiyle ve sevdiklerinin sevgisiyle doldursun. Dünyadan yuz çevirip kendi ile bulundursun.

   Hepimizi islâm dîninin hizmetçisi eylesin. Bu düâyı Habîbinin (aleyhissalâtü vesselam) hürmetine kabul buyursun. Âmin!  Gunyetut Talibin

  1. Fârûk Meyan

  İÇİNDEKİLER:

  (Mevzûların karşısındaki rakamlar sahife numarasıdır)

  Önsöz 5

  Müellifin önsözü 14

  Başlangıç 15

  Abdestin farzları 15

  Abdestin sünnetleri 16

  Zekât 17

  Oruç 19

  İ’tikâf 19

  Hac 20

  Medine-i Münevvere’yi ziyaret 20

  Selâmlaşmak 21

  Ayağa kalkmak 22

  Aksırmanın edebi 22

  Peygamberlerin hasletleri 23

  Beyaz saçları yolmak 24

  Tırnak kesmek 25

  Başın bir kısmını traş edip, bir kısmını bırakmak 25

  Saçı siyaha boyamak 26

  Sürme sünnettir 26

  Güzel kokulu yağ sürmek 27

  Sefer ve hazerde lâzım olan yedi şey 27

  Kötü huylar 27

  Bir eve girerken izin istemelidir 28

  Sağ ve sol eller ile yapılması sün­net olan şeyler 29

  Yeme ve içmenin edebleri 29

  Her zaman ve gusül ederken çıp­lak olmak yasaktır 35

  Yüzük ve mühür 36

  Demir ve pirinçten yapılan mühür mekruhdur 37

  Mührü sol elin serçe parmağına takmalı 37

  Helâ ve istincâ 37

  Su ile istincâ 38

  Necâsetin yayılması 39

  İstincâ nasıl olur 39

  İstincâ ne zaman lâzımdır 39

  Abdest alırken okunacak Dualar 41

  Giyinmenin edebleri 43

  katmanın edebleri 45

  Eve girme, halâl kazanma ve vah­det 47

  Yolculuk ve arkadaşlık 51

  Sohbetin (arkadaşlığın) edebleri 51

  Hayvan ve kölenin hayasını çıkar­mak caiz değildir 53

  Mescidlerde yapılması caiz olma­yan şeyler 54

  Sesler ve avazlar 54

  Hayvanlardan öldürülmesi mübah olanlar ve olmayanlar 56

  Anaya-babaya ihsân 59

  İsim ve künyelerden sünnet ve mekruh olanlar 60

  Kızan kimse ne yapmalıdır 61

  Duanm edebleri 63

  Hummaya yakalananın taşıyaca­ğı şey 63

  Kadın doğum esnasında güç hâ­le düserse 64

  Nazar değmesi 64

  Yabancı kadınlarla bir arada otu­rulmaz 65

  Köle ve câriyelere iyi davranmalı­dır 66

  Düşman toprağına mııshafla git­mek mekruhdur 66

  Aynaya bakmak sevabdır 66

  Beden veya bir parçası ağrırsa 66

  Havra, kilise gördüğü, boru ve çan sesi işittiği zaman 67

  Çarsı ve pazara girince 67

  Dertli ve elemli kimseyi görünce 67

  Hastayı ziyârete gidip ölü olarak bulursa 67

  Ölüyü kabre koymak 68

  Nikâhın edebleri 38

  Velîme sünnettir 77

  Nikâh akdi şartlarının tamamen bulunması 78

  Emr-i ma’ruf ve nehy-i münker 79

  Nehy-i anil münker ne zaman ya­pılır 81

  Emr-i ma’ruf ve nehy-i münkerdeki beş şart 81

  Emir ve nehye gücü yeten için en iyi iş 83

  Nehy-i münkerde beşinci şartın hükümleri 83

  Allahü teâlâ’yı tanımak 86

  Kur’ân-ı kerîm Allah kelâmıdır 88

  Allahü teâlâ'nın doksandokuz is­mine inanmak 90

  İman dil ile ikrar, kalb ile tasdik­tir 91

  İmanlı olduğu halde büyük günah işleyen 94

  Kaza ve kaderin hayır ve şerrine îman 95

  Peygamberimiz mi’rac gecesi Al­lahü teâlâ’yı gördü 97

  Münker ve Nekir, peygamberler­den başkasına gelir 98

  Öldükten sonra dirilmeye inan­mak farzdır 102

  Büyük giinah işleyenlere şefaat vardır 102

  Cehennem üzerinde sırat vardır 104

  Resûlüllah’m kıyâmette havzı vardır 105

  Cennet ve Cehennem mahlûktur ve vardırlar 108

  Hazret-i Muhammed son peygam­berdir 109

  Muhammed aleyhisselâmın üm­meti bütün ümmetlerden hayır­lıdır 111

  Bid’at sahihlerinin alâmetleri 119

  Allahü teâlâ için câiz olmayan sı­fatlar ve yine Allahü teâlâ için câiz olan ve olmayan şeyler 120

  BOZUK FIRKALAR 122

  Yetmişüç fırkanın aslı On’dur 124

  Hâricilcr için olan isim ve lâkablar 125

  Hâricîler onbes fırkadır 126

  Şiîler 127

  Râfıziler 128

  Gâliyye oniki fırkaya ayrılır 128

  Zeydîler altı fırkaya ayrılır 129

  Râfıda ondört fırkaya ayrılır 129

  Zeydîler 132

  Râfıziler 132

  Mürcie onbir fırkaya ayrılmıştır 134

  Mu’tezile ve Kaderiyye’nin sözleri 136

  Müşebbihenin sözleri 139

  KUR’ÂN-I KERÎM HAKKINDA VAZ VE EÛZÜ OKUMAK 142

  Eûzii ne demektir 143

  Şeytan, Allahü teâlâ’dan ve her iyilikten uzaktır 144

  Eıızii ile kulun istifadesi 145

  Şeytanın korktuğu ve kaçındığı şeyler 146

  Şeytan ile savaşırken olan yar­dımcılar 147

  Kalbe gelenler ikidir 151

  Kalbdeki düşünceler 151

  Nefs ve rûh 153

  Eûzü’nün çeşitleri 153

  Şeytanla içten çarpışma 154

  Besmele’nin içinde bulunduğu âyet-i kerîme 157

  Süleyman aleyhisselâm ile Belkis hikâyesinin anlatılma sebebi 162

  BESMELENİN ÜSTÜNLÜĞÜ 165

  Besmelenin diğer bir fazileti 166

  Besmelenin tefsiri 168

  Bismillah diyen, Allahü teâlâ’nın afvına kavuşur 169

  Bismillâb, söyliyenin gıdasıdır 169

  Bismillâh demek 170

  Besmele ile şeytana muhalefet 170

  TEVBE 171

  Hangi günahlardan tevbe lâzımdır 172

  Kiiçiik günahların sayısı çoktur 173

  Tevbenin şartları ve nasıl olacağı 181

  Tevbe edenin cinâyet miktarını bildirmesinin lüzumu 192

  Kul hakkından kurtulmak ve hak­ka ibâdet için çok uğraşmak 192

  On şey’i farz görmeyince vera’ ta­mam olmaz 199

  Bir anda günahların hepsinden tevbe olmazsa, bâzısma tevbe et­mek câizdir 200

  Tevbe hakkında haber ve hadîs­ler 203

  Tevbe hakkında bir fası'l 206

  Tevbe hakkında bir başka fasıl 208

  Tevbenin kabulü dört şey ile bili­nir 211

  Tarikat büyüklerinin tevbe hakkındaki sözleri 212

  TAKVÂ 215

  Allahü teâlâ’nm katında en iyi­niz, en müttaki olanınızdır âyet-i kerimesi 215

  Takvâ yolu 220

  Allahü teâlâ insanları tevhid ve tâatine çağırıyor 222

  CENNET VE CEHENNEM 224

  Cehenneme küfür, Cennete îman ile girilir 224

  Cehennem ve Cennetteki şeyler 230

  Cehennem köprüsü ve Cennet 242

  Cennettekilerin hâli 254

  RECEB AYININ ÜSTÜNLÜĞÜ 259

  Receb-i şerifin diğer adları 260

  Receb-i şerifin fazileti 267

  Receb’in ilk gün ve gecesinin fa­zileti 268

  İhyâsı müstehab olan mübârek geceler 269

  Receb ayında kılınacak namaz 270

  Receb’in ilk perşembe günündeki oruç 271

  Receb’in yirmiyedinci günündeki orucun fazileti 272

  Orucun edebleri ve yasakları 273

  Receb ayında Dua makbûldür 275

  Şa’ban-ı şerif ve onbeşinci gecesi 278

  Allahü teâlâ her şeyden dört şeyi onlardan da birini seçmiştir 280

  Sa'ban kelimesinin harfleri 281

  Berât gecesi ve fazileti 282

  Berât gecesi denmesinin sebebi 287

  Ramazan-ı şerifin üstünlüğü 291

  Ramazanın ma’nâsı 293

  Kur’ân-ı kerîm’in içinde indiği şehr-i ramazan âyet-i kerimesi 294

  Sehr-i ramazanın üstünlüğü 294

  Ramazan-ı şerifin üstünlüğü hak­kında bir fasıl 296

  Ramazan kelimesi 299

  Seyyid-i beşer ve seyyid-i arab 300

  Kadir gecesinin üstünlüğü 300

  Kadir gecesini aramak 302

  Kadir ve Cum’a gecelerinin üs­tünlüğü 307

  Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâma beş gece verdi 305

  Kadir gecesi nasıl tanınır 307

  Teravih namazı sünnettir 307

  Cemâatle terâvih namazı ve sesli okuma 309

  Fasıl — «Melekler ve Rûh yeryü­züne iner» âyet-i kerîmesi 310

  Fıtır günü - Ramazan Bayramı 311

  Bayram 313

  Dört kavmin dört bayramı 314

  Mü’min ve kâfir bayramları 318

  Bayram iyi yemek ve iyi giymek değildir 318

  ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜ­NÜN ÜSTÜNLÜĞÜ 320

  Beş peygambere verilen on şey 322

  Zilhiccenin ilk on gününe ta’zim ve saygı 324

  Fecr sûresindeki yeminler 325

  Terviye günü 325

  Haccın fazileti 326

  Terviye gününün adındaki ihtilâf 329

  Arefe gününün üstünlüğü 331

  DİN 332

  «Bugün dininizi ikmâl eyledim» âyeti 332

  Arafat denmesinin sebebi 333

  Arefe günü ve gecesinin şerefi 335

  Arefe günündeki oruç ve namaz 238

  Resûlüllahın arefe günündeki duâsı 339

  Fasıl — Rabbenâ âtinâ duâsının fazileti 339

  Kurban bayramı ve üstünlüğü 341

  Rabbin için namaz kıl ve kurban kes âyeti 342

  Dua 345

  Kurban 347

  Bayram namazına gidiş ve dönüş 349

  Kurban bayramının ve kurbanın üstünlüğü 350

  Eyyâm-ı teşrik 351

  Kıır’ân-ı kerîm’de bâzı şeylere zi­kir denmiştir 361

  Aşûra gününün fazileti 352

  Fasıl — Aşûra gününün fazileti hakkında 355

  CUM A GÜNÜ 357

  Cum’a gününün üstünlüğü 358

  Cum’a günündeki boy abdesti 361

  Fasıl — Cum’a gününün fazileti hakkında 363

  Cum’a gününde salâvat okumak 364

  Cum’a gününe niçin Cum’a denil­miştir 364

  BÜTÜN İBADETLER TEVBE KALB TEMİZLİĞİ VE İHLASTAN SONRA MAKBUL OLUR 366

  Abid ve arifler her hâlde riyâ ve ucubdan sakınmalıdır 369

  Beyd günleri ve üstünlükleri 374

  Bütün sene oruç tutmak 375

  Orucun üstünlüğü 376

  Gece ibâdetleri ve Dualar 378

  Resûlüllah’ın gece namazı 380

  Gece namazı hakkında fasıl 381

  Evvâbîn namazının fazileti 382

  Akşamla yatsı arasında yapılan şeyle Resûlüllah’ı rü’yâda gör­mek 384

  Yatsı namazından sonraki namaz 386

  Vitrin gecenin sonunda kılınması­nın üstünlüğü 386

  Fasıl — Gece namazı hakkında 388

  Bütün gece ibâdet edenler 390

  Fasıl — Gece ibâdetleri hakkında 390

  Gece namazına devam 391

  İbâdet edicilerden olmak için 392

  Gece ibâdetine yardımcı şeyler 392

  Gece ibâdet edenin gece sonunda uyuması 393

  Gece namaz kılmayan kimse 394

  Gündüz tâatleri 394

  Kuşluk namazı 396

  Öğlenin farzından önceki ve son­raki namazlar 398

  Öğle ve ikindi arası 398

  Fasıl — Nâfile ibâdetler hakkında 399

  İkindi ile akşam arası yapılan ibâdetler 400

  BEŞ VAKİT NAMAZ 401

  Namaz farzdır 401

  Beş vakit namazı en önce kimler kıldı 402

  Fasıl — Resûlüllah’m kılmakla emrolunduğu namazlar 402

  Namaz vakitleri 403

  Sabah namazının vakti 403

  Öğle namazının vakti 403

  İkindi namazının vakti 404

  Akşam namazının vakti 404

  Yatsı namazının vakti 404

  Beş vakit namazın fazileti 405

  Câmie gitmek, cemâat ve namazda huşû’un fazileti 407

  Namazı vaktinde kılmanın üstün­lüğü 410

  Namaz büyük iştir, korkusu bü­yüktür 412

  Fasıl — Namazın mekrûh ve ya­sakları hakkında 414

  Fasıl — Namazın hakikati 416

  İmâma âid haller 418

  Fasıl — İmam ve cemâatin neınaz- da riâyet etmesi icabeden hu­suslar 421

  Cemâatin imâma uymağa niyyet etmesi lâzımdır 423

  Fasıl — Namazda kusûr eden kim­seyi gören hakkında 423

  Müezzinin yapması icabeden ge­rekli işler 427

  Namazda huşu’, hudu’ ve Allah korkusu üzere olanlar 428

  Seçilmişlerin namazı 430

  Cum’a namazı 432

  Yolculukta namaz 433

  Cenâze namazı 434

  Nâfile ve farz ibâdetler 436

  Teşbih namazı 436

  İstihâre namazı ve Duası 437

  Fasıl — Çeşitli Dualar 437

  Dua 438

  TASAVVUF, AHLÂK 439

  İrâde, mürîd ve murâd 439

  Sofi ve mutasavvıf 443

  Mürîd ve mürşid 447

  Müridin piriyle edebleri 449

  Müridin edebleri 454

  Mürşidin edebleri 454

  Tarikat kardeşleri ile sohbet 456

  Yabancılarla sohbet 457

  Zenginlerle sohbet 457

  Fukarâ ile sohbet 458

  Fakirin, fakirlik halindeki edebleri 461

  Fakirin dilenmesi 461

  Fakirin iyi geçinme edebleri 464

  Fakirin çoluk - çocuğu ile olan edebleri 466

  Fakirlerin yolculuktaki edebleri 466

  MÜCÂHEDE 469

  Mücâhedede esas olan şeyler 472

  Mücâhede ancak murakabe ile te­mam olur 472

  Allahü teâlâ’yı tanımak 472

  Şeytanı tanımak 474

  Nefs-i emmâreyi tanımak 475

  Allahü teâlâ için ameli tanımak 477

  Mücâhidlerin on hasleti 477

  Tevekkül 480

  Güzel ahlâk 484

  Güzel huylu olmak 485

  Şükrün esâsı 486

  Sabrın esâsı 488

  Rızânın esâsı 490

  Sıdkın esâsı 495

  MENAKIB VE MAKAMAT-I ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ 497

   

  Yazar: Seyyid Abdulkadir Geylani

  Çeviren: A. Faruk Meyan, Süleyman Kuku

  Sayfa Sayısı: 592

  Boyut: 17 x 24 cm 

  Basım Yeri: İstanbul

  Kapak Türü: Ciltli

  Kağıt Türü: Kitap Kağıdı

  Dili: Türkçe 

   

   

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.