x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

  • Dil Türkçe
  • Kağıt Cinsi Hamur
  • Cilt Tipi Ciltsiz
  • Sayfa Sayısı 960
  • Ölçü 13,5x20

  Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle arılatıyor: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: Allah Teâlâ şöyle ferman buyurdu: "Ben Azîmüş’şân, cennette sâlih amelli kullarım için öyle şeyler (öyle nimetler) hazırladım ki; Onlar, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan kalbinden geçmeyen (yani, hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir insan kalbinden geçmeyip) hayal bile edilemeyen nimetler hazırlamışımdır. " (Hadis-i Kudsi. Müslim Kitabül’cenneh) "İşte o günde (Kıyamet gününde) kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar (kaçacaktır). Çünkü o gün (Kıyamet günü), insanlardan her kişinin kendisine yetecek başından aşkın bir derdi vardır. (Kimse kimseyle ilgilenemez, herkes kendi başının derdine düşecektir.)"

  (Abese Sûresi, âyet 34-37)

  ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

  Ey Fânî Dünyanın Ebedî ve Acirc;hiret Yolcusu Kardeş!

  "ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI KIY ve Acirc;MET VE ve Acirc;HİRET" adını verdi-ğim bu kitabımı, değerli okuyucu kardeşlerime sunarken ölüm öncesi ve sonrası konusunda bir kaç cümle ile ifâde-i meram etmek gerekiyor. Yani ölüm öncesinden maksadım nedir, ve sonrası demekle ne demek istiyorum?

  Ölüm öncesinden kastım, ölümden önce yaşadığımız dün-ya hayatıyla ilgili yaşam tarzımızdır. ve Acirc;hiret yolcusu olduğuna inanmış bir mü’minin dünya hayatı nasıl olmalıdır? İşte bunu kitabımın ikinci bölümünde anlattım.

  Ve sonrası, yani ölüm sonrasından kastım, ölümden sonra her insanın başına gelecek olan hallerin tümünü kastettim.

  Her insan için özet olarak iki hayat, iki çeşit yaşam söz ko-nusudur. Bunlardan birisi dünya hayatıdır, birisi de ölüm ile başlayıp ondan sonra ebedî olarak (sonsuza dek) devam edecek olan âhiret hayatıdır.

  ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

  Kitabımın içine aldığım konuları ana başlık olarak bölüm-lere ayırdım. Kitabımızın bölümleri şöyledir:

  Birinci Bölüm: Ölüm konusu ile ilgili âyet-i kerimeler, me-tinleri ve Türkçe anlam, tefsir ve yorumlarını ihtiva ediyor. Ko-nu ile ilgili açıklamalar bulunuyor.

  İkinci Bölüm: Ölüm öncesi hayat. Bir mü’minin dünya ha-yatı nasıl olmalı? Konu ile ilgili âyet-i kerimeler, Türkçe anlam ve yorumları, hadis-i şerifler ve açıklamalar...

  Üçüncü Bölüm: Ölümü hatırlamak, ölüm konusunu çokça konuşmak, ölüm konusuyla fazlaca haşır neşir olmanın kazan-dıracağı yararlar

  Dördüncü Bölüm: Ölüme hazırlanmak ne demek, ölüme nasıl hazırlanılır?

  Beşinci Bölüm: Tûl-i Emel ne demek? Tûl-i emelden nasıl kurtulunur, Tûl-i emelin zararları. Cennete girmek isteyen Tûli emeli bıraksın buyrulmuştur.

  Altıncı Bölüm: Hazret-i Peygamberin ailesinin maişeti, ya-ni peygamberimizin ev halkının geçim tarzını ve peygamber ailesinin dünya hayatında benimsedikleri yaşam biçiminin açıklamaları. Peygamber ailesi nasıl bir hayatı tercih etmişler-di, lüks bir hayatı mı yoksa zühd-ü takvayı mı tercih etmişler-di! Her cennet isteklisi mü’minin peygamber ailesinin dünya-da yaşadığı zühd hayatını bilmeli mi?...

  Yedinci Bölüm: Kabir hayatı. Kabir hayatı, ölüm sonrası ha-yatın, yani âhiret hayatının giriş kapısıdır. Kabirde sual melek-leri, kabir azabı ve kabirde ölmüş insanın başına gelecekler...

  Sekizinci Bölüm: Ölünün arkasından yas tutmak. Ölünün arkasından ağlamak caiz mi, değil mi? Bağırıp çağırmak ve öle-nin arkasından saçını başını yolmanın hükmü nedir?... Çocu-ğu ölenlerin durumlan ve zararlı davranışları, yararlı davranış-larında alacakları sevaplar, mükafatlar...

  Dokuzuncu Bölüm: Kabirleri ziyaret. Peygamberimiz de ka-birleri ziyaret ederdi ve nasıl ziyaret eder ve neler okurdu? Bir müslüman kabir ziyaretinde neler okumalı ve neler yapmalıdır?

  Onuncu Bölüm: Tâziye, bir yakını ölmüş olan, ölü sahihleri-ne baş sağlığı dilemek anlamındadır. Bir felaketten dolayı, başı-na gelen bir felâket sebebiyle din kardeşine geçmiş olsun deme-nin büyük sevabı olduğuna dair. Ölüm olan evlere yakın komşu ve akrabaların yeme içme konusunda yardımcı olmaları...

  On Birinci Bölüm: Kıyâmet ve kıyâmetin kopması. Dünya-nın yıkılıp yok olması. Kıyâmet nasıl kopacak konu ile ilgili âyetler, hadisler, yorumlar ve açıklamalar.

  On İkinci Bölüm: Ba’s-ü Ba’del Mevt. Öldükten sonra yeni-den dirilmek, bütün insanlar öldükten sonra dirileceklerdir, nasıl dirilecekler bunların âyet ve hadislerin ışığında genişçe açıklamalarını göreceğiz.

  On Üçüncü Bölüm: Haşr ve mahşer meydanında olacaklar, İnsanlar yeniden diriltilip mahşer meydanında toplanacaklar. Bu dünyada yapıp ettiklerinden hesaba, sorgu ve suâle çekile-cekler... Hesap günü mahşer günü neler olacak...

  On Dördüncü Bölüm: Mizan, amellerin tartılması, bu da mahşerde hesap gününde olacak safhalardır. İnsanlar hesaba çekilecek, sorgu suâle tabi tutulacak ve amelleri tartılacaktır... Amel defterleri ortaya çıkacak, sahiplerine dağıtılacak...

  On Beşinci Bölüm: Şefâat, Peygamberimizin mahşer halkı-na şefâati. En büyük şefâat makamı (Makam-ı Mahmut) Pey-gamberimize verilmiştir. Şefâatle ilgili meseleler.

  On Altıncı Bölüm: Kevser Havuzu. Peygamber Efendimize âhirette cennette verilmiş olan Kevser Havuzunun özellikleri ve ümmet-i Muhammedin Kevser Havuzundan su içmeleri ve Kevser Havuzunun güzellikleri...

  On Yedinci Bölüm: Sırat Köprüsü. Kıyâmet günü, cehenne-min üzerine kurulmuş bir ucundan öbür ucuna uzanmış olan kıldan ince, kılıçtan keskince bir cennet yoludur. Cennete gi-denler sırat köprüsünden geçecek, başka yol yok. On yedinci bölüm, Sırat köprüsüyle ilgili meseleler...

  On Sekizinci Bölüm: Cennet ve Cehenem

  On Dokuzuncu Bölüm: Cehennemin isimleri. Kur’ân-ı Ke-rim de bildirilen cehennem isimleri sırasıyla anlatılmaktadır.

  Yirminci Bölüm: Cennet ve cennet nimetlerinin açıklama-larını ihtiva eden son bölüm. Cennet, Allah’ın, mü’min ve salih amelli kulları için hazırlanmış bir saadet evidir.

  Ölüm denen devletli, her insanı ilgilendiren bir olay. Hiçbir insan diyemez ki, ben ölümle ilgilenmiyorum. Veya diyeceksin ki, bazı insanlar ölümle ilgilenmiyor. Ben de derim ki, o ilgilen-meyebilir ama ölüm, onunla ilgileniyor. Onlar istese de, iste-mese de ölüm ansızın, kimseye sorup haber vermeden gelip onların kapısına dayanıyor, kapısını çalıyor ve istediğini onla-ra sormadan alıp götürüyor. Hem de istediğini! Çiçeği burnun-da dünya güzeli gelinleri, damatları, gelinlik kızları, gençliğinin baharına ilk adımını atmış fidan gibi delikanlı civanları alıp gö-türüyor. Peki hani onu ilgilendirmiyordu?

  ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

  Evet ey dost! Ölüm denen devletli, her insanı ilgilendiriyor. Hiçbir insan onunla burun buruna gelmekten kendisini alamı-yor. Onun için her aklı başındaki insanın ölüm denen bu dev-letli hakkında önemli bir bilgi sahibi olması gerektiği her akl-ı selim sahibinin kabul ettiği bir gerçektir.

  Çünkü insan, ölümlü bir varlıktır. Ölümün vakti saati de yoktur, yaşı başı da yoktur. Ne zaman gelecek, kime gelecek, gence mi, ihtiyara mı, yoksa kundaktaki bebeğe mi gelecek kimse bilmemektedir!

  Öyle ise, ölüm denen devletli insanı nereye alıp götürüyor, ölüm ötesi veya ölüm sonrası hayat nasıl bir hayattır? Giden-ler, nereye gidiyor, altmış, yetmiş santim derinliğinde bir bu-çuk, iki metre uzunluğundaki çukura (kabre) gömülen bu insa-nın hâli, durumu ne oluyor? Şüphesiz ki, bu sorular her akl-ı selim sahibi insanı ilgilendiren sorulardır. Bunların hepsini eli-nizdeki bu kitabımızda bulacağınızı ümid ediyorum.

  Ölüm öncesi yaşadığımız hayatın nasıl bir hayat olduğunu biliyor muyuz? İşte ölüm öncesi bu hayatımız (dünyamız) ile il-gili önemli bilgileri de Kur'an-ı Kerim âyetlerinin ışığında uzunca bir bölümde bulacak ve okuyacaksınız. Çünkü insan, içinde yaşam sürdürdüğü bu geçici (fani) hayatı (dünya hayatı) hakkında da gerçeğe dayanan bilgileri edinmek zorundadır.

  Hiçbir şey gelişi güzel (tesadüfen) var olmuş değildir. İnsa-noğlunun varlığı (yaratılışı) da amaçsız değildir. Onu yaratan kudret (Allah), ondan bir takım görevler beklemektedir. Onu (insanı) başı boş kendi haline bırakmamıştır.

  İnsanoğlu akıllı, büyük değerler taşıyan, şerefli bir varlıktır. Kendisine bu değer ve kıymetleri veren yüce Rabbine karşı bir takım görev ve sorumlulukları vardır ve olması da aklî ve mantıkîdir. Bu görev ve sorumluluklar, ölüm öncesi yapılması ve yerine getirilmesi zorunlu olan gerçeklerdir.

  Ölüm sonrası, kişinin ölüp de kabre konulmasıyla başlayıp tâ cennet veya cehenneme girmesi ve âhiret hayatının cennet ya da cehennemde devam edecek bir hayatın safha ve merha-lelerini içine alması demektir. Ölüm sonrası denen bu hayatın içinde daha bir takım merhaleler vardır.

  Kabir hayatı, ölüm sonrası hayatın ilk merhalesidir. Kabir hayatı, çok çetin, çok maceralı bir merhaledir. Kendi bölümün-de bu merhaleyi uzun uzun anlattık.

  Kıyametin kopması, insanların yeniden diriltilmesi de ölüm sonrası hayatın bir merhalesidir. Bunu da kendi bölü-münde, yeterince açıklamış bulunuyoruz.

  Ölüm sonrası safha ve merhaleler, mahşer günü safhası, hesap-kitap, sorgu-sual, amellerin tartılması, Cenâb-ı Allah’ın huzurunda muhakeme olunmak, sırat köprüsünden geçiş gibi, daha bir takım zor ve çetin merhaleler vardır. Bunları da ken-di bölümlerinde anlatmış bulunuyoruz.

  Aslında ölüm ve sonrası, her insanın ister istemez ilgilen-diği ve ilgilenmesi gereken meselelerin başında gelmektedir.

  Çünkü, her insan, ölüyor ve eninde sonunda, ama geç ama erken ölecektir.

  Her insan ölüm acısını tadıyor ve tadacaktır. Ölümden ka-çılmıyor, kaçılmaz ve kaçılamaz. Ölüm, her canlının başına ge-lecek olan, katlanılması zor dayanılması güç mü güç olan acı bir olaydır.

  Daha acı olan ise, ölümden kaçıyor ve kaçıyormuş gibi bir davranış içine girmek ve ölüm gerçeğini unutmaya (yok sayma-ya) kalkışan ve gaflete bürünmeye yeltenmektir. Bu ise, sağlıklı bir akıl sahibi insanın takınacağı bir tavır olmayıp, olsa olsa, inanç nimetinden mahrum, din nimetinden uzak, insanlık de-ğerlerini kavrayamayan gaflet ehlinin takınacağı bir haldir.

  İman sahibi, salih amelli insanlar için ölüm, o kadar da korkulacak bir olay değildir. Onlar için ölüm sevdiği (Yüce Rabbine) ve kendisinden önce ölmüş olan sevdiklerine kavuşma vesilesidir. Bu yönüyle inanmış bir mü’minin ölümü ile inanmamış bir kafirin ölümü birbirinden ayrıcalık ifade eder. An-cak dünya gözüyle (yani kafa gözüyle) bakıldığı zaman, her in-san için ölümün yüzü soğuk ve ürkütücüdür. Efendimiz Aleyhisselâtü vesselâm ölümü şöyle tarif etmiş:

  "Lezzetleri bıçak keser gibi kesen, ağızların tadını yok eden ölü-mü düşünmeyi çoğaltınız." buyurmuştur.

  Ölüm burada herşeyi kesip koparan keskin bir bıçağa ben-zetilmiştir. Ölüm, insanın ağzının tadını bıçakla kazır gibi, ka-zıyıp yok eden, insanın keyfini kaçıran, huzurunu alt üst eden, insan için hiçbir şeyde tat, tuz ve lezzet bırakmayan acı bir olay olarak bildiriliyor.

  Ancak burada şu gerçeği ifade vardır ki, her acı olayda ol-duğu gibi, ölüm olayında da akl-ı selim sahibi mü’min (inan-mış) kimselerin kendilerine çeki düzen vererek âhiret yolculu-ğuna hazırlanmalarını sağlıyor ve aynı zamanda dünya haya-tının faniliğini (geçiciliğini) hatırlatıyor ve ölüm ibret alınması gereken bir olay olarak takdim ediliyor. İşin doğru anlaşılması gereken yönü burasıdır. Efendimiz Aleyhisselâtü vesselâm, Hz. Ömer (r.a.) efendimize hitaben: "Ya Ömer! Öğüt ve nasihatçı ola-rak sana ölüm yeter"buyurmuştur.

  Bir insanın ölüm denen devletliden ibret (öğüt) alabilmesi için akl-ı selim sahibi bir kimse olması gerekir. Aslında her in-san kendi aklını beğenir akıllıyım der de fakat aklı bir işe yara-maz (o da bunun böyle olduğunun bilincinde değildir).

  İşte böyleleri ölüyü kabre koyar, üzerine toprak atar da ağızıyla da durmadan konuşur: "Efendim, hepimiz öleceğiz" deyip dururken, bu sefer de yanındaki dostlarına;

  "Eee, işler nasıl bakalım" diyerek iş muhabbeti yapmaya başlar. Be arkadaş birkaç saniye önce "hepimiz öleceğiz" diyor-dun. Bu güzel bir söz, yerinde bir sözdü. Akıllı adam sözüydü. Birkaç saniye sonra ne oldu da o güzelim sözü (ölüm gerçeğini) unutuverdin!...

  Halbuki o anda iş güç düşünmek şöyle dursun insan kendi kendine şu soruyu sorabilir:

  "Şu anda bu kabir çukuruna konan ben olabilirdim, o zaman ne yapardım! Çünkü âhiret yolculuğu için yeterli bir hazırlığım ve yol azığım yoktur veya hiçbir hazırlığım yoktur.Yolcuya yol azığı gerekir. Şu andan itibaren andolsun, kendimi burasıiçin, âhiret yolculuğu için hazırlamalıyım, azık biriktirmeliyim. Çünkü ölüm denen seferin (yolculuğun) vakti, saati yok, ne zaman ve nerede ge-leceği de belli değil. Sonra buölüm yolculuğunun yaşı-başı genciihtiyarı da yok, sırası da yok!..."

  Diyerek kendi nefsine bir özeleştiri yapmalıydı. Ama yap-madı, yapamadı, yapamıyor. Çünkü bu özeleştiriyi yapabilme-si için, sermayesi yok veya yeterli değildir. Bu işin sermayesi güçlü Kâmil bir iman, salih amel (Allah’ın istediği yararlı iş-lemdir.

  Bir insanda bunlar olursa, o insan sağlıklı düşünür, akıllı kişilerin konuştuğu gibi konuşur ve yerinde, yerli yerince söz-ler söyleyip sonra da susup kendi akıbetini düşünür de düşü-nür!..

  İslâm büyüklerinin sözü şudur: "Eğer ölüm yolculuğu için çalışıp hazırlandınsa, ölüm senin için büyük bir nimettir. Eğer ölümden gaflet edip hazırlanmamışsan ölüm senin için büyük bir nedamet ve pişmanlıktır!" Bunlar unutulmayacak pırlanta sözlerdir.

  Çalışmak bizden başarıya ulaştırmak Cenâb-ı Al-lah’tandır. (Ve minallahit’tevfik).

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 3

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Ölüm Gerçeğini Anlatan ve Acirc;yetler 11

  Her İnsan Ölüm Acısını Tadacaktır 11

  Öldüren De Yaşatan Da Allah Teâlâ’dır 17

  Ölüm Ve Hayatın Birlikte Yaratılmasının Sebebi Hikmeti 18

  ve Acirc;yet-i Kerimede Geçen Bir İki İncelik 20

  Ölümden Kurtuluş Yoktur 23

  Küçük Bir Menkıbe: Ölümün İnsanı Bulması 25

  Allah’ın İzni Olmadan Kimse Ölmez 26

  Ecel Nedir? 28

  Hiçbir İnsan Ölümsüz Değildir 31

  Sen De Öleceksin Onlar Da Ölecekler 33

  İnsan Rabbinin Huzuruna Duruşmaya Çıkacak 36

  Her İnsan Dünyada Yapmış Olduğu Şeylerin Karşılığını Ancak Kıyamette Alacaktır 38

  Mümin, Kafir, İyi, Kötü Herkes Ölmektedir 40

  Peygamber Ölse Bile Allah’ın Dini Bakidir 42

  Bu ve Acirc;yet Uhud Savaşında Nazil Olmuştur 44

  Uhud Savaşı Azim Bir Sınavdı 46

  Bir Anlık Gaflet Ve Büyük İmtihan 48

  Ölümün Acısı, Şiddeti, Izdırabı Vardır 52

  Ölümü Anında Acı, Şiddet Ve Izdırap 53

  Hz. İbrahim (A.S.) Ve Ölümün Şiddeti 54

  Ecel Gelip Can Boğaza Dayandığı Vakit 59

  Kişinin Canını Almakla Görevli Ölüm Meleği 62

  Ölümün Şiddetinden Ayakların Birbirine Dolanması, Kişinin Ölüm Acısı İle Kıvranması 63

  Kişinin Ölmek İstiyorum Demesi Caiz Değildir 68

  Ölümü İstemeyin, ve Acirc;hiret Halleri Çok Çetindir 73

  Ölmek İçin Dua Etmeyiniz 73

  Ölümü İstemenin Caiz Olduğu Yerler 75

  İKİNCİ BÖLÜM

  Ölüm Öncesi Hayat, Dünya Hayatı 77

  Dünya Hayatının Faniliğini Anlatan ve Acirc;yetler 77

  Dünya Az Bir Geçimliktir Ahiret İse Müttekî’ler İçin Daha Hayırlıdır 79

  Dünya Hayatının Geçici Bir Oyuna Benzetilmesi 79

  Allah Bütün Kullarını Uyarmaktadır 83

  Dünya Hayatının Durumu Gökten Yağan Yağmura Benzer 85

  Dünya Hayatının Yağmur Ve Onun Bitirdiği Yeşil Ürünlere Benzetilmesindeki Hikmet Ve İncelik 87

  Dünya Hayatının Faniliği Geçiciliği Şunlara Benzer: Bir Oyun, Bir Eğlence, Bir Süs, Bir Öğünme 91

  Ayetteki Teşbihler, Benzetmeler Şöyle Özetlenebilir 93

  Mal Ve Çocuklar Dünya Hayatının Süsüdür 94

  Allah Katında Karşılığı Görülecek Sevablar 98

  Cennet Ağaçlarının Meyveleri 99

  İnsanoğlunun Hoşlandığı Dünya Hayatının Süsleri 101

  Dünya Nimetlerinin Süslü Gösterilmesi 104

  Kadın Veya Kadının Durumu 106

  Hz. Havva’nın Yaratılışı 109

  Dünya Ve Kadın 113

  Kadınlara Hayrı Tavsiye 118

  İnsanların Çoklukla Övünmeye Meraklı Olmaları 121

  Tekâsür Sûresinin Tefsir Ve Yorumu 124

  İnsanların Ahirette Hesaba Çekilip Sorgulanmaları 132

  Peygamberimizin Tekâsür Sûresini Okuması Ve Hayretini Belirtmesi 136

  Dünyanın Allah Katında Değersizliği 139

  Dünya Nimetinin, Ahiret Nimetine Kıyasla Azlığı 144

  Peygamberimizin Hasır Üzerinde Uyuması 145

  Kişi Ölünce Üç Varlığı Onunla Kabre Kadar Gelir 148

  Geçinebilecek Kadar Dünyalık İstemek 148

  Selman-ı Fârisî’nin Ağlaması 150

  Az Mal Mı, Çok Mal Mı Hayırlıdır 151

  Yetecek Kadar Geçimi Kanaat Etmek Mutluluktur 155

  Mutluluk Ölçü Ve Reçetesi Şu Hadîs Olmalıdır 156

  Asıl Zenginlik Gönül Zenginliğidir 157

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Ölümü Hatırlamanın Yararları 159

  Ölüm Konusunda İslâm Büyüklerinin Sözleri 166

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Ölüme Hazırlanmak 169

  Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak 170

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Tûl-ü Emel 183

  Hiç Ölmeyecek Gibi Plânlar Yapmak 183

  Tûl-i Emelin İlâcı 185

  Tûl-i Emel Aldatıcıdır 186

  Cennete Girmek İsteyen Tûl-i Emeli Bıraksın 187

  Tûl-i Emel, Kalbi Karartır 188

  İnsan Yaşadıkça Tûl-i Emel Artar 188

  Mal Ve Dünya Hırsı Dinine Zarar Verir 189

  Hikâye 190

  Peygamberimiz Tûl-i Emel’i Hoş Görmezdi 192

  ALTINCI BÖLÜM

  Peygamber’in Ailesinin Maişeti ve Geçim Tarzı 195

  Peygamberimizin Ev Halkının Yaşam Tarzı 201

  Yüce Peygamberimizin Hasır Üzerinde Yatması 210

  Peygamberin Yatağı Sert Cisimlerdi 211

  Hz. Ömer Peygamberimizi Hasır Üzerinde Görünce Ağladı 213

  Ashab’dan Resûlullah’m Geçim Tarzını Benimseyenler 216

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Kabir Hayatı 221

  Kabir Hayatı, Nasıl Bir Hayattır? 222

  Kabir Hayatı Gözardı Edilemez 223

  Peygamberimizin Oğlu İbrahim’in Kabrinde Ağlaması 224

  Hz. Ömer’in Sözleri Ve Ashabının Ağlaması 224

  Peygamber, Kızının Kabrinde Üzülmüştü 225

  Kabirde İlk Azap, Kabrin Mevtayı Sıkıştırması 227

  Kabir Azabı Vardır Ve Haktır, Olacaktır 228

  Kabirde İlk Sorgu-Sual 229

  Münker Ve Nekir (Sorgu Melekleri) 230

  Yâ Ömer Kabirde Halin Nice Olacak 233

  Kabir Azabı 234

  Kabir Azabına Delil Olan ve Acirc;yetler 235

  Kişi Öldüğünde ve Acirc;hiretteki Yeri Gösterilir 236

  Kafire Kabirde 99 Yılanın Musallat Olması 239

  Kabir Azabına Delil İkinci ve Acirc;yet 239

  Kabir Azabına Delil Olan 3. Bir ve Acirc;yet 242

  Müminlerin Kavli Sabitle Sağlam ve Sebatlı Kılınması 246

  Ölmüşlerin Affı İçin Dua Etmek Lâzımdır 251

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Ölünün Arkasından Yas Tutmak 253

  Hz. Fatıma’nın, Efendimizin Vefatında Ağlaması 254

  Ölüye Ağlamak İki Kısma Ayrılır 257

  Bağırıp Çağırarak Ağlamanın Zararları 259

  Ölüye Sessizce Ağlamak Şefkat Gereğidir 262

  Çocuğu Ölenin Durumu Ve Ağlaması 265

  İlk Çocuğu Ölen Kadın 266

  Kızı Ölen Kadın Ve Peygamberimiz 267

  Çocuğu Ölenin Sabrının Karşılığı Cennettir 269

  Üç Çocuğu Ölüp Sabreden Cennete Girer 270

  Düşük Yapan Anneye De Cennet Vardır 272

  Büyük Felaketin Ecri De Büyük Olur 273

  Hikâyemsi Bir Öğüt 276

  Bir Kadının Başına Gelen Büyük Felaketler 279

  Kâmil İman Sahibi Bir Kadının Çocuğunun Ölümüne Sabrı 281

  Peygamberimizin Gözünden Yaş Dökülmesi 288

  Kısa Bir Açıklama 290

  Peygamberimizin Emrine Uymanın Mükâfatı 292

  Bir Felaket Anında Söylenecek Kelimeler 295

  Felaket ve Musibet Anında Şu ve Acirc;yet Okunmalıdır 297

  Musibetzede Şu Kelimelerle Dua Ederse Kazanır 297

  Çocuğunun Ölümüne Sabır Edene Cennette Bir Köşk Verilir 301

  Musibete Katlanıp Cennetlik Olan Kadın 303

  Kulun İki Gözüne Karşılık Cennet Verilir 306

  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Kabirleri Ziyaret Etmek 309

  Müminler İçin İstiğfarla Emrolunmak 311

  Hz. Ali Efendimizin Kabirdekilere Sorusu 318

  Kabirdekiler Ziyaretçilerini Tanır 319

  Ölmüşlerimize Kur’ân Okunabilir Mi? 321

  Ölmüşlerimizin Kabrinde Neler Okuyabiliriz? 323

  Kabirleri Ziyarete Gelince 326

  Ölüye Dirilerin İyilik Ve Sevap Göndermesi 326

  ONUNCU BÖLÜM

  Taziye Ve Başsağlığı Dileğinde Bulunma 329

  Din Kardeşine Geçmiş Olsun Demenin Sevabı 331

  Şimdi Gelelim Taziye Sözlerine 333

  Peygamberimizin Taziye İçin Söyledikleri 333

  Hz. Peygamberin Muâz B. Cebel’e Yazdığı Taziye Mektubu 334

  Taziye Üç Gün İçinde Yapılmalıdır 336

  Cenaze Evine Komşuların Yemek Götürmesi 338

  ON BİRİNCİ BÖLÜM

  Kıyâmetin Kopması - Kıyâmet Alametleri 343

  Kıyâmet Olayını Bildiren ve Acirc;yetler 348

  Hacc Sûresi, Birinci, İkinci ve Acirc;yetler 348

  Sûr’a İkinci Defa Üfürülüş İnsanların Yeniden Dirilişi, Kıyâmet Gününün Başlaması 353

  Kıyâmetin Ne Zaman Kopacağını İnsanlar Bilebilir Mi? 365

  Kıyâmetin Ne Zaman Kopacağını Ancak Allah Bilir 365

  Kâfirlere Dünyada Ne Kadar Kaldıkları Sorulacak. Bir Gün Veya Bir Günün Yarısı Kadar Kaldık Diyecekler 369

  Kıyâmet Alâmetleri 371

  Büyük Alâmetler 371

  1.Deccâl Nedir? 372

  Hz. İsâ Ve Deccal 375

  2.Duhan Nedir? 376

  3.Dâbbetül’arz Nedir? 378

  4.Hz. İsâ’nın (A.S.) Yeryüzüne İnmesi 382

  5.Ye’cûc Ve Me’cûc Nedir? 383

  6.Güneşin Batı’dan Doğması 387

  7nci, 8nci Ve 9ncu Büyük Kıyâmet Alâmetleri Yer Batması, Yer Çöküntüsüdür 389

  10. Yemen’den Büyük Bir Ateşin Çıkması 389

  Kıyâmet Alâmetleri Bilgileri Gaybi Bilgilerdir 390

  Küçük Kıyâmet Alâmetleri 392

  Câriyenin Sahibini Doğurması 394

  Çobanların Yüksek Binalar Yapması 396

  İnsanın Belalardan Bıkıp Ölümü İstemesi 397

  Kıyâmete Yakın Kadın Nüfusu Artacak 398

  Kıyâmete Yakın Zina (Fuhuş) Belâsının Açıktan Açığa İşlenecek Olması Kıyâmet Alâmetidir 400

  Kıyâmetten Önce Öldürme Olayları Artacaktır 402

  ON İKİNCİ BÖLÜM

  Ba’sü Ba’del-Mevt Öldükten Sonra Yeniden Dirilmek 403

  ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Haşr Ve Mahşer Meydanı 415

  Hz. Ayşe Validemizin Peygamberimizden Haşri (Yeniden Dirilmeyi) Sorması 419

  Hesab Günü 426

  Kıyâmet Günü Hesâbı Sorulacak Beş Şey 427

  Ameller Yönünden Kulun İlk Hesabı Namaz Olacaktır 429

  Kıyâmet Günü Kul Hakkının Hesabı 430

  Kıyâmet Günü Müflis Kişi Kimdir? 431

  Kıyâmet Günü Haklar Sahihlerine Verilecektir 432

  Asıl Müflis Kimdir? 436

  Hesab Günü, Üç Çeşit Kimse Değerli Amelinin Sevabını Almaya Hak Edemez 438

  Amel Defterlerinin Dağıtılması 440

  Amel Defterlerinin Sahihlerine Verilmesi 440

  Amel Defteri Kitabının Ortaya Konması 442

  Herkese Amel Defterini Okuması Emredilecek 444

  İnsanın Uzuvları, ve Acirc;zâ Ve Organlarının Konuşması 448

  Kirâmen Kâtibîn Ve Hafaza Melekleri 451

  İnsanın Ağzından Çıkan Her Sözü Yazılıyor 454

  İnsanın Sağında Ve Solunda Oturan İki Melek 458

  ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Mîzân (Mahşer Günü Amellerin Tartılması) 461

  Mîzânda Ağır Gelecek İki Kelimelik Duâ Ve Zikir 466

  Mîzân Kimlere Olacaktır 466

  ON BEŞİNCİ BÖLÜM

  Şefâat 471

  Makam-ı Mahmud 473

  Şefâat Konusunda Peygamberimizin Hadisleri 475

  Peygamberin Şefâati Büyük Günahlara Olacak 477

  Kıyâmet Günü İlk Şefâat Edecek Olan Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır 478

  Peygamberimizin Ümmetine Şefâat Edebilmek İçin Var Gücüyle Gayreti 479

  Kıyâmet Günü Mahşer Halkının Şefâatçı Aramaları Ne Demek 481

  Hz. Muhammed’in (a.s.) ve Acirc;hirette Sahib Olduğu Üstünlükler 482

  Hz. Muhammed (a.s.)’m Şefaatçi Olmayı Üzerine Alması 489

  Ebû Hüreyre’nin Rivâyet Ettiği Şefâat Hadisi 491

  Cennet Kapılarının Son Derece Genişliğine İşâret Vardır 498

  Cennetin Kapısını İlk Çalan 498

  Peygamberimizin Ümmeti İçin Şefkatinden Ağlaması 500

  Üzerlerinde Cehennemin İzi Bulunacak Cennetlikler 503

  Hz. Muhammed’in Şefâati Da Allah’ın İznine Bağlıdır 505

  Kıyâmet Günü Şefâat Edecek Grublar 506

  Diğer Şefâatler, Şefâati Kabul Olunacaklar 507

  ON ALTINCI BÖLÜM

  Kevser Havuzu 511

  Kıyâmet Günü Her Peygamberin Bir Havuzu Olacak 519

  Kevser Havuzundan Uzaklaştırılacak Kimseler 523

  ON YEDİNCİ BÖLÜM

  Sırat Köprüsü 527

  Sıratın Kritik Konumu Ve Hz. ve Acirc;işe’nin Ağlaması 532

  Cehennem Üzerine Sırat Köprüsü Kurulacak 533

  Mü’minlerin Sırat Köprüsünde Duâları 537

  Sırat Köprüsünde Mü’minlerin Önünü Aydınlatan Nurları Olacak 539

  ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Cennet Ve Cehennem 545

  Cennetle Cehennemin Kendi Aralarında Söyleşmeleri 547

  Bir Grup Cennette, Bir Grup Cehennemdedir 550

  ve Acirc;hirette İnsanlar Bedbaht Ve Bahtiyar Olmak Üzere İki Grubdur 550

  Kafirlerin Yeri Cehennem, Mü’minlerin Yeri Cennettir 551

  Cehennem Nedir 552

  Cehennemin Yedi Kapısı, Tabakası Vardır 555

  ON DOKUZUNCU BÖLÜM

  Cehennemin İsimleri 557

  Cehennemin Sekar Tabakası 569

  Mü’minlerin, Kafirlere Sizi Cehenneme Sokan Nedir Diye Sormaları 572

  Cehennemin Hutame Tabakası 575

  Allah Teâlâ’nın Uyarısı 578

  Hutame’nin Nasıl Bir Ateş Olduğu 579

  İsteyen İnanır, İsteyen İnkar Edip Kafir Olur 581

  Cehennemin Hâviye Tabakası 583

  Cehennemin Cahîm Tabakası 584

  Cehennemlikler Ve Azabları 585

  Azabı En Hafif Olan Cehennemlik 589

  YİRMİNCİ BÖLÜM

  Cennet Ve Cennet Nimetleri 591

  Takva Ehlinin (Müttekîlerin) Yüksek Dereceleri 599

  Müttekîlere Vaad Edilen Cennetin Özelliği 601

  Kur’ân-ı Kerîm’de Bildirilen Cennet İsimleri 603

  1.Firdevs Cenneti’nin Süs Ve Tezyini 603

  2.Adn Cenneti 608

  3.Cennetü Naîm 612

  4.Cennetül’Me’vâ 615

  Cennette Bir Kamçı Boyu Kadar Yer, Bütün Dünyadan Kıymetlidir 616

  Cennetin Zerresi Bile Dünyadan Hayırlıdır 618

  Cennetliklerin Cennete Girişleri 621

  Cennete İlk Girenlerin Yüzleri Ayın On Dördü Gibi Olacaktır 622

  Cennet Hayatını Anlatan ve Acirc;yetlerden Örnekler 623

  Cennetin Sekiz Kapısı Vardır 624

  Cennet Nimetlerini Anlatan ve Acirc;yetler Saffât Sûresinden 10 ve Acirc;yet 628

  Cennet İçecekleri 630

  Cennette Özel Yaratılan Hûrîlerin Niteliği 632

  Rahman Sûresinde Cennet Sahnelerinin Tasviri 634

  Rabbinden Korkana İki Cennet Vardır 634

  Cennette Yaratılan Hûrîlerin Vasıfları 637

  Kâsırâtüt’tarf İle İlgili Açıklama 638

  Vakia Sûresi’nin Cennet Hayatını Anlatan ve Acirc;yetleri 643

  Cennet Kadınlarının Yeniden Yaratılmaları 650

  İhtiyar Kadınlar Cennete Girmez 654

  Cennet Ehli Olan Kadın Hûrîlerden Daha Üstündür 657

  Cennet Ehlinin Kaç Yaşında Olacakları 660

  Cennete İlk Gireceklerin Yüzleri Aym On Dördü Gibidir 661

  Cennette Mertebesi En Aşağı Olan Kişi 663

  Cennette Uzun Gölgeli Bir Ağaç Vardır Ki, Atla Yüz Sene Gölgesi Geçilemez 665

  Cennette Allahü Teâlâ’yı Görmek 666

  ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.