x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • ve mdash; BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ve mdash;

  SAHİHİ BUHARİ

  Aziz Okuyucu;

  Kâinatın yaratıcısı yüce Allah’ın Peygamberi vasıtasıyle insan-lara kurtuluş sebebi olarak gönderdiği, Kur’ân-ı Kerimden sonra, İs-lâm ulemasının üzerinde doğru olduğuna ittifak ettikleri altı kitap vardır. Bunlar ezcümlepeygamberimizin söylediği sözlerin, sağlam ravilerce derlenerek: kitap haline getirilmiş şeklidir.

  Sahih-i Buhâri, Sahih-i Müslim Sünnen-i Ebû Dâvut, Sünen-i Tirmizi, Sünne-i Nesâi, Sünne-i ibni Mace isimlerini taşıyan bu kıy-metli kitapların, Kur’am Kerimden sonra ilk sırayı işgal edeni şüb- hesizki İmam-ı Buhâri hazretlerinin Cemettiği sahih-i Buhâri kitabı-dır. Bu kitabın 30 ciltlik, 12 ciltlik 5 ciltlik gibi muhtelif şerhleri ya-pılıp tab edilmiştir. Bunlan okumak son derece uzun vakitleri gerek-tirdiğinden her müslümanın alıp okuması zordur. Bu itibarla meşhur Hadis alimlerimizden Ömer Ziyaeddin efendi. Hazretleri bu büyük kitabı özetleyerek mükerrer Hadisleri ve hadis ravilerini çıkararak bir zübde hazırlamıştır.

  İşte Zübdetül Buhari adındaki bu değerli eseri, muhterem Fikri Yavuz hoca sadeleştirmiştir. Ayncâ, süneni tirmizi mütercimi muh-terem Osman Zeki Soyyiğit Hocada büyük bir titizlikle tahkik ve tet-kikini yaparak neşre hazırlamıştır.

  Bu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi arz eder iki cilt halinde orjinalleri ile birlikte sizlere arzettiğimiz bu kıymetli eserin sunumunu bizlere bahşeden Allaha hamd ederiz.

  Tevfik Allahtandır.

  SAHİHİ BUHARİ

  BUHARİ-Î ŞERİF HAKKINDA AÇIKLAMA

  Kitabımız KUR’AN-İ KERİM’den sonra kitabların en sahihi ol-duğuna büyük alimlerin ittifakı olan BUHARÎ-İ ŞERİF, lâfzî, fi’li ve takriri olmak üzere, mükerrer hadîslerle beraber ve laquo;7275 ve raquo; hadîs-i şerifi ihtiva eden dört büyük cildden ibarettir.

  İmam Buhari Hazretleri ise, Peygamber’e ait hadîslerin senedlerini bir silsile halinde anlattığı gibi, sırası geldikçe de bir çok râvinin, ashab ve tabiînin sözlerini dahi kitaba koymuş olduğundan kitabın hacmi, adeta okunması ve kavranması mümkün olamayacak derecede büyümüştür.

  Mütercim merhum Ömer Ziyaeddin Hazretleri, öğrenci ve oku-yuculara kolaylık sağlamak üzere Buharî-i Şerifin senedlerini ve mükerrer hadîslerini çıkarmak ve yalnız ve laquo;Kavli ve raquo; hadisleri almak suretiyle kısaltıp toplamı ve laquo;4541 ve raquo; adet olan hadîs-i şerifi ve laquo;SÜNEN-i AKVAL-i NEBEİYYE ve raquo; adı ile hicri 1308 tarihindeİstanbul’da bas-mış ve yaymıştır.

  Adı geçen merhum bu kitabı herkesin kolayca okuyup ezberle-yebilmesi için, Peygamber’e ait ve laquo;Kavli ve raquo; hadîs’erden mana yönünden bir ve yalnız ravilerin müteaddit olması dolayısiyle lâfızlarda kıs-men değişik olan hadis-i şerifleri birleştirmek ve mükerrer olanları tamamen, hadîs ravilerinin sözlerini kısmen düşürmek suretiyle tekrar kısaltıp ve laquo;1524 ve raquo; hadis-i şerifi ihtiva eden ve laquo;Zübbetü’l Buhari ve raquo; adı ile hicri 1330 tarihinde Mısır’da bir kitap yazarak basıp yaymış idiy-se de bu kitapların her ikisi de arapça yazılmış olduğundan, arapçayı tambilmeyen Türk kardeşlerinin faydalanmalarını gözden uzak tutmayan Ömer Ziyaeddin Hazretleri, zikredilen tarihte hemen ken-di el yazıları ile bu ve laquo;Zübdetü’l-Buharî ve raquo; kitabını Türkçeye terceme etmiştir.

  MÜTERCİM ÖMER ZİYAEDDİN EFENDİ MERHUMUN TERCEME-i HALİ

  SAHİHİ BUHARİ

  Merhum mütercim Ömer Ziyaeddin Efendi aslen Dağıstan’lıdır. ve laquo;Çirkây ve raquo;a bağlı MÎRTÎ köyünde doğmuştur. Lâzkî aşiretinin AVAR boyundandır. Şeyh Şamil Hazretlerinin bilinen savaşları sırasında beraberinde hizmet etmiştir.

  Doğum yerinde ilk tahsilini yaptıktan sonra İstanbul’a hicret et-miştir. İstanbul’a geldikten sonra alet ve yüksek ilimleri tahsile ko-yulmuş, hem de yüksek feyiz sahibi meşhur şeyh Gümüşhane’li Hacı Ziyaeddin Efendi (Kuddise sirruhu) Hazretlerinden manevî feyizler edinmece başlamıştır. Öğretilmesi adet olan zahirî ilimlerde yine sö-zü geçen Ahmed Ziyaeddin Efendi Hazretlerinden İlmî tahsilini ta-mamlayarak icazet aldığı gibi, adı geçen Şeyh Hazretlerinin kudsi himmetleriyle dereceler kazanarak hilâfet elde etmiştir.

  Hafıza gücündeki sağlamlık hayrete değer olup Kur’an-ı Azî- mu’ş-Şanı, Fatiha-i Şerife gibi tam bir sür’atle okuyacak derecede hafız olduğundan başka, terceme buyurduğu ve laquo;Zübdetü’l-Buharî ve raquo; yi ve bazı hadîs kitaplarını ezberlemişti. Bir çok sene hatimle Teravih namazı kıldırdığı gibi, ömrünün sonuna kadar Kur’an-ı Kerîmi altı saatte, başından sonuna kadar ezbere okumağa gücü yeten bir hafız idi. Bu yönden emsali pek nadir idi.

  İlmi icazeti aldıktan sonra 15 Muharrem 1927 tarihinde Alay Müftüsü olduğundan Edirne’de onâltı sene kadar bu hizmeti tam bir istikamet ve dirayetle başardı. Bundan sonra Malkara kazası, niya-betini kabul ile bu hizmette de onüç sene kalmıştır. Sonra Tekirdağ niyabetine yükseltilerek iki buçuk sene bu hizmeti güzelce yerene getirmiştir?

  Meşrutiyetin ilânı arkasından İstanbul’a dönüp bir müddet kaldiktan sonra Medine-i Münevvere’ye giderek altı ay kadar da orada kalmıştır. O sırada Hicaz tarafına gelen Mısır Hidîvi Abbas Hilmi Paşa maiyetine geçmiş ve on seneden çok Mısır memleketinde adı geçen Hidîv’in sarayında ikrama mazhar olmuştur.

  1337 tarihinde İstanbul’a dönerek ve laquo;Daru’l-Hılâfe ve raquo; medresesinde Hilâfiyat ve ondan sonra hadîs ilmi okuttuğu gibi, Gümüşhane’n Hazretlerinin Postnişîn’liği boşaldığında mevcut halifelerin en olgun ve en alimi olduğundan irşad postuna oturarak vakıf şartı gereğince irşad ve ilim tedrisi ile iki sene kadar meşgul olmuştur. 17/Rebiulev- vel/1340 tarihi cuma gecesinde yetmişbeş yaşında olduğu halde ebedî hayata göçerek Süleymaniye camii çevresinde Gümüşhaneli Hazret-leri ile kendisinden sonraki Halifelerine mahsus yere gömülmüştür. Allah’ın bol rahmeti üzerine olsun...

  Merhum iyi huylu, cömert ve güzel vasıflara sahip muhaddis, alim, fazıl, çok lütufkâr ve açık kalbli bir pir idi.

  İşte size eşsiz bir dehâ ve Müslüman Türk fazılı!...

  ibni Hanbel ve şöhretli hadîs alimi Ebu Nuaym El-İsfahanî gibi pek çok meşhur ademlerden ders almıştır. Yüzbin sahih ve ikiyüz bin gayri sahih hadîs ezberinde olduğu meşhurdur. Hatta îmam Buharî’- nin benimsemediği hadîs, sahih hadis değildir, diyenler de vardır.

  Kendisinden rivayet olunduğu üzere ve laquo;600.000 ve raquo; miktarında hadis-i şerifi inceleyerek onaltı yıl içinde bir araya getirmiş ve gusledip iki rekât namaz kılmadıkça Sahıh-i Buharı ’sine hiç bir hadîs-i şerif yazmamıştır.

  SAHİHİ BUHARİ

  .tr

  Bağdad’da bulunduğu sürece derslerine pek çok hücum ve rağ-bet olmuştu. Kendisinden yetmiş binden ziyade büyük şahsiye! hadis-i şerif dinlemiştir. îmam Müslim bin Haccac El-Nisabûrî, İmam Tirmizi, İmam Nesaî, Ebû Zura’a ve Ebû Bekir ibni Hüzeyme İmam Buharî’den feyiz alan meşhur alimlerdendirler. Uzun zaman Bağdad’da ilim öğrettikten sonra Buhara’ya dönerek ilim neşrine başlamışken Buhara Valisi bulunan Halid ibni Ahmet, yalnız kendi evlâdını faydalandırmak üzere kendisini özel muallim yapmak iste-mişse de, İmam Buharı ilim neşrinin hudutlandmlmasma razı olma dığmdan Semerkand civarında ve laquo;Hertenk ve raquo; köyüne sürülmüş ve orada hicri ve laquo;256 ve raquo; yılında altmış iki yaşında olduğu halde Ramazan bayramı gecesinde beka alemine göçmüştür.

  Allah Tealâ Hazretlerinin rahmeti onun ve bütün müminlerin üzerine olsun...

  SAHİHİ BUHARİ

  İÇİNDEKİLER

  Giriş 16

  îman Bahsi 17

  Abdest bahsi 52

  Gusül bahsi 61

  Hayiz bahsi 64

  Teyemmüm bahsi 67

  Namaz bahsi 68

  Namaz vakitleri bahsi 93

  Ezan bahsi 105

  Cuma bahsi 145

  Korku namazı bahsi 154

  Ramazan ve Kurban Bayramı bahsi 155

  Vitir Bahsi 158

  Yağmur duası bahsi 159

  Güneş tutulması bahsi 163

  Seferi namaz bahsi 166

  Teheccüd (Namazı) bahsi 167

  Mekke ve Medine mescitlerinde namazın fazileti 174

  Namazdan yanılma (Sehiv) Bahsi 177

  Cenaze bahsi 178

  Zekat bahsi 210

  Hac bahsi 243

  Mekke-i Mükerremenin fazileti ve kabe’nin inşaası bahsi 254

  ömre bahsi 269

  Av bahsi 272

  Medinenin maremi bahsi 280

  Oruç bahsi 292

  Kadir Gecesi Bahsi 317

  Selem bahsi 359

  Şuf’a bahsi 361

  îcaro bahsi 363

  Havale bahsi 370

  Vekâlet bahsi 373

  Ziraat bahsi 379

  Müsâkat ve şirb bahsi 337

  Borçlar ve hacir bahsi 400

  Davacılık bahsi 404

  Lukâta (Yitik mal) bahsi 406

  Zulüm bahsi 408

  Müşterek yemek bahsi 417

  Rehin bahsi 425

  Köle azad etmek bahsi 426

  Mükateb (sözleşmeli köle) bahsi 432

  Hibe bahsi 434

  Umra ve ruke bahsi 445

  Şahidlik bahsi 447

  İfk (iftira) bahsi 451

  Sulh bahsi 460

  Şartlar bahsi 466

  Vasiyetler bahsi 483

  Cihad (siyer) bahsi 489

  Yaratılışın başlangıcı bahsi 553

  Ademin yaratılışı ve peygamberler bahsi 579

  İsrail oğulları bahsi 612

  Abraş, kel ve A’mâ bahsi 617

  Menakıb bahsi 624

  Peygamberlik nişanlan bahsi 635

  Peygamber ashabının Faziletleri Ebu Bekir’in özellikleribahsi 645

  Hazreti Ömer’in özellik eri bahsi 651

  Hazreti Osman’ın özellikleri 653

  Hazreti Ali’nin özellikleri 655

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yakınlannın özellik-leri 656

  Ensar’m özellikleri 663

  Isra ve miraç bahsi 674

  Hicret ve muhacirler bahsi 682

  GAZALAR BAHSİ

  Bedir muharebesi 691

  Ka’b bin eşref’in öldürülmesi bahsi 697

  Ebu Raif’in öldürülmesi 699

  Uhud savaşı bahsi 701

  Hendek (Ahzab) savaşı 706

  Beni kurayza Gazası Bahsi 709

  Rika gazası 710

  Beni mustalık Gazası 711

  Hudeybiye Gazası 712

  Hayber Gazası 714

  Mûte Gazası 721

  Fetih Gazası 722

  Huneyn Gazası 726

  Evtas Gazası 727

  Taif Gazası 728

  Zi’l ve mdash;Halasa ve mdash; Gazası 736

  Seyfu’l-Bahr Gazası 737

  Sûmâme, müseyleme ve esved el-ansi bahinleri 738

  Mecran Emli kıssası 742

  Eş’arî’lerin ve yemenlilerin gelişi 743

  Veda Haccı bahsi 746

  Peygamber (S.A.V.)’in Hastalığı ve Vefatı bahsi 758

  KUR’AN TEFSlRİ BAHSİ

  Fatiha sûresi 762

  Bakare sûresi 763

  Al-i îmran sûresi 767

  Nisa süresi 773

  Maide sûresi 775

  Berâe sûresi 778

  Hud sûresi 779

  Hıcr sûresi 780

  Nahl sûresi 782

  Isra sûresi 782

  Kehf sûresi 787

  Nûr sûresi 789

  Furkan sûresi 792

  Kasas sûresi 793

  Secde sûresi 795

  Ahzad sûresi 796

  Sebe sûresi 800

  Zümer sûresi 801

  Casiye sûresi 802

  Muhammed (Kıtal sûresi ) 803

  Kaf sûresi 803

  Necm sûresi 805

  Rahman sûresi 806

  Mümtemime sûresi 807

  Cuma sûresi 809

  Münafıkûn sûresi 810

  Tahrim sûresi 811

  Nûn sûresi 813

  Mûddessir sûresi 814

  Naziat sûresi 815

  Abese sûresi 816

  İnşikak sûresi 816

  Şems sûresi 817

  Alâk (İkra) sûresi 818

  Kevser sûresi 822

  Nasr sûresi 823

  Muavizeteym sûreleri 823

  Kur’anın Faziletleri Bahsi 824

  Nikah Bahsi 833

  Talak (Boşamş) Bahsi 852

  Lian Bahsi 858

  Nafaka bahsi 861

  Yiyecek (Et’ime) bahsi 862

  Akıka Kur’banı hayvan kesme ve avlama bölümü 869

  Kurbanlar bölümü 874

  Meşrubat (içilecek şeyler) bölümü) 874

  Hastalar bahsi 879

  Tıp bahsi 884

  Giyim (elbise) bahsi 893

  EDEB ve sıla-i rahum bahsi 899

  İzin istemek bahsi 918

  Dua bahsi 921

  Duygulu sözler bahsi 932

  Kader bahsi 957

  Yeminler ve adaklar 959

  Feraiz Bahsi 965

  Şer’i cezalar ve diyetler bahsi 966

  Mürtedlerin (hak dinden çıkanların) tevbe ve çağrılmaları 973

  Tabir (Rüya tevili) bahsi 974

  Fitneler ve sultana itaat bahsi 982

  Temenni bahsi 990

  Kitab ve sünnete sarılmak 991

  Tevmid bahsi 994

  SAHİHİ BUHARİ
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.