x

Abdulkadir Geylani - Hayat ve Menkıbeleri - Seyfullah Erdoğmuş-1418

Mercan Kitap
Ürün Kodu : 9789944742429
Abdulkadir Geylani Hayatı Ve Menkıbeleri
79,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Abdulkadir Geylani - Hayat ve Menkıbeleri - Seyfullah Erdoğmuş


  • Yayın Tarihi           2014-12-16
  • ISBN                       9789944742429
  • Baskı Sayısı            2. Baskı
  • Dil                          TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı           303
  • Cilt Tipi                  Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi             Kitap Kağıdı
  • Boyut                     13.5 x 21 cm

  Şeyh Abdulkadir el-Geylani'nin doğumundan vefatına; çocukluk dönemi, gençliği, ilim tahsili, hocaları, vaazları, sohbetleri, yetiştirdiği talebeleri ve hayatı anlatılmaktadır.

  Menkıbeler kısmında ise; cömertliği, güzel ahlakı, uzun süre aç kalması, ibadeti, sahralarda kalması, sohbet meclisleri, Vezir İbn Hubeyre'yi tenkit etmesi, tevekkülü, onun vesilesi ile tövbe edenler, oğluna vasiyeti, vecizeleri gibi konular yeralmaktadır.

  Eserindevamında ise; Şeyh Abdulkadir el-Geylani'nin Müsnedi, ayetlerle nasihatları ve kendi rivayet ettiği hadisler bulunmaktadır.

  Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerle-rinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun sap-tırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O’nun or-tağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın kulu ve Rasûlüdür.

  "Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekir-se öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz."

  (Al-i İmran; 3/102)

  "Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın tü-reten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağ-larını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam birgözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1)

  "Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere dü-zeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)

  Bundan sonra, şüphesizsözlerin en güzeli Allah'ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılan-larıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid’at sa-pıklıktır. Her sapıklıkta ateştedir.

  Şeyh Abdulkadir el-Geylani rahimehullah kendi as-rında ilmi, takvası, ahlâkı, zahidliği ve irşadı ile meşhur olmuş, lâkin sonraki dönemlerde daha çok sufiler tarafın-dan benimsenir olmuştur. Oysaki bahsi geçen bu sufiler, Şeyh Abdulkadir’in akidesinden uzaklaşarak Cehmiyye'ye yaklaşmışlar, Selefi Salihin'in akidesinde olmayan bazı iti- kadlara sahip olmuşlar, Şeyhin ruhaniyetinden istimdad ederek tevhidi bozmuşlar ve şeyhin hayatı döneminde kar-şı çıktığı musiki gibi unsurları kabullenerek hem akidede hem de amelde tamamen farklı bir yol tutmuşlardır.

  Şeyh Abdulkadir’in hayatı ve menkıbeleri hakkında bilgiler nakledeceğim bu çalışmamda, Hafız İbn Hacer el- Askalanî’nin; Gıbtatu’n-Nazır Fi Tercemeti’ş-Şeyh Abdil- kadir, Hafız İbn Receb’in; Zeylu Tabakati Hanabile, Hafız Zehebi’nin; Siyeru A'lamin-Nubela, İbnu'd-Dimyati’nin; el-Mustefad, Tadifi'nin; Kalaidu’l-Cevahir, Şatanufi’nin; Behcetu'l-Esrar, Şeblenci’nin; Nuru’l-Ebsar, Şarani'nin; Ta- bakat, Dr. Abdurrezzak el-Geylani’nin; Şeyh Abdulkadir, Said el-Kahtani’nin; Şeyh Abdulkadir el-Geylani adlı eser-leri gibi kaynaklardan özetleyerek ve diğer kaynaklardan tarayarak verdim.

  Şeyh Abdulkadir rahimehullah hakkında uydurulan hurafe ve şirk içeren menkıbelerden sarf-ı nazar ederek, nakil ve muhteva bakımından doğruluğuna ihtimal bulu-nan menkıbeleri naklettim. Uyarılması gereken bazı önemli noktalarda notlar düştüm. Benden önce ilim ehlinin nakle-derken uyarı yapmadıkları, tartışmaya açık olan ve benimde üzerinde durmadığım bazı menkıbeler de bu kitabımda nakledilmiştir. Bu sebeple okuyucuların bu kitapta nakle-dilen olayların mutlak doğrulardan ibaret olduğunu dü-şünmemelerini, Allah’ın Kitabını ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini her konuda olduğu gibi bu ki-tapta nakledilenler hakkında da ölçü edinmelerini tavsiye ederim.

  Allah Azze ve Celle’den bu çalışmamı hem kendim hem de okuyucular için hayırlı kılmasını dilerim.

  İÇİNDEKİLER

  Takdim 9

  Birinci Bölüm

  Şeyh Seyyid Ebu Muhammed Abdulkadir El-Geylani 12

  İsmi Ve Nesebi: 13

  Künyesi Ve Lâkabı: 13

  Doğumu: 14

  Çocukluk Dönemi: 14

  İlim Talebi: 16

  Hocaları: 16

  Öğrencileri: 21

  Yaşadığı Dönem: 23

  Alimlerin Övgüleri 25

  Vaazları: 31

  Eserleri: 36

  Vefatı: 43

  Çocukları: 43

  Şeyh Abdulkadir Yoluyla Günümüze 49

  Kadar Ulaşan İlmin İsnad Zinciri 49

  İkinci Bölüm

  AbdulkadirEl-Geylani'nin Menkibeleri 52

  Ramazan Ayında Süt Emmemesi: 53

  Bağdat'a Yolculuğu 53

  Doğruluğu 54

  Akide Konusunda İstikamet Sahibi Oluşu 55

  Akidesi Hakkında Bir Şüphenin Giderilmesi 57

  Kelâm Ve Felesefeden Sakındırması 59

  Kitap Ve Sünnete Sarılmayı Tavsiye Ederdi 61

  İlim Öğrenmeden İbadeti Hoşgörmezdi 63

  İlim Meclisleri 64

  Öğrencilerine Nasihati 65

  Zor Meselelerde Fetvalar Vermesi 66

  Çalgılı Zikir Meclisleri İle Alâkası Olmamıştır! 67

  Sohbet Meclisleri 68

  Vezir İbn Hubeyre'yi Tehdit Etmesi 76

  Şemaili 77

  Cinlerin Şeyh Abdulkadir'in Meclisine Katılması 78

  Kalbe Gelen Düşünceler 79

  Medresesine Gelen Bir Meczubun Hikayesi 80

  Kendisiyle İstişare Edilmesi: 81

  İtham Edileceği Durumlardan Uzak Durması 81

  Şathiyyeleri Hakkında: 81

  Şeyh Abdulkadir'in Şeytana Galebesi 83

  Tevekkülü: 84

  Şeyhe Gelen Yardımlar 85

  Cömertliği 87

  Rıza Ve Teslimiyeti: 88

  Tarihçi İbnu'l-Verdi’nin Naklettiği Bir Müşahede 89

  Rüyasında İkaz Edilmesi 89

  Medresesinin Tamiri 90

  Güzel Ahlâkı 91

  Uzun Süre Aç Kalması 93

  Ucub Hastalığından Kurtulma Yolu 96

  Tevazu'u 96

  Güzel Ahlâkı Tarifi 97

  İbadeti 98

  Sahralarda Kalması 98

  Şeyh Hammad Ed-Debbas’ın Sohbetine Katılması 102

  Duası Makbul İdi 104

  Tavuk Kıssası 105

  Vesilesiyle Tevbe Edenler 106

  Vasiyeti 109

  Vecizeleri 111

  Oğluna Vasiyeti 115

  Vefatı 116

  Üçüncü Bölüm

  Abdulkadir El-Geylani’nin Musnedi 119

  Şeyh Abdulkadir’in Musnedi 121

  Şeyh Abdulkadir El-Geylanî'nin 141

  AyetlerleNasihatlerinden 141

  Dördüncü Bölüm

  Abdulkadir El-Geylani'nin İsnadlı Nüsha Olarak

  Ebu Bekir El- Hâllal’ın Kitaplarından Rivayetleri 163

  El-Emru Bi’l-Ma’ruf Ve'n-Nehyi Ani'l-Munker. 165

  Kitabın İsnadı 165

  Emirde Vacip Olan Şeyler Ve Keyfiyeti Hakkındarivayet Olunanlar. 170

  Bir Kötülük Görüp de Onu Değiştirmeye Gücü Yetmeyen Kimsenin Kalbindeki Hoşnutsuzluğu Allah'ın Bilmesi Babı 176

  İyiliği El İle Emretmek Babı 185

  Karşı Çıkmada Emredilen Yumuşaklık Babı 188

  İnsanların EmrolunduğuAmeller Ve Karşı Çıkmada Yardım Etmenin Terki Babı 197

  Kötülüğe Karşı Çıkmada Bir Kimseyi Sultan’a Şikâyet Etmenin Mekruh Oluşu Babı 199

  Büyük Bir Kötülük Görüp Onu Değiştirmeye Gücü Yetmeyen Kimsenin Değiştirmeye Gücünün Yettiği Küçük Bir Kötülük Görmesi Hâlinde Ne Yapacağı Babı 207

  Yakında Ve Uzakta, Emir Ve Yasaklamada Adil Olması İçin Kişinin Yapması Gerekenler Babı 208

  Mümini Sevindirmek Ve Münafığa Öfkelenmek Hakkında Rivayet Edilenler Babı 208

  Düşük Bir Kavim Gördüğü Zaman Kişinin Emir Ve Nehyi Terketmesinde Genişlik Olan Hususlar Babı 210

  Kişi, Uzaktan İşitip Yerini Görmediği Kötülük Sesini Dinleyebilir Mi? 211

  Yolda Bir Kötülük Gören Kimsenin Karşı Çıkması Gerekir Mi? 212

  Hanımını Boşayan Birinin Hanımıyla Birlikte Kaldığını Bilen Kimseye Karşı mı Çıkmak Gerekir; Yoksa Sahih Hüccet Getirilmesi Mi? 216

  Bir Kimse Kardeşinin, Kızkardeşinin Miras Payı Hususunda Haksızlık Yaptığını Biliyorsa

  Buna Ne Şekilde Karşı Çıkar? 218

  Bir Kimsenin Evine Girdiğinde Bir Münker Gören Kimse Babı 219

  Namaz Meselelerinde Kişinin Emrolunacağı ve Yasaklanacağı Şeyler. 219

  Yolda İki Kadın Gören Kimsenin Onların Ortasında Beraber Yürüyemeyeceği Babı 224

  Bir Kadını Kötü Birisiyle Gören Veya Binekte Kadınla Beraber Birini Gören Kimse Babı 225

  Kötülük Bulunan Yerlere Girmenin Çirkinliği Babı 226

  Eğlence İle İsyan Eden Gençlerin Tedibi 229

  Gece Bağırmak İçin Çıkmanın Çirkinliği 230

  İçinde Sarhoş Edici İçki Olan Kırbalarla Çarşıdan Geçenin Kırbalarını Yırtmak 231

  Saklanan KötülükAletlerinin Kırılması 233

  Şüphelenilen Şeyi Araştırmanın Çirkin Oluşu 235

  İçinde Münker Olduğu Görülen Şeyin Gizlense Dahi Kırılabileceği 235

  Sultanın Mani Olacağı Bilinen Hususları Terk Ruhsatı 237

  Tanbur Hakkında 238

  Davul Hakkında 240

  Münkerattan Bir Şey Kırılınca Bundan Dolayı Tazminat İddia Edene Karşı Çıkmak 241

  Defler Hakkında 244

  Satranç Oynayana Karşı Çıkmak 250

  Ağıt Yakma Hakkında 256

  Müzik Ve Ona KarşıÇıkmak Babı 258

  Üflemeli Çalgı Aletleri Hakkında 262

  Sahabelerin Dinledikleri Şeyler. 264

  Kasideler Hakkında 266

  Tağbir (Sema İle Kendinden Geçme) Hakkında 267

  Lahinlerle Kur'ânOkumak 270

  Ağlamak Ve Kur’ân Okunurken Kişinin Bayılması Hakkında 287

  Şiir Babları

  Şiirin Başına Besmele Yazmanın Mekruh Oluşu 290

  "Sizden Birinin İçinin İrinle Dolu Olması, Şiirle Dolu Olmasından İyidir" Hadisi Babı 291

  Şiirde Hiciv Veİncelikten Mekruh Olanları Babı 292

  Kabirlerde Kur'an Okumak 296

  Kabirlerde Kur'ân Okumak 296

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.