x

Cübbeli Ahmed Hoca Hac ve Umre Ahkamı -1142

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054814251
Hac Ve Umrede Yapılan Fazifeler Dualar Manevi Ortamın Verdiği Haz ve Ulvi Duyguların Dile Getirildiği Bir Eserdir.
46,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Hac ve Umre Ahkamı

  Sayfa Sayısı: 500
  Ebat: 14 x 20 cm
  Baskı Dili: Türkçe
  Cilt Tipi: Ciltli
  Kağıt Cinsi: Şamua Kağıt


  ÖNSÖZ
  Bütün hamdler: "Haccı ve umreyi Allâh için tam yapın" (Bakara Sûresi: 197 ’den)buyuran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.
  Sonsuz salât-ü selamlar: "Her kim hac yapar da müstehcen konuşmaz ve günah işlemezse annesinin doğurduğu gün gibi (hacdan) döner"
  (Buhârî, Hac:4, no: 1449, 2/553) buyuran RasÛlÜllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ve hac-umre vazifelerini itmâm eden âl-i eshâbının üzerine olsun!
  Dikkat edilmelidir ki; Allâh-u Te'âlâ hiçbir ibâdeti emrederken buyurmadığı şekilde hac-umre ibâdetlerini emrederken: "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın" buyurmuştur. Bundan da anlaşı-lacağı üzere hac ve umre ibâdetlerinin fıkhı çok iyi bilinmeli ve öyle amel edilmelidir.
  Yine bu nedenledir ki Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hac ve umre ibâdetlerinden başka hiçbir ibâdete başlarken Allâh-u Te'âlâ’dan ko-laylaştırma talebinde bulunmamıştır.
  işte bu nedenle bu fakir kardeşiniz bu konuda tafsilatlı bir risale yazmayı uzun zamandır düşü-nürken nihayet 2010 senesinin sonlarına yaklaştı-ğımız şu günlerde bu muradımı gerçekleştirmeyi Rabbim bana lutfeyledi.
  Bu risâleyi hazırlarken birçok kaynaktan isti-fâde ettikse de bunların en önemlileri İmâm-ı Kâ-sânî (Rahimehullâh)ın "BedâVu tertîbVş- şerâi isimli eseri, Ibni Abidın "Hâşiyetü Reddil-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtar şerhi tenvîri’l-ebsâr" isimli eseri, Şürunbülâlî (Rahimehullâh)ın "Merâki’l-felâh bi imdâdi’l-Fet- tâh Şerhu Nûri’l-îzâh" isimli eseri, İbnü’l-Hü- mâm (Rahimehullâh)m "Şerhu Fethil-Kadîr alâ Şerhi Bidâyeti’l-mübtedî" isimli eseri ve Vehbe ez-Zühaylî’nin "el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletü- hû" isimli eseridir.
  Bu vesileyle sizleri bu eseri güzelce okuyup anlamaya ve helal mal ile tekrar-tekrar hac ve umre yapmaya muvaffak kılmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederim. Rabbim kolay ve kabul eylesin.
  ve Acirc;mîn! Yâ Müyessiru, yâ Mu'în!
  16-Zilkade-1431 / 24-Ekim-2010

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5
  BİRİNCİ KISIM
  HAC İB ve Acirc;DETİNİN FARZ OLUŞUNUN DELİLLERİ... 7
  Hac Kelimesinin Lügat ve Istılâh Mânâları 11
  Haccın Farziyetinin Delilleri 12
  Haccın Farz-ı Ayn Oluşu 19
  Farz Olan Haccın Sayısı 20
  Haccın Farziy eti Fevri Midir,
  Yoksa Geciktirilebilir Mi? 23

  İKİNCİ KISIM

  HACCIN ÇEŞİTLERİ VE UMRE 27
  Haccın Çeşitleri 31
  İfrad Haccının Yapılışı 33
  İhramlıyken Sakınılması Gereken Fiiller 35
  Temettü Haccının Yapılışı 56
  Temettü Haccının Bozulması 61
  Kıran Haccının Yapılışı 63
  Umre 64
  Umrenin Vakti 64
  Umrenin Rüknü 65
  Umrenin Vâcipleri 65
  Umrenin Şartları 65
  Umrenin Sünnetleri 65
  Umreyi Bozan Şeyler 65
  Umrenin Yapılışı 66

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 71
  Haccın Farz Olmasının Şartları 75
  1 - Müslüman Olmak 75
  2 - Büluğa Ermiş Olmak 76
  3 - Akıllı Olmak 79
  4 - Hür Olmak 79
  5 - Haccın Farz Olduğunu Bilmek 82
  6 - Haccın Meydana Geleceği Bir Vaktin Bulunması..82
  7 - Mekke’den Uzak Olanın Azık
  ve Bineğe Mâlik Olması 83
  Azık ve Binek 85
  Haccın Vucûb-u Edâsının Şartları 87
  1 - Sağlıklı Olmak 87
  2 - Haccm Edâsına Hissî Bir
  Engelin Bulunmaması 90
  3 - Yol Emniyeti 91
  4 - Bulunduğu Yer İle Mekke Arasında Seferi Mesafe Olması Durumunda Kadının Yanında Eşinin veya
  Mahreminin Bulunması 92
  Kadınla Beraber Hacca Gidecek
  Olan Mahremin Sıfatları 98
  5 - Kadının, Kocasının Boşamasından Dolayı veya Ölümünden Dolayı İddet
  Beklemekte Olmaması 99
  Farklı Meseleler 102
  Haccm Sıhhatinin (Geçerli Olmasının) Şartları 104
  1 - İslâm 104
  2 - Özel Mekân 104
  3 - Özel Vakit 104
  4 - Hac Niyetiyle İhrama Girmek 105
  Mîkatlar 105
  1 - ve Acirc;fâkî (Mîkat Dışından Gelenler) 105
  2 - Ehl-i Hill 107
  3 - Ehl-i Harem 107
  Hill Bölgesi Halkının Mîkatı 121
  Harem Bölgesinde Oturanların Mîkatı 123

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  İHRAMA NASIL GİRİLECEĞİ VE İHRAM YASAKLARI 125
  İhram 129
  İhrama Nasıl Girilir? 130
  İhram Yasakları 149
  Haccın Bozulmasını Gerektirmeyen Yasaklar 149
  1 - Dikişli Elbise Giymek 149
  2 - Dikişli Elbise Yasağının Yapılmasıyla
  Vâcib Olan Cezâ 154
  3 - Güzel Koku Sürünmek 166
  4 - Kıl Gidermek ve Tırnakları Kesmek 183
  5 - Tırnakları Kesmek 193
  6 - Av Hayvanı Öldürmek veya Buna
  Delâlet (Yol Göstermek) 200
  Cezayı Gerektiren "Delâlet" Ne Şekilde Olur 212
  7 - Mekke’nin Harem Sınırları İçerisinde
  Bulunan Bitkilere Zarar Vermek 215
  8 - Cimâ (Cinsel İlişki) 220
  Muhtelif Bazı Meseleler 235
  Hacca Başladıktan Sonra Haccı Kaçırmak 236
  Hac Kendisine Vâcib Olduğu Halde Hac Yapmadan Ölen Kimsenin Durumu 242

  BEŞİNCİ KISIM

  HACCIN İKİ RUKNÜNDEN BİRİ OLAN ARAFAT’TA VAKFE 249
  Haccm Rükünleri 253
  Arafat’ta Vakfe 253
  Arafat’ta Vakfenin Rükün Oluşu 253
  Arafat’ta Vakfenin Mekânı 256
  Arafat’ta Vakfenin Zamanı 258
  Arafat’ta Vakfenin Miktarı 263
  Arafat Vakfesinde Vâcib Olan Miktar 265
  Arafat Vakfesi Vaktinde Yapılmadığı
  Zaman Hükmü 266
  Arafat’ta Vakfenin Sünnetleri 274
  Arafat Duâları 276
  Arafat’ta Vakfe Duâsı 278
  Arafat’ta Güneş Batmaya Yakın Okunacak Duâ 284
  ALTINCI KISIM
  HACCIN İKİ RUKNÜNDEN BİRİ
  OLAN ZİY ve Acirc;RET TA VAFI 287
  Ziyâret Tavafı 291
  Ziyâret Tavafının Rükün Oluşu 291
  Ziyâret Tavafının Rüknü 293
  Ziyâret Tavafının Şartı ve Vâcibleri 295
  Tavafın Yeri 315
  Tavafın Zamanı 318
  Tavafın Miktarı 322
  Ziyâret Tavafını Bayram Günlerinde
  Yapamayıp Kaçırmanın Hükmü 324


  YEDİNCİ KISIM

  HACCIN V ve Acirc;CİBLERİ 329
  Haccm Vâcibleri 333
  1 - Safa İle Merve Arasında Sa'y Yapmak 333
  Sa'yin Niteliği 334
  Sa'yin Miktarı 337
  Sa'yin Rüknü 338
  Sa'yin Câiz Olmasının Şartları 339
  Sa'yin Sünnetleri 342
  Sa'yin Vakti 343
  Sa'yin Vaktinden Sonraya Bırakılmasının Hükmü...343
  2 - Müzdelife’de Vakfe Yapmak 346
  Müzdelife’de Vakfenin Niteliği 346
  Müzdelife’de Vakfenin Rüknü 350
  Müzdelife’de Vakfenin Yeri 351
  Müzdelife’de Vakfenin Zamanı 352
  Müzdelife’de Yapılması Mesnûn (Sünnet)
  Olan Duâlardan Biri 353
  Müzdelife Vakfesinin Vaktinden
  Sonraya Bırakılmasının Hükmü 354
  3 - Şeytan Taşlamak 355
  Taş Atmanın Vâcib Oluşu 356
  Cemreleri Atmanın Açıklaması 357
  Taş Atmanın Vakti 358
  Şeytan Taşlama Yerleri 366
  Şeytan Taşlama, Vaktinden Sonraya Kaldığı
  veya Kaçtığı Zaman Hükmü 377
  4 - Saçları Tıraş Etmek veya Kısaltmak 381
  5 - Sader Tavâfı Yapmak 386
  Sader Tavâfının Vâcib Oluşu 386
  Sader Tavâfının Şartları 388
  Sader Tavâfının Vücûb (Yükümlülük) Şartları 388
  Sader Tavâfının Cevaz (Câiz Olma) Şartları 392
  Sader Tavâfının Vakti 395
  Sader Tavâfının Yeri 396

  SEKİZİNCİ KISIM

  HACCIN SÜNNETLERİ 399
  Haccın Sünnetleri 403
  Kudüm Tavâfı 403
  Tavafın Sünnetleri 404

  DOKUZUNCU KISIM

  İHSAR 413
  İhsar 417
  İhsarın Hükmü 429
  İhramdan Çıkmanın Câiz Olması 429
  İhramdan Ne İle Çıkacağı 431
  Hedyi Kesme Yeri 440
  Hedyi Kesme Zamanı 447
  İhramdan Çıkmanın Hükmü 448
  Muhsarın İhramdan Çıktıktan Sonra İhramına Girdiği
  Şeyi Kaza Etmesinin Vâcib Oluşu 452
  İhsarın Ortadan Kalkmasının Hükmü 454
  ONUNCU KISIM
  HACDA VEK ve Acirc;LET 457
  Hacda Vekâlet 461
  FİHRİSTLER
  Hacda Vekâletin Câiz Oluşu 465
  Hacda Vekâletin Keyfiyeti 466
  Vekâletin Câiz Olma Şartları 468
  Vekilin Vekâlete Muhâlefet Etmesi Ve Hükmü 474
  Fihristler 481

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.